Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama

NN 84/2006 (24.7.2006.), Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2007

Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 16. stavka 5. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar znanosti, obrazovanja i športa, uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OPSEGU I METODOLOGIJI IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA OGRANIČENU UPORABU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za uvrštavanje ograničene uporabe genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) u razine opasnosti te cilj, sadržaj, opseg i metodologija izrade procjene rizika za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost pri ograničenoj uporabi genetski modificiranih organizama (u daljenjem tekstu: GMO).

Članak 2.

Procjena rizika za ograničenu uporabu GMO-a (u daljnjem tekstu: procjena rizika) sastavni je dio prijave za ograničenu uporabu GMO-a te se izrađuje prije podnošenja prijave za ograničenu uporabu GMO-a ministarstvu nadležnom za znanost u svrhu ograničene uporabe GMO-a u zatvorenom sustavu.

Procjena rizika izrađuje se prema tablici koja je prilog i sastavni dio ovog pravilnika, na obrascu za procjenu rizika koji utvrđuje Odbor za ograničenu uporabu GMO-a, sukladno ovom pravilniku.

Podnositelj prijave dužan je voditi evidenciju procjena rizika i čuvati izrađene procjene rizika najmanje pet godina nakon završetka ograničene uporabe GMO-a.

Osoba odgovorna za ograničenu uporabu GMO-a obvezna je podatke iz evidencije iz prethodnog stavka dati na uvid zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama, državnim ili drugim tijelima na njihov zahtjev, osim u slučajevima propisanim zakonom, drugim propisom ili općim aktom korisnika donesenim u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

KRITERIJI ZA UVRŠTAVANJE OGRANIČENE UPORABE GMO-a U RAZINE OPASNOSTI

Članak 3.

Ograničena uporaba GMO-a uvrštava se u jednu od četiriju razina opasnosti propisanih Zakonom o genetski modificiranim organizmima.

Uvrštavanje ograničene uporabe GMO-a u razine opasnosti provodi se na temelju uvrštavanja GMO-a u četiri skupine rizika, i to:

1. skupina – najmanja ili zanemariva vjerojatnost infekcije i bolesti;

2. skupina – može izazvati bolesti i predstavljati opasnost za osobe koje su u neposrednom kontaktu s GMO-ima, a u ovoj skupini postoji mala vjerojatnost širenja na ljudsku populaciju te postoji uspješan sustav liječenja;

3. skupina – može izazvati teže bolesti, predstavlja ozbiljnu opasnost osobama koje su u neposrednom kontaktu s GMO-ima i može se proširiti na ljudsku populaciju, ali postoji uspješan sustav liječenja;

4. skupina – može izazvati teže bolesti, predstavlja ozbiljnu opasnost osobama koje su u neposrednom kontaktu s GMO-ima i ima visoki rizik širenja na ljudsku populaciju te ne postoji uspješan sustav liječenja.

OPSEG I METODOLOGIJA IZRADE PROCJENE RIZIKA

Članak 4.

Cilj izrade procjene rizika je identificirati i procijeniti moguće štetne učinke izlaganja GMO-ima, izravne ili neizravne, neposredne ili odgođene, kombinirane, kumulativne ili dugoročne, na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost.

Članak 5.

Procjena rizika izrađuje se na znanstveno utemeljen i transparentan način, na temelju tehničkih, znanstvenih i stručnih podataka, pri čemu se mogu uzeti u obzir i stručne preporuke mjerodavnih međunarodnih i nacionalnih organizacija kao što su Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Nacionalni institut za zdravlje (NIH), Robert Koch institut (RKI) i slično.

Pri izradi procjene rizika, nedostatak znanstvenih spoznaja i znanstvenog konsenzusa ne treba nužno tumačiti kao pokazatelj određene razine opasnosti, nepostojanja opasnosti ili prihvatljive opasnosti. U nedostatku pouzdanih pokazatelja, prilikom izrade procjene rizika primjenjuju se kriteriji više skupine rizika.

Pri izradi procjene rizika neophodno je prepoznati sve karakteristike GMO-a koje su povezane s genetskom modifikacijom i koje mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost.

