Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

NN 111/2006 (11.10.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

HRVATSKI SABOR

2452

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/54
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTPADU

Članak 1.

U Zakonu o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04.) u članku 3. dodaju se točke 20., 21., 22. i 23. koje glase:
»20. reciklažno dvorište jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada,
21. pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom,
22. građevine za zbrinjavanje otpada su: regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta opasnog, neopasnog i inertnog otpada i građevine namijenjene za spaljivanje otpada – spalionice otpada,
23. Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 3. riječi: »četiri godine« zamjenjuju se riječima: »osam godina«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. iza riječi: »Zagreba« dodaju se riječi: »za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. iza riječi: »vijeće« dodaju se riječi: »za razdoblje od osam godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje«.

lanak 5.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Izmjene i/ili dopune Plana gospodarenja otpadom iz članka 10. i 11. ovoga Zakona mogu se donijeti samo za četverogodišnje razdoblje na temelju analize učinkovitosti poduzetih mjera iz izviješća za to razdoblje, a iznimno i prije uz suglasnost Ministarstva.«

Članak 6.

U članku 17. stavku 3. točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»4. procijenjene troškove uklanjanja otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš,
5. troškove oporabe i/ili zbrinjavanja otpada koji obuhvaćaju troškove projektiranja i gradnje građevina za oporabu i /ili zbrinjavanje otpada, troškove rada građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada te procjenu troškova zatvaranja građevina za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, njihovog naknadnog održavanja i gradnje nove građevine koja će se koristiti nakon prestanka rada postojeće.«

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Proizvođač i uvoznik proizvoda od kojeg potječu posebne kategorije otpada dužan je plaćati naknade za gospodarenje tim kategorijama otpada.
(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi pripreme, provedbe i razvoja sustava povrata, skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.
(3) Na naplatu naknada iz stavka 1. ovoga članka i na naplatu dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada zajedno s pripadajućim kamatama primjenjuje se članak 26. stavci 1., 2., 3. i 4., članak 27. i članak 28. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi
»(1) Grad Zagreb, grad, odnosno općina dužni su osigurati uklanjanje i zbrinjavanje i/ili oporabu otpada koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš na njihovom području.
(2) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u gradu, odnosno općini, u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš taj će otpad zbrinuti županija na teret proračuna grada, odnosno općine.
(3) Ako osoba odgovorna za obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće u Gradu Zagrebu ne zbrine otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš, taj će otpad zbrinuti Grad Zagreb na teret svog proračuna.
(4) Županija, Grad Zagreb, grad i općina imaju pravo povrata troškova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš.«

Članak 9.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Država je dužna osigurati sanaciju okoliša na zatečenim lokacijama visoko opterećenim opasnim otpadom od strane nepoznate osobe ili osobe koja je prestala postojati ako nema pravnog sljednika utvrđenim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz članka 9. ovoga Zakona.
(2) Sredstva za financiranje sanacije iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(3) Država ima pravo povrata troškova iz stavka 1. ovoga članka od osobe koja je otpad odbacila u okoliš.«

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. iza zagrade dodaju se riječi: »je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša i«.

Članak 11.

U članku 27. stavku 1. riječi: »u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti« brišu se.

Članak 12.

Članak 28. mijenja se i glasi:
»(1) Prijevoz otpada za potrebe drugih obavlja prijevoznik otpada registriran za prijevoz (u daljnjem tekstu: prijevoznik).
(2) Prijevoznik može započeti prijevoz otpada nakon što podnese prijavu za upis u očevidnik Ministarstva o prijevoznicima otpada i pribavi potvrdu o upisu.
(3) Uz prijavu za upis u očevidnik Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik ako obavlja djelatnost prijevoza opasnog otpada mora priložiti dokaz da raspolaže vozilom kojim je dozvoljen prijevoz opasnih tvari prema propisu koji se primjenjuje na prijevoz opasnih tvari.
(4) Na temelju upisa iz stavka 2. ovoga članka prijevozniku se izdaje potvrda. Potvrda se na zahtjev prijevoznika izdaje za jednu ili više vrsta otpada.
(5) Ministarstvo dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša podatke iz očevidnika o prijevoznicima otpada jednom godišnje.«

