Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

NN 89/2006 (7.8.2006.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2105

Na temelju članka 37. stavka 8. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i mjerila za davanje i oduzimanje suglasnosti izvođačima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini (u daljnjem tekstu: suglasnost).

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– izvođač je fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za davanje suglasnosti, koja je dobila zatraženu suglasnost ili protiv koje je pokrenut postupak za oduzimanje ili izmjenu suglasnosti,
– radnik je fizička osoba zaposlena kod izvođača na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na poslovima građenja koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost određenu ovim Pravilnikom, a za koju su u potpunosti podmirene dospjele obveze u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem,
– predradnik je osoba s najmanje trećim stupnjem obrazovanja i pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se suglasnost daje,
– poslovođa je osoba s položenim majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom iz područja graditeljstva,
– stručna osposobljenost radnika obuhvaća postignutu školsku spremu odnosno stupanj obrazovanja, radno iskustvo stečeno na pojedinim poslovima u građevinarstvu i stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, koji su kao uvjet za davanje suglasnosti propisani ovim Pravilnikom,
– tehnička opremljenost je raspolaganje izvođača odgovarajućim sredstvima rada potrebnim za obavljanje djelatnosti građenja, kao što su: građevinski strojevi, uređaji i naprave, građevinska oprema, prijevozna sredstva, te poslovni prostori namijenjeni smještaju osoba, strojeva, uređaja, naprava, opreme, prijevoznih sredstava i slično.
– Ministarstvo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
– Ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
– odgovorna osoba izvođača je direktor pravne osobe, odnosno vlasnik obrta,
– tehnički zahtjevna građevina (građevina skupine III) je ona za koju se sukladno posebnom propisu mora provesti kontrola glavnog projekta obzirom na sva tri bitna zahtjeva: mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu,
– tehničko-tehnološki zahtjevna građevina (građevina skupine II) je tehnički zahtjevna građevina iz podstavka 8. ovoga stavka koja glede tehnološke zahtjevnosti ispunjava najmanje jedan od uvjeta određenih posebnim propisima iz područja:
– a) zaštite od požara – građevina je razvrstana u skupinu 2. – zahtjevne građevine, ili
– b) zaštite na radu – potrebno je pribaviti potvrdu na glavni projekt građevine, ili
– c) zaštite okoliša – građevina za koju je potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš,
– osobito tehničko-tehnološki zahtjevna građevina (građevina skupine I) je tehničko-tehnološki zahtjevna građevina iz podstavka 9. ovoga stavka za građenje koje je odlukom Vlade Republike Hrvatske ili odredbom posebnog zakona utvrđen interes Republike Hrvatske i za koju građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo,
– manje složeni radovi su radovi označeni u Popisu radova oznakom »2« i oznakom »4«.

II. DAVANJE SUGLASNOSTI

Uvjeti i način davanja suglasnosti

Članak 3.

Suglasnost se daje izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika, te tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini propisane člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika, uz uvjet da osobe koje su u skladu s posebnim propisom dužne upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva imaju propisani broj bodova u skladu s tim propisom, te da odgovorna osoba izvođača nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja.
Suglasnost daje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka suglasnost će se dati gospodarskim subjektima za građenje građevina za vlastite potrebe za koje su ovlašteni temeljem posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona i u slučaju da ne ispunjavaju propisane uvjete iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.
Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka daje se na temelju dostav­ljenih podataka o stručnoj osposobljenosti tih gospodarskih subjekata.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka suglasnost se daje izvođaču pojedinačnom društvu koje je na temelju valjanog pravnog posla povezano s više pojedinačnih društava (kao što je npr. društvo koncerna, holdinga i sl.) koja tako povezana ispunjavaju uvjete za građenje građevina određene skupine složenosti odnosno izvođenje pojedinih radova na građevinama.

Članak 4.

Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja određene vrste građevina i/ili za izvođenje pojedinih radova na toj vrsti građevina ako zapošljava:
1. za građenje osobito tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina – građevina skupine I:
– najmanje osam osoba koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje petnaest osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje trideset osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje trideset osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje trideset osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj surad­nji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 500.
2. za građenje tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina – građevina skupine II:
– najmanje šest osoba koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje deset osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje dvadeset osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje dvadeset osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje dvadeset osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 300.
3. za građenje tehnički zahtjevnih građevina – građevina skupine III:
– najmanje četiri osobe koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje šest osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje osam osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje petnaest osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje petnaest osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 120.
4. za građenje građevina koje nisu obuhvaćene točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka (u daljnjem tekstu: građevine skupine IV):
– najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje tri osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje pet osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja,
– najmanje pet osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje pet osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavka 3.,4. i 5. ove točke ne može biti manji od 40.
5. za izvođenje pojedinih radova na građevinama skupine I, II, III i IV:
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja tih radova,
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje dvije osobe s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja,
– najmanje dvije osobe s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje dvije osobe s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavka 3.,4. i 5. ove točke ne može biti manji od 10.
6. za izvođenje manje složenih radova na građevinama skupine I, II, III i IV:
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje jednu osobu s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja, odnosno drugim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje jednu osobu s drugim odnosno prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 2. i 3. ove točke ne može biti manji od 3.
7. za izvođenje specijalističkih radova – radova ugradnje opreme u građevine iz skupine I, II, III i IV koje su temeljem posebnih zakona i propisa određene kao energetski objekti (energetski objekt za proizvodnju, distribuciju i prijenos električne energije, energetski objekt za proizvodnju, distribuciju i prijenos toplinske energije i sl.), više od 50% radnika određenih točkom 5. ovoga stavka mora biti odgovarajuće struke (elektrotehničke, strojarske i sl.).
Za građenje građevina skupine IV, izvođenje radova na građevinama skupine I, II, III i IV, te izvođenje manje složenih radova na građevinama skupine I, II, III i IV izvođač ne mora ispuniti uvjet stručne osposobljenosti radnika iz točke 4. podstavaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka, točke 5. podstavaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka, te točke 6. podstavaka 2. i 3. stavka 1. ovoga članka ako dokaže da zapošljava radnike u potrebnom broju koji imaju radno iskustvo najmanje deset godina na poslovima koji su potrebni za izvođenje radova za koje se traži suglasnost. U tom slučaju suglasnost se izdaje na rok do 1. travnja 2009. do kada je potrebno ispuniti uvjete iz točke 5. odnosno točke 6. ovog članka.

Članak 5.

Izvođač koji ispunjava uvjet stručne osposobljenosti i broja radnika za građenje građevina skupine IV iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, ispunjava i uvjet stručne osposobljenosti i broja radnika za uklanjanje građevina skupina I, II, III i IV iz članka 4., stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.
Izvođač koji ispunjava uvjet stručne osposobljenosti i broja radnika za izvođenje radova na građevinama skupine I, II, III i IV iz članka 4., stavka 1., točaka 1., 2. 3. i 4. ovoga Pravilnika, ispunjava i uvjet stručne osposobljenosti i broja radnika za uklanjanje pojedinih dijelova građevina skupine I, II, III i IV.

Članak 6.

Izvođač ispunjava uvjet tehničke opremljenosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja određene vrste građevina i/ili za izvođenje pojedinih radova na toj vrsti građevina, ako raspolaže odgovarajućim građevinskim strojevima, uređajima i napravama, građevinskom i drugom opremom, prijevoznim sredstvima, te poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje poslova za svaku vrstu radova za koje se traži suglasnost, te potrebnim za tehnološki primjereno izvršenje radova.
Uvjet tehničke opremljenosti podrazumijeva i opremu za zaštitu radnika na radu i zaštitu od štetnih djelovanja za sva osobe koji se stalno ili povremeno nalaze na gradilištu.

Članak 7.

Suglasnost se daje izvođaču za izvođenje svih ili pojedinih radova obuhvaćenih skupinama, razredima i podrazredima Nacionalne klasifikacije djelatnosti, odnosno sadržanih u Popisu radova koji je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Popis), a za građenje određene vrste građevina i/ili izvođenje pojedinih radova na građevini iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Suglasnost se može izvođaču dati i za izvođenje jedne ili više grupa radova koje nisu sadržane u Popisu.
Suglasnost za izvođenje radova obuhvaćenih jednom skupinom može se dati izvođaču koji ispunjava uvjete određene za više od 50% radova razreda obuhvaćenih tom skupinom.
Suglasnost za izvođenje radova obuhvaćenih jednim razredom može se dati izvođaču koji ispunjava uvjete određene za više od 50% radova podrazreda obuhvaćenih tim razredom.
Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja određene vrste građevina može se dati izvođaču koji ispunjava uvjete određene za više od 50% svih radova skupina potrebnih za građenje te građevine.

