Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar

NN 99/2006 (11.9.2006.), Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2268

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/114, urbroj: 50304/2-06-17 od 1. kolovoza 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam DRAŽENA MARGETU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Kairu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/23
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 4. rujna 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.