Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja

NN 110/2006 (9.10.2006.), Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2446

Na temelju članka 21a. stavka 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06) ministrica pravo­suđa donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU STRUČNOGA ISPITA ZA STEČAJNOGA UPRAVITELJA I NAČINU NJEGOVA POLAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje program stručnoga ispita za ste­čajnoga upravitelja (sadržaj stručnoga ispita) i način njegova polaganja: podnošenje prijave i odlučivanje o utvrđivanju prava na polaganje ispita, sastav i rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo), način ispitivanja, način ocjenjivanja, izdavanje svjedodžbe, vođenje evidencije o tome ispitu i druga pitanja u svezi s polaganjem ispita za stečajnoga upravitelja.

Članak 2.

Stručni se ispit za stečajnoga upravitelja (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže pred Ispitnim povjerenstvom po programu propisanom ovim Pravilnikom.

II. ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 3.

Ispitno povjerenstvo ima tri člana. Predsjedniku i članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.
Ispitno povjerenstvo imenuje ministar pravosuđa na vrijeme od dvije godine iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.
Predsjednik Ispitnog povjerenstva imenuje se iz reda ispitivača iz predmeta stečajno pravo.
Ispitno povjerenstvo ima tajnika. Tajniku ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.
Upravni i računovodstveni poslovi za Ispitno povjerenstvo obav­ljaju se u Ministarstvu pravosuđa.

Članak 4.

Prije imenovanja predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva, kao i njihovih zamjenika, ministar pravosuđa može zatražiti od Viso­koga trgovačkog suda Republike Hrvatske, pravnih fakulteta, ekonomskih fakulteta te drugih osoba i tijela da predlože osobe koje bi mogle biti imenovane za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva i njihove zamjenike.
Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i njegovi zamjenici, odnosno članovi Ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici.
Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka imenuje se i tajnik Ispitnog povjerenstva i njegovi zamjenici iz reda službenika Ministarstva pravosuđa koji su položili pravosudni ispit.

Članak 5.

Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnoga ispita.
Tajnik Ispitnog povjerenstva dužan je:
– utvrditi istovjetnost osobe koja polaže stručni ispit,
– utvrditi jesu li plaćeni troškovi stručnoga ispita,
– upoznati osobu koja polaže stručni ispit s njezinim pravima i obvezama,
– voditi zapisnik o tijeku stručnoga ispita i
– obavljati i druge poslove propisane ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.
Visinu nagrade iz stavka 1. ovoga članka posebnim rješenjem određuje ministar pravosuđa.
Troškove rada Ispitnog povjerenstva snosi kandidat. Visinu troš­kova utvrđuje ministar pravosuđa.

III. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA

Članak 7.

Stručni ispit može polagati osoba koja ima završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje 4 godine.
Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa.
Prijava mora sadržavati osobne podatke o kandidatu.
Prijavi se prilaže dokaz o završenom sveučilišnom studiju iz stavka 1. ovog članka, a kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome.
Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Članak 8.

Vrijeme polaganja stručnoga ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitnog povjerenstva uzimajući u obzir i želje kandidata.
Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnoga ispita mora biti dostavljena osobi koja je podnijela prijavu najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnoga ispita.
Uz pristanak kandidata rok iz stavka 2. ovoga članka može biti i kraći.

Članak 9.

Kandidatu koji je podnio prijavu može se odgoditi polaganje stručnoga ispita, ako za to postoje osobito opravdani razlozi. Ispit se može odgoditi za najdulje dva mjeseca.
Ako kandidat kojemu nije odgođeno polaganje stručnoga ispita ne pristupi njegovu polaganju, ispit može polagati nakon isteka roka od šest mjeseci.

IV. POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA

Članak 10.

Stručni se ispit polaže u Ministarstvu pravosuđa.

Članak 11.

Stručni se ispit polaže usmeno na način koji omogućuje utvrđi­vanje stvarne osposobljenosti osobe za obnašanje dužnosti stečajnoga upravitelja.

Članak 12.

Redoslijed ispitivanja pojedinih kandidata na stručnom ispitu određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.
Stručni je ispit javan. Predsjednik Ispitnog povjerenstva može udaljiti slušatelje koji svojim ponašanjem ometaju ispitivanje, kao i slušatelje koji se u prostoriji u kojoj se obavlja ispitivanje ne mogu smjestiti na način da ne ometaju ispitivanje.

Članak 13.

