Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

NN 113/2006 (18.10.2006.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2506

Na temelju članka 54. stavka 4. Zakona o kemikalijama (»Narod­ne novine« br. 150/05) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OPASNIM KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama koje se proizvode, stavljaju u promet ili rabe te o načinu dostave podataka iz tih očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju (u daljnjem tekstu: »HZT«).

Članak 2.

Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa opasnih kemikalija označenih kao vrlo otrovne (T+), otrovne (T), štetne (Xn), nagrizajuće (C) i nadražujuće (Xi) kemikalija te pravne osobe koje rabe iste opasne kemikalije te fizičke osobe koje rabe opasne kemikalije pri obavljanju djelatnosti ili obavljaju promet opasnih kemikalija na malo obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama.
Obveza vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama odnosi se također na biocide kao i na proizvodnju i unutarnji prijevoz sredstava za zaštitu bilja.
Od obveze vođenja očevidnika oslobađaju se pravne osobe za opasne kemikalije koje se koriste u znanstvenim, nastavnim ili analitičkim laboratorijima.

Članak 3.

Zbirne godišnje podatke očevidnika iz članka 2. ovoga Pravilnika pravne i fizičke osobe dužne su dostavljati HZT-u na propisanim obrascima koji su otisnuti uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio i u rokovima određenim ovim Pravilnikom.
Podaci na obrascima iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti i elektronskom poštom ili pohranjeni na odgovarajuću računalnu disketu ili drugi odgovarajući medij.

Članak 4.

Očevidnik o opasnim kemikalijama vodi se elektronski ili u knjizi očevidnika prema trgovačkom nazivu opasne kemikalije otisnutom na originalnom pakiranju ili prema nazivu iz prateće dokumentacije opasne kemikalije.
Knjiga očevidnika mora biti uvezana i ovjerena žigom i pečatom ureda državne uprave nadležnog za poslove zdravstva u županiji, odnosno Gradu Zagrebu na čijem području se obavlja djelatnost proizvodnje, prometa ili uporabe opasne kemikalije, a svaka stranica mora biti numerirana.

II. PROIZVODNJA

Članak 5.

Očevidnik o sirovinama za proizvodnju opasne kemikalije vodi se na obrascu br. 1. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Očevidnik o proizvodnji opasne kemikalije vodi se na obrascu br. 2., koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. PROMET

Članak 6.

Očevidnici o prometu opasne kemikalije vode se na obrascima br. 3., 4., 5., 6. koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegovi su sastavni dijelovi.

IV. UPORABA

Članak 7.

Očevidnik o uporabi opasne kemikalije vodi se na obrascu br. 7. koji se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka nisu obavezne voditi prav­ne osobe i osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelat­nost DDD-a, ako evidencije o uporabi opasnih kemikalija vode po posebnim propisima.
Osobe iz stavaka 2. ovoga članka obvezne su dostavljati podatke o uporabi opasne kemikalije sukladno članku 8. ovoga pravilnika.

V. DOSTAVA PODATAKA

Članak 8.

Podaci iz očevidnika 1. – 7. dostavljaju se HZT-u kao zbirni podaci na obrascima 8. i 9. koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se HZT-u najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.
Obveza dostavljanja zbirnih podataka u HZT iz obrazaca 4. i 7. ne odnosi se na na nadražujuće kemikalije (Xi).

Članak 9.

Pošiljatelj opasne kemikalije u unutrašnjem prijevozu dužan je prije stavljanja u prijevoz opasne kemikalije u količini većoj od one utvrđene važećim Europskim sporazumom o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu (ADR) ispuniti obrazac br. 10., koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i poslati ga HZT-u telefaksom ili elektronskom poštom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe dužne su ustrojiti vođenje očevidnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o otrovima te načinu dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine« br. 78/02,15/03 i 43/04).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/15
Urbroj: 534-08-02/5-06-1
Zagreb, 11. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.