Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš

NN 85/2006 (26.7.2006.), Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA


2040

Na temelju odredbi članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94. i 128/99.) i članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/03, 30/04, 136/04, 22/05 i 44/06.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI I IZMJENI PRAVILNIKA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 1.

U Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, br. 59/00 i 136/04) iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, mjere zaštite okoliša za zahvate koji nisu određeni Popisom zahvata koji je sastavni dio ovoga Pravilnika ili prostornim planom županije odnosno Grada Zagreba a za koje je radi ispunjenja ugovornih obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima, potrebno utvrditi prihvatljivost zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš, određuju se elaboratom zaštite okoliša.
Elaborat iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev nositelja zahvata, izrađuje pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u skladu s posebnim propisom.
Ministarstvo, na zahtjev nositelja zahvata, po obavljenoj provjeri sadržaja elaborata iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na namjeravani zahvat i pozitivnom nalazu glede prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš, izdaje potvrdu da su mjere određene elaboratom sukladne načelima zaštite okoliša uređenim Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94 i 128/99).«

Članak 2.

Popis zahvata koji je sastavni dio Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, br. 59/00 i 136/04) stavlja se izvan snage i zamjenjuje Popisom zahvata koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/19
Urbroj: 531-01-06-1
Zagreb, 20. srpnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

PRILOG 1

A

B

1. PROMETNE GRAĐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

1.

autoceste

1.

državne ceste duljine 2 – 5 km

2.

državne ceste duljine veće od 5 km

2.

rekonstrukcija državnih cesta duljine preko 5 km u jednom dijelu

 

 

3.

županijske ceste duljine veće od 5 km namijenjene isključivo prometu motornih vozila

 

 

4.

međunarodni granični prijelazi I. kategorije

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima i uređajima

1.

magistralne pruge i pruge I. i II. reda duljine veće od 5 km

1.

magistralne pruge  i pruge I. i II. reda duljine 2 – 5 km

1.3. Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

1.

zračne luke namijenjene za prihvat i otpremu zrakoplova i helikoptera ukupne težine veće od 5,7 t

1.

poletno-sletne staze duljine 500 m i više

1.4. Pomorske građevine

1.

luke otvorene za javni promet i to luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, luke županijskog značaja i luke lokalnog značaja s više od 200 vezova

1.


2.

 

 3.

luke otvorene za javni promet lokalnog značaja s više od 100 vezova

luke posebne namjene županijskog značaja i to:

– športske luke i luke nautičkog turizma s više od 100 vezova.

– vojne, industrijske, ribarske i luke tijela unutarnjih poslova.

svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje u more

2.

luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku

3.

pomorski prometni koridori za prijevoz opasnih tvari (prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari i međunarodnim konvencijama)

1.5. Riječne građevine

1.

luke unutarnjih voda

 

 

2.

plovni putovi (rijeka, kanal)

 

 

2. ENERGETSKE GRAĐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

1.

2.


3.

nuklearne elektrane i ostali nuklearni reaktori

termoelektrane i druge energane koje koriste fosilna goriva

elektrane koje koriste obnovljive izvore energije (energija vode, sunca, vjetra, biomase, bioplina, geotermalna, valova, plime i oseke i dr.) snage veće od 5 MW

1.

elektrane koje koriste obnovljive izvore energije (energija vode, sunca, vjera, biomase, bioplina, geotermalna, valova, plime i oseke i dr.) snage 5 MW i manje

2.

dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona
110 kV ako su dio prijenosnog sustava, te 220 kV i višeg

2.2. Skladištenje i transport nafte, plina i kemijskih proizvoda s pripadajućim građevinama, uređajima i postrojenjima

1.

2.

naftni terminali i terminali ukapljenog prirodnog plina

podzemna skladišta prirodnog plina

1.

skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalni objekti kapaciteta 50 000 t i više

2.

skladišta ukapljenog naftnog plina kao samostalni objekti kapaciteta 10 000 t i više

3.

skladišta kemijskih proizvoda kao samostalni objekti kapaciteta 50 000 t i više

4.

međunarodni i magistralni cjevovodi: naftovodi, produktovodi, plinovodi i dr.

