Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

NN 81/2006 (19.7.2006.), Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1940

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/2003 i 30/2004) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine donijela

ODLUKU

O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

I.

(1) Željezničke pruge u Republici Hrvatskoj, u svrhu određivanja načina upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te planiranja njezinoga razvoja, u skladu sa člankom 20. stavkom 1. Zakona o željeznici, razvrstavaju se na:

– pruge od značaja za međunarodni promet,

– pruge od značaja za regionalni promet,

– pruge od značaja za lokalni promet.

(2) Razvrstavanje pruga iz stavka 1. osnova je za određivanje načina njihove uporabe, te skladnoga i učinkovitoga planiranja izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu željezničke infrastrukture iz članka 29. Zakona o željeznici.

II.

(1) Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet jesu pruge koje:

– se nalaze na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima,

– povezuju željezničke pruge na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima s međunarodnim pomorskim i riječnim lukama i terminalima u Republici Hrvatskoj,

– unutar željezničkih čvorišta i izvan njih povezuju međusobno željezničke pruge na paneuropskim koridorima i njihovim ograncima.

(2) Željezničke pruge od značaja za regionalni promet jesu pruge koje u smislu daljinskoga prometa povezuju:

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj,

– željezničke prometne regije u Republici Hrvatskoj sa željeznič­kim prugama od značaja za međunarodni promet,

– željezničke prometne regije susjednih država sa željezničkim prometnim regijama u Republici Hrvatskoj ili sa željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj,

– luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja sa željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet.

(3) Željezničke pruge od značaja za lokalni promet jesu:

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa unutar pojedine prometne regije međusobno povezuju željezničke pruge od značaja za međunarodni promet i željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje luke i terminale koji nisu od međunarodnoga značaja te industrijske zone i gospodarske subjekte povezuju sa željezničkim prugama od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje unutar pojedine željezničke prometne regije u smislu lokalnoga prometa međusobno povezuju pojedina područja ili administrativno-gospodarske centre, ili ih priključuju na željezničke pruge od značaja za međunarodni promet ili na željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge u funkciji gradskoga i prigradskoga željezničkog prometa, ukoliko istovremeno nisu željezničke pruge od značaja za međunarodni promet ili željezničke pruge od značaja za regionalni promet,

– željezničke pruge koje u smislu lokalnoga prometa spajaju pojedina lokalna područja u Republici Hrvatskoj s lokalnim područ­jima susjednih država,

– željezničke pruge za lokalno povezivanje unutar željezničkih čvorišta.

III.

(1) Željezničke pruge označene su oznakom koja se sastoji od oznake velikoga slova koje označava pripadnost kategoriji:

M – pruge od značaja za međunarodni promet,

R – pruge od značaja za regionalni promet,

L – pruge od značaja za lokalni promet,

te troznamenkastoga broja gdje prva znamenka označava pripadnost skupini unutar svake kategorije, a druga i treća znamenka označavaju redni broj pruge unutar svake skupine.

(2) Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet razvrstane su po skupinama na glavne (koridorske), spojne i priključne pruge.

Željezničke pruge od značaja za regionalni promet i željezničke pruge od značaja za lokalni promet razvrstavane su po skupinama na željezničke pruge koje se nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama i na one koje se ne nastavljaju na željezničke pruge u susjednim državama.

IV.

Razvrstanost željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj na pruge od značaja za međunarodni promet, pruge od značaja za regionalni promet i pruge od značaja za lokalni promet prikazana je u tablicama 1., 2. i 3., koje su sastavni dio ove Odluke.

V.

Tehnički uvjeti i opremljenost, te način regulacije prometa za pojedine kategorije pruga određeni su odgovarajućim zakonskim, podzakonskim i drugim propisima željezničkoga sustava Republike Hrvatske.

VI.

(1) Oznake u stupcu 2. u tablicama iz članka IV. ove Odluke propisane su odlukama koje se temelje na odredbama članka 8. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92, 26/93 i 29/94).

