Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

NN 83/2006 (22.7.2006.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

1993

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. srpnja 2006. godine.

Broj: 011-01/06-01/39
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 14. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 148/05.) članak 1. mijenja se i glasi:
»Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
 

 

Plan za 2006.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2006.

PRIHODI POSLOVANJA

93.995.547.750

899.075.417

94.894.623.167

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

0

552.782.100

RASHODI POSLOVANJA

95.369.459.457

697.890.018

96.067.349.475

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.540.845.793

-266.755.680

2.274.090.113

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-3.361.975.400

467.941.079

-2.894.034.321


B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

Plan za 2006.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2006.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

-486.066.406

14.652.792.351

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

-18.125.327

11.758.758.030

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

-467.941.079

2.894.034.321

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA
 

RAZRED

SKU-PINA

POD-SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/SMANJENJE

NOVI PLAN
ZA 2006.

6

 

 

 

PRIHODI

93.995.547.750

899.075.417

94.894.623.167

 

61

 

 

Prihodi od poreza

52.989.016.533

1.322.451.434

54.311.467.967

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.448.620.327

-124.628.825

3.323.991.502

 

 

612

 

Porez na dobit

4.008.037.261

584.810.008

4.592.847.269

 

 

613

 

Porezi na imovinu

399.803.027

32.032.189

431.835.215

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

43.589.921.388

809.505.197

44.399.426.585

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

33.993.846.085

836.417.730

34.830.263.814

 

 

 

6142

Porez na promet

918.288.204

-746.131.779

172.156.425

 

 

 

6143

Trošarine

8.677.787.099

-97.986.041

8.579.801.058

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.162.339.999

78.303.651

1.240.643.650

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.525.198.568

-112.823.288

3.412.375.280

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

244.643.422

-23.218.031

221.425.391

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

723.305.605

5.212.155

728.517.759

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

167.559.826

-28.095.842

139.463.984

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.654.480.920

3.555.123

2.658.036.043

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

177.910.785

-23.234.764

154.676.021

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

22.347.974

2.314.955

24.662.929

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

0

363.741.308

363.741.308

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

0

453.463.980

453.463.980

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.532.634.531

29.732.865

1.562.367.396

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.532.634.531

29.732.865

1.562.367.396

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.279.642.734

65.868.067

1.345.510.801

 

 

 

 

Carinske pristojbe

252.991.797

-36.135.202

216.856.595

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

10.000.000

-9.000.000

1.000.000

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

10.000.000

-9.000.000

1.000.000

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

33.627.039.073

-130.077.805

33.496.961.268

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.174.998.000

19.536.059

15.194.534.059

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.930.000.000

-159.498.790

16.770.501.210

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.522.041.073

9.884.926

1.531.925.999

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

577.373.057

-47.367.724

530.005.333

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

23.383.609

0

23.383.609

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

23.268.134

 

23.268.134

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

115.475

 

115.475

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

545.796.601

-47.367.724

498.428.877

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

301.221.374

-26.146.985

275.074.389

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

244.575.227

-21.220.739

223.354.488

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

692.848

0

692.848

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

115.475

 

115.475

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

577.373

 

577.373

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

0

7.500.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

 

7.500.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

4.575.922.639

-135.537.726

4.440.384.913

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

1.170.531.934

-160.247.845

1.010.284.089

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

 

77.053.172

77.053.172

 

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

 

20.000.000

20.000.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

57.624.161

-52.000.000

5.624.161

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

170.174.044

251.706.447

421.880.491

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

170.174.044

251.706.447

421.880.491

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

600.000.000

-340.633.687

259.366.313

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

600.000.000

-340.633.687

259.366.313

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

-116.373.777

226.359.952

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

-116.373.777

226.359.952

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.405.390.705

24.710.119

3.430.100.824

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

350.000.000

-39.049.864

310.950.136

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

39.470.756

1.223.346

40.694.102

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

55.919.949

62.536.637

118.456.586

 

 

 

6424

Naknada za ceste

2.960.000.000

0

2.960.000.000

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

1.332.070.387

59.497.001

1.391.567.388

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

588.010.504

274.242.363

862.252.867

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

588.010.504

274.242.363

862.252.867

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

744.059.883

-214.745.362

529.314.521

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

330.839.883

-179.245.362

151.594.521

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

413.220.000

-35.500.000

377.720.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

894.126.061

-169.889.763

724.236.298

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

452.848.093

-144.212.456

308.635.637

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

379.350.848

-130.212.456

249.138.392

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

73.497.245

-14.000.000

59.497.245

 

 

662

 

Kazne

414.418.052

-22.036.932

392.381.120

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

26.859.916

-3.640.375

23.219.541

 

 

 

6631

Tekuće donacije

26.137.384

-3.640.375

22.497.009

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

722.532

0

722.532


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

RAZRED

SKU-PINA

POD-SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN
ZA 2006.