Ako kandidat tijekom polaganja stručnoga ispita odustane od njegova polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga odustane od za­po­četoga polaganja stručnoga ispita, Ispitno će povjerenstvo donijeti odluku o odgodi ispita. Ispit se može odgoditi za najdulje dva mjeseca.
Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnoga ispita u određeno vrijeme, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 14.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu koji je kandidat pokazao na ispitu ocjenom »položio« ili »nije položio«.
O uspjehu kandidata Ispitno povjerenstvo odlučuje većinom glasova.
Rezultat ispita priopćuje se kandidatu odmah.

Članak 15.

Za vrijeme ispita tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik posebno za svakoga kandidata.
U zapisnik se upisuju osobni podaci kandidata, sastav Ispitnog povjerenstva, pitanja koja su kandidatu postavljena, te ocjena.
Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva koji su kandidata ispitivali, tajnik Ispitnog povjerenstva i kandidat.

Članak 16.

Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz jednoga predmeta može polagati popravni ispit samo iz toga pred­meta. Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od jed­nog mjeseca niti dulji od tri mjeseca.
Kandidat koji u roku iz stavka 1. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji, ispit nije položio.

Članak 17.

Kandidat koji ispit nije položio može ga ponoviti poslije četiri mjeseca.

Članak 18.

Neposredno nakon položenoga ispita kandidatu se izdaje potvrda o položenom stručnom ispitu.
Kandidatu koji je položio ispit naknadno se izdaje svjedodžba o položenom stručnom ispitu.
Svjedodžba o položenom stručnom ispitu izdaje se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana položenoga stručnog ispita na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Svjedodžbu o položenom stručnom ispitu potpisuju predsjed­nik i tajnik Ispitnog povjerenstva, a potvrdu tajnik Ispitnog povjerenstva.

Članak 19.

U Ministarstvu pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnoga ispita u knjizi stručnih ispita. Podatke unesene u knjigu stručnih ispita svojim potpisom ovjerovljuju predsjednik i tajnik Ispitnog povjerenstva. Obrazac knjige stručnih ispita (obrazac broj 2) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

V. PROGRAM STRUČNOGA ISPITA

Članak 20.

Stručni se ispit polaže iz predmeta:
1. stečajno pravo,
2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava,
3. osnove računovodstva i financija.
Kandidat koji ima položen pravosudni ispit ne polaže ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.
Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenoga revizora ne polaže ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

Članak 21.

Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06).
2. Zakon o potraživanju radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« – 114/03).
3. Zakon o bankama (»Narodne novine«, broj 84/02), i to:
– poslovne knjige i poslovna izvješća (članak 101. do 105.),
– revizija godišnjih financijskih izvješća (članak 112. do 114.)
– stečaj banke (članci 156. do 170.).
4. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/01),
– ustroj Hrvatske narodne banke (članak 38.)
5. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05) i to:
– opće odredbe (članci 2., 3., 4. i 6.),
– ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova (članci 13. do 25.).
6. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93. i 29/94.), i to:
– osnovne odredbe (članci 1. do 3.).
7. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03.), i to:
– stranke i njihovi zakonski zastupnici (članci 77. do 86. i 88.),
– punomoćnici (članci 89. do 101.),
– dostava pismena i razmatranje spisa (članci 133. do 150.),
– prekid, obustava i mirovanje postupka (članci 212. do 218.),
– sudska nagodba (članci 321. do 324.),
– postupak pred trgovačkim sudovima (članci 488. do 502.).
8. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05), i to:
– osnovne odredbe (članci 1. do 19., osim članka 16a.),
– ovršna i vjerodostojna isprava (članci 20. do 33.),
– predlaganje i određivanje ovrhe (članci 35. do 38.),
– provedba ovrhe (članci 39. do 45.),
– prodaja nekretnine (članci 90. do 102.),
– namirenje vjerovnika (članci 104. do 111.),
– osiguranje prethodnim mjerama (članci 284., 285., 287., 290. i 291.),
– privremene mjere (članci 293., 295. do 299.).
9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03 i 30/04; pročišćeni tekst 137/04), i to:
– sklapanje ugovora o radu (članci 13. do 27.),
– plaće (članci 88. do 95.),
– naknada štete (članci 105. do 109.),
– prestanak ugovora o radu (članci 110. do 129.),
– sindikati i udruge poslodavaca (članci 167., 170. i 190.),
– kolektivni ugovori (članci 194., 196. 199., 200., 204. do 207.).
10. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05) i to:
– poslovi osiguranja (članak 3., 6., 8., 12.),
– prestanak važenja dozvole (članak 62.),
– kapital društva za osiguranje (članak 93.do 97.),
– adekvatnost kapitala (članak 98.do 101.)
– matematičke pričuve (članak 111.),
– poslovne knjige i poslovna izvješća (članak 140. do 144.)
11. Zakon o arbitraži (»Narodne novine«, broj 88/01)
– opće odredbe (članak 1. do 5.).
12. Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 163/03).