(2) Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga (»Narodne novine«, broj 64/93) i Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda (»Narodne novine«, br. 64/93, 92/95 i 49/03), u tehničkom i sigurnosnom pogledu ostaju na snazi do donošenja Zakona, kojim će se urediti sigurnost željezničkog prometa.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/06-01/01

Urbroj: 5030114-06-1

Zagreb, 12. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

TABLICA 1.
 

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA MEĐUNARODNI PROMET
 

Oznaka pruge prema članku III.

Oznaka pruge prema članku VI.

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

M1

Željezničke pruge na X. paneuropskom koridoru DG – Savski Marof – Zagreb – Vinkovci – Tovarnik – DG

M101

MG 2

(Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor

DG – S. Marof – Zagreb Gk

2 X 26,709

M102 *

MG 2

Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo

Zagreb Gk – Dugo Selo

2 X 21,202

M103

MG 2.1

Dugo Selo – Novska

Dugo Selo – Novska

83,405

M104

MG 2

Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska

Zagreb Gk – Sisak – Novska

116,757

M105

MG 2

Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)

Novska – Tovarnik – DG

2 X 185,398

 

 

 

 

 

M2

Željezničke pruge na ogranku V.b) panuropskoga koridora DG – Botovo – Koprivnica – Zagreb – Rijeka

M201

MG 1

(Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo

DG – Botovo – Dugo Selo

79,692

M102 *

MG 1

Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo

Zagreb Gk – Dugo Selo

2x 21,202

M202

MG 1

Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka

Zagreb Gk – Rijeka

227,847

 

 

 

 

 

M3

Željezničke pruge na ogranku V.c) paneuropskoga koridora DG – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac – DG – (Sarajevo) – DG – Metković – Ploče

M301

MP 13

(Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – Osijek

DG – B. Manastir – Osijek

31,319

M302

MP 13

Osijek – Đakovo – Strizivojna-Vrpolje

Osijek – Strizivojna-Vrpolje

48,359

M303

MP 13

Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac)

S.-Vrpolje – S. Šamac – DG

23,300

M304

MP 13

(Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče

DG – Metković – Ploče

22,754

 

 

 

 

 

M4

Spojne željezničke pruge između X. paneuropskoga koridora i ogranka V.b) na području čvorišta Zagreb

M401

MG 1.1

Sesvete – Sava odvojnica (rasputnica)

Sesvete – Sava

2 X 11,090

M402

I 104

Sava odvojnica (rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb Klara

Sava – Zagreb Klara

2 X 6,677

M403

I 105

Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek)

Zagreb RkPs – Z. Klara (K)

1,056

M404

MG 1.4

Zagreb Klara – Delta odvojnica (rasputnica)

Zagreb Klara – Delta

2,491

M405

MG 1.3

Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka odvojnica (rasput­nica)

Zagreb Zk – Trešnjevka

1,357

M406

MG 1.2

Čulinec odvojnica (rasputnica) – Zagreb Resnik

Čulinec – Zagreb Resnik

2,101

M407

MG 1.1

Sava odvojnica (rasputnica) – Velika Gorica

Sava – Velika Gorica

6,295

M408

I 107

Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac odvojnica (rasputnica)

Zagreb RkOsMićevac

1,316

M409

I 106

Zagreb Klara (Mlaka odvojnicarasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek)

Z. Klara – Zagreb RkPs (S)

1,071

M410

I 108

Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)

Zagreb RkOs – Zagreb RkPs

2,719

 

 

 

 

 

M5

Spojne željezničke pruge između V. koridora i ogranka V.b)

M501

MG 3

(Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)

DG – Čakovec – Kotoriba –DG

42,389

M502

MG 4

Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica)

Rijeka – Šapjane – DG

30,896

 

 

 

 

 

M6

Priključne željezničke pruge na X. koridor i ogranak V.b)

 

M601

MP14/II210

Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar

Vinkovci – Vukovar

18,514

M602

I 113

Škrljevo – Bakar

Škrljevo – Bakar

12,554

M603

I 114

Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica

Sušak – Rijeka Brajdica

3,985

M604

MP 11

Oštarije – Gospić – Knin – Split

Oštarije – Knin – Split

326,206

M605

MP 11.3

Ogulin – Krpelj odvojnica (rasputnica)

Ogulin – Krpelj

6,118

M606

MP 11.1

Knin – Zadar

Knin – Zadar

95,390

M607

MP 11.2

Perković – Šibenik

Perković – Šibenik

22,502

M608

I 115

Ražine – Šibenik Luka

Ražine – Šibenik Luka

3,697

 

* Napomena: Željeznička pruga M102 Zagreb Gk – Dugo Selo pripada X. paneuropskom koridoru, ali se ujedno nalazi i na ogranku V.b) paneuropskoga koridora.

