Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 81/2006 (19.7.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO OBRANE

1948

Na temelju članka 140. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03 i 136/04) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, broj 95/03 i 108/03) u članku 5. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Pohvala državnog tajnika,«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »zamjenik ministra obrane« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 3.

U članku 15. iza točke 2. dodaje se nova točka 2.a koja glasi:

»2.a časnički bodež«.

Članak 4.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

Časnički bodež je nagrada koja se dodjeljuje vojnim osobama prilikom dodjele prvog časničkog čina nakon uspješno završene odgovarajuće izobrazbe.

Časnički bodež dodjeljuje ministar obrane.«

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Pohvale i nagrade propisane ovim Pravilnikom može, na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane odnosno načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, dodijeliti i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-04/1

Urbroj: 512-01-06-3

Zagreb, 3. srpnja 2006.

Ministar

Berislav Rončević, v. r.