Ako postanu dostupni novi podaci koji značajno mijenjaju spoznaje o GMO-u i njegovim učincima na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost, procjena rizika ponovno se izrađuje radi utvrđivanja promjene rizika te, u skladu s tim, potrebe za izmjenom praćenja i/ili upravljanja rizikom.

Članak 6.

Pri izradi procjene rizika uzimaju se u obzir sve relevantne tehničke i znanstvene pojedinosti, a posebice:

– usporedba svojstava GMO-a sa svojstvima nemodificiranog organizma koji se koristi u sličnim uvjetima

– svojstva organizma primatelja i ishodnog organizma

– svojstva i priroda genetičke modifikacije, kao i podatke o vek­toru i organizmu davatelju

– opseg i način rada u uvjetima ograničene uporabe

– svojstva GMO-a koja su povezana s genetičkom modifikacijom i koja mogu biti potencijalno štetna za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost.

Prilikom izrade procjene rizika za ograničenu uporabu GMO-a u 1. razini opasnosti mora se uzeti u obzir da GMO ne bi smio dovesti do pojave bolesti ili oštećenja zdravlja ljudi, životinja i biljaka te da ne bi smio povećati toksičnost niti izazvati pojavu alergijskih reakcija. GMO koji će se uvrstiti u 1. razinu opasnosti ne bi smio sadržavati pomoćne biološke agense kao što su aktivni ili latenti mikroorganizmi koji bi mogli izazvati opasnost za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost.

SADRŽAJ PROCJENE RIZIKA

Članak 7.

Pri donošenju zaključaka za procjenu rizika za ograničenu uporabu GMO-a potrebno je opisati karakteristike GMO-a koje mogu biti potencijalno štetne za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost te opisati potencijalno štetne utjecaje za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost, a koji se mogu pojaviti izravnim ili neizravnim mehanizmima, i to:

– širenjem GMO-a u okoliš

– horizontalnim prijenosom genetičkog materijala

– fenotipskom i/ili genetičkom nestabilnošću

– međudjelovanjem s drugim organizmima.

Pri opisu karakteristika GMO-a koje mogu biti potencijalno štetne za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost uzima se u obzir utjecaj GMO-a:

– u nastanku ljudskih zaraznih bolesti, alergijskih simptoma i toksičnih utjecaja

– u nastanku bolesti životinja i biljaka uključujući i njihove toksične i alergijske simptome

– na promjene u svojstvima patogena koje mogu pospješiti širenje zaraznih bolesti ili stvaranje novih žarišta bolesti ili vektora prenosioca

– na smanjenje učinkovitosti profilaktičkih ili terapeutičkih mjera koje se primjenjuju u medicini ili veterini, kao i pri uzgoju i zaštiti bilja, izazvanih, između ostalog, prijenosom gena koji nose otpornost na antibiotike koji se primjenjuju u terapiji ljudi i životinja

– na nastanak štetnih promjena na kruženje biogenih elemenata u okolišu.

Pri opisu potencijalno štetnih utjecaja ograničene uporabe GMO-a na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost uzima se u obzir:

– vjerojatnost da će GMO postati trajna i invazivna vrsta u prirodnom okolišu ili da će započeti nove procese koji će narušiti postojeće procese koji su u stanju ravnoteže

– razina kompetitivnosti GMO-a s obzirom na nemodificirani organizam primatelj ili organizam davatelj i vjerojatnost pojavljivanja u okolišu

– potencijal za prijenos gena u druge vrste te promjene u kompetitivnosti tih vrsta

– očekivani utjecaj na potencijalne ciljne organizme u okolišu

– promjene u kompetitivnosti s obzirom na: a) domaćina, b) simbionte, c) predatore, d) parazite i e) patogene

– očekivane učinke na okoliš izazvane interakcijama GMO-a s ostalim organizmima

– moguće utjecaje na zdravlje ljudi i životinja izazvane interakcijama GMO-a s osobama u neposrednom kontaktu ili njihovoj blizini,

– moguće utjecaje na zdravlje životinja koje se koriste u prehrambenoj industriji

– moguće utjecaje specifičnih tehnika korištenih pri uporabi i radu s GMO-ima

– ostale značajne utjecaje na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost.

