Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva

NN 90/2006 (9.8.2006.), Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2122

Na temelju članka 18. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 53/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2006. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA PROPISANIM UREDBOM O KAKVOĆI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I.

Ovom Odlukom određuje se godišnja količina tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih ovom Uredbom, za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2006. godine za sljedeće proizvode:
 

PROIZVOD

DOZVOLJENO ODSTUPANJE

KOLIČINE
U (000) t

1

2

3

Motorni benzini

Super 95

Super plus 98

tlak para – ljeto, najviše 70 kPa; destilacija: količina predestiliranog do 100˚C 40-65 (lj); 43-70 (z) % v/v; benzena, najviše 5,0% v/v; olova, najviše 0,013 g/L; sumpora, najviše 0,1% m/m.

162

Dizelska goriva

Dizel

Eurodizel – plavi

Gustoća na 15˚C, najviše 860 kg/m3; destilacija najmanje – količina predestiliranog do 370˚C 95% v/v; količina ukupnog sumpora najviše 0,5% m/m; količina vode najviše 350 mg/kg

378

Loživo ulje ekstra lako

količina ukupnog sumpora najviše 0,5% m/m

287

Loživa ulja

Loživo ulje lako

 

Loživo ulje srednje

Loživo ulje teško

 

količina ukupnog sumpora, najviše 2,0% m/m

količina ukupnog sumpora, najviše 3,0% m/m

količina ukupnog sumpora, najviše 3,0% m/m

 

35

 

120

 

300

Brodska goriva

Brodsko gorivo, DMA

količina ukupnog sumpora, najviše 1,0% m/m

8,5

II.


Granične vrijednosti značajki kakvoće područja destilacije (do 150°C% v/v), količine olefina i količine aromata za bezolovne motorne benzine, te količine policikličkih aromatskih ugljikovodika i cetanskog broja za dizelska goriva ne određuju se.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 18/2006).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/06-01/01
Urbroj: 5030122-06-3
Zagreb, 3. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.