Zahtjev za davanje suglasnosti

Članak 8.

Zahtjev za davanje suglasnosti izvođač podnosi Ministarstvu na obrascu prikazanom u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, ispisanom čitljivo tiskanim slovima. Obrazac mora biti popunjen u cijelosti i potpisan po odgovornoj osobi izvođača.
Zahtjevu za davanje suglasnosti izvođač prilaže:
– izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra,
– dokaze o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja radnika,
– dokaze o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti,
– potvrdu nadležnog tijela koja nije starija od šest mjeseci da odgovorna osoba izvođača u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja,
– dokaz o podmirenim troškovima postupka,
– po potrebi druge dokaze koje zatraži Ministarstvo odnosno Povjerenstvo.
Zahtjevu za davanje suglasnosti izvođač može priložiti popis osoba srednje stručne spreme koje imaju deset godina radnog iskustva u struci i položeni stručni ispit za koje želi da budu ovlaštene za vođenje manje složenih radova.

Članak 9.

Dokazima o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja radnika u smislu članka 8. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika smatraju se:
1. za sve zaposlene radnike tablično prikazani podaci o:
– ukupnom radnom iskustvu,
– svjedodžbama o pomoćničkom ispitu,
– majstorskim diplomama ili o priznatom majstorskom statusu,
– svjedodžbama o završnom ispitu, diplomama,
– uvjerenjima o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti.
2. za voditelje radova, za predradnike odnosno poslovođe preslici:
– radnih knjižica,
– majstorskih diploma, ili dokaza o priznatom majstorskom ispitu,
– svjedodžbi o završnom ispitu,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
3. potvrda nadležne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja o urednom podmirenju obveza ne starija od šest mjeseci.
Dokazima o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti u smislu članka 8. stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika smatraju se:
– popis osnovnih sredstava rada,
– ugovor o dugoročnom najmu sredstava rada,
– ugovor o dugoročnoj kooperantskoj suradnji s fizičkom osobom koja ima potrebna sredstva rada u vlasništvu ili s pravnom osobom koja ima odgovarajuću suglasnost prema ovom Pravilniku.

Članak 10.

Izvođači koji se putem valjanog pravnog posla sklopljenog prije početka građenja građevine udruže za građenje građevine ili izvođenje pojedinih radova na toj građevini, mogu graditi cjelokupnu građevinu ili izvoditi pojedine radove i na građevini više složenosti od složenosti za koju imaju pojedinačnu suglasnost, ako udruženi ispunjavaju uvjete za građenje građevine ili izvođenje pojedinih radova te složenosti propisane ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Dokument o pravnom poslu iz članka 10. ovoga Pravilnika sastavni je dio dokumentacije na gradilištu, a referencijska oznaka istog dokumenta i tvrtka i sjedište odnosno ime i adresa izvođača moraju biti navedeni u prijavi početka građenja.
Službene osobe i nadzorni inženjer imaju pravo uvida u pravni posao iz stavka 1. ovoga članka.

Sadržaj suglasnosti

Članak 12.

Suglasnost se izdaje na obrascu prikazanom u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Suglasnost sadrži i popis zaposlenih osoba srednje stručne spreme ovlaštenih za vođenje manje složenih radova iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika ako je to izvođač zatražio.

Važenje, produženje i izmjena suglasnosti

Članak 13.

Suglasnost se daje na rok od 5 godina, a na zahtjev izvođača može se produžiti. Zahtjev za produženje suglasnosti podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka važenja suglasnosti.
Zahtjev za produženje suglasnosti podnesen prije roka iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se.

Članak 14.

