Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli

NN 111/2006 (11.10.2006.), Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli

HRVATSKI SABOR

2450

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U PULI

Proglašavam Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine

Klasa: 011-01/06-01/52
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U PULI

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Sveučilište u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) kao javna ustanova.
(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i zakona koji regulira visoko obrazovanje i znanstvenu djelatnost.

Članak 2.

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

Članak 3.

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
(2) Sjedište Sveučilišta je u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula.

Članak 4.

(1) Djelatnost Sveučilišta je:
– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
– ustrojavanje i izvođenje stručnih studija u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje,
– ustrojavanje i izvođenje programa stalnoga stručnog usavršavanja,
– obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima,
– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,
– izrada stručnih mišljenja i vještačenja.
(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 5.

(1) Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima i s drugim ustrojstvenim jedinicama u svom sastavu.
(2) Statutom sveučilišta pobliže se određuje njegovo ustrojstvo te druga važna pitanja za njegovo djelovanje.

Članak 6.

Sveučilišna tijela su rektor, senat i sveučilišni savjet.

Članak 7.

(1) Rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove.
(2) Rektor:
– predstavlja i zastupa Sveučilište,
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta,
– zastupa Sveučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti da zastupa
Sveučilište u pravnom prometu,
– odgovoran je za zakonitost rada Sveučilišta,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Sveučilišta.
(3) Rektor se bira i razrješava u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.
(4) Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenja i ovlasti prorektora pobliže se određuju statutom Sveučilišta.

Članak 8.

(1) Rektor ne može bez suglasnosti senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.
(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, ni ugovoriti drugi pravni posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 9.

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira sukladno statutu Sveučilišta, na način kojim se osigurava zastupljenost svih znanstvenonastavnih sastavnica Sveučilišta i različitih područja znanosti i umjetnosti.

Članak 10.

(1) Senat obavlja poslove određene zakonom i statutom Sveučilišta.
(2) Sveučilište može osnovati stručna vijeća i druga tijela odjela i drugih ustrojstvenih jedinica te na njih prenijeti ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata, u skladu s posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

Članak 11.

(1) Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke senata, sukladno statutu Sveučilišta.
(2) Sveučilišni savjet radi i druge poslove u skladu s posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

Članak 12.

(1) Imovinu Sveučilišta čine:
– sredstva za rad osigurana u državnom proračunu,
– sredstva stečena od pružanja usluga,
– sredstva pribavljena iz drugih izvora.
(2) Sveučilište nema za cilj stjecanje dobiti.
(3) Ako Sveučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta.
(4) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta.

Članak 13.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:
– Senat Sveučilišta u Rijeci donijet će odluku o pripajanju Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Filozofskog fakulteta u Puli i Visoke učiteljske škole u Puli Sveučilištu.
– Sveučilište u Rijeci donijet će odluku o pripajanju Sveučilišne knjižnice u Puli Sveučilištu.
(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski registar.
(3) Danom upisa Sveučilišta u sudski registar, Sveučilište preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze ustanova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Studenti upisani na Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Filozofski fakultet u Puli i na Visoku učiteljsku školu u Puli danom pripajanja ovih ustanova Sveučilištu postaju studenti Sveučilišta.
(2) Studenti iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, a u skladu s posebnim propisom.

Članak 15.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra nadležnog za visoko obrazovanje, imenovati privremenog rektora Sveučilišta.
(2) Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Sveučilišta oslanjajući se na pretprojekt Sveučilišta kao polazište, pribaviti dopusnicu ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za početak obavljanja djelatnosti, donijeti privremeni statut Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje sveučilišnog senata.
(3) Sveučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.
(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu statuta kojega će donijeti senat Sveučilišta u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/06-01/01
Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.