Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima

NN 96/2006 (30.8.2006.), Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2226

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 190/03. – pročišćeni tekst) i članka 118. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 63/03. – počišćeni tekst), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O MATICI, OSOBNIKU I DRUGIM EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj matice zatvorenika, matice pritvorenika i matice kažnjenika koje se vode u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: kaznionice i zatvori) te središnje matice koju vodi Središnji ured Uprave za zatvorski sustav (u danjem tekstu: Središnji ured), način vođenja i uvida te čuvanja upisanih podataka, kao i druga pitanja od značaja za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora te provedbu pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Članak 2.

Radi zakonitog izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora, kaznionice i zatvori prikupljaju, upisuju, objedinjuju i pohranjuju podatke u maticu zatvorenika, maticu pritvorenika i maticu kažnjenika.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
Matice jesu:
1. Matica zatvorenika
2. Matica pritvorenika,
3. Matica kažnjenika.
Središnja matica je skup podataka iz matice zatvorenika, matice pritvorenika i matice kažnjenika svih kaznionica i zatvora.

VOĐENJE MATICA

Članak 4.

U kaznionicama i zatvorima se vode matice ručno i u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Središnju maticu čine podaci iz matica zatvorenika, matica pritvorenika, matica kažnjenika svih kaznionica i zatvora. Matica se sastoji od uložaka koji se vode u elektroničkom obliku.

Članak 6.

Svaka matica sastoji se od uložaka i upisa vezanih uz određeni prihvat osobe (ovisno o tome da li imaju status zatvorenika, pritvorenika ili kažnjenika), a svaki uložak od jednog ili više upisa u određenoj godini.
Ulošci su označeni rednim brojem i godinom upisa koji ujedno predstavlja i matični broj upisane osobe.
Svaki upis u maticu mora imati pripadni uredski predmet ili nositi oznaku sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, kao i osob­nik koji sadrži podatke i cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora.

UPIS PODATAKA U MATICE

Članak 7.

Upis u matice obavljaju službenici kaznionica i zatvora sukladno rasporedu na radnom mjestu.

Članak 8.

Podaci koji se unose u matice jesu službena tajna.
Pristup zabilježenim podacima iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je službenicima sukladno opisu poslova i zadaća radnoga mjesta i službenicima Središnjeg ureda ovlaštenim za nadzor.
Za službene potrebe, osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu pribaviti izvatke i prijepise iz matica.
Pod izvatkom se smatra ispis određenog stanja, a pod prijepisom povijesni ispis.

Članak 9.

Ručno vođene matice trajno se čuvaju.
Svi podaci uneseni u računalo moraju imati dvije sigurnosne kopije od kojih jedna mora biti na prijenosnom magnetnom mediju i osigurana na odgovarajući način.
Sigurnosne kopije se pripremaju najmanje jedanput dnevno.
Podatke iz matica kaznionica i zatvora dnevno se dostavljaju elektroničkim putem u Središnju maticu.

SADRŽAJ PODATAKA U MATICAMA

Članak 10.

Postupak upisa u matice obavlja se po službenoj dužnosti odmah po prijmu osobe, a najkasnije u roku propisanom Zakonom o izvršavanju kazne zatvora.

Članak 11.

U Uložak matice zatvorenika upisuje se:
1. redni broj i godina upisa uloška,
2. dolazak u zatvor (datum i sat),
3. datum i sat uhićenja,
4. način dolaska,
5. kaznionica ili zatvor – odjel,
6. datum prijma u odjel za dijagnostiku i programiranje,
7. prezime,
8. ime,
9. djevojačko prezime,
10. ime roditelja,
11. datum rođenja,
12. spol,
13. maloljetnost,
14. MBG (uz privolu),
15. mjesto rođenja,
16. općina rođenja,
17. država rođenja,
18. mjesto prebivališta,
19. općina prebivališta,
20. država prebivališta,
21. nacionalnost,
22. državljanstvo,
23. vjeroispovijest (uz privolu),
24. osnovno obrazovanje,
25. srednje obrazovanje,
26. više obrazovanje,
27. visoko obrazovanje,
28. zanimanje,
29. ovisnosti,
30. ranija kažnjavanost i osuđivanost,
31. bračno stanje,
32. broj djece,
33. nepokretna imovina,
34. odsluženje vojnog roka,
35. radno mjesto u vrijeme izvršenja kaznenog djela,
36. presuda/rješenje (naziv suda, broj, datum i stupanj),
37. kazneno djelo (naziv i članak),
38. vrsta i visina kazne,
39. sigurnosna mjera (naziv i članak),
40. u kaznu uračunat pritvor (od-do),
41. u jedinstvenu kaznu uračunata izdržana kazna (od-do),
42. istek kazne,
43. sud izvršenja,
44. prekid kazne,
45. upućivanje u drugu kaznionicu ili zatvor (datum i osnova),
46. premještaj u drugu kaznionicu ili zatvor (datum i osnova),
47. rješenje o uvjetnom otpustu (broj, datum, naziv tijela koje ga je donijelo),
48. izmjena kazne tijekom izdržavanja (pomilovanje, izvanredno ublažavanje kazne, i sl.),
49. otpust iz kaznionice ili zatvora (datum i sat),
50. osnova otpusta,
51. napomene.