Suglasnost se na zahtjev izvođača može izmijeniti u odnosu na građevine i radove za koje je dana.
Izvođač je dužan zatražiti izmjenu suglasnosti ako su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je suglasnost dana na način da izvođač više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom za građenje te vrste građevina i/ili izvođenje radova za koje je suglasnost dobio.

Članak 15.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na davanje suglasnosti na odgovarajući način primjenjuju se i na produženje roka važenja suglasnosti i na izmjenu suglasnosti u odnosu na građevine i radove za koje je dana.

Troškovi postupka

Članak 16.

Troškove provedbe postupka davanja, produženja važenja, oduzimanja i izmjene suglasnosti, snosi izvođač.
Visinu troškova postupaka iz stavka 1. ovoga članka određuje Ministar posebnom Odlukom.

Registar i objava suglasnosti

Članak 17.

Ministarstvo vodi registar izvođača kojima je dana, produžena, izmijenjena i oduzeta suglasnost (u daljnjem tekstu: registar).
Registar iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od listova dimenzija 210 × 297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani. Registar se vodi prema obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.
Registar sadrži:
– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti,
– datum prestanka važenja suglasnosti,
– tvrtku odnosno ime i sjedište izvođača,
– matični broj izvođača,
– popis građevina i/ili radova za koje je izdana suglasnost,
– podatke iz suglasnosti koji se odnose na uvjete stručne osposobljenosti i broj radnika, te na tehničku opremljenost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini, koji se po potrebi ažuriraju na temelju podataka organizacija u kojima je članstvo obvezno,
– druge podatke značajne za davanje suglasnosti.

Članak 18.

Popis izvođača kojima je dana, produžena, izmijenjena ili oduzeta suglasnost s podacima iz članka 17. stavka 3. podstavka 1., 2., 3., 4. i 5., objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici Ministarstva.

III. ODUZIMANJE SUGLASNOSTI

Članak 19.

Suglasnost će se oduzeti izvođaču za kojega građevinska ili druga nadležna inspekcija utvrdi da gradi ili izvodi pojedine radove na građevini:
– bez ili protivno građevinskoj dozvoli, odnosno potvrđenom glavnom projektu,
– protivno hrvatskim propisima koji uređuju pitanja gradnje i radnih odnosa i pravilima građevinske struke,
– ako izvodi radove za koje nema suglasnost.
Suglasnost će se oduzeti izvođaču ako se utvrdi da:
– su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je dana suglasnost, tako da izvođač više ne ispunjava uvjete za davanje suglasnosti ili
– podaci na temelju kojih je dana suglasnost nisu istinite.
U slučaju iz stavka 1. i stavka 2. podstavka 2. ovoga članka izvođač može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti najranije po proteku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti, a u slučaju da mu je iz tih razloga suglasnost oduzeta drugi puta ili više puta po proteku godine dana od dana konačnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti.
U slučaju iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka izvođač može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti kada ispuni uvjete za njezino davanje.
Prije oduzimanja suglasnosti iz razloga propisanog stavkom 2. podstavkom 1. ovoga članka Ministarstvo će zaključkom pozvati izvođača da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka dostavi dokaze da ispunjava uvjete za davanje suglasnosti.
Ako izvođač udovolji zaključku iz stavka 4. ovoga članka suglasnost se neće oduzeti.
Suglasnost se neće izdati ponovno dok izvođač ne podmiri troškove oduzimanja suglasnosti.

Članak 20.

Suglasnost će se oduzeti izvođaču, odnosno neće se produžiti ako osobe koje su u skladu s posebnim propisom dužne upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva ne ostvare propisani broj bodova u skladu s tim propisom.

Članak 21.

U slučaju iz članka 19. stavka 1. ovoga pravilnika rješenje o oduzimanju suglasnosti donosi Ministarstvo na temelju pisane obavijesti inspekcije o utvrđenim odstupanjima od propisa.
U slučaju iz članka 19. stavka 2. ovoga pravilnika rješenje o oduzimanju suglasnosti donosi Ministarstvo po prethodno pribav­ljenom mišljenju Povjerenstva.
Rješenje se dostavlja građevinskoj i drugoj nadležnoj inspekciji.
U slučaju donošenja rješenja o oduzimanju suglasnosti prije ishođenja uporabne dozvole, investitor je dužan prekinuti radove do uvođenja u posao novog izvođača koji ispunjava uvjete za građenje građevine odnosno izvođenje pojedinih radova na građevini te složenosti.
Odredba stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje i u slučaju da se pravni posao iz članka 10. ovoga Pravilnika razvrgne prije ishođenja uporabne dozvole za građevinu za koju su se izvođači udružili.