Pri opisu potencijalno štetnih utjecaja ograničene uporabe GMO-a na zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost iz stavka 3. ovog članka izrađuje se procjena opsega i rezultata potencijalnih štetnih utjecaja te se predlažu mjere za učinkovito suzbijanje štetnih utjecaja kao i tehnike za provjeru, identifikaciju i nadzor GMO-a.

U procjeni rizika utvrđuju se mjere za postupanje s otpadom i otpadnim vodama iz zatvorenog sustava, sukladno pravilniku o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama.

Članak 8.

Na temelju cjelokupne procjene rizika i utvrđene razine opasnosti za zdravlje ljudi, okoliš i/ili biološku raznolikost, aktivnosti vezane uz ograničenu uporabu GMO-a razvrstavaju se u jednu od navedenih skupina:

1. skupina – aktivnosti u kojima nema rizika ili je rizik zanemariv, a razina zaštite 1 dovoljna je u zaštiti zdravlja ljudi, okoliša i/ili biološke raznolikosti

2. skupina – aktivnosti niskog rizika, a razina zaštite 2 dovoljna je u zaštiti zdravlja ljudi, okoliša i/ili biološke raznolikosti

3. skupina – aktivnosti umjerenog rizika, a razina zaštite 3 dovoljna je u zaštiti zdravlja ljudi, okoliša i/ili biološke raznolikosti

4. skupina – aktivnosti visokog rizika, a razina zaštite 4 dovoljna je u zaštiti zdravlja ljudi, okoliša i/ili biološke raznolikosti.

U tablici 1. popisani su prirodni biološki agensi, razvrstani po skupinama rizika. Pri genetskoj modifikaciji ovih uzročnika, u slučajevima u kojima zbog sigurnosnih mjera aktivnosti ograničene uporabe GMO-a nije moguće pouzdano uvrstiti u jednu od skupina iz stavka 1. ovog članka, primjenjuje se uvijek viša razina zaštite.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/06-02/00031

Urbroj: 533-04-06-1

Zagrebu, 14. lipnja 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

 

PRILOG


Tablica 1.
 

PRIRODNI BIOLOŠKI AGENSI RAZVRSTANI U SKUPINE RIZIKA
 

– virusi

Skupina

Napomena

Adenoviridae

2

 

Arenaviridae

 

 

LCM-Lassa-virus kompleks (arena virusi starog svijeta)

 

 

Lassa virus

4

 

Lymphocytic (sojevi)

3

 

Lymphocytic choriomeningitis virus (ostali sojevi)

2

 

Mopeia virus

2

 

Ostali LCM-Lassa kompleks virusi

2

 

Tacaribe-Virus kompleks (arena virusi novog svijeta)

 

 

Guanarito virus

4

 

Junin virus

4

 

Sabia virus

4

 

Machupo virus

4

 

Flexal virus

3

 

Ostali Tacaribe kompleks virusi

2

 

Astroviridae

2

 

Bunyaviridae

 

 

Belgrade (isto znan kao Dobrava)

3

 

Bhanja

2

 

Bunyamwera virus

2

 

Germiston

2

 

Oropouche virus

3

 

Sin Nombre (prije Muerto Canyon)

3

 

California encefalitis virus

2

 

Hantavirusi:

 

 

Hantaan (Korejska hemoralgična groznica)

3

 

Seoul virus

3

 

Puumala virus

2

 

Prospect Hill virus

2

 

Ostali hantavirusi

2

 

Nairovirusi:

 

 

Crimean-Congo hemoralgična groznica

4

 

Hazara virus

2

 

Phlebovirusi

 

 

Rift Valley fever virus

3

V

Sandfly fever virus

2

 

Toscana virus

2

 

Ostali buniavirusi za koje se zna da su patogeni

2

 

Caliciviridae

 

 

Hepatitis E virus

3 (**)

 

Norwalk virus

2

 

Ostali Caliciviridae virusi

2

 

Coronaviridae

2

 

Filoviridae

 

 

Ebola virus

4

 

Marburg virus

4

 

