Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

NN 96/2006 (30.8.2006.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2225

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U članku 45. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05) iza riječi: »mjesečno« briše se zarez i stavlja točka te dodaje tekst:
»Iznimno, oporezivim se primicima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Poreznom obvezniku – studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/06-01/796
Urbroj: 513-07-21-01/06-1
Zagreb, 28. kolovoza 2006.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.