Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2006. godinu

NN 83/2006 (22.7.2006.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

1996

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2006., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2006. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od              2.234.931.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od              2.202.431.000 kuna
– suficit u iznosu od                                  32.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
 

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU HRVATSKIH VODA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

 

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/SMANJENJE

Novi plan za 2006.

PRIHODI POSLOVANJA

2.104.974.000

129.357.000

2.234.331.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

500.000

600.000

RASHODI POSLOVANJA

1.851.574.000

111.632.000

1.963.206.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

221.000.000

18.225.000

239.225.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

32.500.000

0

32.500.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/SMANJENJE

Novi plan za 2006.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

174.730.000

4.000.000

178.730.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

207.230.000

4.000.000

211.230.000

NETO FINANCIRANJE

-32.500.000

0

-32.500.000

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

RAZ-RED

SKU-PINA

POD-
SKUPINA

ODJE-
LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2006.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.104.974.000

129.357.000

2.234.331.000

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

612.974.000

-65.333.000

547.641.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

612.974.000

-84.668.000

528.306.000

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

101.000.000

0

101.000.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

511.974.000

-84.668.000

427.306.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

0

19.335.000

19.335.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

0

19.335.000

19.335.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

10.000.000

1.250.000

11.250.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

6.500.000

1.250.000

7.750.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

300.000

-250.000

50.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.500.000

1.500.000

4.000.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

1.500.000

0

1.500.000

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

200.000

0

200.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.500.000

0

3.500.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

1.500.000

0

1.500.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.468.000.000

191.440.000

1.659.440.000

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.468.000.000

191.440.000

1.659.440.000

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

1.086.000.000

449.000.000

1.535.000.000

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

450.000.000

-45.000.000

405.000.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

308.000.000

0

308.000.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

310.000.000

0

310.000.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

18.000.000

-6.000.000

12.000.000

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

 

100.000.000

100.000.000

 

 

 

 

Vodni doprinos

 

400.000.000

400.000.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

382.000.000

-257.560.000

124.440.000

 

66

 

 

Ostali prihodi

14.000.000

2.000.000

16.000.000

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

14.000.000

2.000.000

16.000.000

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

14.000.000

2.000.000

16.000.000

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

500.000

600.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

500.000

600.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

500.000

600.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

500.000

600.000

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

RAZ-RED

SKU-PINA

POD-
SKUPINA

ODJE-
LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2006.

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.851.574.000

111.632.000

1.963.206.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

108.000.000

7.100.000

115.100.000

 

 

311

 

Plaće

88.600.000

2.600.000

91.200.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

87.600.000

2.600.000

90.200.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

700.000

0

700.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

0

300.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

4.000.000

8.000.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

4.000.000

8.000.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

15.400.000

500.000

15.900.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.750.000

450.000

14.200.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.650.000

50.000

1.700.000

 

32

 

 

Materijalni rashodi

961.030.000

144.130.000

1.105.160.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

8.500.000

0

8.500.000

 

 

 

3211

Službena putovanja

2.500.000

0

2.500.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

0

3.000.000

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

0

3.000.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

15.220.000

700.000

15.920.000

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.600.000

0

3.600.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

300.000

0

300.000

 

 

 

3223

Energija

10.210.000

0

10.210.000

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

700.000

700.000

1.400.000

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

410.000

0

410.000

 

 

323

 

Rashodi za usluge

926.370.000

144.430.000

1.070.800.000

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

16.800.000

1.200.000

18.000.000

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

784.645.000

135.290.000

919.935.000

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

0

600.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

2.190.000

10.000

2.200.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

1.080.000

0

1.080.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

50.355.000

800.000

51.155.000

 

 

 

3239

Ostale usluge

70.700.000

7.130.000

77.830.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.940.000

-1.000.000

9.940.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

0

600.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

2.900.000

0

2.900.000

 

 

 

3293

Reprezentacija

2.000.000

0

2.000.000

 

 

 

3294

Članarine

400.000

0

400.000

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.040.000

-1.000.000

4.040.000

 

34

 

 

Financijski rashodi

38.320.000

0

38.320.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

34.000.000

0

34.000.000

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

20.000.000

0

20.000.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

14.000.000

0

14.000.000

 

 

 

 

Tuzemne

5.000.000

0

5.000.000

 

 

 

 

Inozenmne

9.000.000

0

9.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

4.320.000

0

4.320.000

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.210.000

0

4.210.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

110.000

0

110.000

 

36

 

 

Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države

47.000.000

41.076.000

88.076.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

47.000.000

41.076.000

88.076.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

47.000.000

41.076.000

88.076.000

 

