Odluka o "Nagradi Ivo Horvat"

NN 96/2006 (30.8.2006.), Odluka o "Nagradi Ivo Horvat"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2215

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2006. godine donijela

ODLUKU

O »NAGRADI IVO HORVAT«

I.

Ustanovljuje se »Nagrada Ivo Horvat« (u daljnjem tekstu: Nagrada), kao nagrada Ministarstva kulture za izvanredna postignuća u području zaštite prirode.

II.

Nagrada se ustanovljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Ivo Horvat« (u daljnjem tekstu: Odbor).
Nagrada se dodjeljuje svake godine povodom Dana zaštite prirode.

III.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti prirode koji su ostvarili tijekom protekle godine.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti prirode obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

IV.

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor, a Nagradu predaje ministar kulture. Odbor ima sedam članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Ministarstvo kulture iz redova zaslužnih djelatnika iz područja zaštite prirode. Predsjednika i članove Odbora imenuje se na vrijeme od dvije godine.
Odbor donosi poslovnik o svojem radu.

V.

Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja i upućivanjem ustanovama, udrugama, institucijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječaju, odnosno pozivu, objavljuju se kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu obrazloženih prijedloga.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave te druge pravne i fizičke osobe.

VI.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrade i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva kulture. Financijski plan donosi Odbor, uz suglasnost ministra kulture. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar kulture.

VII.

Stručne, administrativne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo kulture.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 061-01/06-02/02
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 25. kolovoza 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.