Članak 22.

Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), i to:
– opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima (članci 1. do 9.),
– posjed (članci 10. do 29.),
– o vlasništvu uopće (članci 30. do 32.),
– suvlasništvo (članci 36. do 39., 47.),
– zajedničko vlasništvo (članci 57. do 65.),
– vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (članci 66. do 68.),
– stjecanje vlasništva (članci 114., 115., 119. do 130. 356., 357., 390.a., 391.),
– zaštita vlasništva (članci 161., 162., 166. do 168.),
– založno pravo (članci 297. do 305., 321., 336. do 353.).
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96,68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 100/04.), i to:
– opće odredbe (članci 1. do 13.),
– sastav zemljišne knjige (članci 14. do 29.),
– o knjižnim upisima (članci 30. i 31.),
– postupak u zemljišnoknjižnim stvarima (članci 90. do 95., 97. i 98.),
– brisovna tužba (članak 129.),
– amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina (članci 141. do 144.),
– EOP – zemljišna knjiga (članci 163. i 170.).
3. Zakon o zakupu poslovnoga prostora (»Narodne novine«, broj 91/96, 124/97 i 174/04), i to:
– zasnivanje zakupa (članci 1. do 7.),
– prestanak zakupa (članci 23. do 33.).
4. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05) i to:
– sklapanje ugovora (članci 247. i 248.),
– zastupanje (članci 308. do 318.),
– nevaljanost ugovora (članci 322., 327., 330., 331., 332. i 335.),
– raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor (članci 329., 360. do 375)
– pravo na naknadu štete (članci 342., 1045., 1061., 1063.),
– kamata (članci 26. do 31.),
– prestanak obveza (članci 160. do 182.),
– zakašnjenje (članci 183. do 185.),
– prijeboj (kompenzacija) (članci 195. do 202.),
– zastara (članci 214. do 246.),
– novčane obveze (članci 21. do 25.),
– solidarne obveze (članak 43., 54. i 55.)
– promjena vjerovnika ili dužnika (članci 80. do 103.),
– jamstvo (članci 104. do 126.),
– upućivanje (asignacija) (članci 130. do 144.),
– ustup tražbine (cesija)(članci 80.do 87.)
– akreditivi (članci 1028. do 1038.),
– bankarsko jamstvo (članci 1039. do 1043.),
5. Zakon o zateznim kamatama (»Narodne novine«, broj 28/96.).
6. Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, broj 153/04).
7. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), i to:
– opće odredbe (članci 1. do 13., 18., 19., 21., 24., 26. do 32., 35. do 37., 39 i 41. do 67.),
– javno trgovačko društvo (članci 68., 69. 94. do 96.),
– komanditno društvo (članci 131., 132., 143. i 144.),
– dioničko društvo (članci 159. do 171., 211. do 217., 224., 226., 227. stavak 1., 228., 239. do 242., 244., 252., 273., 355., 356., 360. i 362.),
– društvo s ograničenom odgovornošću (članci 385. do 387., 398., 409. do 412., 415., 417., 422. do 427., 430., 440. i 441.),
– pripajanje i spajanje društava (članci 512. do 549.),
– prijenos imovine (članci 551. i 552.),
– inozemna trgovačka društva (podružnice stranih osnivača) (članci 611. do 623.)
8. Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine«, broj 107/95, 142/98 i 87/00), i to:
– opće odredbe (članci 1. do 3.),
– zaštita investitora (članci 70. do 72.),
– podjela i spajanje dionica (članci 78. do 80.),
– prijenos vlasništva (članci 93. do 98.).
9. Zakon o mjenici (»Narodne novine, broj 74/94), i to
– izdavanje i oblik trasirane mjenice (članci 1. do 9.),
– vlastita mjenica (članci 109. i 110.).
10. Zakon o čeku (»Narodne novine«, broj 74/94), i to:
– izdavanje i oblik čeka (članci 1. do 6.),
– indosament (članci 7. i 8.).
11. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 64/01 i 71/01; pročišćeni tekst 49/03), i to:
– opće odredbe (članci 1. i 3.),
– tvrtka i sjedište (članci 17. do 19.),
– poslovanje obrta (članci 20. i 21.),
– prestanak obrta (članci 40. do 43.).
12. Zakon o zadrugama (»Narodne novine«, broj 36/95, 67/01 i 12/02), i to:
– opće odredbe (članci 1. do 6.),
– osnivanje zadruge (članci 7. do 9.),
– imovina i poslovanje zadruge (članci 19. do 22.),
– prestanak zadruge (članak 23.).
13. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97. i 47/99.), i to:
– opće odredbe (članci 1. do 11.),
– imovina ustanove i odgovornost za njene obveze (članci 57. do 59.),
– prestanak ustanove (članci 71. do 74.).

