Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 86/2006 (28.7.2006.), Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

2045

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o područjima županija, gradova i oopćina u Republici Hrvatskoj, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/41
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske te se određuju područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

II. PODRUČJA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

Članak 2.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna jedinica, kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu.
Ovim se Zakonom utvrđuje i područje Grada Zagreba, glavnoga grada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Županije na području Republike Hrvatske su:
I. Zagrebačka županija sa sjedištem u Gradu Zagrebu,
II. Krapinsko-zagorska županija sa sjedištem u Krapini,
III. Sisačko-moslavačka županija sa sjedištem u Sisku,
IV. Karlovačka županija sa sjedištem u Karlovcu,
V. Varaždinska županija sa sjedištem u Varaždinu,
VI. Koprivničko-križevačka županija sa sjedištem u Kopriv­nici,
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru,
VIII. Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci,
IX. Ličko-senjska županija sa sjedištem u Gospiću,
X. Virovitičko-podravska županija sa sjedištem u Virovitici,
XI. Požeško-slavonska županija sa sjedištem u Požegi,
XII. Brodsko-posavska županija sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
XIII. Zadarska županija sa sjedištem u Zadru,
XIV. Osječko-baranjska županija sa sjedištem u Osijeku,
XV. Šibensko-kninska županija sa sjedištem u Šibeniku,
XVI. Vukovarsko-srijemska županija sa sjedištem u Vukovaru,
XVII. Splitsko-dalmatinska županija sa sjedištem u Splitu,
XVIII. Istarska županija sa sjedištem u Pazinu,
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija sa sjedištem u Dubrovniku,
XX. Međimurska županija sa sjedištem u Čakovcu.

Članak 4.

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 5.

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:

TABELA

 

Članak 6.

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 7.

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 8.

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 9.

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 10.

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 11.

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 12.

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 13.

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 14.

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 15.

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 16.

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 17.

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 18.

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 19.

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:


TABELA


 

Članak 20.

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 21.

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 22.

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 23.

XX.  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

U sastavu Županije su sljedeći gradovi i općine u sastav kojih ulaze sljedeća naselja:
 

TABELA

 

Članak 24.

GRAD ZAGREB

TABELA

 

III. GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 25.

Granice između općina, odnosno gradova predstavljaju u pravilu granice rubnih katastarskih općina.
Kada se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju s granicama rubnih naselja, odnosno mjesta koja ulaze u sastav pojedine općine, odnosno grada, smatra se da granicu predstavlja granica rubnih naselja prikazana u službenoj evidenciji prostornih jedinica.
U slučaju da granice rubnih katastarskih općina, odnosno naselja, nisu jednoznačno prikazane u službenim evidencijama prostornih jedinica, susjedne jedinice lokalne samouprave dogovorno će uskladiti ove granice.

Članak 26.

Jedinice lokalne samouprave mogu sporazumno izmijeniti međusobne granice.
Odluku o promjeni granica jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka donose njihova predstavnička tijela natpolovičnom većinom glasova svih članova na prijedlog poglavarstva, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja na koje se promjena odnosi, ukoliko se radi o naseljenom području.
Na temelju odluke predstavničkog tijela predsjednici poglavarstava sklapaju sporazum u kojem se granice opisuju tekstualno. Kartografski prikaz obvezan je sastavni dio sporazuma. Potpisani sporazum dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne samouprave, Državnoj geodetskoj upravi i Državnom zavodu za statistiku.

Članak 27.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave granice ne usklade sporazumno, odnosno kada predstavničko tijelo pojedine jedinice lokalne samouprave predloži promjenu granica iz gospodarskih, prometnih ili drugih razloga, o granicama će odlučiti Povjerenstvo Vlade Repub­like Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), po pribavljenom mišljenju građana područja na koje se promjena odnosi, ukoliko se radi o naseljenom područ­ju.

Članak 28.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje sastav Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva posebnom odlukom.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 29.

Protiv odluke Povjerenstva može se izjaviti prigovor Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

IV. PROMJENE PODRUČJA, PROMJENE SJEDIŠTA I OSNIVANJE NOVIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 30.

Promjenu područne pripadnosti naselja, izdvajanje naselja iz sastava jedne jedinice lokalne samouprave i pripajanje drugoj jedinici mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području naselja za koja se predlaže promjena.
Promjenu sjedišta jedinice lokalne samouprave ili osnivanje nove jedinice lokalne samouprave mogu predložiti predstavnička tijela jedinica, odnosno jedna trećina građana s prebivalištem na području jedinice, odnosno naselja na koja se odnosi.

Članak 31.

Predlagatelji svake područne promjene dužni su pribaviti mišljenje građana s područja na koje se odnosi promjena, te očitovanje županijske skupštine na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave na koju se promjena odnosi.

Članak 32.

Svi predlagatelji promjena područnog ustrojstva Republike Hrvatske dužni su pribaviti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske na predloženu područnu promjenu.
Vlada Republike Hrvatske izdat će ili uskratiti prethodnu suglasnost ovisno o procjeni opravdanosti svakoga pojedinog prijedloga te ovisno o usklađenosti područne promjene s Ustavom Republike Hrvatske, ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Vlada Republike Hrvatske raspisat će izbore za članove predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Postojeća predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave kod kojih je došlo do promjena područja, nastavljaju s radom u dosadašnjem djelokrugu i s dosadašnjom područnom nadležnosti do konstituiranja novih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 35.

Novoustrojene jedinice lokalne samouprave ustrojit će upravna tijela u roku od 30 dana od dana izbora poglavarstva.
Do ustrojavanja upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja predmeta, poslove upravnih tijela jedinica lokalne samouprave ustrojenih ovim Zakonom, kao i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave kojima je pripojeno područje drugih gradova i općina, obavljaju upravna tijela dosadašnjih gradova i općina.

Članak 36.

Upravna tijela novoustrojenih jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i upravna tijela jedinica lokalne samouprave kojima je pripojen dio područja drugih gradova i općina preuzet će predmete u radu, kao i arhivirane predmete i dokumentaciju upravnih tijela gradova i općina koji se odnose na njihovo područje.
Predmete i dokumentaciju preuzet će povjerenstva za preuzimanje predmeta i dokumentacije. U povjerenstvo za preuzimanje predmeta i dokumentacije svaka jedinica lokalne samouprave imenuje po jednog člana, a jednog imenuje župan.

Članak 37.

Jedinice lokalne samouprave kod kojih je došlo do područnih promjena, odnosno novoustrojene jedinice lokalne samouprave donijet će u roku od šest mjeseci od konstituiranja novih općina sporazum kojim će izvršiti podjelu imovine te prava i obveza u skladu s područnim promjenama utvrđenim ovim Zakonom.
Sporazum se dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne samouprave u roku od osam dana od dana potpisivanja.
Ako jedinice lokalne samouprave ne postignu sporazum u roku iz stavka 1. ovoga članka, dužne su u roku od 15 dana od proteka roka obavijestiti Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove lokalne samouprave.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, o podjeli imovine, prava i obveza jedinica lokalne samouprave odlučit će Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija.
Vlada Republike Hrvatske utvrđuje sastav Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva posebnom odlukom.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 10/97., 124/97., 50/98., 68/98., 22/99., 42/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03., 107/03. i 175/03.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/06-01/04
Zagreb, 13. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladirmi Šeks, v. r.