 

TABLICA 2.

 

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI PROMET

Oznaka pruge prema članku III.

Oznaka pruge prema članku VI.

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

R101

I 102

(Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula

DG – Buzet – Pula

91,140

R102

MP 12

SunjaVolinja – Državna granica – (Dobrljin)

SunjaVolinja – DG

21,575

R103

MP 12

(Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – Knin

DG – L. D. Polje – Knin

59,068

R104

MP 14

Vukovar-Borovo Naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo)

Vukovar-B.n. – Erdut – DG

26,043

R105

I 110

Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko)

Vinkovci – Drenovci – DG

50,939

 

 

 

 

 

R201

I 101

Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec

Zaprešić – Čakovec

100,722

R202

I 100

Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj

Varaždin – Dalj

249,839

R203

MP 12.1

Krivaja odvojnica (rasputnica) – Gaj odvojnica (rasputnica)

Krivaja – Gaj

1,111

 

 

TABLICA 3.

 

ŽELJEZNIČKE PRUGE OD ZNAČAJA ZA LOKALNI PROMET

Oznaka pruge prema članku III.

Oznaka pruge prema članku VI.

Puni naziv željezničke pruge

Skraćeni naziv željezničke pruge

Građevinska duljina pruge (km)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

L101

II 200

Čakovec – Mursko Središće – Državna granica –
(Lendava)

Čakovec – M. Središće – DG

17,942

L102

II 202

Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno)

S. Marof – Kumrovec – DG

38,522

L103

II 203

Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec)

Zabok – Đurmanec – DG

27,187

L104

II 213

Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika)

Karlovac – Kamanje – DG

28,798

L105

I 112

Slavonski Brod – Državna granica – (Bosanski Brod)

Slavonski Brod – DG

1,478

 

 

 

 

 

L201

II 201

Varaždin – Ivanec – Golubovec

Varaždin – Golubovec

34,582

L202

II 204

Hum-Lug odvojnica (rasputnica) – Gornja Stubica

Hum-Lug – Gornja Stubica

10,823

L203

II 215

Zagreb Borongaj – Zagreb istočni kolodvor

Zagreb Borongaj – Zagreb Ik

3,760

L204

II 205

Križevci – Bjelovar – Kloštar

Križevci – Bjelovar – Kloštar

61,747

L205

II 206

Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić odvojnica (rasputnica)

Banova Jaruga – Pčelić

95,752

L206

II 207

Nova Kapela-BatrinaPleternica – Našice

Nova Kapela – Našice

60,492

L207

II 208

Pleternica – Požega – Velika

Pleternica – Velika

24,955

L208

II 209

BizovacBelišće

BizovacBelišće

12,940

L209

I 109

Vinkovci – Gaboš – Osijek

Vinkovci – Osijek

33,937

L210

II 211

Vinkovci – Županja

Vinkovci – Županja

28,071

L211

MG 2.2

Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park A-B – Jarmina odvojnica (rasputnica)

Vinkovci – V. TkAB – Jarmina

5,237

L212

MG 2.3

Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park D-C – Jarmina odvojnica (rasputnica)

Vinkovci – V. TkDC – Jarmina

5,043

L213

II 210

Vukovar – Stari Vukovar

Vukovar – Stari Vukovar

5,691

L214

I 114

Rijeka Brajdica – Rijeka

Rijeka Brajdica - Rijeka

1,853

L215

II 214

Lupoglav – Raša

Lupoglav – Raša

52,996

L216

I 111

Mirkovci – Vrapčana

Mirkovci – Vrapčana

4,928

L217

II 212

Sisak Caprag – Petrinja – Karlovac

Sisak Caprag – Karlovac

101,769