Članak 13.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Članak 28.a

(1) Prijevoznik mora voditi očevidnik o prijevozu otpada koji sadrži podatke o prijevozu otpada i to:
– vrsti i količini prevezenog otpada,
– mjestu utovara otpada i proizvođaču čiji je otpad preuzeo, odnosno o drugom posjedniku otpada od kojeg je otpad preuzeo,
– mjestu isporuke otpada i osobi koja ga je preuzela,
– naručitelju prijevoza otpada.
(2) Prijevoznik je dužan podatke iz očevidnika iz stavka 1. ovoga članka, čuvati 12 mjeseci.
(3) Prijevoznik je dužan dostaviti podatke iz očevidnika iz prethodne godine do 31. siječnja tekuće godine nadležnom uredu na obrascu prijavnog lista.«

Članak 14.

U članku 29. stavku 1. riječi: »u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti« brišu se.

Članak 15.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

Fond može obavljanje poslova pripreme skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada ugovorom povjeriti pravnoj osobi iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona uz plaćanje naknade.«

Članak 16.

U članku 33. stavku 1. točki 1. riječ: »odlaganja« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavanja«.
U stavku 2. riječ: »odlagati« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavati«.
U stavku 3. riječ: »odlaganja« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavanja«.

Članak 17.

Članak 36. mijenja se i glasi:
»(1) Proizvođač i uvoznik proizvoda (u daljnjem tekstu: Proizvođači) moraju planirati proizvodnju proizvoda i ambalažu za proizvode na način da se proizvodnja unapređuje primjenom čistih tehnologija, te na način koji omogućuje učinkovitu uporabu materijala i energije, potiče ponovnu uporabu i reciklažu proizvoda (ako je to po svojstvu proizvoda moguće) i uzima u obzir najprimjereniji postupak oporabe i/ili zbrinjavanja proizvoda kojem je istekao rok, odnosno vijek trajanja, kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru.
(2) Proizvođači moraju koristiti sirovine i materijale, poluproizvode i ambalažu koji smanjuju uporabu energije i materijala i čijim se korištenjem smanjuje nastajanje otpada.
(3) Proizvođači u najvećoj mogućoj mjeri moraju uvoditi i koristiti povratnu ambalažu koja smanjuje opterećenja okoliša otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu uporabu.
(4) Proizvođači su dužni izbjegavati uporabu materijala, tvari i/ili predmeta koji sadrže opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili na okoliš u procesu proizvodnje, uporabe i zbrinjavanja proizvoda kada postane otpad.
(5) Zabranjuje se na tržište stavljanje ambalaže koja sadrži materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš.
(6) Proizvođači su dužni na propisan način označavanjem obavještavati potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.
(7) Način i postupak označavanja i obavještavanja potrošača o bitnim svojstvima proizvoda, dijelova proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari te zabranu stavljanja na tržište proizvoda i dijelova proizvoda koji sadrže opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili na okoliš propisuje ministar.«

Članak 18.

Članak 37. briše se.

Članak 19.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Proizvođač otpada uz otpad mora ovlaštenoj osobi predati prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu u skladu sa člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona.«

Članak 20.

U članku 40. stavku 1. riječi: »nepoznatog sastava« zamjenjuju se riječima: »za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada«.
U stavku 2. riječ: »izjavu« zamjenjuje se riječju: »deklaraciju«.

Članak 21.

U članku 41. stavku 2. točki 5. riječi: »način obrade« zamjenjuju se riječju: »zbrinjavanja«.
U točki 6. riječ: »odlaganja« zamjenjuje se riječima: »oporabe i/ili zbrinjavanja«.
U stavku 7. riječi: »termičku obradu otpada« zamjenjuju se riječima: »spaljivanje i suspaljivanje otpada«.

Članak 22.

U članku 44. stavku 2. točki 5. iza riječi: »oporabe« dodaju se riječi: »i/ili zbrinjavanja«.

Članak 23.

U članku 48. stavku 1. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.
U stavku 2. točki 2. riječ: »obrada« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavanja«.
U stavku 2. točki 4. riječ: »obrade« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavanja«.

Članak 24.