IV. POVJERENSTVO

Članak 22.

Radi obavljanja radnji u postupku davanja, mijenjanja, produženja i oduzimanja suglasnosti ministar osniva Povjerenstvo, te imenuje osam članova i zamjenike članova, te tajnika i zamjenika tajnika Povjerenstva na rok od 5 godina odnosno do opoziva.
Sedam članova Povjerenstva i njihove zamjenike ministar imenuje na prijedlog udruga i to: dva člana iz Hrvatske gospodarske komore, dva člana iz Hrvatske obrtničke komore, jednog člana iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dva člana iz Hrvatske udruge poslodavaca graditeljstva, a predsjednika i tajnika Povjerenstva i njihove zamjenike iz reda državnih službenika Ministarstva.
Zamjenici članova Povjerenstva odnosno zamjenik tajnika Povjerenstva zamjenjuju odsutne članove odnosno tajnika, a prema potrebi rade kao članovi odnosno tajnik samostalnog Povjerenstva.

Članak 23.

Način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova, uz prethodnu suglasnost Ministra.
Poslovnik Povjerenstva objavljuje se na web-stranici ministarstva.
Administrativno-tehničke i financijske poslove Povjerenstva obavlja Ministarstvo.
Članovi Povjerenstva i tajnik Povjerenstva odnosno njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s radom u Povjerenstvu, te pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
Visinu naknada iz stavka 4. ovoga članka određuje Ministar posebnom odlukom.

Članak 24.

Povjerenstvo daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini.
Povjerenstvo ocjenjuje sposobnost izvođača na temelju zahtjeva izvođača i iskazanom stručnom osposobljenošću i tehničkom opremljenosti u odnosu na vrstu građevine / radove za koju se suglasnost traži.
Kod zaprimanja nepotpunog, neurednog zahtjeva ili zahtjeva koji sadrži formalni nedostatak, Povjerenstvo će putem Ministarstva pozvati izvođača da određenom roku otkloni nedostatke. Poziv se može uputiti pisanim putem ili usmeno telefonski o čemu se sastavlja službena zabilješka u spisu.
Povjerenstvo može tražiti i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za davanje suglasnosti, kao što su provjera dostavljenih dokaza, uvid u originale dokumenata kojima se dokazuju uvjeti za davanje suglasnosti i sl.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Graditi odnosno izvoditi pojedine radove mogu i izvođači koji ne ishode suglasnost sukladno odredbama ovoga Pravilnika najdulje osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Nakon potpisivanja ugovora s kojim se uređuje područje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini između Republike Hrvatske i Europske unije, u skladu s tim ugovorom, izvođač koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske a na području Europske unije, može obavljati djelatnost građenja građevine odnosno izvođenja pojedinih radova one složenosti i vrste koje je prema propisima zemlje u kojoj ima sjedište ovlašten izvoditi.
Izvođač iz stavka 1. ovoga članka dužan je podnijeti prijavu u Ministarstvo prije započinjanja obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini.
Prijavi iz stavka 2. obvezno prileži isprava nadležnog tijela zemlje u kojoj je sjedište izvođača iz koje je razvidno koje radove izvođač temeljem te isprave smije izvoditi. Originalnoj ispravi prilaže se i njezin službeni prijevod.
Izvođač iz stavka 1. ovoga članka smije u Republici obavljati samo one radove za koje je ovlašten sukladno ispravi iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2006. godine.

Klasa: 360-01/06-04/7
Urbroj: 531-01-06-1
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.
 

PRILOG 1.

POPIS RADOVA

Oznaka iz popisa

Građevinski radovi

Oznaka po NKD

Oznaka prema CPV

1. Konstrukcije zgrada

 

 

45 250

1.1

Monolitne betonske konstrukcije

 

45 253 01

1.2

konstrukcije od predgotovljenih betonskih elemenata

 

45 253 01

1.3

Čelične konstrukcije

 

45 254 1

1.4

Drvene konstrukcije

 

45 25

1.5.