38

 

 

Ostali rashodi

697.224.000

-80.674.000

616.550.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

900.000

0

900.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

900.000

0

900.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

750.000

0

750.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

750.000

0

750.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

695.574.000

-80.674.000

614.900.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

695.574.000

-80.674.000

614.900.000

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

221.000.000

18.225.000

239.225.000

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

8.000.000

20.000.000

28.000.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

8.000.000

0

8.000.000

 

 

 

4111

Zemljište

8.000.000

0

8.000.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

 

20.000.000

20.000.000

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

 

20.000.000

20.000.000

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

123.000.000

6.000.000

129.000.000

 

 

421

 

Građevinski objekti

113.400.000

0

113.400.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

13.400.000

0

13.400.000

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

100.000.000

0

100.000.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

7.600.000

-1.700.000

5.900.000

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

6.300.000

-2.100.000

4.200.000

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

200.000

-100.000

100.000

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.000.000

500.000

1.500.000

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

2.000.000

1.700.000

3.700.000

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.000.000

1.700.000

3.700.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

0

6.000.000

6.000.000

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

0

6.000.000

6.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

90.000.000

-7.775.000

82.225.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

90.000.000

-7.775.000

82.225.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

90.000.000

-7.775.000

82.225.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA
 

RAZ-RED

SKU-PINA

POD-
SKUPINA

ODJE-
LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2006.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-32.500.000

0

-32.500.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

174.730.000

4.000.000

178.730.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

3.000.000

-2.500.000

500.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.000.000

-2.500.000

500.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.000.000

-2.500.000

500.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

500.000

6.500.000

7.000.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

500.000

6.500.000

7.000.000

 

 

 

8341

Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

500.000

6.500.000

7.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

171.230.000

0

171.230.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

171.230.000

0

171.230.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

171.230.000

0

171.230.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

207.230.000

4.000.000

211.230.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

71.230.000

0

71.230.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

71.230.000

0

71.230.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

71.230.000

0

71.230.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

136.000.000

4.000.000

140.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

76.500.000

4.000.000

80.500.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

76.500.000

4.000.000

80.500.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

59.500.000

0

59.500.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

0

12.500.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

47.000.000

0

47.000.000

 

 II. POSEBNI DIO
 

ŠIFRA

NAZIV

PLAN ZA 2006.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2006.

04

HRVATSKE VODE

2.279.804.000

133.857.000

2.413.661.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

194.000.000

12.100.000

206.100.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  

171.000.000

6.100.000

177.100.000

3111

Plaće za redovan rad

87.600.000

2.600.000

90.200.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

700.000

0

700.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

300.000

0

300.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

4.000.000

8.000.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.750.000

450.000

14.200.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.650.000

50.000

1.700.000

3211

Službena putovanja

2.500.000

0

2.500.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.000.000

0

3.000.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.000.000

0

3.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.500.000

0

2.500.000

3223

Energija

5.500.000

0

5.500.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

200.000

0

200.000

3225

Sitni inventar i autogume

400.000

0

400.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.700.000

0

5.700.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.500.000

0

15.500.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

600.000

0

600.000

3234

Komunalne usluge

2.000.000

0

2.000.000

3235

Zakupnine i najamnine

500.000

0

500.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.500.000

0

4.500.000

3239

Ostale usluge

1.600.000

0

1.600.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

600.000

0

600.000

3292

Premije i osiguranja

2.800.000

0

2.800.000

3293

Reprezentacija

2.000.000

0

2.000.000

3294

Članarine

400.000

0

400.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.500.000

-1.000.000

3.500.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4.200.000

0

4.200.000

3433

Zatezne kamate

100.000

0

100.000

3811

Tekuće donacije u novcu

900.000

0

900.000

K2000

OPREMANJE

4.600.000

1.300.000

5.900.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.300.000

900.000

4.200.000

4222

Komunikacijska oprema

100.000

0

100.000

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

200.000

-100.000

100.000

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1.000.000

500.000

1.500.000

K2001

INFORMATIZACIJA

3.000.000

3.000.000

6.000.000

4221

Uredska oprema i namještaj

3.000.000

-3.000.000

0

4262

Ulaganja u računalne programe

 

6.000.000

6.000.000

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

2.000.000

1.700.000

3.700.000

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

2.000.000

1.700.000

3.700.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

13.400.000

0

13.400.000

4212

Poslovni objekti

13.400.000

0

13.400.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

114.000.000

4.000.000

118.000.000

 

 

