Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

NN 85/2006 (26.7.2006.), Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

HRVATSKI SABOR

2020

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/47
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Agencija se upisuje u sudski registar.
(2) Agencija će poslovati pod nazivom Agencija za odgoj i obrazovanje.
(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 4.

(1) Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.
(2) Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.
(3) U obavljanju djelatnosti Agencija:
– sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma,
– pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim rav­nateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim surad­nicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja,
– organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazov­nih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drugačije određeno,
– provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima,
– provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov­ne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima,
– daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastav­nim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazov­nim programima srednjeg strukovnog školstva, te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno,
– daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih pred­meta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova,
– prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma,
– obavlja stručno-pedagoški nadzor,
– sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja,
– sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa,
– obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelat­nost,
– obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 5.

(1) Stručno-pedagoški nadzor Agencija obavlja izravnim stručno-pedagoškim uvidom u odgojno-obrazovni rad ustanove, rad odgojno-obrazovnih radnika te rad ravnatelja kao stručnog voditelja ustanove.
(2) Stručno-pedagoški nadzor uključuje praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada ustanova te stručnog i pedagoškog rada odgojno-obrazovnih radnika.
(3) Ravnatelj i odgojno-obrazovni radnik ustanove dužni su dati na uvid dokumentaciju i druge podatke potrebne za obavljanje stručno-pedagoškog uvida i savjetodavnog rada osobama koje provode stručno-pedagoški uvid.
(4) Agencija je dužna u područjima iz članka 4. ovoga Zakona pružati stručnu pomoć te davati stručne upute ustanovama u obav­ljanju djelatnosti kao i pružati stručnu pomoć te davati stručne upute radi sprječavanja, odnosno otklanjanja pogrešaka u stručnom radu ravnatelja i odgojno-obrazovnih radnika.
(5) Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora, kao i uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje provode stručno-pedagoški uvid, pobliže se uređuju statutom Agencije.

Članak 6.

(1) Agencija je dužna razmotriti podneske građana, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravnih osoba, koji se odnose na poslove iz djelokruga Agencije te o poduzetim mjerama izvijestiti podnositelje.
(2) O svom radu Agencija podnosi izvješće Ministarstvu.
(3) Način i rokovi izvješćivanja uređuju se statutom Agencije.

Članak 7.

(1) Djelatnost Agencije financira se iz državnog proračuna.
(2) Agencija može stjecati prihode i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

III. USTROJ I TIJELA AGENCIJE

Članak 8.

(1) U Agenciji se ustrojavaju odjeli.
(2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima.
(3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom predstojnik podružnice.
(4) Ustroj Agencije pobliže se uređuje Statutom.

Upravno vijeće

Članak 9.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova.
(3) Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine od dana konstituiranja.
(4) Predsjedniku, odnosno članu Upravnoga vijeća mandat može prestati i prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka na osobni pisani zahtjev te ako predsjednik, odnosno član, ne ispunjava obveze utvrđene statutom Agencije.
(5) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.

Članak 10.

(1) Upravno vijeće Agencije:
– donosi statut Agencije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
– donosi godišnji program rada i financijski plan, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,
– donosi opći akt o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i savjetodavnih te administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, uz suglasnost Ministarstva,
– donosi ostale opće akte Agencije,
– raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije,
– utvrđuje plan razvoja Agencije,
– odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom Agencije,
– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike rav­natelja Agencije,
– odlučuje o raspoređivanju dobiti Agencije u skladu sa zakonom,
– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u svezi s radom,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.
(2) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(3) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje statutom Agencije.

Ravnatelj

Članak 11.

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije.
(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za višeg savjetnika, sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.
(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob­lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
(4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće.
(5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije.

Članak 12.

Ravnatelj Agencije:
– vodi poslovanje i stručni rad Agencije,
– predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,
– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i općih akata Agencije,
– predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja i tajnika Agencije,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije,
– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
– podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću i Ministarstvu,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Članak 13.

(1) Ravnatelj Agencije ima pomoćnike.
(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za višeg savjetnika, sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.
(3) Broj pomoćnika ravnatelja, način, postupak za imenovanje te djelokrug njihovog rada uređuju se statutom Agencije.

Članak 14.

(1) Agencija ima tajnika.
(2) Statutom Agencije pobliže se utvrđuje način izbora i djelokrug rada tajnika, kao i uvjeti koje mora ispunjavati.

Članak 15.

(1) Agencija može imati stručna i savjetodavna tijela.
(2) Sastav, način osnivanja i djelokrug stručnih i savjetodavnih tijela uređuje se statutom.

Članak 16.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Ministarstvo.
(2) Stručni nadzor nad radom Agencije obavlja stručno povjerenstvo koje imenuje ministar.

IV. RADNICI AGENCIJE

Članak 17.

(1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju savjetnici i viši savjet­nici.
(2) Savjetnici i viši savjetnici zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja objavljenog u dnevnom tisku.
(3) Za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu utvrđenu općim aktom Agencije i 3 godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom Agencije.
(4) Za višeg savjetnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu utvrđenu općim aktom Agencije i 7 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom Agencije.
(5) Savjetnici i viši savjetnici dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije.
(6) Savjetnici i viši savjetnici za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članak 18.

U obavljanju poslova iz djelatnosti Agencije mogu sudjelovati vanjski suradnici iz reda znanstvenika, učitelja poučavatelja i drugih stručnjaka u obrazovanju, o čemu odlučuje ravnatelj u skladu sa statutom Agencije.

Članak 19.

(1) Radna mjesta i broj izvršitelja za obavljanje stručnih i savjetodavnih te administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova utvrđuju se općim aktom koji donosi Agencija uz suglasnost Ministarstva.
(2) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa radnika Agencije utvrđuju se statutom, odnosno drugim općim aktom Agencije.
(3) Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radno--pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i drugih radnika Agencije primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i općih propisa o radu.
(4) Plaće savjetnika, viših savjetnika i drugih radnika Agencije utvrđuju se u skladu s odredbama Zakona o plaćama u javnim službama.

Članak 20.

Rad u Agenciji ne može obavljati osoba koja prema posebnim propisima ne može raditi u ustanovama odgoja i obrazovanja.

V. IMOVINA AGENCIJE

Članak 21.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(2) Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Agencije.

Članak 22.

(1) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Agencija je pravni sljednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske koji je osnovan Zakonom o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/02) te preuzima svu opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze i radnike.

Članak 24.

(1) Upravno vijeće iz članka 9. ovoga Zakona imenovat će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Upravno vijeće Agencije donijet će statut i druge opće akte Agencije usklađene s ovim zakonom u roku od 60 dana od dana njegova imenovanja sukladno ovome Zakonu.
(3) Upravno vijeće Agencije, imenovano sukladno ovome Zakonu, raspisat će natječaj za ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana donošenje statuta Agencije.
(4) Do stupanja na snagu statuta i općih akata Agencije iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se statut i opći akti Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.

Članak 25.

(1) Osoba koja je danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečena u obnašanju dužnosti ravnatelja Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, nastavit će obavljati tu dužnost kao privremeni ravnatelj Agencije, do imenovanja ravnatelja Agencije u skladu s ovim Zakonom.
(2) Privremeni ravnatelj je ovlašten obaviti pripreme za početak rada Agencije, a posebno obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

Članak 26.

Radnici koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radnim mjestima u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske, nastavljaju s radom na tim mjestima do rasporeda na radna mjesta utvrđena općim aktom Agencije.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 153/02.).

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-01/06-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.