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

0

552.782.100

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

0

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

19.400.000

0

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

 

19.400.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

224.875.100

0

224.875.100

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.300

-120.000

224.517.300

 

 

 

7211

Stambeni objekti

200.062.587

 

200.062.587

 

 

 

7212

Poslovni objekti

24.574.713

-120.000

24.454.713

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

 

237.800

 

 

724

 

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 

120.000

120.000

 

 

 

7241

Knjige u knjižnicama

 

120.000

120.000

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

308.507.000

0

308.507.000

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

308.507.000

0

308.507.000

 

 

 

7411

Strateške zalihe

308.507.000

 

308.507.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred
Odjeljak

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN
ZA 2006.

3

Rashodi poslovanja

95.369.459.457

697.890.018

96.067.349.475

        31

Rashodi za zaposlene

17.285.607.966

142.810.741

17.428.418.707

                    311

Plaće

13.799.256.825

129.829.876

13.929.086.701

                                3111

Plaće za redovan rad

13.626.357.223

121.182.216

13.747.539.439

                                3112

Plaće u naravi

23.021.760

 

23.021.760

                                3113

Plaće za prekovremeni rad

65.865.470

9.637.660

75.503.130

                                3114

Plaće za posebne uvjete rada

84.012.372

-990.000

83.022.372

                     312

Ostali rashodi za zaposlene

798.418.391

-3.087.412

795.330.979

                                 3121

Ostali rashodi za zaposlene

798.418.391

-3.087.412

795.330.979

                     313

Doprinosi na plaće

2.687.932.750

16.068.277

2.704.001.027

                                 3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

351.793.627

-7.320.259

344.473.368

                                 3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.098.570.424

20.902.356

2.119.472.780

                                  3133

Doprinosi za zapošljavanje

237.568.699

2.486.180

240.054.879

        32

Materijalni rashodi

6.543.988.710

-58.989.459

6.484.999.251

                   321

Naknade troškova zaposlenima

1.024.400.023

-25.625.798

998.774.225

                                   3211

Službena putovanja

244.784.397

-11.832.245

232.952.152

                                   3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

671.026.230

13.084.689

684.110.919

                                   3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

108.589.396

-26.878.242

81.711.154

                  322

Rashodi za materijal i energiju

1.641.634.240

-19.239.019

1.622.395.221

                                   3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

384.269.489

-23.779.910

360.489.579

                                   3222

Materijal i sirovine

206.247.765

947.285

207.195.050

                                   3223

Energija

467.444.220

20.047.900

487.492.120

                                   3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

158.883.869

-3.591.748

155.292.121

                                   3225

Sitni inventar i autogume

31.282.141

-112.546

31.169.595

                                   3226

Vojna oprema

393.506.756

-12.750.000

380.756.756

                   323

Rashodi za usluge

3.472.850.868

-27.257.208

3.445.593.660

                                   3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

548.817.823

-2.934.330

545.883.493

                                   3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

503.229.241

2.868.088

506.097.329

                                   3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.392.832

-1.144.821

79.248.011

                                   3234

Komunalne usluge

227.816.177

2.744.092

230.560.269

                                   3235

Zakupnine i najamnine

266.263.516

4.425.904

270.689.420

                                   3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

113.613.932

861.780

114.475.712

                                   3237

Intelektualne i osobne usluge

846.643.458

-24.578.820

822.064.638

                                   3238

Računalne usluge

399.567.250

-10.754.426

388.812.824

                                   3239

Ostale usluge

486.506.639

1.255.325

487.761.964

                     329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

405.103.579

13.132.566

418.236.145

                                   3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

82.607.698

-5.666.800

76.940.898

                                   3292

Premije osiguranja

71.196.002

-4.050.686

67.145.316

                                   3293

Reprezentacija

41.840.627

76.168

41.916.795

                                   3294

Članarine

62.448.066

-2.201.864

60.246.202

                                   3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

147.011.186

24.975.748

171.986.934

       34

Financijski rashodi

5.019.122.871

-17.268.875

5.001.853.996

                       341

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.522.565.372

 

3.522.565.372

                                   3411

Kamate za izdane trezorske zapise

617.500.000

 

617.500.000

                                   3413

Kamate za izdane obveznice

2.905.065.372

 

2.905.065.372

                       342

Kamate za primljene zajmove

1.044.422.970

1.233.000

1.045.655.970

                                    3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

349.985.591

 

349.985.591

                                    3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

112.928.934

 

