Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko--nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

NN 106/2006 (27.9.2006.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko--nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

REKTORSKI ZBOR

2377

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslov­ni­ka Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u akademskoj 2005/2006. godini održanoj 25. srpnja 2006. godine uz suglasnost Na­cionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 12. srpnja 2006. godine donosi

ODLUKU

O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U UMJETNIČKO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA U PODRUČJU UMJETNOSTI

OPĆI UVJETI

I.

Pristupnici koji se prvi puta biraju u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima. Oblik i način provedbe nastupnog predavanja, uzimajući u obzir specifičnosti umjetničkog područja, propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.
Uzimajući uz obzir specifičnosti umjetničkog područja nastup­no predavanje organizira se i provodi na visokom učilištu ovlaštenom za provođenje dijela postupka izbora u zvanje.
Pristupnici koji su u postupku reizbora ili izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA

DOCENT

II.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, te opće uvjete i sljedeće:
Pristupnik treba obvezno ispuniti dva (2) od sljedeća četiri (4) uvjeta:
1. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, uključujući i status znanstvenog novaka, računajući razdoblje od pet godina prije datuma pokretanja izbora sudjelovao u izvođenju nastave na nekom visokom učilištu od barem devedeset (90) norma sati;
2. da je pomagao studentima preddiplomskih/diplomskih studija pri izradi završnih/diplomskih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);
3. da se u svom umjetničkom području, struci ili nastavi usavršavao je u međunarodno prepoznatim institucijama u zemlji ili inozemstvu u trajanju od najmanje tri mjeseca;
4. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje tri umjetnič­ka rada u zemlji ili inozemstvu.

IZVANREDNI PROFESOR

III.

U umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/031, 105/04. i 174/04.) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, uz opće uvjete i sljedeće uvjete:
– da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem tristo (300) norma sati.
– da ispunjava dva (2) od sljedećih šest (6) uvjeta:
1. da je autor ili koautor jednog objavljenog sveučilišnog udžbenika, umjetničke/znanstvene knjige ili priručnika notnog izdanja, odnosno daje na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
2. da je predložio novi ili inovirani sadržaj predmeta na preddi­plom­skom, diplomskom ili poslijediplomskom (doktorskom) studi­ju ko­ji je verificiran od strane nadležnog stručnog tijela visokog učilišta;
3. da su pod njegovim mentorstvom obranjena najmanje tri (3) završna ili diplomska rada, (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);
4. da je pod njegovim mentorstvom najmanje jedan pristupnik izradio magisterij ili doktorat umjetnosti;
5. da je kao autor ili koautor prezentirao najmanje pet (5) umjet­ničkih radova u zemlji ili inozemstvu;
6. daje dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi.

REDOVITI PROFESOR

IV.

U umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora sukladno članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/2003., 105/04. i 174/04.) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje uz opće uvjete i sljedeće uvjete:
– da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu, ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati.
– da ispunjava tri (3) od sljedećih osam (8) uvjeta:
1. da je autor ili koautor dva objavljena sveučilišna udžbenika, umjetničke/znanstvene knjige ili priručnika notnog izdanja, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva kolegija kao nastavni tekst, koji je pozitivno ocijenjen od stručnog povjerenstva;
2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje pet (5) završnih ili diplomskih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja);
3. da su pod njegovim mentorstvom najmanje dva pristupnika izradila doktorat umjetnosti;
4. da je izvodio nastavu kao gostujući profesor na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu barem jedan semestar;
5. da je bio recenzent u znanstvenom/umjetničkom časopisu, znanstvenoj/umjetničkoj knjizi ili zborniku radova sa znanstvenog/umjetničkog skupa;
6. da je bio recenzent barem jednog studijskog programa ili barem dva sveučilišna udžbenika, odnosno barem dvije umjetničke/znanstvene knjige;
7. da je bio član uređivačkog odbora znanstvenog/umjetničkog časopisa ili najmanje dvije knjige ili zbornika ili član umjetničkih prosudbenih tijela;
8. daje dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi.

REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJUREDOVITOG PROFESORA

V.

U reizboru u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti pet (5) od dvanaest (12) uvjeta, od kojih su osam navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima:
1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna umjetnička skupa;
2. da je bio recenzent/izvjestitelj za barem dva studijska programa ili barem dva sveučilišna udžbenika, odnosno barem dvije umjetničke/znanstvene knjige;
3. daje obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg umjetničkog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici;
4. da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj umjetnički ili nastavni rad.

