Pravilnik o Registru športskih djelatnosti

NN 112/2006 (16.10.2006.), Pravilnik o Registru športskih djelatnosti

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2478

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja te postupak upisa i brisanja iz Registra športskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Registar) pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju športske djelatnosti.

Članak 2.

(1) U Registar se upisuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju športske djelatnosti:
a) sudjelovanje u športskom natjecanju;
b) športska priprema;
c) športska rekreacija;
d) športska poduka;
e) organiziranje i vođenje športskog natjecanja;
f) upravljanje i održavanje športskom građevinom.
(2) Sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka u Registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa:
1. športska udruga,
2. športsko dioničko društvo,
3. trgovačko društvo osnovano za obavljanje športskih djelatnosti iz stavka 1. točaka
b), c), d), e) i f) ovoga članka,
4. ustanova osnovana za obavljanje športske djelatnosti iz stavka 1. točaka c), d) i f) ovoga članka,
5. fizička osoba koja samostalno obavlja športsku djelatnost iz stavka 1. točaka a), b),
c) i d) ovoga članka.

Članak 3.

(1) Registar vode nadležni uredi državne uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe.
(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 4.

(1) Registar je javan.
(2) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registar te zahtijevati da mu se izda izvadak iz Registra.

SADRŽAJ REGISTRA

Članak 5.

U Registar u elektroničkom obliku za upis športskih udruga, športskih dioničkih društava, drugih trgovačkih društava i ustanova (u daljnjem tekstu: pravne osobe), upisuju se sljedeći podaci:
1. registarski broj upisa u Registar,
2. datum upisa u Registar,
3. broj i datum rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar,
4. broj pod kojim su pravne osobe upisane u Registru udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskom registru i datum upisa,
5. naziv pravne osobe (i naziv na stranom jeziku),
6. skraćeni naziv pravne osobe (i skraćeni naziv na stranom jeziku),
7. adresa sjedišta pravne osobe (mjesto, ulica i broj),
8. športska djelatnost pravne osobe,
9. osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe,
10. promjena podataka,
11. prestanak obavljanja djelatnosti.

Članak 6.

U Registar u elektroničkom obliku za upis fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu športsku djelatnost, upisuju se sljedeći podaci:
1. registarski broj upisa u Registar,
2. datum upisa u Registar,
3. ime i prezime podnositelja zahtjeva,
4. prebivalište podnositelja zahtjeva,
5. športska djelatnost,
6. broj i datum rješenja o upisu u Registar,
7. promjena podataka,
8. prestanak obavljanja djelatnosti.

POSTUPAK UPISA

Članak 7.

(1) Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar na Obrascu broj 1 – Prijava za upis u Registar športskih djelatnosti u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar, a fizička osoba podnosi zahtjev za upis u Registar na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar športskih djelatnosti.
(2) Pravne osobe uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilaže rješenje o upisu iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskog registra.
(3) Fizička osoba uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže:
1. svjedodžbu o općoj zdravstvenoj sposobnosti, a kada je propisano zakonom ili podzakonskim propisom i svjedodžbu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti,
2. izvod iz matične knjige rođenih, odnosno odgovarajući dokument za strane državljane,
3. dokaz da ima status kategoriziranog športaša i dokaz da ispunjava posebne uvjete prema pravilima odgovarajućeg nacionalnoga športskoga saveza ako traži upis radi obavljanja samostalne športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima (članak 22. stavak 3. Zakona o športu),
4. dokaz da ispunjava uvjete propisane odredbama članaka 9. stavaka 2. i 3., članka 10. i članka 60. Zakona o športu ako traži upis radi obavljanja djelatnosti športske pripreme, športske rekreacije i športske poduke,
5. uvjerenje da protiv nje ne traju pravne posljedice osude za kaznena djela (članak 13. stavak 1. Zakona o športu) niti nije započet i traje kazneni postupak (članak 13. stavak 2. Zakona o športu).
(4) Prilozi iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne smiju biti stariji više od deset dana od dana kada ured državne uprave zaprimi prijavu za upis.
(5) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) O upisu pravnih osoba u Registar ne donosi se rješenje.
(2) O upisu fizičke osobe koja samostalno obavlja športsku djelatnost nadležno tijelo državne uprave koja vodi Registar donosi rješenje.

Članak 9.

(1) Subjekti upisa dužni su za svaku promjenu upisa u Registru udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskom registru koju su zatražili i koja je provedena u ovim Registrima odmah nadležnom uredu državne uprave koji vodi Registar dostaviti izvadak iz tih registara s upisanom promjenom.
(2) Izvadak iz stavka 1. ovoga članka voditelj Registra može pribaviti i promjene provesti po službenoj dužnosti.

BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 10.

(1) Sud koji vodi Sudski registar odnosno ured državne uprave koji vodi Registar udruga Republike Hrvatske će nakon što pravnu osobu, koja obavlja športsku djelatnost, brišu iz registra o tome službeno izvijestiti nadležni ured državne uprave koji vodi Registar športskih djelatnosti prema sjedištu subjekta upisa, koji će brisati pravnu osobu.
(2) O brisanju fizičke osobe koja samostalno obavlja športsku djelatnost nadležno tijelo državne uprave koji vodi Registar donosi rješenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Športske udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a trgovačka društva i ustanove upisane u Sudski registar radi obavljanja športskih djelatnosti, podnijet će prijavu za upis u Registar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavijestiti nadležne urede državne uprave u županijama odnosno Gradu Zagrebu o fizičkim osobama koje športsku djelatnost obavljaju samostalnim radom, a upisane su u Registar temeljem odredbi Pravilnika o registru športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom (»Narod­ne novine«, broj 84/2001) i dostaviti im isprave temeljem kojih su ove fizičke osobe upisane u Registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom, radi njihovog upisa u Registar.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom (»Narodne novine«, broj 84/2001).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/06-03/00727
Urbroj: 533-11-06-1
Zagreb, 9. listopada 2006.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.