U članku 50. stavku 2. točki 6. iza riječi: »Notifikacija« dodaju se riječi: »i Dokument o prometu«.
U stavku 2. točki 7. riječ: »obrade« zamjenjuje se riječima: »zbrinjavanja i/ili oporabe«.
U stavku 2. točki 8. iza riječi: »sanacije« dodaje se riječ: »okoliša«.

Članak 25.

U članku 71. riječ: »odložila« zamjenjuje se riječju: »odbacila«.

Članak 26.

U članku 72. riječ: »odloženog« zamjenjuje se riječju: »odbačenog«.

Članak 27.

U članku 74. stavku 1. riječ: »odloženog« zamjenjuje se riječju: »odbačenog«.
U stavku 1. podstavku 1. riječ: »odlaganje« zamjenjuje se riječima: »zbrinjavanja i/ili oporabe«.

Članak 28.

U članku 88. stavku 1. točki 5. riječ: »odlaže« zamjenjuje se riječju: »zbrinjava«.
U točki 8. riječi: »obrade i/ili odlaganja« zamjenjuju se riječima: »oporabe i/ili zbrinjavanja«.
Točka 10. mijenja se i glasi:
»10. je proizvođač ako stavi na domaće tržište ambalažu i dijelove ambalaže koji sadrže materijale i opasne tvari u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno utjecati na zdravlje ljudi i/ili okoliš (članak 36. stavak 5.).«
Iza točke 10. dodaje se točka 10.a koja glasi:
»10.a je proizvođač koji ne označuje i ne obavještava potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu gospodarenja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad (članak 36. stavak 6.).«
U točki 13. riječi: »u slučaju kada je otpad nepoznatog sastava« zamjenjuju se riječima: »u slučaju za koji ne posjeduje deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada«.
U točki 14. riječ: »izjavu« zamjenjuje se riječju: »deklaraciju«.

Članak 29.

U članku 89. stavku 3. riječi: »odložila izvan odlagališta otpada« zamjenjuju se riječima: »odbacila u okoliš«.

Članak 30.

U članku 90. stavku 1. točki 5. riječi: »odložila izvan odlagališta otpada« zamjenjuju se riječima: »odbacila u okoliš«.

Članak 31.

U članku 91. stavak 1. točka 14. mijenja se i glasi:
»14. je proizvođač otpada, a uz otpad ovlaštenoj osobi ne preda prateći list s podacima iz očevidnika o otpadu u skladu sa člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 39., stavak 3. i 4.).«

Članak 32.

U članku 92. stavku 1. točki 4. riječi: »članka 28. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 28.a stavka 1.«.
U točki 5. riječi: »članka 28. stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 28.a stavka 2.«.

Članak 33.

Članak 104. mijenja se i glasi:
»(1) Ovlašćuje se ministar nadležan za zaštitu okoliša na donošenje pravilnika kojima se uređuje:
1. gospodarenje otpadom: postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.
2. mjerila, postupak i način određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave.
3. vrste naknada i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada, način i rokove obračunavanja i plaćanja naknada te način gospodarenja pojedinim posebnim kategorijama otpada i to:
– ambalažom i ambalažnim otpadom,
– otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom,
– otpadnim vozilima
– otpadnim baterijama i akumulatorima,
– otpadnim gumama,
– otpadom iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
– otpadnim uljima,
– otpadom iz industrije titanovog dioksida, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
– polikloriranim bifenilima (PCB) i polikoloriranim terfenilima (PCT), uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo,
4. način i postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
5. način i uvjeti odlaganja otpada, kategorije i uvjeti rada za odlagališta otpada.
6. način i uvjeti termičke obrade otpada, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.
7. način i uvjeti gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kad se mulj koristi u poljoprivredne svrhe, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.
8. načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
9. načini i postupci gospodarenja građevinskim otpadom.
(2) Pravilnici iz stavka 1. točke 1. i 2., točke 3. podstavka 1., 2,. 3., 4., 5., 6., 7., točke 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Pravilnici iz stavka 1. točke 3. podstavka 8. i 9. i točke 9. ovoga članka donijet će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 34.

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05. i 115/05.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 40/06.) i Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 59/06.) doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04. i 153/05.) ostaju na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 104. stavka 1. točke 2. i točke 3. podstavka 1. i 3. ovoga Zakona.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 153/05.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/06-01/01
Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.