NASTAVNA ZVANJA

PREDAVAČ

VI.

U zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03.), uz opće uvjete i sljedeće uvjete:
Pristupnik treba ispuniti dva (2) od tri (3) sljedeća uvjeta:
I. da je u suradničkom ili nastavnom zvanju, računajući razdob­lje od tri godine prije datuma pokretanja, izbora kontinuirano izvodio nastavu u sustavu visokog obrazovanja, i to najmanje trideset (30) norma sati godišnje ili je održao barem jedno javno izlaganje na stručnim ili umjetničkim skupovima;
2. da ima barem dva (2) stručna ili umjetnička rada;
3. da je pomagao studentima pri izradi završnih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja).

VIŠI PREDAVAČ

VII.

U zvanje višeg predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.), uz opće uvjete i sljedeće uvjete:
Pristupnik treba ispuniti dva (2) od tri (3) sljedeća uvjeta:
1. da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora u nastavno zvanje u tom zvanju kontinuirano izvodio nastavu od najmanje šezdeset (60) norama sati godišnje;
2. da ima barem pet (5) objavljenih stručnih ili umjetničkih radova;
3. da je pomagao studentima pri izradi završnih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja).

PROFESOR VISOKE ŠKOLE

VIII.

U zvanje profesora visoke škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 98. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« 123/03., 105/04. i 174/04.) kao i sljedeće uvjete:
Pristupnik treba ispuniti dva (2) od tri (3) sljedeća uvjeta:
1. da je u razdoblju od najviše pet godina prije pokretanja izbora bio izabran u nastavno zvanje te u tom zvanju kontinuirano izvodio nastavu od barem sto dvadeset (120) norma sati;
2. da ima barem deset objavljenih ili javnosti predočenih umjet­nič­kih ili stručnih radova koji su znatno utjecali na unaprjeđenje struke;
3. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje pet (5) završnih ili diplomskih radova (javni nastup, izložbu ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja).

PROFESOR VISOKE ŠKOLE U TRAJNOM ZVANJU PROFESORA VISOKE ŠKOLE

IX.

U reizboru u nastavno zvanje profesora visoke škole (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti tri (3) uvjeta od pet (5) uvjeta od kojih su tri navedena za profesora visoke škole, te prošireni još sljedećim uvjetima:
– daje obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojega stručnog ili umjetničkog područja
– da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj umjetnički ili nastavni rad.

UMJETNIČKI SURADNIK

X.

U zvanje umjetničkog suradnika može biti izabran pristupnik koji ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.)
– daje objavio najmanje tri (3) umjetnička ili stručna rada

VIŠI UMJETNIČKI SURADNIK

XI.

U zvanje višeg umjetničkog suradnika može biti izabran pristupnik koji ispunjava uvjete iz članka 98. stavka 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 105/04. i 174/04.)
– daje objavio najmanje pet (5) umjetničkih ili stručnih radova.

XII.

Pri reizboru provjeravat će se samo drugi uvjet naveden pod Općim uvjetima u točki 1. ove Odluke:
»Pristupnici koji su u postupku reizbora moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.«

XIII.

U prijelaznom razdoblju do završetka preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih studija) prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjeti navedeni u točkama II., III., IV., VI. i VII. ove Odluke odnose se na dodiplomske i poslijediplomske studije (magistarske i doktorske) studije koji se završavaju prema prijašnjim propisima.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od I. siječnja 2006. godine.
Do 31. prosinca 2005. godine u postupku izbora ili reizbora u umjetničkonastavna zvanja: docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora te u postupku izbora u nastavna zvanja primjenjivat će se Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja u poljima umjetnosti Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske od 25. listopada 1996. godine (»Narodne novine« br. 94/96.).
Danom objave u »Narodnim novinama« prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti objavljena u »Narodnim novinama« br. 129/2005.

Urbroj: RZ-01-01-1500/84-2005.
Zadar, 25. srpnja 2006.

Predsjednik                                                          
Nacionalnog vijeća                                                                  Predsjednik      
za visoko obrazovanje                                                    Rektorskog zbora
prof. Frano Parać, v. r.                          prof. dr. sc. Damir Magaš, v. r.