Članak 12.

U Uložak matice pritvorenika upisuje se:
1. redni broj i godina upisa uloška,
2. zaprimanje u zatvor (datum i sat),
3. način dolaska,
4. zatvor – odjel,
5. prezime,
6. ime,
7. djevojačko prezime,
8. ime roditelja,
9. datum rođenja,
10. spol,
11. maloljetnost,
12. MBG (uz privolu),
13. mjesto rođenja,
14. općina rođenja,
15. država rođenja,
16. mjesto prebivališta,
17. općina prebivališta,
18. država prebivališta,
19. nacionalnost,
20. državljanstvo,
21. vjeroispovijest (uz privolu),
22. osnovno obrazovanje,
23. srednje obrazovanje,
24. više obrazovanje,
25. visoko obrazovanje,
26. zanimanje,
27. ovisnosti,
28. zadržavanje (po ZKP),
29. rješenje o pritvoru (nadležno tijelo, broj i datum rješenja),
30. produljenje pritvora (nadležno tijelo, broj i datum rješenja),
31. trajanje pritvora,
32. optužnica/optužni prijedlog (nadležno tijelo, broj i datum rješenja),
33. kazneno djelo (naziv i članak),
34. premještaj u drugi zatvor (naziv tijela koje je donijelo odluku, broj i datum),
35. osnova otpuštanja iz zatvora (nadležno tijelo, datum i broj odluke),
36. otpust iz zatvora (datum i sat),
37. napomene.

Članak 13.

U Uložak matice kažnjenika upisuje se:
1. redni broj i godina upisa uloška,
2. dolazak u zatvor (datum i sat),
3. datum i sat uhićenja,
4. način dolaska (sam se javio, priveden),
5. zatvor – odjel,
6. prezime,
7. ime,
8. djevojačko prezime,
9. ime roditelja,
10. datum rođenja,
11. spol,
12. MBG (uz privolu),
13. mjesto rođenja,
14. općina rođenja,
15. država rođenja,
16. mjesto prebivališta,
17. općina prebivališta,
18. država prebivališta,
19. nacionalnost
20. državljanstvo,
21. vjeroispovijest (uz privolu),
22. osnovno obrazovanje,
23. srednje obrazovanje,
24. više obrazovanje,
25. visoko obrazovanje,
26. zanimanje,
27. ovisnosti,
28. bračno stanje,
29. broj djece,
30. ranija kažnjavanost i osuđivanost,
31. rješenje o prekršaju (nadležno tijelo, broj i datum),
32. naziv prekršaja i članak zakona,
33. visina izrečene kazne,
34. istek kazne,
35. sud izvršenja,
36. izmjena kazne tijekom izvršavanja,
37. otpust iz zatvora (datum i sat),
38. napomene.

POMOĆNE EVIDENCIJE KOJE SE VODE UZ MATICE

Članak 14.

U kaznionicama i zatvorima vode se i druge evidencije koje sadrže podatke o tjeralicama, zadržavanju, najavljenim dolascima zatvorenika, sudskim ročištima, prepratama, liječenjima izvan kaznionice, odnosno zatvora, podacima iz zdravstvenog kartona, premještajima i slično.

Članak 15.

