Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja

NN 85/2006 (26.7.2006.), Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2024

Na temelju članka 55. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2006. godine donijela

UREDBU

O NAČINU UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIVREMENO ODUZETE POKRETNINE RADI PROVEDBE MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja naknade vlasniku ili korisniku za korištenje pokretnine koja mu je privremeno oduzeta radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili koji je privremeno ograničen u izvršavanju svoga vlasničkog prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.

II. NAČIN UTVRĐIVANJA NAKNADE VLASNIKU ILI KORISNIKU ZA KORIŠTENJE PRIVREMENO ODUZETE POKRETNINE

Članak 2.

Vlasnik ili korisnik pokretnine koja se privremeno oduzima, sukladno odredbama članka 30. stavaka 1. i 3. i članka 53. stavka 1. podstavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju, dužan je, odmah ili u vremenu naznačenom u pozivu, pokretninu staviti na raspolaganje tijelu koje je naložilo mobilizaciju.
Pokretnina se predaje u ispravnom stanju sa svim pripadajućim alatima, priborom i dodatnom opremom za namjensko korištenje pokretnine.
Radi upravljanja pokretninom koja se privremeno oduzima, s pokretninom se može mobilizirati i stručna posada ili rukovatelj pokretnine.
Osobe iz stavka 3. ovog članka imaju status mobiliziranih građana te sva prava i obveze utvrđene odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i posebnim propisima.

Članak 3.

Prilikom oduzimanja pokretnine, djelatnik ili ovlaštena osoba nadležnog tijela koje je naložilo mobilizaciju, pregledat će pokretninu uz nazočnost vlasnika ili korisnika i sačiniti Zapisnik o privremenom oduzimanju pokretnine, u dva primjerka, na obrascu koji je u prilogu ove Uredbe (Prilog 1) i čini njen sastavni dio.

Članak 4.

Privremeno oduzeta pokretnina koristi se za provedbu aktivnosti zaštite i spašavanja na lokacijama koje odredi nadležni zapovjednik zaštite i spašavanja.
Zapovjednik iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati nadzor nad privremeno oduzetim pokretninama.

Članak 5.

Nakon prestanka korištenja privremeno oduzete pokretnine, djelatnik ili ovlaštena osoba nadležnog tijela koje je naložilo mobilizaciju, uz nazočnost vlasnika ili korisnika, pregledat će pokretninu i sačiniti Zapisnik o povratu privremeno oduzete pokretnine, na obrascu koji je u prilogu ove Uredbe (Prilog 2) i čini njen sastavni dio.
Zapisnik se izrađuje u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava tijelo koje je naložilo i provelo privremeno oduzimanje pokretnine, a drugi primjerak zadržava vlasnik pokretnine.
Ako se pregledom utvrdi oštećenje ili uništenje pokretnine koje je nastalo tijekom privremenog oduzimanja, u zapisniku o povratu privremeno oduzete pokretnine navode se uzroci uništenja i otuđenja pokretnine, navedeni u članku 10. ove Uredbe, koji moraju odgovarati podacima iz zapisnika o očevidu Ministarstva unutarnjih poslova, a zapisniku se prilaže dokumentacija o procjeni štete izrađena od strane ovlaštenog procjenitelja i zapisnik o policijskom očevidu.

Članak 6.

Vlasnik ili korisnik pokretnine, radi ostvarivanja prava na naknadu propisanu ovom Uredbom, podnosi tijelu koje je naložilo privremeno oduzimanje pokretnine Zahtjev za naknadu za privremeno oduzetu pokretninu, na obrascu koji je u prilogu ove Uredbe (Prilog 3) i čini njen sastavni dio.

Članak 7.

Tijelo koje je naložilo privremeno oduzimanje pokretnine donosi rješenje i isplaćuje vlasniku pokretnine naknadu za privremeno oduzetu pokretninu sukladno odredbama ove Uredbe.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik ili korisnik pokretnine može podnijeti tužbu nadležnom sudu.

III. VISINA NAKNADE ZA PRIVREMENO ODUZETU POKRETNINU

Članak 8.

Vlasnik ili korisnik pokretnine ima pravo na naknadu za vrijeme privremenog oduzimanja pokretnine od trenutka privremenog oduzimanja pokretnine do dana prestanka mjere privremenog oduzimanja, koja se utvrđuje u visini:
1. za teretna vozila, vozila za prijevoz putnika u cestovnom prometu, plovila i radne strojeve: po važećim cijenama po satu angažiranja određenog tipa i vrste vozila ili stroja, koji se utvrđuje prema tržišnim uvjetima,
2. za osobna vozila: sukladno visini naknade po prijeđenom kilometru utvrđenoj prema posebnim propisima za korisnike, koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

IV. NAKNADA ŠTETE NA POKRETNINI

Članak 9.

Tijelo koje je naložilo privremeno oduzimanje pokretnine donosi rješenje o naknadi štete za uništenu ili otuđenu pokretninu.
Visina naknade štete utvrđuje se sukladno tržišnoj vrijednosti pokretnine, uzimajući u obzir amortizaciju, preostalu tržišnu vrijednost uništene pokretnine te opće stanje pokretnine, navedeno u Zapisniku o privremenom oduzimanju pokretnine.
Visina naknade štete može se utvrditi i na temelju nalaza i stručnog mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka. Troškove sudskog vještaka o procjeni visine štete snosi tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Ako je do oštećenja pokretnine došlo uslijed više sile ili djelovanja treće osobe ili nepažnje rukovatelja i ako naknada štete nije pokrivena policom osiguranja, tijelo koje je naložilo privremeno oduzimanje pokretnine isplaćuje naknadu štete vlasniku ili korisniku pokretnine i ima pravo od treće osobe ili rukovatelja koji nisu postupali s dužnom pažnjom, zahtijevati povrat iznosa isplaćenog vlasniku ili korisniku na ime oštećenja privremeno oduzete pokret­nine.

Članak 11.

Tijelo koje je naložilo privremeno oduzimanje pokretnine može, uz suglasnost vlasnika ili korisnika, otkloniti nastala oštećenja i kvarove na pokretnini putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe i nakon toga izvršiti povrat pokretnine.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/03
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 20. srpnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
 

PRILOG 1PRILOG 2

 

PRILOG 3