Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i struč­ne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

NN 106/2006 (27.9.2006.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i struč­ne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR

2375

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslov­nika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u akademskoj 2005/2006. godini održanoj 25. srpnja 2006. godine uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 12. srpnja 2006. godine donosi

ODLUKU

O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA

OPĆI UVJETI

I.

Pristupnici koji se prvi put biraju u nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.
Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

PREDAVAČ

II.

U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/2003., 105/04. i 174/04.), uz opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba ispuniti dva (2) od sljedeća četiri (4) uvjeta:
1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdoblje od tri godine prije datuma pokretanja izbora izvodio nastavu na nekom visokom učilištu i to barem trideset (30) norma sati
2. da ima magisterij znanosti ili doktorat znanosti
3. da je održao jedno javno izlaganje na znanstvenim ili stručnim skupovima iz područja struke iz koje se provodi postupak izbora u zvanje predavača
4. da je objavio barem dva (2) stručna ili znanstvena rada, ili da je koautor u barem jednom (1) složenijem projektu koji je izveden ili nagrađen, odnosno značajnijoj studiji iz odgovarajuće struke.

VIŠI PREDAVAČ

III.

U zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba ispuniti tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta:
1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom ili znanstvenom zvanju, te u tom zvanju tijekom tri godine kontinuirano izvodio nastavu na nekom visokom učilištu od barem šezdeset (60) norma sati;
2. da ima magisterij ili doktorat znanosti;
3. daje na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
4. da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada, te da je pri tome objavio barem dva rada u koautorstvu sa studentom;
5. da je autor ili koautor najmanje pet (5) objavljenih stručnih ili znanstvenih radova, ili izvedenih ili nagrađenih projekata odnosno studija iz odgovarajuće struke;
6. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje dva rada na znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih jedan na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu.

PROFESOR VISOKE ŠKOLE

IV.

U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba ispuniti tri (3) od sljedećih šest (6) uvjeta:
1. da je u razdoblju od pet godina prije pokretanja izbora bio u nastavnom ili znanstvenonastavnom zvanju te u tom zvanju tijekom tri godine kontinuirano izvodio nastavu na nekom visokom učilištu od barem 120 norma sati;
2. da je autor ili koautor jednog objavljenog udžbenika ili znanstvene knjige ili da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
3. daje objavio najmanje deset (10) stručnih ili znanstvenih radova, odnosno izvedena ili nagrađena projekta ili studije iz odgovarajuće struke;
4. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje sedam (7) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem tri rada u koautorstvu sa studentom;
5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje četiri rada na znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih barem dva na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu;
6. da je dobio nagradu za svoj stručni rad.

PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU PROFESORA VISOKE ŠKOLE

V.

U reizboru u nastavno zvanje profesora visoke škole (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti pet (5) od sljedećih devet (9) uvjeta, od kojih su šest navedeni za izbor u profesora visoke škole, te prošireni još sljedećim uvjetima:
1. daje bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvene ili stručna skupa;
2. da je bio recenzent (izvjestitelj) jednog studijskog programa;
3. daje obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svog stručnog područja.

LEKTOR

VI.

U zvanje lektora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeći uvjet
– da je objavio tri (3) stručna rada.
Pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti najmanje jedan (1) novi objavljeni rad.

VIŠI LEKTOR

VII.

U zvanje višeg lektora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeći uvjet:
– daje objavio pet (5) stručnih radova.
Pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti najmanje dva (2) nova objavljena rada.

VIII.

Pri reizboru provjeravat će se samo drugi uvjet naveden pod Općim uvjetima u točki I. ove Odluke.
»Pristupnici koji su u postupku reizbora moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.«
Pristupnici koji se biraju u isto nastavno zvanje: predavača ili višeg predavača u skladu s člankom 102. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju trebaju ispuniti sljedeće uvjete:
– za ponovni izbor u nastavno zvanje predavača pristupnici trebaju ispuniti tri (3) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno zvanje predavača, a i također među uvjetima za izbor u višeg predavača;
– za ponovni izbor u nastavno zvanje višeg predavača trebaju ispuniti pet (5) uvjeta, koje biraju među uvjetima za izbor u nastavno zvanje višeg predavača, a i također među uvjetima za izbor u profesora visoke škole.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.
Do 31. prosinca 2005. godine u postupku izbora ili reizbora u nastavna zvanja primjenjivat će se Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske od 25. listopada 1996. godine (»Narodne novine« br. 94/96.).
Danom objave u »Narodnim novinama« prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja objavljena u »Narodnim novinama« br. 129/2005.

Urbroj: RZ-01-01-1500/82-2005.
Zadar, 25. srpnja 2006.
 

Predsjednik                                                          
Nacionalnog vijeća                                                                  Predsjednik      
za visoko obrazovanje                                                    Rektorskog zbora
prof. Frano Parać, v. r.                          prof. dr. sc. Damir Magaš, v. r.