Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju građene izvore optičkih zračenja

NN 91/2006 (14.8.2006.), Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju građene izvore optičkih zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2145

Na temelju članka 36. Pravilnika o temeljnim zahtjevima koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optič­kog zračenja (»Narodne novine« broj 204/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

NAREDBU

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA ISPITIVANJA SUKLADNOSTI ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE ILI U SEBI IMAJU UGRAĐENE IZVORE OPTIČKIH ZRAČENJA

Članak 1.

Ova Naredba se odnosi na plaćanja troškova svih ispitivanja vezanih s primjenom Pravilnika o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja.

Članak 2.

Za pokriće troškova ispitivanja sukladnosti izvora optičkog zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima optičkog zračenja i mjerenja razine ozračenja, snage i energije te drugih značajki izvora optičkog zračenja, podnositelji zahtjeva plaćaju naknadu utvrđenu ovom naredbom i Tarifom naknade za ispitivanje izvora optičkog zračenja i mjerenje razine ozračenja (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je dana u dodatku ove naredbe i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Naknadu za pokriće troškova iz članka 2. ove Naredbe podnositelj zahtjeva za ispitivanje uplaćuje na račun ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja provodi ispitivanje.
Dokaz o plaćenoj naknadi za troškove ispitivanja prilaže se zahtjevu za ispitivanje.

Članak 4.

Za pokrivanje troškova ispitivanja izvora optičkog zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima optičkog zračenja ili mjerenja drugih značajki izvora koji nisu obuhvaćeni Tarifom naknada se plaća po radnom satu.

Članak 5.

Cijena radnog sata na osnovi kojeg se obračunava naknada iz članka 4. ove Naredbe iznosi 250,00 kn.

Članak 6.

Ako se ispitivanje i mjerenja iz članka 2. ove Naredbe obavljaju kod podnositelja zahtjeva odnosno izvan prostora ovlaštene pravne ili fizičke osobe, podnositelj zahtjeva uz naknadu propisanu Tarifom plaća i naknadu za prijevoz i troškove izlaska na mjesto u iznosu od 250,00 kn.

Članak 7.

Ako se predmeti ispitivanja dostavljaju ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi putem pošte, podnositelj zahtjeva za ispitivanje snosi troškove poštarine.

Članak 8.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 011-02/06-03/4
Urbroj: 534-08-02/4-06-0001
Zagreb, 7. kolovoza 2006.

Ministar
zdravstva i socijalne skrbi
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.
 

Tarifa za ispitivanje sukladnosti izvora optičkog zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima optičkog zračenja i mjerenja razine ozračenja

Tar. br. 1
1. Ispitivanje sukladnosti solarija po kabini/ležaju 850,00 kn
Tar. br. 2
1. Ispitivanje sukladnosti i provjera pojedinačnih izvora UV zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima UV zračenja: prema broju utrošenih radnih sati (do najviše 3 sata)
2. Ispitivanje sukladnosti i provjera pojedinačnih izvora IC zračenja i uređaja s ugrađenim izvorima IC zračenja: prema broju utrošenih radnih sati (do najviše 3 sata)
3. Ispitivanje i provjera pojedinačnih izvora i uređaja s izvorima nekoherentnoga optičkog zračenja širokog spektra: prema broju utrošenih radnih sati (do najviše 3 sata)
Tar. br. 3
1. Ispitivanje pojedinačnih laserskih uređaja za dijagnostiku i terapiju u medicini i stomatologiji 1.680,00 kn.
Tar. br. 4.
1. Ispitivanje pojedinačnih laserskih i sustava koji se upotrebljavaju u industriji i gospodarstvu (klasa IV) 1.680,00 kn.
2. Ispitivanje pojedinačnih laserskih i sustava koji se upotrebljavaju u industriji i gospodarstvu (klasa IV): prema broju utrošenih radnih sati (do najviše 3 sata)
3. Ispitivanje pojedinačnih laserskih i sustava koji se upotreb­ljavaju u zabavljačkoj industriji (laserski show, laserski prikazi i sl.) 2.125,00 kn
Tar. br. 5.
1. naknada za ispitivanje izvora optičkog zračenja kod kojih se ispitivanja obavljaju statističkom metodom uzorkovanja za pojedinačan komad se utvrđuje na osnovu potrebnog broja radnih sati uzimajući u obzir ukupnu količinu izvora i primijenjenu metodu uzorkovanja.