U evidencije iz članka 14. ovoga Pravilnika se upisuju opći podaci o osobi: redni broj upisa, prezime, ime, ime roditelja, datum rođenja i spol.
U svaku od evidencija upisuju se i posebni podaci, i to:
1. evidencija tjeralica: naziv suda, broj rješenja, datum rješenja datum zastare, način i vrijeme uhićenja, naziv suda koji povlači tjeralicu,
2. evidencija zadržavanja: naziv suda, broj rješenja, datum rješenja, datum zadržavanja, datum puštanja,
3. evidencija najavljenih dolazaka zatvorenika; naziv suda, broj rješenja, datum rješenja, datum dolaska,
4. evidencija sudskih ročišta; naziv suda, adresa suda, datum ročišta, sat ročišta, broj sobe, ime suca,
5. evidencija preprata; naziv tijela u koji se vrši sprovođenje, datum odlaska, datum dolaska
6. evidencija o liječenju u zdravstvenoj ustanovi; naziv i adresa liječničke ustanove, podaci o liječniku, šifra dijagnoze bolesti, početak liječenja, završetak liječenja,
7. evidencija podataka iz zdravstvenog kartona: obiteljska anamneza, osobna anamneza, radna anamneza, sadašnje stanje, podaci o pušenju, konzumiranju alkohola i droga, visina (cm), težina (kg), klinički pregled (status), laboratorijski nalazi, specijalistički nalazi, rezultat pregleda, radna sposobnost, opis radne sposobnosti, bilješka.
8. evidencija liječenih u zatvorskoj bolnici (prolazni): redni broj povijesti bolesti, datum prijema, prezime, ime, djevojačko prezime, ime roditelja, godina rođenja, kaznionica ili zatvor iz kojega dolazi osoba, status osobe, naziv odjela u koji je osoba smještena, datum otpusta, koliko je boravio u Zatvorskoj bolnici, osnova otpusta, kaz­nionica ili zatvor ili zdravstvena ustanova u koju je sprovedena osoba, uputna dijagnoza, završna dijagnoza, datum rođenja, mjesto rođenja, spol, bračno stanje, prebivalište, zanimanje, sud koji je odredio pritvor, osnova određivanja pritvora, sud koji je donio rješenje o pokretanju postupka prisilnog smještaja, napomene.
U evidencije se po potrebi upisuju i drugi podaci, koji mogu doprinijeti ekonomičnosti, svrhovitosti, ažurnosti i zakonitosti izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora.

OSOBNIK

Osobnik zatvorenika

Članak 16.

U kaznionicama i zatvorima vodi se osobnik zatvorenika.

Članak 17.

Osobnik zatvorenika sastoji se od omota osobnika i pripadajućih mapa u koje se unose podaci o zatvoreniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitog izvršavanja kazne zatvora i provedbu programa izvršavanja.

Članak 18.

Na omotu osobnika nalaze se sljedeći podaci: ime i prezime zatvorenika, matični broj, prostor za fotografiju, naslov: Ministarstvo pravosuđa – Uprava za zatvorski sustav, Osobnik zatvorenika.

Članak 19.

Mapa I. sadrži sljedeće podatke:
a) osobni podaci:
– ime i prezime;
– ime oca;
– ime i djevojačko prezime majke;
– datum rođenja;
– MBG (uz privolu zatvorenika),
– mjesto rođenja, općina i država;
– državljanstvo;
– prebivalište i boravište (ako je različito);
– nacionalnost (uz privolu zatvorenika);
– vjeroispovijest (uz privolu zatvorenika);
– bračno stanje;
– broj djece;
– stupanj obrazovanja/stručna sprema;
– zanimanje;
– životopis zatvorenika.
b) podaci o kazni koja se izvršava:
– vrsta kazne,
– visina kazne,
– sigurnosne mjere,
– kazneno djelo (članak i stavak KZ)
– supočinitelji,
– podaci o presudi (sud, broj i datum),
– sud upućivanja i broj rješenja,
– vrijeme provedeno u pritvoru,
– datum i sat prijma: u Odjel za dijagnostiku i programiranje, u kaznionicu ili zatvor,
– način dolaska: sam se javio, priveden sa slobode, priveden iz pritvora,
– početak izdržavanja kazne,
– istek kazne,
– prekid kazne,
– izmjene u istjecanju kazne
– datum i osnova otpusta.
c) podaci o osuđivanosti, kažnjavanosti i postupcima u tijeku i osuđivanosti tijekom izdržavanja kazne,
d) podaci o tijeku izdržavanja kazne,
e) podaci o članovima obitelji (bračni ili izvanbračni partner, djeca, roditelji, braća, sestre, usvojitelj, usvojenik),
f) podaci o izmjeni kazne tijekom izdržavanja,
g) osobni opis,
h) primjedbe.

Članak 20.

Mapa II. sadrži presude koje se izvršavaju i izvadak iz kaznene evidencije.

Članak 21.

Mapa III. sadrži: izvješće stručnog tima Odjela za dijagnostiku i programiranje, pojedinačne nalaze i liječnički karton.

Članak 22.

