Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga

NN 93/2006 (21.8.2006.), Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

2167

Na temelju članka 80.c st. 2 Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA OBITELJSKOG CENTRA I PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA TE UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika koji moraju biti ispunjeni za osnivanje i rad obiteljskog centra (u daljnjem tekstu: centar) i podružnice obiteljskog centra (u daljnjem tekstu: podružnice) te uvjeti i način pružanja usluga centra i podružnice.

II. UVJETI GLEDE PROSTORA

Članak 2.

Prostorije centra i podružnice trebaju udovoljavati uvjetima utvrđenim urbanističkim, građevinskim, tehničkim, sanitarnim, požarno-preventivnim propisima kao i propisima o zaštiti okoliša.

Članak 3.

(1) Sjedište centra je u sjedištu županije, odnosno Gradu Zagrebu, a može biti i u drugom županijskom gradu ako to pridonosi učinkovitijem i korisnicima pristupačnijem korištenju usluga propisane djelatnosti.
(2) Sjedište podružnice je u pravilu u većem naselju županije koje je povezano redovnim linijama javnog prijevoza sa sjedištem centra i ostalim naseljima u županiji.

Članak 4.

(1) Objekt u kojem se nalaze prostorije centra i podružnice trebaju biti u dijelu naselja koje je u blizini javnih sadržaja i obavezno povezano javnim prijevozom kako bi bio dostupan svim korisnicima.
(2) Prilaz objektu i prostorijama centra i podružnice ne smije imati prepreke koje bi onemogućavale nesmetani pristup objektima i ulazak svim korisnicima.
(3) Prilaz objektu i ulaz u prostorije centra i podružnice treba biti prilagođen osobama s invaliditetom i starijim osobama.
(4) Prostor oko objekta centra i podružnice treba omogućiti nesmetani dolazak vozila.
(5) Centar i podružnica moraju imati najmanje jedno parkirno mjesto rezervirano za motorna vozila teže pokretnih osoba u krugu od 100 m.

Članak 5.

(1) Centar treba imati potreban broj svrsishodno raspoređenih prostorija za obavljanje propisane djelatnosti kao što su: prostorija za prijam korisnika, prostorija za pojedinačni rad s korisnikom, prostorija za grupni rad s korisnicima, prostorije za stručne i druge radnike, prostorija za čuvanje dokumentacije i arhive te sanitarni čvor, posebno za radnike i posebno za korisnike.
(2) Ovisno o veličini i sadržajima kojima su namijenjene, pojedine prostorije i prostori iz stavka 1. ovog članka mogu biti višenamjenski.
(3) Svakom stručnom radniku u centru treba osigurati zasebnu prostoriju za rad.
(4) Iznimno, jednu prostoriju za rad mogu koristiti dva ili više stručna radnika u centru ako to ne ometa njihov nesmetan rad i pružanje stručne pomoći korisnicima.
(5) Podružnica treba imati određeni broj prostorija za rad radnika podružnice sukladno uvjetima određenim za centar ako to odgovara lokalnim mogućnostima i uvjetima.

III. UVJETI GLEDE OPREME

Članak 6.

(1) Oprema centra i podružnice treba odgovarati namjeni pojedinih prostorija.
(2) Prostorije centra i podružnice trebaju biti opremljene uredskim i drugim stolovima i stolicama, ormarima za čuvanje propisane evidencije i dokumentacije, telefonom s automatskom sekretaricom, telefaksom, elektronskim računalom s odgovarajućim programima, te drugom potrebnom opremom sukladno djelatnosti centra.

Članak 7.

Za obavljanje terenskog dijela posla, centar i podružnica mogu koristiti motorno vozilo u vlasništvu centra, vlasništvu osnivača ili suosnivača ili u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV. UVJETI GLEDE POTREBNIH STRUČNIHI DRUGIH RADNIKA

Članak 8.

(1) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika u centru i u podružnici ovisi o očekivanim korisnicima i njihovim potrebama te uslugama koje centar i podružnica pruža sukladno djelatnosti za koju je osnovan.
(2) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika centra utvrđuje se općim aktom centra, a sukladno ovom pravilniku.
(3) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika podružnice utvrđuje se općim aktom centra.

Članak 9.

(1) Stručne poslove u centru obavljaju radnici visoke stručne spreme, odgovarajućeg usmjerenja, koji imaju položen stručni ispit.
(2) Centar mora imati najmanje 4 stručna radnika i to: 1 psihologa, 1 socijalnog radnika, 1 defektologa i 1 pravnika.
(3) Iznimno, poslove iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati radnici koji nakon završenog obrazovanja obavljaju vježbenički staž i rade pod nadzorom stručnog voditelja (mentora) kojeg određuje ravnatelj centra.
(4) Stručni radnici iz stavka 1. ovog članka dužni su trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe iz područja koje imaju dodirne točke s djelatnošću centra ili dodatnu izobrazbu iz tehnika savjetovališnog rada ili drugih terapijskih tehnika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za obitelj.