3. VODNE GRAĐEVINE

3.1. Regulacijske i zaštitne građevine

1.

sustavi za regulaciju vodotoka i/ili obranu od poplava

 

 

2.

akumulacije volumena 1 000 000 m³ i veće

 

 

3.

građevine koje mijenjaju režim voda na području od 100 km² i većeg

 

 

4.

sustavi za prijenos vodnih resursa između porječja pri čemu je količina prenesene vode veća od 100 000 000 m³ godišnje

 

 

3.2. Građevine za melioraciju

1.

melioracijski sustavi površine 5 000 ha i veće, a u Jadranskom slijevnom području 100 ha i veće

 

 

3.3. Građevine za korištenje voda

1.

vodoopskrbni sustavi, crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda, kapaciteta 500 l/s i većeg

 

 

2.

akumulacije za vodoopskrbu 1 000 000 m³ i veće

 

 

3.

izvorišta u funkciji punionice vode

 

 

3.4. Građevine za zaštitu voda

1.

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda izlaznog kapaciteta
10 000 ES (ekvivalentnih stanovnika) i većeg

 

 

4. PROIZVODNE GRAĐEVINE

1.

za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina

1.

asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i većeg

2.

za preradu ugljena ili smolastog škriljevca u plin i tekućinu kapaciteta 500 t na dan ili većeg

2.

betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i većeg

3.

za proizvodnju petrokemijskih proizvoda i prerađevina osim oplemenjivanja maziva

3.

za uzgoj peradi kapaciteta 5 000 kom. i više u proizvodnom ciklusu

4.

za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

 

5.

za proizvodnju plemenitih i obojenih metala

 

 

6.

za proizvodnju kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

 

 

7.

za proizvodnju opasnih tvari (prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari i međunarodnim konvencijama) i eksploziva

 

 

8.

za proizvodnju i preradu izvora ionizirajućih zračenja

 

 

9.

za preradu i obradu metala kapaciteta 5 000 t/god. i većeg

 

 

10.

za proizvodnju nemetalnih mineralnih proizvoda:

 

 

kamenog brašna

 

 

drobljenog kamenog materijala kapaciteta 50 000 t/god. i većeg

 

 

cementa

 

 

stakla kapaciteta 30 000 t/god. i većeg

 

 

keramike kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

 

 

opekarskih proizvoda kapaciteta 50 000 t/god. i većeg

 

 

gipsa kapaciteta 5 000 t/god. i većeg

 

 

vapna kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

 

 

ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda kapaciteta 10 000 t/god. i većeg,

 

 

11.

za proizvodnju, obradu i preradu azbesta i azbestnih proizvoda:

 

 

proizvodnja azbestnog cementa kapaciteta gotovih proizvoda
5 000 t/god. i većeg

 

 

proizvodnja tarnih obloga kapaciteta 10 t/god. i većeg

 

 

druge vrste primjene s potrošnjom azbesta 50 t/god. i više

 

 

12.

za proizvodnju celuloze

 

 

13.

za proizvodnju papira i kartona

 

 

14.

za preradu drveta i proizvodnju poluproizvoda od drveta kapaciteta 5 000 t/god. i većeg

 

 

15.

za proizvodnju tekstila:

 

 

priprema i predenje tekstilnih vlakana te proizvodnja tkanina kapaciteta 2 500 t/god. i većeg

 

 

dovršavanje tekstila kapaciteta 200 t/god. i većeg

 

 

16.

za preradu kože i krzna (štavljenje i obrada, dorada i bojenje krzna) kapaciteta 20 t/god. i većeg

 

 

17.

za gradnju i održavanje plovila, ako im je proizvodni kapacitet 1 000 GT/god. i veći

 

 

18.

za proizvodnju tračničkih vozila, motornih vozila i teških strojeva

 

 