Zidane konstrukcije

 

45 255

 

 

 

 

2. Završni građ. radovi na zgradama vanjski i unutarnji

 

45.4

45 400

2.1.

Tesarski-krovni radovi

 

45 220

2.2.

Hidroizolacije

 

45 222

2.3.

Fasade

45.41.0

45 412

2.4.

Žaluzine

 

45 413

2.5.

Stolarski – prozori

45.42.0

45 421

2.6.

Sanacija betona

 

45 414

2.7.

Obloge i pločice

 

45 431

2.8.

Kamenarski radovi

 

45 255

2.9.

Soboslikarski i ličilački

45.44.0

45 442

2.10.

Staklarski

 

45 441

2.11.

Žbukanje

 

45 410

2.12.

Montiranje pregrada

 

45 420

2.13.

Stropne površine

 

45 420

2.14.

Podne obloge

45.43.0

 

45 430

2.15.

Zidne obloge – tapetarski radovi

 

45 430

2.16.

Tesarski i stolarski radovi

 

45 420

2.17.

Zvučne i toplinske izolacije

45.32.0

45 321 29

2.18.

Ukrasni metalni radovi

 

45 451 1

2.19.

Krovopokrivački radovi

 

45 220

2.20.

Limarski radovi

 

 

2.21.

Antikorozijska zaštita

 

 

2.22.

Teracerski radovi

 

 

 

 

 

 

3. Restauriranje i obnova spome­nika

 

 

45 451 0

3.1.

Zidarski i kamenarski radovi

 

45 451 01

3.2.

Krovopokrivački radovi

 

45 451 02

3.3.

Tesarski i stolarski radovi

 

45 451 03

3.4.

Žbukanje i štukatura

 

45 451 04

3.5.

Bojanje

 

45 451 05

 

 

 

 

4. Instalacijski i izolacijski radovi

 

45.3

 

4.1.

Sanitarni uređaji

45.33.0

 

45 330

4.2.

Grijanje i hlađenje

 

45 331 1

4.3.

Ventilacija i klima uređaji

 

45 331 2

4.4.

Protupožarna zaštita

 

45 321 2

4.5.

Toplinske izolacije

45.32.0

45 321 1

4.6.

Liftovi i eskalatori

 

45 313

4.7.

Instalacija plina

45.33.0

45 340

4.8.

Unutarnja kanalizacija

 

45 340

4.9.

Uređaj za uklanjanje otpada

 

45 340

 

 

 

 

5. Konstrukcije inženjerskih gradnji, niskogradnje i infrastrukture

 

45.25.

 

5.1.

Masivne betonske konstrukcije

 

45 253 02

5.2.

Armiranobetonske konstrukcije i konstrukcije od montažnih betonskih elemenata

 

45 253 02

5.3.

Konstrukcije od prednapregnutog betona

 

45 253 02

5.4.

Čelične konstrukcije

 

45 254 2

5.5.

Drvene konstrukcije

 

45 25

5.6.

Zidane konstrukcije

 

45 255

5.7.

Hidroizolacija

 

45 222

5.8.

Industrijski dimnjaci

 

45 258 1

 

 

 

 

6. Izgradnja kolnika

 

 

45 256 120

6.1.

Podloga za ceste

 

45 256 121

6.2.

Asfaltni kolnik

 

45 256 122

6.3.

Betonski kolnik

 

45 256 123

6.4.

Kolnik od kamenih kocki

 

45 256 124

6.5.

Oprema ceste

 

45 256 125

 

 

 

 

7. Izgradnja željeznica

 

 

45 254 291

7.1.

Donji stroj željeznice

 

 

7.2.

Gornji stroj

 

45 254 291-2

7.3.

Popravci i održavanje

 

45 254 291-2

 

 

 

 

8. Tuneli i podzemne građevine

 

 

45 212 29

8.1.

Bušenje sa strojevima za bušenje

 

45 212 29

8.2.

Bušenje s eksplozivom

 

45 212

8.3.

Ugradnja zaštite

 

45 212 29

8.4.