Članak 10.

(1) U centru se ustrojavaju ustrojstvene jedinice za stručne poslove ovisno o srodnosti i povezanosti poslova te broju izvršitelja za njihovo obavljanje.
(2) Odjel se ustrojava kao osnovna ustrojstvena jedinica samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela.
(3) Za ustrojavanje odjela stručnih poslova potrebno je imati najmanje 5 stručnih radnika uključujući i voditelja.

Članak 11.

(1) Opće pravne poslove u centru obavlja radnik visoke stručne spreme, diplomirani pravnik.
(2) Iznimno, opće pravne poslove u centru može obavljati, pored svojih poslova, stručni radnik diplomirani pravnik iz članka 9. stavka 2.

Članak 12.

(1) Računovodstvene i financijske poslove u centru obavljaju najmanje dva radnika i to: 1 radnik visoke stručne spreme, diplomirani ekonomist i 1 radnik srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja.
(2) Centar može obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ili dio tih poslova povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi ili ih organizirati na drugi način.

Članak 13.

Administrativne i druge opće poslove u centru obavlja najmanje jedan radnik srednje stručne spreme upravnog ili društvenog usmjerenja.

Članak 14.

(1) Pomoćno tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova centra obavlja zaposleni radnik odgovarajuće srednje ili niže stručne spreme.
(2) Centar može obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka ili dio tih poslova povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi ili ih organizirati na drugi način.

Članak 15.

Ako za obavljanje pojedinih poslova sukladno djelatnosti centra nisu ispunjeni uvjeti za puno radno vrijeme, ravnatelj centra može zaposliti radnike na nepuno radno vrijeme odnosno rasporedit će radnike i na druge poslove odgovarajuće stručne spreme do punog radnog vremena.

V. UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 16.

(1) U svrhu organiziranog pružanja usluga stručnog rada centar je dužan organizirati rad i dnevni raspored i početak i završetak radnog vremena pojedinih radnika u skladu s potrebama korisnika i životnim i drugim uvjetima sredine, tako da se omogući korisnicima korištenje uslugama i izvan njihova radnog vremena.
(2) Uredovno vrijeme za neposredno primanje korisnika utvrdit će se općim aktom centra.
(3) Djeca, trudnice, osobe s invaliditetom, branitelji te stranke s prebivalištem ili boravištem izvan sjedišta centra koje dođu izvan vremena utvrđenog općim aktom iz stavka 1. ovoga članka primit će se bez obzira na uredovno vrijeme utvrđeno za primanje korisnika.
(4) Na isti način će se postupiti i u hitnim, kao i u drugim opravdanim slučajevima kada postupanje ne trpi odgodu.

Članak 17.

(1) Pravo na usluge stručnog rada korisnik ostvaruje u mjesno nadležnom centru ili podružnici.
(2) U slučaju da se korisnik obrati centru izvan mjesta svog prebivališta centar je dužan pružiti mu potrebnu pomoć te po pruženoj pomoći uputiti ga u nadležni centar ili drugo nadležno tijelo.
(3) Usluge koje se pružaju kontinuirano može obavljati centar izvan mjesta prebivališta korisnika uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obitelj.
(4) Usluge koje se pružaju kontinuirano može obavljati podružnica izvan mjesta prebivališta korisnika uz prethodnu suglasnost nadležnog centra.

Članak 18.

(1) Stručni radnici centra moraju svoj rad obavljati sukladno pravilima struke i etičkom kodeksu te poštivati osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegova osobnog i obiteljskog života.
(2) Stručni i drugi radnici centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Članak 19.

(1) Svaki korisnik koji je nezadovoljan pruženim uslugama može se obratiti ministarstvu nadležnom za obitelj pisanim i obrazloženim podneskom uz navođenje činjenica i dokaza za iskazano.
(2) U postupku po podnesku ministarstvo nadležno za obitelj razmotrit će iskazane navode, raspraviti sve okolnosti slučaja te o utvrđenom pisanim putem obavijestiti korisnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Centri i podružnice koji ne ispunjavaju uvjete glede prostora i opreme propisane ovim pravilnikom dužni su ih ispuniti u roku do godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 21.

Ministarstvo nadležno za obitelj donijet će etički kodeks iz članka 18. stavka 1. u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-0002/3
Urbroj: 519-06/1-06-JŠ-2
Zagreb, 1. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.