Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava

NN 84/2006 (24.7.2006.), Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2008

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 15. stavka 2. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/05), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PRIJAVE ZATVORENOG SUSTAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj prijave zatvorenog sustava (u daljnjem tekstu: prijava) u kojem se provodi ograničena uporaba genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO).

Članak 2.

Prijavu podnosi fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj prijave) koja namjerava provoditi ograničenu uporabu GMO-a u zatvorenom sustavu koji udovoljava svim propisanim uvjetima za razinu opasnosti u koju je uvrštena namjeravana uporaba.

Podnositelj prijave dužan je zatvoreni sustav prije prve ograničene uporabe GMO-a prijaviti ministarstvu nadležnom za znanost na obrascu koji utvrđuje Odbor za ograničenu uporabu GMO-a, sukladno ovom pravilniku.

SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 3.

Prijava sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o podnositelju prijave (ime i prezime/naziv, prebivalište/sjedište, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, djelatnost koju obavlja podnositelj prijave)

b) podatke o objektima zatvorenog sustava (površina, namjena prostorija odnosno laboratorija ili proizvodnih odjela u objektima, popis opreme)

c) ime i prezime osoba odgovornih za nadzor i sigurnost

d) podatke o obrazovanju i kvalifikacijama osoba odgovornih za nadzor i sigurnost (stupanj obrazovanja, stečen akademski ili stručni naziv, završeni stručni tečajevi, radno iskustvo)

e) podatke o stručnim tijelima pravne osobe podnositelja prijave (naziv stručnog tijela, ovlasti i odgovornosti)

f) podatke o zatvorenom sustavu, mjerama sigurnosti i ispunjavanju uvjeta propisanih pravilnikom o standardima objekata za ograničenu uporabu GMO-a u zatvorenom sustavu

g) opis prirode posla i laboratorijskih postupaka koji će se obavljati u zatvorenom sustavu

h) razinu opasnosti ograničene uporabe GMO-a sukladno pravilniku o kriterijima za uvrštavanje ograničene uporabe GMO-a u razine opasnosti

i) sažetak procjene rizika za namjeravanu uporabu GMO-a u prvoj razini opasnosti

j) način postupanja s otpadom, odnosno njegove inaktivacije prije konačnog zbrinjavanja.

Članak 4.

Podnositelj prijave može u prijavi označiti podatke koji su poslovna tajna ili koji su zaštićeni na temelju posebnog propisa.

Ministarstvo nadležno za znanost će, nakon savjetovanja s podnositeljem prijave, odlučiti koji će se podaci u postupku smatrati tajnim.

Podnositelj prijave ne smije u prijavi označiti kao tajne podatke propisane Zakonom o genetski modificiranim organizmima.

Ministarstvo nadležno za znanost može nakon primitka prijave zatvorenog sustava, radi zaštite zdravlja ljudi, okoliša i/ili biološke raznolikosti, od podnositelja prijave zatražiti da u određenom roku podnese nove podatke o zatvorenom sustavu ili o ograničenoj uporabi GMO-a ili da izmijeni uvjete ograničene uporabe GMO-a navedene u prijavi.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/06-02/00032

Urbroj: 533-04-06-1

Zagrebu, 14. lipnja 2006.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.