Šahtovi-okna

 

45 212

8.5.

Rad s pneumatskim strojevima – zemljani radovi

 

45 212 29

 

 

 

 

9. Hidroradovi

 

45.24.0

45 241

9.1.

Brane i nasipi

 

45 241 421

9.2.

Vađenje šljunka i pijeska – regulacijski radovi

 

45 241 422

9.3.

Hidraulička ispuna i melioracija

 

45 241 491

9.4.

Zaštita od erozije, osiguranje obala

 

45 241 13

9.5.

Podvodni cjevovodi

 

45 241 221

9.6.

Podvodni radovi s eksplozivom

 

45 241 492

9.7.

Izgradnja obala, luka i ustava

 

 

 

 

 

 

10. Drenaže i cjevovodi

 

 

 

10.1.

Vodozahvati za vodoopskrbu

 

45 214 199

10.2.

Magistralni cjevovodi i distribucijski sustavi

 

45 213 2 i 45214 1

10.3.

Plinovodi, naftovodi i distribucijski sustavi

 

45 213 1

10.4.

Odvodnja i kanalizacija

 

45 214 14

 

 

 

 

11. Radovi rušenja

 

45.11

45 111 1

11.1.

Rušenje građevinskih objekata

 

45 111 10

11.2.

Rušenje građevinskih objekata teškom mehanizacijom

 

45 111 12

11.3.

Rušenje kontaminiranih materijala

 

45 111 13

11.4.

Rušenje građevinskih objekata eksplozivom

 

45 111 14

11.5.

Bušenje i rezanje betona

 

45 111 15

 

 

 

 

12. Zemljani radovi

 

45.11

45 112 0

12.1.

Iskop i odvoz

 

45 112 0

12.2.

Premještanje zemlje

 

45 112 0

12.3.

Nasipavanje i zasipavanje

 

45 112 3

12.4.

Zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv

 

45 111 21

 

 

 

 

13. Geotehnički radovi

 

 

 

13.1.

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

45.12.0

45 252 3

13.2.

Izvođenje temeljenja na pilotima

 

45 252 1

13.3.

Izvođenje potpornih zidova

 

45 252 11

13.4.

Izvođenje ankera

 

45 252 12

13.5.

Stabilizacija tla

 

45 111 23

13.6.

Odvodnja

 

45 111 24

13.7.

Podupiranje temelja

 

45 252 13

 

 

 

 

14. Uređenje okoliša, sportski tereni, igrališta

 

45.23.2

 

14.1.

Sportski tereni i igrališta

 

45 232

14.2.

Uređenje okoliša

 

45 112 43 + 45 112 44

14.3.

ograđivanje

 

45 252 4

 

 

 

 

15. Privremeni građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu

 

 

 

15.1.

Teški montažni radovi (montaža tračnica za dizalice i postava)

 

45 252 5

15.2.

Postavljanje skela

 

45 251

15.3.

Dizala na gradilištu

 

45 252 6

15.4.

Platforme i podesti

 

45 252 7

15.5.

Potporne konstrukcije, oplate

 

45 252 8

 

 

 

 

16. Elektroinstalacije i instalacije do 1 kV

 

 

 

16.1.

U zgradama i industrijskim građevinama

Elektroinstalacije

45.31.

 

16.2.

Sigurnosni sustavi

 

 

16.3.

Protupožarni sustavi

 

 

16.4.

Kontrolni sustavi za industrijske procese

Elektroinstalacije

45.31.

 

16.5.

Podzemni provodnici za razvode snage, javno osvjetljenje i kontrolu prometa

 

 

16.6.

Gornji provodnici za razvode snage, javnu rasvjetu, kontrolu prometa

 

 

17. Elektroinstalacije između 1 kV i 36 kV

 

 

 

17.1.

Industrijske instalacije

 

 

17.2.

Gornji provodnici

 

 

17.3.

Podzemni provodnici za razvod snage

 

 

17.4.

Instalacije javne rasvjete

 

 

18. Električne instalacije preko 36 kV

 

 

 

18.1.

Industrijske instalacije

 

 

19. Instalacije komunikacija

 

 

 

19.1.

Komunikacijski sustavi za zgrade i industrijske građevine

 

 

19.2.