Članak 23.

Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 146/05) i to:
– temeljne odredbe (članak 1. i 2.),
– knjigovodstvene isprave (članci 3. do 7.),
– poslovne knjige (članci 8. do 12.),
– popis imovine i obveza (članci 13. i 14.),
– financijski izvještaji (članak 15. i 16.),
– klasifikacija obveznika (članak 17.),
– standard financijskog izvještavanja i javna objava (članak 18. do 20.),
2. Zakon o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05), i to:
– temeljne odredbe (članci 1. do 6.),
– osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije (članci 7. do 11.).
3. Zakon o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01), i to:
– osnovne odredbe i obavljanje platnog prometa (članci 1. do 6.),
– računi za obavljanje platnog prometa (članci 7. do 11. i 15 do 17.)
– način i oblici plaćanja (članci 18. do 27.)
– izvršenje plaćanja (članci 28. do 38. i 40. do 43.)
4. Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (»Narodne novine«, broj 36/02).
5. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96, 75/99, 76/99,61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i to:
– uvjeti za obavljanje trgovine s inozemstvom (članci 28. do 64.).
6. Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, broj 91A/93, 36/98 i 32/01), i to:
– osnovne odredbe (članci 1. do 8.),
– devizno tržište i tečaj domaće valute (članci 9. do 27.),
– devizno poslovanje (članci 28. do 60.).
7. Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 43/96, 62/01), i to:
– osnovne odredbe (članci 1. do 3.),
– uvjeti i način sklapanja kreditnih poslova s inozemstvom (članci 4. do 13.),
– registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (članak 14.).
8. Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, broj 44/94, 79/98 i 19/99, 35/00 i 60/04), i to:
– opće odredbe (članci 1. i 2.).
9. Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 29/94, 105/99 i 64/00), i to:
– cilj i osnivanje (članak 1. i članak 2. stavci 1. i 2.).
10. Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 105/05), i to:
– predmet Zakona (članak 1.)
– pojam Fonda (članak 3. i 4.),
11. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04),i to:
– temeljne odredbe (članci 1. do 11.),
– vrste dohodaka (članci 13. do 26., 27. do 34.),
– porezni gubitak i osobni odbitak (članci 35. i 36.).
12. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05 i 57/06), i to:
– temeljne odredbe (članci 1. do 20.),
– porezna stopa (članak 28.).
13. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04 i 90/05), i to:
– temeljne odredbe (članak 1.),
– predmet oporezivanja (članci 2. do 4.),
– mjesto oporezivanja (članak 5.),
– porezni obveznik (članak 6.),
– nastanak porezne obveze (članak 7.),
– porezna osnovica (članci 8. i 9.),
– porezna stopa (članci 10. i 10a.),
– porezna oslobođenja (članci 11. do 14.),
– razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza (članci 16. do 19.),
– odbitak pretporeza (članak 20.).
14. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97, 26/00 i 153/02), i to:
– temeljne odredbe (članci 1. do 3.),
– predmet oporezivanja (članci 4. i 5.),
– porezni obveznik (članci 6. do 8.),
– porezna osnovica (članak 9.),
– porezna stopa (članak 10.),
– porezna oslobođenja (članci 11. do 13.).
15. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06), i to:
– opće odredbe (članci 1. i 2.),
– osigurane osobe (članci 5. do 12. te članak 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju »Narodne novine«, br. 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 117/04 i 90/05 u vezi članka 149. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju »Narodne novine«, br. 85/06),
– financiranje obveznoga zdravstvenog osiguranja (članci 57. do 70. te članak 44. točka 4., čl. 71. stavak 1. i 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju »Narodne novine«, 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 117/04 i 90/05 u vezi članka 149. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju »Narodne novine«, br. 85/06),
– kaznene odredbe (članci 132. do 136.).
16. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05),i to:
– opće odredbe (članci 1. do 9.),
– vrste osiguranja i osiguranje osoba (članci 10. do 36.),
– financiranje – doprinosi (članci 136., 140. i 146.),
– kazne (članci 168. do 170.).

Članak 24.

Pravne izvore za polaganje stručnoga ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz članaka 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže stručni ispit doneseni nakon 25. rujna 2006. godine.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/06-01/02
Urbroj: 514-06-02/1-06-1
Zagreb, 25. rujna 2006.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.