Mapa IV. sadrži:
– pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora,
– mišljenje liječnika,
– izvješće o prijemu i prijedlog pojedinačnog programa,
– evidenciju pogodnosti izlazaka i godišnjih odmora,
– razgovore sa zatvorenikom,
– procjenu uspješnosti provođenja pojedinačnog programa,
– evidenciju aktivnosti i procjenu uspješnosti provođenja posebnih programa,
– podatke o obrazovanju,
– rješavanje po molbama zatvorenika,
– evidenciju stegovnih postupaka i posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti,
– evidenciju o podnescima i rješavanju istih (pomilovanje, izvanredno ublažavanje kazne, prekid kazne, uvjetni otpust),
– radna angažiranost (radno mjesto i ocjena),
– podaci o zapažanjima Odjela osiguranja.

Članak 23.

Mapa V. sadrži socijalnu anketu, psihijatrijsko vještačenje, mišljenja i izvješća drugih tijela (odvjetništva, centra za socijalnu skrb, policije).

Članak 24.

Mapa VI. sadrži:
– dokumentaciju u svezi s prijmom zatvorenika u Odjel za dijagnostiku i programiranje i u kaznionicu, odnosno zatvor,
– rješenja, odluke i drugi akti izdani zatvoreniku tijekom izdržavanja kazne,
– izvješća Središnjem uredu, sucu izvršenja, obrade za pomilovanja, izvanredna ublažavanja kazne, prekide, uvjetne otpuste, ujedinjenja kazni i dr.,
– molbe, žalbe i drugi podnesci upravi kaznionice ili zatvora, pisma, izjave, službene bilješke Odjela osiguranja,
– dokumentacija u svezi s postupcima u tijeku (dostavnice, nalozi za sprovođenje, izvješća nakon obavljenog sprovođenja, presude koje se ne izvršavaju, evidencija postupaka u tijeku).

Članak 25.

Mapa VII. sadrži: odluke o stegovnoj odgovornosti zatvorenika, dokumentaciju o posebnim mjerama održavanja reda i sigurnosti.

Osobni list kažnjenika

Članak 26.

Osobni list kažnjenika sastoji se od omota osobnog lista i podataka utvrđenih u članku 13. ovoga Pravilnika u koji se ulaže dokumentacija vezana uz tijek izvršavanja kazne zatvora.

OSTALE EVIDENCIJE

Članak 27.