Instalacije za računale mreže i vanjska oprema

 

 

19.3.

Infrastrukturne instalacije za komunikacije

 

 

19.4.

Gornji kablovi ta komunikacijsku infrastrukturu

 

 

19. 5.

Podzemni kablovi za komunikacijsku infrastrukturu

 

 

Izgradnja kompletnih građ. objekata

 

 

 

20. Izgradnja zgrada

 

 

 

20.1.

Građ. radovi novogradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija

45.21.1

45 211

20.2.

(Strojarske) instalacije zgrade

45.3

45 300

 

 

 

 

21. Inženjerske građevine -niskogradnja i infrastruktura

 

45.21.2

 

21.1.

Mostovi, tuneli, pothodnici, vijadukti, šahtovi, podzemne željeznice, uzdignute autoceste

 

45 212

22.2.

Cjevovodi, kabeli, daljinski produktovodi, vodovodi, telekomunikacijski i električni vodovi

 

45 213+

45 214

23.3.

Industrijske gradnje s rudarskim gradnjama (elektrane, rudnici i proizvodna postrojenja)

 

45 215

24.4.

Ostale inž. građevine

 

45 216 +

45 232

25.5.

Autoceste, ceste, željeznice i aerodromske piste

 

45 231

26.6.

Luke, vodeni putovi, pregrade, nasipi i druge vodene gradnje

 

45 241

 

PRILOG 2.


ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI
građenje građevina/izvođenje radova

 

I. Podaci o izvođaču

Ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva:

 

 

Adresa/ sjedište:

 

 

Sudski registar

 

Obrtnički registar

 

 

MB osobe:

Godina osnivanja:

 

Žiroračun:

Banka:

 

Telefon:

Telefax:

e-mail:

 

Odgovorna osoba/pravni zastupnik

adresa

funkcija

 

 

 

Telefon:

Telefax:

e-mail:

 

II. Popis vrsta građevina/radova za koje se traži suglasnost

Vrsta građevina/radova

Oznaka po NKD/
oznaka iz Popisa

 

 

 

 

 

 

III. Podaci o stručnoj osposobljenosti radnika

Broj radnika

Stupanj stručne spreme

Stručna osposobljenost

Radno iskustvo na poslovima u graditeljstvu

Zanimanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1. Podaci za osobe srednje stručne spreme za koje se želi da budu ovlaštene za vođenje radova:

Ime i prezime osobe

Stupanj stručne spreme

Stručna osposobljenost

Zanimanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Podaci o tehničkoj opremljenosti izvođača

Vrsta sredstva rada/prostor

Karakteristike (kapacitet, snaga strojeva, površina radnog prostora i sl.)

Vlasništvo
(da/ne)

Najam/ugovor o kooperantskoj suradnji (ako da, navesti ugovor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum podnošenja zahtjeva

 

 

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđuje odgovorna osoba izvođača

Potpis i pečat

 

Prilozi:
1. izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra
2. dokazi o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja radnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1., 2. i 3.
3. dokazi o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti izvođača iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika
4. potvrdu nadležnog tijela koja nije starija od šest mjeseci da odgovorna osoba izvođača u poslijednje tri godine nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja
5. dokaze o stručnoj osposobljenosti osoba srednje stručne spreme za koje se želi da budu ovlaštene za vođenje manje složenih građevinskih radova (za svaku osobu dokaz o stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci i dokaz o položenom stručnom ispitu)
6. dokaz o podmirenim troškovima postupka.
 

PRILOG 3.

SUGLASNOST ZA GRAĐENJE GRAĐEVINA/IZVOĐENJE RADOVA
 

Ime i prezime/

naziv izvođača:

 

 

Adresa/ sjedište:

 

MB osobe:

 

     

 

Telefon:

Telefax:

e-mail:

 

Oznaka po NKD/
oznaka iz popisa

Opis vrste građevina/radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovlaštene osobe za vođenje manje složenih radova:

Ime i prezime osobe

Stupanj stručne spreme

zanimanje

Vrsta radova koje je ovlašten voditi (oznaka po NKD/oznaka iz Popisa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važenje suglasnosti

 

 

PRILOG 4.