Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

NN 82/2006 (21.7.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

1964

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/38
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 12. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05.), u članku 17. stavku 2. iza riječi: »propisima« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »uz prethodno mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. podstavak 5. briše se.
U podstavku 6. riječ: »upravljanje« zamjenjuje se riječju: »gospodarenje«.

Članak 3.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: »potrebe« dodaju se riječi: »poduzetničke zone«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 3. iza riječi: »oblik« stavlja se zarez i dodaju riječi: »način izdavanja«.

Članak 5.

Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) Vlada, odnosno tijelo koje ona ovlasti može pojedine šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskoga područja i prenijeti pravo vlasništva na drugu pravnu ili fizičku osobu ili osnovati pravo građenja, ako za to postoji interes Republike Hrvatske.
(2) Smatra se da postoji interes Republike Hrvatske ako je šumu ili šumsko zemljište potrebno izdvojiti radi:
– provedbe detaljnog plana uređenja,
– obrane Republike Hrvatske,
– obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.
(3) Interes iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na način i u postupku propisanom za izvlaštenje.
(4) Postupak iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev pravne ili fizičke osobe u čiju korist se mijenja namjena i prenose prava nad pojedinom šumom ili šumskim zemljištem.
(5) Odluka iz stavka 1. ovoga članka jest upravni akt.
(6) Šume i/ili šumska zemljišta šumoposjednika izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja u postupku izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju.«

Članak 6.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »divljači« briše se zarez i dodaju riječi: »i sl.,«.
U stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim ugovora o služnosti radi eksploatacije mineralnih sirovina.«.
U stavku 3. riječi: »propisat će« zamjenjuju se riječju: »propisuje«.

Članak 7.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pojedina šumska zemljišta mogu se davati u zakup do privođenja namjeni koja je određena šumskogospodarskim planovima.«
U stavku 2. riječi: »propisat će« zamjenjuju se riječju: »propisuje«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Prije sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta potrebno je pribaviti mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora od nadležnoga državnog odvjetništva.«

Članak 8.

U članku 62. stavku 1. riječi: »i fizičke« brišu se.
U stavku 2. redni broj »28.« zamjenjuje se rednim brojem »64.«.

Članak 9.

Članak 63. mijenja se i glasi:
»(1) Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona, Trgovačko društvo pokrenut će postupak prisilne naplate sukladno posebnim propisima.
(2) Način obračuna, obrazac i rokove uplate naknade iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona propisat će ministar.«

Članak 10.

U članku 65. stavak 4. briše se.

Članak 11.

U članku 68. stavku 2. riječ: »Vlada« zamjenjuje se riječima: »Republika Hrvatska, a osnovat će je Vlada uredbom.«

Članak 12.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a, koji glasi:

»Članak 70.a

(1) Protiv rješenja Ministarstva, donesenih na temelju ovoga Zakona, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
(2) Protiv rješenja nadležnih tijela državne uprave i Šumarske savjetodavne službe donesenih na temelju ovoga Zakona, može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog primitka.«

Članak 13.

U članku 91. riječ: »ovoga« zamjenjuje se riječju: »toga«.

Članak 14.

Postupci započeti od stupanja na snagu Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05.), do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Na izdvajanje šuma i šumskog zemljišta koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, ne primjenjuje se odredba članka 28. stavka 3. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04.).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/06-01/01
Zagreb, 7. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.