 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

96.500.000

4.000.000

100.500.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

20.000.000

0

20.000.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

76.500.000

4.000.000

80.500.000

 

 

 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

17.500.000

0

17.500.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5.000.000

0

5.000.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

0

12.500.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

56.000.000

0

56.000.000

 

 

 

 

 

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

56.000.000

0

56.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.000.000

0

9.000.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

47.000.000

0

47.000.000

 

 

 

 

 

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

904.000.000

145.130.000

1.049.130.000

 

 

 

 

 

A1004

ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DRŽAVNIM VODAMA

403.000.000

354.000.000

757.000.000

3223

Energija

180.000

0

180.000

3231

Usluge telefona,pošte i prijevoza

30.000

0

30.000

3232

Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja

401.170.000

354.000.000

755.170.000

3234

Komunalne usluge

150.000

0

150.000

3235

Zakupnine i najamnine

220.000

0

220.000

3237

Intelektualne usluge

250.000

0

250.000

3292

Premije osiguranja

100.000

0

100.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

300.000

0

300.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

600.000

0

600.000

 

 

 

 

 

A1005

OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA DRŽAVNIM VODAMA

10.000.000

17.000.000

27.000.000

3223

Energija

4.500.000

0

4.500.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

500.000

700.000

1.200.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000.000

16.300.000

21.300.000

 

 

 

 

 

A1006

IZDACI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU NA PODRUČJU ŽUPANIJA

345.000.000

-235.000.000

110.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

344.800.000

-235.000.000

109.800.000

3237

Intelektualne usluge

20.000

0

20.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

30.000

0

30.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

150.000

0

150.000

 

 

 

 

 

A1007

STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI POSLOVI

54.000.000

7.690.000

61.690.000

3239

Ostale usluge

54.000.000

7.690.000

61.690.000

 

 

 

 

 

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODARSTVA

3.000.000

-500.000

2.500.000

3239

Ostale usluge

3.000.000

-500.000

2.500.000

 

 

 

 

 

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

58.000.000

2.000.000

60.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.100.000

0

1.100.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

11.000.000

1.200.000

12.200.000

3237

Intelektualne usluge

45.480.000

800.000

46.280.000

3239

Ostale usluge

200.000

0

200.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

3431

Bankarske naknade

10.000

0

10.000

3433

Zatezne kamate

10.000

0

10.000

 

 

 

 

 

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

2.000.000

0

2.000.000

3222

Materijal i sirovine

300.000

0

300.000

3223

Energija

30.000

0

30.000

3225

Sitni inventar i autogume

10.000

0

10.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

70.000

0

70.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.175.000

-10.000

1.165.000

3234

Komunalne usluge

40.000

10.000

50.000

3235

Zakupnine i najamnine

360.000

0

360.000

3237

Intelektualne usluge

5.000

0

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

 

 

 

 

 

A1011

OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA

10.000.000

0

10.000.000

3237

Intelektualne usluge

100.000

0

100.000

3239

Ostale usluge

9.900.000

0

9.900.000

 

 

 

 

 

A1012

UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG KANALA

19.000.000

-60.000

18.940.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

17.000.000

0

17.000.000

3239

Ostale usluge

2.000.000

-60.000

1.940.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.011.804.000

-27.373.000

984.431.000

 

 

 

 

 

K2004

OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)

29.787.000

57.438.000

89.125.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

0

0

1.900.000

4126

Ostala nematerijalna imovina

 

20.000.000

20.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

29.787.000

37.438.000

67.225.000

 

 

 

 

 

K2005

OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE

405.804.000

-45.804.000

360.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.000.000

11.000.000

14.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

352.804.000

-56.804.000

296.000.000

4214

Ostali građevinski objekti

50.000.000

0

50.000.000

 

 

 

 

 

K2006

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

381.360.000

-24.435.000

356.925.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

40.000.000

10.000.000

50.000.000

3862

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

291.360.000

-34.435.000

256.925.000

4214

Ostali građevinski objekti

50.000.000

0

50.000.000

 

 

 

 

 

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

122.640.000

8.665.000

131.305.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

51.410.000

8.665.000

60.075.000

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

71.230.000

0

71.230.000

 

 

 

 

 

K2008

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTEVA

48.213.000

-48.213.000

0

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

48.213.000

-48.213.000

0

 

 

 

 

 

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

8.000.000

0

8.000.000

4111

Zemljišta

8.000.000

0

8.000.000

 

 

 

 

 

K2011

NAVODNJAVANJE

16.000.000

23.076.000

39.076.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.000.000

20.076.000

24.076.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

12.000.000

3.000.000

15.000.000