Odluka o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

NN 82/2006 (21.7.2006.), Odluka o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

1966

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora te na temelju Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.–2008. Hrvatski sabor na sjednici13. srpnja 2006., donio je

ODLUKU

O NACIONALNOM VIJEĆU ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Nacionalno vijeće za praćenje proved­be Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Članak 2.

U okviru svojih zadaća Nacionalno vijeće:
– nadzire i prati provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije,
– sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije,
– analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Nacionalnog programa i akcijskih planova suzbijanja korupcije te ocjenjuje načine i rezultate provedbe,
– predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Nacionalnog programa,
– potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora i državnih i drugih tijela te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije,
– podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svom radu.
Svojim djelovanjem i ustrojem Nacionalno vijeće jača nadzor nad tijelima zaduženim za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije.

Članak 3.

Nacionalno vijeće dužno je razmotriti prijedloge, pritužbe, stajališta i mišljenja koje mu, vezano uz pojave korupcije, upute pravne i fizičke osobe te ih uputiti nadležnim tijelima.

Članak 4.

Nacionalno vijeće čine zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija.
Nacionalno vijeće ima predsjednika i deset članova.
Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda oporbenih zastupnika.
Uz predsjednika, četiri člana Nacionalnog vijeća biraju se iz reda zastupnika, i to dva iz reda zastupnika parlamentarne većine, a dva iz reda zastupnika parlamentarne manjine.
Članove Nacionalnog vijeća iz reda zastupnika predlažu zastupnici ili klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru.
Poslodavci, sindikati, nevladine udruge koje se bave problemom korupcije, akademska zajednica, stručnjaci i mediji predlažu u Nacionalno vijeće po jednog člana na temelju javnog poziva.
Postupak utvrđivanja kandidata za članove Nacionalnog vijeća provodi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Odbor).
Odbor podnosi Hrvatskom saboru prijedlog za izbor, odnosno imenovanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća.
Mandat članova Nacionalnog vijeća traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

Članak 5.

Predsjednik Nacionalnog vijeća saziva i predsjeda sjednicama Nacionalnog vijeća.
Nacionalno vijeće može pravovaljano zauzimati stajališta i mišljenja većinom glasova nazočnih članova ako je sjednicama nazočna većina članova Nacionalnog vijeća.
Članovima Nacionalnog vijeća – predstavnicima poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga, akademske zajednice, stručnjacima i predstavnicima medija pripada naknada za rad u visini naknade članovima radnih tijela Hrvatskoga sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Članak 6.

Nacionalno vijeće donosi Poslovnik o radu.

Članak 7.

Predsjednik Nacionalnog vijeća predstavlja Nacionalno vijeće i u javnosti iznosi stajališta i mišljenja Nacionalnog vijeća.
Radi sveobuhvatnog izvješćivanja o svom radu, Nacionalno vijeće može sazvati konferenciju za tisak.

Članak 8.

Hrvatski sabor će osigurati prostor, potrebna sredstva i stručne djelatnike radi učinkovitog rada Nacionalnog vijeća.

Članak 9.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove podnijet će prijedlog za izbor predsjednika i članova Nacionalnog vijeća u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 215-01/06-01/06
Zagreb, 13. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.