Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

NN 85/2006 (26.7.2006.), Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2041

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (»Narodne novine«, broj: 101/05) u članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Iznimno od odredbi članka 17. ovoga Propisa, do 30. lip­nja 2007. godine za projektiranje betonskih konstrukcija građevina mogu se primijeniti i priznata tehnička pravila i odredbe iz Priloga »H« ovoga Propisa.«

Članak 2.

U članku 36. stavku 3. riječ »zgrade« briše se.

Članak 3.

U prilogu »D« ovoga Propisa u točki D.2.2.1. i D.2.2.2. riječi »Dodatka za« mijenjaju se riječima »Dodatka ZA«.

Članak 4.

U prilogu »D« ovoga Propisa u točki D.2.2.3. riječi »(sustav ocjenjivanja sukladnosti 1+)« brišu se.

Članak 5.

U prilogu »D« ovoga Propisa točka D.2.2.3.16. mijenja se i glasi:
»D.2.2.3.16. Certifikat sukladnosti iz točke D.2.2.3.15. za agregat za beton iz novih pogona za proizvodnju agregata izdaje se odgovarajućom primjenom uvjeta iz točke D.2.2.3.13. Uzorci za ispitivanje uzimaju se u vremenskim razdobljima ne manjim od osam sati proizvodnje i ne manjim od jednog cijelog dana.«

Članak 6.

U Prilogu »H« ovoga Propisa točka H.1.1. mijenja se i glasi:
»H.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 18. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija u skladu s priznatim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije određeno.«

Članak 7.

U svim točkama Priloga »H« ovoga Propisa riječ »zgrada« u svim padežima briše se.

Članak 8.

U Prilogu »J« ovoga Propisa, iza točke J.2.5.2. dodaju se točke koje glase:
»J.2.6. Izvođenje betonskih konstrukcija u skladu s priznatim tehničkim pravilima«
»J.2.6.1. Iznimno, do 30. lipnja 2007. godine betonske konstruk­cije se osim u skladu s HRN EN 13670-1 mogu izvoditi i u skladu s odredbama glave VII. Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Propisa koje se odnose na građevne proizvode.«
»J.2.6.2. U slučaju iz točke J.2.6.1. moraju se uvažiti odredbe glave III. ovoga Propisa i osobito podaci iz dokumentacije s kojom se isporučuje građevne proizvode a koji su značajni za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te njihov utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.«
»J.2.6.3. U slučaju iz točke J.2.6.1. na nadzorne radnje i kontrolne postupke pri ugradnji betona, ugradnji armature, ugradnji predgotovljenih betonskih elemenata, utvrđivanju uporabljivosti betonske konstrukcije i naknadnom dokazivanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije odgovarajuće se primjenjuju sve odredbe ovoga Priloga.«

Članak 9.

U Prilogu »J« ovoga Propisa točka »J.4.« mijenja se i glasi:

»J.4. Norme i priznata tehnička pravila«

Članak 10.

U Prilogu »J« ovoga Propisa iza točke »J.4.2.« dodaje se točka koja glasi:

»J.4.3. Priznata tehnička pravila

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tog pravilnika.«

Članak 11.

Ovaj Propis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/05-04/0009
Urbroj: 531-01-266-06-03
Zagreb, 26. lipnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.