Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu raz­vrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

NN 112/2006 (16.10.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu raz­vrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2475

Na temelju članka 38. stavka 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/03 i 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA LIJEKOVA TE PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova (»Narodne novine«, broj 123/05) u članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Na jedan recept smije se propisati samo jedan lijek za jednu osobu u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju osobe i prirodi bolesti, a najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati najviše do dva pakiranja lijeka.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Iznimno u slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, na jedan recept može se propisati jedno najveće pakiranje lijeka u količini koja je dostatna za liječenje osobe najduže 90 dana, ako prema procjeni ovlaštene osobe propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osobe i koje neće dovesti do ugrožavanja njezinoga zdravlja.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:
»Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev osobe odmah, a najkasnije u roku od tri dana pribaviti lijek ili njegovo izdavanje osigurati osobi u drugoj ljekarni, odnosno depou lijekova.
Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava, odnosno zamijeniti propisani lijek s istovrsnim lijekom.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/25
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 12. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.