112.928.934

                                    3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

577.758.445

1.201.000

578.959.445

                                   3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

250.000

32.000

282.000

                                    3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

3.500.000

 

3.500.000

                       343

Ostali financijski rashodi

452.134.529

-18.501.875

433.632.654

                                    3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

254.732.721

46.925

254.779.646

                                   3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

808.074

1.500

809.574

                                   3433

Zatezne kamate

6.575.438

155.700

6.731.138

                                   3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

190.018.296

-18.706.000

171.312.296

     35

Subvencije

5.295.869.684

121.336.075

5.417.205.759

                     351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.047.275.525

-12.209.725

2.035.065.800

                                   3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

-2.660.000

17.340.000

                                   3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.027.275.525

-9.549.725

2.017.725.800

                    352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.248.594.159

133.545.800

3.382.139.959

                                    3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

369.472.570

-5.000.000

364.472.570

                                    3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

731.327.170

22.700.000

754.027.170

                                    3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.147.794.419

115.845.800

2.263.640.219

 

 

 

 

 

       36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.451.942.194

143.091.372

6.595.033.566

                   361

Pomoći inozemnim vladama

78.550.000

-2.000.000

76.550.000

                                    3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

48.550.000

 

48.550.000

                                   3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

-2.000.000

28.000.000

                   362

Pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

-6.500.000

50.860.000

                                    3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

-6.500.000

50.860.000

                   363

Pomoći unutar opće države

6.316.032.194

151.591.372

6.467.623.566

                                    3631

Tekuće pomoći unutar opće države

5.308.973.354

148.528.000

5.457.501.354

                                    3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.007.058.840

3.063.372

1.010.122.212

      37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

49.487.847.001

485.004.874

49.972.851.875

                     371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

36.451.500.000

524.800.000

36.976.300.000

                                    3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

23.872.600.000

100.800.000

23.973.400.000

                                   3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.578.900.000

424.000.000

13.002.900.000

                     372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.036.347.001

-39.795.126

12.996.551.875

                                   3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

12.850.361.913

-34.442.626

12.815.919.287

                                   3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

185.985.088

-5.352.500

180.632.588

     38

Ostali rashodi

5.285.081.031

-118.094.710

5.166.986.321

                   381

Tekuće donacije

1.687.049.263

-17.984.639

1.669.064.624

                                    3811

Tekuće donacije u novcu

1.687.049.263

-17.984.639

1.669.064.624

                   382

Kapitalne donacije

1.443.477.062

-78.006.371

1.365.470.691

                                    3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

575.477.062

-54.346.371

521.130.691

                                    3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

868.000.000

-23.660.000

844.340.000

                    383

Kazne, penali i naknade štete

75.373.500

-2.015.000

73.358.500

                                    3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

21.990.500

8.000.000

29.990.500

                                   3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

53.383.000

-10.015.000

43.368.000

                   385

Izvanredni rashodi

330.575.000

-173.700

330.401.300

                                    3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

322.053.000

 

322.053.000

                                    3859

Ostali izvanredni rashodi

8.522.000

-173.700

8.348.300

                      386

Kapitalne pomoći

1.748.606.206

-19.915.000

1.728.691.206

                                    3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.425.301.206

11.525.000

1.436.826.206

                                   3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

301.805.000

-31.000.000

270.805.000

                                    3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

21.500.000

-440.000

21.060.000

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred
Odjeljak

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN
ZA 2006.