Flaviviridae

 

 

Australija encefalitis (Murray Valley encefalitis)

3

 

Srednjoeuropski virus encefalitisa prenosiv krpeljom

3 (**)

V

Absettarov

3

 

Hanzalova

3

 

Hypr

3

 

Kumlinge

3

 

Dengue virus tip 1-4

3

 

Hepatitis C virus

3 (**)

D

Hepatitis G virus

3 (**)

D

Japanski B encefalitis

3

V

Kyasanur Forest

3

V

Louping ill

3 (**)

 

Omsk (a)

3

V

Powassan

3

 

Rocio

3

 

Ruski proljetno-ljetni encefalitis (TBE) (a)

3

V

St Louis encefalitis

3

 

Wesselsbron virus

3 (**)

 

West Nile fever virus

3

 

Yellow fever

3

V

Ostali flavivirusi za koje se zna da su patogeni

2

 

Hepadnaviridae

 

 

Hepatitis B virus

3 (**)

V, D

Hepatitis D virus (Delta) (b)

3 (**)

V, D

Herpesviridae

 

 

Cytomegalovirus

2

 

Epstein-Barr virus

2

 

Herpesvirus simiae (B virus)

3

 

Herpes simplex virus tip 1 i 2

2

 

Varicella-zoster virus

2

 

Humani B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6)

2

 

Humani herpes virus 7

2

 

Humani herpes virus 8

2

D

Orthomyxoviridae

 

 

Influenca virusi tipa A, B i C

2

V(c)

Orthomyxoviridae prenosive krpeljem: Dhori i Thogoto

2

 

Papovaviridae

 

 

BK and JC virusi

 

D(d)

Humani papiloma virusi

2

D(d)

Paramyxoviridae

 

 

Morbilla virus

2

V

Mumps virus

2

V

Newcastle virus

2

 

Parainfluenca virusi tip 1 do 4

2

 

Respiratorni sincicijski virus

2

 

Parvoviridae

 

 

Humani parvovirus (B 19)

2

 

Picomaviridae

2

 

Akutni hemoragični virus konjunktivitisa (AHQ)

2

 

Coxsackie virusi

2

 

Echo virusi

2

 

Hepatitis A virus (humani enterovirus tipa 72)

2

V

Poliovirusi

2

V

Rhinovirusi

2

 

Poxviridae

 

 

Buffalopox virus (e)

2

 

Cowpox virus

2

 

Elephantpox virus (f)

2

 

Milkers’ node virus

2

 

Molluscum contagiosum virus

2

 

Monkeypox virus

3

V

Orf virus

2

 

Rabbitpox virus (g)

2

 

Vaccinia virus

2

 

Variola virusi

4

V

Whitepox virus (‘Variola virus’)

4

V

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

 

Reoviridae

 

 

Coltivirus

2

 

Humani rotavirusi

2

 

Orbivirusi

2

 

Reovirusi

2

 

Retroviridae

 

 

Humani virus imunodeficijencije (HIV)

3 (**)

D

Human T-cell lymphotrofni virusi (HTLV), tip 1 i 2

3 (**)

D

SIV (h)

3 (**)

 

Rhabdoviridae

 

 

Rabies virus

3 (**)

V

Vesicular stomatitis virus

2

 

Togaviridae

 

 

Alfavirusi

 

 

Eastern equine encephalomyelitis virus

3

V

Bebaru virus

2

 

Chikungunya virus

3 (**)

 

Everglades virus

3 (**)

 

Mayaro virus

3

 

Mucambo virus

3 (**)

 

Ndumu virus

3

 

O’nyong-nyong virus

2

 

Ross River virus

2

 

Semliki Forest virus

2

 

Sindbis virus

2

 

Tonate virus

3 (**)

 

Venezuelan equine encephalomyelitis virus

3 (**)

V

Western equine encephalomyelitis virus

3

V

Ostali poznati alfavirusi

2

 

Rubivirus (rubella).

