Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

NN 96/2006 (30.8.2006.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2214

Na temelju članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narod­ne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 114/2001 i 79/2006), i članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 i 66/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2006. godine donijela

ODLUKU

IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADOVOLJAVANJU STAMBENIH POTREBA DUŽNOSNIKA I SLUŽBENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI

Članak 1.

U Odluci o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (»Narodne novine«, br. 140/97 i 200/2003), naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti i javnim službama«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. iza riječi: »vlasti«, dodaju se riječi: »i javnim službama«.

Članak 3.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Službenicima, koji mogu ostvariti prava prema ovoj Odluci, smatraju se službenici u tijelima državne vlasti, liječnici, nastavnici i drugi službenici u javnim službama (u daljnjem tekstu: službenici).«

Članak 4.

U članku 6. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:
»– davanjem na korištenje stanova za službene potrebe;«
Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 2. i 3.

Članak 5.

U članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Stanovi za službene potrebe daju se na korištenje dužnosnicima i službenicima za vrijeme obavljanja dužnosti ili službe.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 8. riječi: »Komisija za stambeni i poslovni prostor Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija)«, zamjenjuje se riječima: »Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Ured)«.

Članak 7.

U člancima 11. i 12. riječ: »Komisija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Ured« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Korisnik stana za službene potrebe dužan je, u roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti odnosno prestanka službe ili premještaja u drugo mjesto rada, predati stan Uredu.«
U stavku 2. iza riječi: »dužnost« dodaju se riječi: »odnosno službu«.

Članak 9.

U članku 17. stavak 5. mijenja se i glasi:
»U ime Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ugovor o najmu sklapa predsjednik Povjerenstva odnosno njegov zamjenik.«

Članak 10.

U člancima 22. i 23. stavku 1. riječ: »Komisija«, u određenom padežu, zamjenjuje se riječju: »Povjerenstvo«u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

U cijelom tekstu Odluke riječi: »Sabor Republike Hrvatske«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«, u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/97-01/20
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 25. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.