Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

NN 112/2006 (16.10.2006.), Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2474

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DOBROVOLJNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak i način davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje jest dopunsko zdravstveno osiguranje, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Članak 2.

Osiguravateljem, prema odredbama ovoga Pravilnika, smatra se društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja od nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja sukladno Zakonu o osiguranju.

Članak 3.

Prije početka obavljanja poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja osiguravatelj mora ishoditi suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka obvezno treba navesti vrstu dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja za čije se obavljanje traži suglasnost.

Članak 4.

Zahtjevu za davanje suglasnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika osiguravatelj mora obvezno priložiti:
1. dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja za koje se traži suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
2. statut društva za osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
3. izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
4. program dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja za čije se obavljanje traži suglasnost.

Članak 5.

Ministar nadležan za zdravstvo obvezan je dati, odnosno uskratiti davanje suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 6.

U postupku davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 7.

O prestanku važenja dozvole nadzornog tijela za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja osiguravatelj je obvezan u roku od 15 dana izvijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/22
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 13. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.