4

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.540.845.793

-266.755.680

2.274.090.113

             41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

67.074.819

-7.494.813

59.580.006

                            411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

7.150.000

-4.892.400

2.257.600

                                                 4111

Zemljište

7.150.000

-4.892.400

2.257.600

                            412

Nematerijalna imovina

59.924.819

-2.602.413

57.322.406

                                                 4121

Patenti

36.000

-16.000

20.000

                                                 4123

Licence

45.273.471

-1.209.063

44.064.408

                                                 4124

Ostala prava

12.995.348

-1.197.350

11.797.998

                                                 4126

Ostala nematerijalna imovina

1.620.000

-180.000

1.440.000

            42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.246.589.956

-255.056.867

1.991.533.089

                          421

Građevinski objekti

1.200.675.148

-176.482.579

1.024.192.569

                                                4211

Stambeni objekti

337.200.000

14.400.000

351.600.000

                                                4212

Poslovni objekti

857.175.148

-190.562.579

666.612.569

                                                4214

Ostali građevinski objekti

6.300.000

-320.000

5.980.000

                          422

Postrojenja i oprema

760.706.042

-27.134.561

733.571.481

                                                4221

Uredska oprema i namještaj

236.988.871

-14.514.429

222.474.442

                                                4222

Komunikacijska oprema

32.961.230

2.817.253

35.778.483

                                                4223

Oprema za održavanje i zaštitu

177.080.093

10.756.131

187.836.224

                                                4224

Medicinska i laboratorijska oprema

194.024.078

-12.996.028

181.028.050

                                                 4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

29.988.339

-7.518.868

22.469.471

                                                 4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

89.663.431

-5.678.620

83.984.811

                            423

Prijevozna sredstva

46.185.281

2.811.023

48.996.304

                                                 4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

30.110.281

3.178.023

33.288.304

                                                 4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

16.075.000

-367.000

15.708.000

                             424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

21.428.000

-12.982.800

8.445.200

                                                 4241

Knjige u knjižnicama

21.224.000

-13.095.000

8.129.000

                                                 4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

204.000

112.200

316.200

                             425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

150.000

-25.000

125.000

                                                 4251

Višegodišnji nasadi

100.000

 

100.000

                                                 4252

Osnovno stado

50.000

-25.000

25.000

                             426

Nematerijalna proizvedena imovina

217.445.485

-41.242.950

176.202.535

                                                 4262

Ulaganja u računalne programe

202.125.485

-40.587.950

161.537.535

                                                 4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

15.115.000

-655.000

14.460.000

                                                 4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

205.000

 

205.000

          43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

7.018.000

-1.000.000

6.018.000

                           431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

7.018.000

-1.000.000

6.018.000

                                                 4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.018.000

-1.000.000

6.018.000

         44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

33.152.796

 

33.152.796

                          441

Rashodi za nabavu zaliha

33.152.796

 

33.152.796

                                                 4411

Strateške zalihe

33.152.796

 

33.152.796

          45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

187.010.222

-3.204.000

183.806.222

                         451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

174.984.420

-1.574.000

173.410.420

                                                  4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

174.984.420

-1.574.000

173.410.420

                         452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

-1.285.000

8.785.802

                                                4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

-1.285.000

8.785.802

                        453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

-225.000

1.480.000

                                               4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

-225.000

1.480.000

                         454

DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

250.000

-120.000

130.000

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

250.000

-120.000

130.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA
 

RAZRED

SKU-PINA

POD-SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/SMANJENJE

NOVI PLAN
ZA 2006.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

-467.941.079

2.894.034.321

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

-486.066.406

14.652.792.351

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

323.256.000

0

323.256.000

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

0

23.256.000

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

0

23.256.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

0

300.000.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

0

300.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

7.339.723.240

-396.100.722

6.943.622.518

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.500.000.000

0

1.500.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

1.500.000.000

 

1.500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

5.839.723.240

-396.100.722

5.443.622.518

 

 

 

8221

Obveznice - tuzemne

5.839.723.240

-396.100.722

5.443.622.518

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.250.000.000

0

4.250.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

0

4.250.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

0

4.250.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.225.879.517

-89.965.684

3.135.913.833

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.898.283.936

-89.965.684

1.808.318.252

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.898.283.936

-89.965.684

1.808.318.252

 

 

842

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

0

500.000.000

 

 

 

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

0

500.000.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

827.595.581

0

827.595.581

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

500.000.000

0

500.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

327.595.581

0

327.595.581

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

-18.125.327

11.758.758.030

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

965.732.000

-16.820.000

948.912.000

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

4.000.000

0

4.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

4.000.000

0

4.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

238.763.000

-16.620.000

222.143.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

238.763.000

-16.620.000

222.143.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

-200.000

294.144.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

-200.000

294.144.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

0

428.625.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

0

428.625.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

248.467.500

0

248.467.500

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

0

215.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

0

215.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

0

2.000.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.767.500

0

16.767.500

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.767.500

0

16.767.500

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

0

14.700.000

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

0

14.700.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

6.346.848.374

175.458.647

6.522.307.021

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.134.022.107

34.012.062

1.168.034.169

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

428.968.345

39.541.327

468.509.672

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

705.053.762

-5.529.265

699.524.497

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

-1.946.777

900.337.827

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

-1.946.777

900.337.827

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.299.441.663

143.293.362

4.442.735.025

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.057.411.450

185.161.796

3.242.573.246

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.242.030.213

-41.868.434

1.200.161.779

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

11.100.000

100.000

11.200.000

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

800.000

100.000

900.000

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

10.300.000

0

10.300.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.215.835.483

-176.763.974

4.039.071.509

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.215.835.483

-176.763.974

4.039.071.509

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

565.835.483

-7.544.474

558.291.009

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.650.000.000

-169.219.500

3.480.780.500

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna, u ukupnoj svoti od 98.341.439.588 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.758.758.030 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:
 

TABELA
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.


Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.