Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 100/2006 (13.9.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2298

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04 i 174/04), Nacionalno vijeće za znanost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstveno zvanje (»Narod­ne novine«, broj 84/05) članak 1., točka 1. PRIRODNE ZNANOSTI, mijenja se i glasi:

»1.1. BIOLOGIJA, FIZIKA I KEMIJA

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s medunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Biologija

Fizika

Kemija

Znanstveni suradnik

9

9

9

Viši znanstveni suradnik

18

18

18

Znanstveni savjetnik

30

30

30

Na znanstvenim poljima BIOLOGIJA i FIZIKA za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, od navedenog broja najmanje dvije trećine pristupnikovih znanstvenih radova mora biti već objavljen u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.
Na znanstvenom polju KEMIJA za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik najmanje dvije trećine, od navedenog broja pristupnikovih znanstvenih radova moraju već biti objavljene u časopisima zastupljenim u Current Contentsu.
Za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik uzimaju se u obzir samo oni znanstveni radovi koji su objavljeni u časopisima zastupljenim u Current Contentsu.
Za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik, na svim navedenim znanstvenim poljima, pristupnik mora biti glavni autor najmanje jedne trećine radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu. Glavni autor znanstvenog rada nositelj je problematike ili je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema.
U slučaju interdisciplinarnih radova može biti i nekoliko glavnih autora, ali samo jedan za pojedinu disciplinu. Glavne autore utvrduje stručno povjerenstvo, na temelju podneska pristupnika, a potvrduje ih Matični odbor.
Za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik (na sva tri navedena polja) najmanje jedna trećina od ukupnog broja znanstvenih radova potrebnih za izbor mora biti objavljena u časopisima (zastupljenim u Current Contentsu) s natprosječnim faktorom odjeka za odgovarajuću znanstvenu granu sukladno klasifikaciji Journal Citation Reports – ISI Thompson.

1.2. MATEMATIKA

Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju imati znanstvene radove objavljene u časopisima s medunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

Znanstveno zvanje

Broj objavljenih radova

A

B

C

Znanstveni suradnik

3

1 ili 2

10

Viši znanstveni suradnik

9

4

30

Znanstveni savjetnik

15

8

50

Na znanstvenom polju MATEMATIKA, u stupcu A, po jedan bod donosi svaki znanstveni članak objavljen u časopisu s medunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti matematički radovi objavljeni u časopisu koji je na popisu časopisa u SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC*). Za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, od dvije trećine znanstvenih članaka navedenih u tablici, pristupnik mora biti jedini autor bar dva članka.
U stupcu B po jedan bod donosi svaki članak objavljen u časopisu s popisa SCIE. Za izbor u zvanje – znanstveni suradnik bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu »SCIE-Mathematics«, a dva rada ako su na drugim popisima SCIE časopisa.
U stupcu C broj bodova dobiva se kao zbroj umnožaka nN po svim matematičkim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC*).
Za pojedini članak broj N jednak je broju stranica članka koji se u slučaju k>1 koautora dijeli sa k – 1, pri čemu je za članke u časopisima koji nisu na popisu SCIE broj stranica ograničen na 10. Nadalje, za pojedini članak broj n jednak je:
(a) Kvocijentu faktora odjeka časopisa i medijana ukoliko je članak objavljen u časopisu na popisu SCIE i ukoliko je taj kvocijent barem 0,5; medijan je faktor odjeka časopisa koji je na sredini odgovarajuće tzv. »master—liste« SCIE časopisa; faktori odjeka i medijani odreduju se prema posljednjim objavljenim podatcima;
(b) Kvocijent 0,5; ukoliko je članak objavljen u časopisu s popisa SCIE, a kvocijent iz (a) je manji od 0,5;
(c) Kvocijent 0,3; ukoliko je članak objavljen u časopisu koji nije na popisu SCIE.

1.3. GEOZNANOSTI

Za izbor u znanstvena zvanja na polju GEOZNANOSTI (geografija, geologija i mineralogija te oceanografija) znanstveni radovi pristupnika moraju biti već objavljeni u časopisima ili drugim publikacijama s međunarodnom recenzijom prema sljedećoj tablici:

 

Broj objavljenih radova

Znanstvena zvanja

Geografija

Geologija i mineralogija

Oceanologija

Znanstveni suradnik

3

3

9

Viši znanstveni suradnik

9

9

18

Znanstveni savjetnik

15

15

30

U znanstvenoj grani GEOGRAFIJA za izbor u znanstvena zvanja pristupnici bi trebali imati bar dvije trećine od navedenog broja radova objavljene u časopisima zastupljenim u Current Contentsu. Radovi koji nisu objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu moraju biti zastupljeni u sljedećim sekundarnim bazama podataka relevantnim za geografiju: Science Citation Index, Social Science Citation Index, GeoBase, Current Geographical Publications, Environmental Abstracts, Geosystems GeoArchive, CAB Abstracts, Sage Urban Studies Abstracts. Tri znanstvena rada zastupljena u navedenim bazama podataka mogu se vrednovati kao ekvivalent jednom radu u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu.
U znanstvenim granama GEOLOGIJA I MINERALOGIJA najmanje dvije trećine od navedenog broja znanstvenih radova moraju biti objavljene u časopisima zastupljenim u Current Contentsu.
Radovi koji nisu objavljeni u časopisima zastupljenim u Current Contentsu moraju biti objavljeni u časopisima (s međunarodnom recenzijom) relevantnim za te grane.
U znanstvenoj grani OCEANOGRAFIJA za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik pristupnik mora imati najmanje pet radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu, a do četiri rada u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u medunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora.
Za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik pristup­nik mora imati najmanje 13 objavljenih radova u časopisima koje registrira Current Contents, a do pet radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofizika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijskim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili u medunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora.
Za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik pristupnik mora imati najmanje 24 rada objavljena u časopisima zastupljenim u Current Contentsu, a do šest radova u časopisima Acta Adriatica, Annales, Fizika, Geofuzika, Periodicum Biologorum, Thalassia Jugoslavica, Oebalia, serijalnim publikacijama koje su zastupljene u SCI-ju ili međunarodno recenziranim knjigama iz područja istraživanja mora.
Pri izboru u znanstveno zvanje na svim znanstvenim poljima iz područja prirodnih znanosti u obzir se uzimaju i radovi u tisku, uz dokaze da je rad prošao recenzentski postupak i da je prihvaćen za objavljivanje«.

Članak 2.

Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/05-08/01
Urbroj: 355-03-06-2
Zagreb, 23. kolovoza 2006.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.