2

V

Toroviridae

2

 

Neklasificirani virusi

 

 

Equine morbillivirus

4

 

Hepatitis virusi koji još nisu identificirani

3 (**)

D

Nekonvencionalni agensi povezani s prenosivom spongiformnom encefalopatijom

 

 

Creutzfeldt-Jakob bolest

3 (**)

D(d)

Varijanta Creutzfeldt-Jakob bolest

3 (**)

D(d)

Goveđa spongiformna encefalopatija (BSE) i ostale animalne prenosive spongiformne encefalopatije

3 (**)

D(d)

Gerstmann-Straussler-Scheinker sindromi

3 (**)

D(d)

Kuru

3 (**)

D(d)

 

Biološki agens – bakterije

Skupina

Napomena

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

 

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces pyogenes

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

2

 

Bacillus anthracis

3

 

Bacteroides fragilis

2

 

Bartonella bacilifonnis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalinea) spp.

2

V

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

V

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recunentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella amis

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

 

Campylobacter fetus

2

 

Campylobacter jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Chlamydia pneumoniae

2

 

Chlamydia trachomatis

2

 

Chlamydia psittad (izolati iz ptica)

3

 

Chlamydia psittad (drugi izolati)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2

 

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minurissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

 

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eifeenella corrodens

2

 

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (osim nepatogenih sojeva)

2

 

Escherichia coli, verocitotoksični sojevi (na pr. 0157:H7 ili O103)

3 (**)

 

Flavobocterium meningosepticum

2

 

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella tularensis (Tip A)

3

 

Francisella tularensis (Tip B)

2

 

Fusobacterium necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

 

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (svi serotipovi)

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii

2

 

Morganella morganii

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium/intercelularni

2

 

Mycobacterium bovis (osim BCG soja)

3

V

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium feansasii

2

 

Mycobacterium korea

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (**)

 

Mycobacterium paratuberculosis

2

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (**)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma caviae

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Pasteurella multocida

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anoerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonos spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens

2

 

Providencia rettgeri

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

 

Rhodococcus equi

2

 

Rickettsia akari

3 (**)

 

Rickettsia canada

3 (**)

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia montana

3 (**)

 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia tsutsugamushi

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella typhimurium

 2 (#)

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

3

V

Salmonella (drugi serotipovi)

2

 

Serpulina spp.

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (Tip 1)

3 (**)

T

Shigella dysenteriae, drugi sojevi

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

 

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

 

Streptococcus pyogenes

2

 

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Vibrio cholerae (uključujući El Tor)

2

 

Vibrio parahaemolyticus

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica

2

 

Yersinia pestis

3

V

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

 

Biološki agens – gljive

Skupina

Napomena

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Candida albicans

2

A

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (prije: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ili trichoides)

3

 

Coccidioides inunitis

3

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Fonsecaea compacla

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)

3

 

Histoplasma capsulatum duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

 

Penicillium marnefii

2

A

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)

2

 

Scedosporium prolificans (injlatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Trichophyton rubrum

 

 

Trichophyton spp.

2

 

 

Biološki agens – paraziti

Skupina

Napomena

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenal

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricemis

2

 

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis

2

 

Clonorchis viverrim

2

 

Crtyptosporidium parvum

2

 

Cryptosporidium spp.

2

 

Cydospora cayetanensis

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunadus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3 (**)

 

Echinococcus multilocularis

3 (**)

 

Echinococcus vogeti

3 (**)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania brasiliensis

3 (**)

 

Leishmania donovani

3 (**)

 

Leishmania ethiopica

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania major

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Plasmodium falciparum

3

 

Plasmodium spp. (humani i majmunski)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3 (**)

 

Toxocara canis

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (**)

 

Trypanosoma cruzi

3

 

Wuchereria bancrofti

2

 

 

**smanjeni rizik jer se ne prenosi zrakom

#osim sojeva koji se koriste u laboratorijskim testovima za ispitivanje genotoksičnosti

A: moguće alergijske reakcije

D: popis izloženih radnika mora biti dostupan najmanje 10 godina nakon posljednjeg izlaganja biološkom agensu

T: proizvodnja toksina

V: dostupna učinkovita vakcina

d: preporučuje se u radu koji uključuje izravni kontakt s agensom

c: samo za tipove A i B agensa