Radi zakonitog praćenja izvršavanja kazne zatvora i mjere pritvora i postupanja sa zatvorenicima i pritvorenicima u kaznionicama i zatvorima vode se i sljedeće evidencije:
1. Evidencija dnevnog izvješća dežurnog – sadrži: datum, vrijeme, ime, prezime i potpis službenika koji prima i predaje dežurstvo i opis svih aktivnosti i događanja tijekom smjene i napomenu,
2. Evidencija dnevnog izvješća dežurnog na odjelu – radionici, vanjskom osiguranju i dr. – sadrži: datum, vrijeme, ime, prezime i potpis službenika koji prima i predaje dežurstvo i opis svih aktivnosti i događanja tijekom smjene i napomenu,
3. Evidencija izvođenja zatvorenika s odjela – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime zatvorenika, razlog izvođenja, vrijeme odlaska i povratka, ime i prezime službenika koji ga izvodi i napomenu,
4. Evidencija bijega – sadrži: redni broj, datum i vrijeme bijega, ime i prezime zatvorenika i status, sažeti opis bijega, datum raspisivanja tjeralice i tko ju je izdao, datum uhićenja, datum povratka u kaznionicu ili zatvor, nastup apsolutne zastare i napomenu,
5. Evidencija nadzora obavljanja poslova osiguranja – sadrži: redni broj, datum i vrijeme nadzora, ime i prezime službenika koji je nadzor obavio, opis utvrđenog stanja, poduzete mjere i radnje, potpis i napomenu,
6. Evidencija posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti – sadrži: redni broj, ime i prezime zatvorenika, status, vrstu mjere, datum i vrijeme početka primjene, razlog, datum i vrijeme završetka primjene posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti i napomenu,
7. Evidencija posjeta odvjetnika zatvorenicima – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime zatvorenika, ime i prezime odvjetnika, vrijeme početka posjete, vrijeme završetka posjete, ime i prezime službenika koji je nazočio posjeti i napomenu,
8. Evidencija posjeta predstavnika državnih tijela, međunarodnih organizacija i dr. – sadrži: redni broj, datum, vrijeme početka posjete, vrijeme završetka posjete, naziv državnog tijela ili međunarodne organizacije, ime i prezime posjetitelja, tko je odobrio posjetu, ime i prezime i status zatvorenika kojeg posjećuju,
9. Evidencija posjeta pritvorenicima – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime pritvorenika, ime i prezime posjetitelja, adresa posjetitelja, broj osobne iskaznice/druge isprave, vrsta posjete, vrijeme početka posjete, vrijeme završetka posjete, ime, prezime i potpis službenika koji je obavljao nadzor posjeta i napomenu,
10. Evidencija posjeta zatvorenicima – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime zatvorenika, ime i prezime posjetitelja, adresa posjetitelja, broj osobne iskaznice/druge isprave, vrsta posjete, vrijeme početka posjete, vrijeme završetka posjete, ime, prezime i potpis službenika koji je obavljao nadzor posjeta i napomena,
11. Evidencija posjeta kažnjenicima – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime kažnjenika, ime i prezime posjetitelja, adresa posjetitelja, broj osobne iskaznice/druge isprave, vrsta posjete, vrijeme početka posjete, vrijeme završetka posjete, ime, prezime i potpis službenika koji je obavljao nadzor posjeta i napomena,
12. Evidencija pretraga prostorija i zatvorenika – sadrži: redni broj, datum, broj sobe, ime i prezime zatvorenika, status, popis pronađenih nedozvoljenih i oduzetih stvari i tvari, popis službenika koji su izvršili pretragu, tko je izdao nalog za pretragu i napomenu,
13. Evidencija prijma paketa od strane posjetitelja – sadrži: redni broj, ime i prezime zatvorenika, ime i prezime donositelja paketa, broj osobne iskaznice donositelja i mjesto izdavanja, sadržaj paketa, potpis osobe koja je predala paket, ime, prezime i potpis službenika koji je pregledao paket, i napomenu,
14. Evidencija prijma poštanskih paketa i pošiljaka – sadrži: redni broj, datum prijma, ime i prezime zatvorenika, ime i prezime i adresu pošiljatelja, sadržaj paketa, ime, prezime i potpis službenika koji je pregledao paket, potpis zatvorenika koji je primio paket,
15. Evidencija primjene sredstava prisile – sadrži: redni broj, datum, vrijeme i mjesto primjene, ime i prezime zatvorenika, status, razlog primjene (kratak opis), sredstvo koje je primijenjeno, opis primjene, ime i prezime pravosudnih policajaca koji su sredstvo primijenili, ocjenu zakonitosti primjene sredstava prisile i napomenu,
16. Evidencija sprovođenja – sadrži: redni broj, datum sprovođenja, ime i prezime zatvorenika i status, mjesto sprovođenja, ime i prezime službenika na sprovođenju, vrijeme polaska, vrijeme povratka i napomenu,
17. Evidencija sudskog nadzora – sadrži: redni broj, datum i vrijeme obilaska, naziv suda, ime i prezime suca, kratak opis zatečenog stanja, potpis suca i napomenu,
18. Evidencija telefonskih razgovora pritvorenika – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime pritvorenika, redovan ili izvanredan telefonski razgovor, telefonski broj, vrijeme početka razgovora, vrijeme završetka razgovora, ime, prezime i potpis službenika i napomenu,
19. Evidencija telefonskih razgovora zatvorenika – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime zatvorenika, redovan ili izvanredan telefonski razgovor, telefonski broj, vrijeme početka razgovora, vrijeme završetka razgovora, ime, prezime i potpis službenika i napomenu,
20. Evidencija telefonskih razgovora kažnjenika – sadrži: redni broj, datum, ime i prezime kažnjenika, redovan ili izvanredan telefonski razgovor, telefonski broj, vrijeme početka razgovora, vrijeme završetka razgovora, ime, prezime i potpis službenika i napomenu,
21. Evidencija smještaja zatvorenika na odjelima i u sobama – sadrži: datum, broj odjela, ime i prezime zatvorenika, broj sobe i napomenu,
22. Evidencija zatvorenika na pogodnostima – sadrži: redni broj, ime i prezime zatvorenika, pogodnost koju koristi, mjesto korištenja pogodnosti, adresa, datum i vrijeme odlaska, datum i vrijeme povratka, napomenu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Matica i matice u kaznionicama i zatvorima ustrojit će se u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Kaznionice i zatvori će započeti upis u elektroničke matice najkasnije mjesec dana od dana ustrojavanja matica.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/1
Urbroj: 514-08-02-02/1-06-1
Zagreb, 26. srpnja 2006.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.