19.

za proizvodnju i popravak zrakoplova

 

 

20.

za proizvodnju, preradu i konzerviranje hrane za ljudsku upotrebu (iz poljoprivrednih proizvoda) kapaciteta 10 000 t/god i većeg

 

 

21.

za proizvodnju pića kapaciteta 2 000 000 l/god. i većeg

 

 

22.

za proizvodnju duhanskih proizvoda

 

 

23.

za proizvodnju hrane za životinje kapaciteta 20 000 t/god. i više

 

 

24.

za proizvodnju hrane za životinje uz primjenu 200 t/god. i više sastojaka animalnog porijekla

 

 

25.

za uzgoj stoke i ostalih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla

 

 

26.

klaonice dnevnog kapaciteta 100 uvjetnih grla i veće

 

 

27.

kafilerije

 

 

28.

slatkovodni ribnjaci:

 

 

za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i veće

 

 

za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

 

 

29.

morska uzgajališta

 

 

uzgajališta školjkaša i drugih morskih organizama godišnje proizvodnje 50 t i više

 

 

morska ribogojilišta godišnje proizvodnje 50 t i veće

 

 

mrjestilišta (morska) godišnje proizvodnje 500 000 komada mlađi i više

 

 

30.

za desalinizaciju morske vode

 

 

5. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

1.


2.

3.


4.

 

5.


6.


7.

građevine za konačno zbrinjavanje opasnog otpada spaljivanjem i/ili fizikalno-kemijskim postupcima

građevine za odlaganje opasnog otpada

građevine za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada

građevine za konačno zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada spaljivanjem i/ili fizikalno-kemijskim postupcima kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

građevine za odlaganje komunalnog i neopasnoga proizvodnog  otpada kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

građevine za odlaganje inertnog otpada kapaciteta 250 000 m³ ukupnog volumena ili površine 4 ha i veće

građevine za obradu otpada mehaničko-biološkim postupcima kapaciteta 10 000 t/god. i većeg

1.

građevine za obradu građevinskog otpada kapaciteta većeg od 25 000 m³ godišnje

2.

bušotine za odlaganje proizvodnog otpada postupkom utiskivanje u bušotine

3.

podzemna odlagališta (napuštena rudnička okna i sl.)

4.

sanacija, rekonstrukcija i/ili zatvaranje odlagališta otpada kojima netko upravlja

 

 

 

 

 

 

6. SPORTSKE GRAĐEVINE

1.

igrališta za golf s pripadajućim građevinama

1.

sportski i rekreacijski centri s više sportskih sadržaja površine 10 ha i više

 

 

2.

skijališta sa žičarom

 

 

3.

stalne trkaće staze i probne staze za automobile i motocikle

 

 

4.

motokros staze

7. GRAĐEVNE CJELINE

1.

groblja za potrebe naselja od 40 000 stanovnika i više

1.

krematorij

 

 

2.

turističko-ugostiteljske cjeline površine 5 ha i veće

 

 

3.

trgovački centri površine veće od 5 ha

8. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

8.1. Površinska eksploatacija

1.

ruda metala ili nemetala kapaciteta 50 000 t/god. i većeg, odnosno ukupnih rezervi 250 000 t i više

 

 

2.

šljunka, građevnog pijeska ili gline kapaciteta 100 000 m³/god. i više, odnosno ukupnih rezervi 500 000 m³ i više

 

 

3.

tehničkoga građevnog kamena kapaciteta 20 000 m³/god. i više, odnosno ukupnih rezervi 100 000 m³ i više

 

 

4.

arhitektonskoga građevnog kamena kapaciteta 1 000 m³/god. i većeg

 

 

5.

ugljena s pripadajućim građevinama

 

 

8.2. Podzemna eksploatacija

1.

sva podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

1.

geotermalne vode koje se koriste u energetske svrhe

2.

eksploatacijsko polje nafte ili plina s pripadajućim građevinama na kopnu i moru

 

 

3.

ugljena s pripadajućim građevinama