Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

NN 98/2006 (6.9.2006.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2257

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narod­ne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, broj 60/2002) u članku 6. stavku 3. riječi: »četiri člana« zamjenjuju se riječima: »pet članova«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje po jed­nog predstavnika iz:
– Ministarstva unutarnjih poslova,
– Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
– Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
– Hrvatskog registra brodova,
– Reosiguravatelja Croatia Lloyd d.d.,
– Djelatnika Ex-Agencije.«.

Članak 2.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Nadzor nad zakonitošću rada Ex-Agencije obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/17
Urbroj: 5030122-06-2
Zagreb, 1. rujna 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.