Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

NN 96/2006 (30.8.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2227

Na temelju članka 52. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru (»Narodne novine«, br. 148/04., 152/04. i 55/05.) u članku 4. stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Zabranjeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova potegačom oližnicom od 1. svibnja do 30. lipnja.«

Članak 3.

U članku 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom ciplaricom, potegačom srdelarom, potegačom oližnicom, mrežama stajačicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, podvodnom puškom te skupljanje školjaka ronjenjem na dah.
(3) Zabranjeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova:
– plivaricom srdelarom i plivaricom ciplaricom od 1. rujna do 15. siječnja
– potegačom oližnicom od 1. svibnja do 30. lipnja.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 5. briše se.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»Ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, ribolov u posebnim staništima i dijelovima ribolovnog mora iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, smije se obavljati sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 6/06. i 46/06.).«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/4
Urbroj: 525-8-06-1
Zagreb, 24. kolovoza 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.