Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu R-Sm

NN 116/2006 (30.10.2006.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu R-Sm

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

2592

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« broj 177/04), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 16. listopada 2006. donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU R-Sm

Članak 1.

U Pravilniku o Obrascu R-Sm (»Narodne novine«, broj 38/05, 42/05 – ispravak, 64/05 – ispravak i 73/05 – ispravak) u članku 5., pod I.3. Vrsta obračuna/ispravka, tekst šifre 12 mijenja se i glasi:
»– šifra 12 u slučaju kada obveznik podnošenja podataka pod II.5. = 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) obračuna naknadu plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI domovinskog rata. Za navedenu vrstu obračuna koristi se šifra osnove osiguranja pod IV.5.OO. = 80, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.«.

Članak 2.

U članku 6., pod II.5. Vrsta obveznika, tekst šifre 07 mijenja se i glasi:
»- šifra 07 u slučaju kada Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koristi vrstu obračuna/ispravka pod I.3. = 12 za osnovu osiguranja pod IV.5.OO. = 80,42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61.«.

Članak 3.

U članku 18. riječi: »na magnetnom nositelju ili elektronskim putem« zamjenjuju se riječima: »u elektronskom zapisu«.

Članak 4.

Prilog 1 – Šifrarnik za popunjavanje Obrasca R-Sm, mijenja se i glasi:

PRILOG 1.

ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm

A. ŠIFRARNIK VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA
Pod I.3. – Vrsta obračuna/ispravka, upisuje se jedna od sljedećih šifri:
00 nema isplate plaće,
01 obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za mjesec,
03 obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za godinu,
05 obračun doprinosa za novoutvrđene obveze u postupku nadzora
06 obračun doprinosa po sudskoj presudi i vansudskoj nagodbi,
08 obračun kamate na neuplaćeni doprinos za II. stup u propisanom roku,
10 obračun za učenike i studente za primitke za rad putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata
11 obračun doprinosa za ostale osobe osigurane u određenim okolnostima,
12 obračun naknade plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI domovinskog rata,
20 obračun doprinosa isplatitelja, odnosno obračunavatelja naknada,
21 obračun doprinosa preuzimatelja,
77 isplata plaće za razdoblje za koje je podnijet Obrazac R-Sm s vrstom obračuna 00
88 ispravak podataka samo na stranici A,
99 ispravak podataka na stranici B.

B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA
Pod II.5. – Vrsta obveznika, upisuje se jedna od sljedećih šifri:
01 obveznik pravna osoba,
02 obveznik fizička osoba,
03 Hrvatski zavod za zapošljavanje,
04 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
05 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
06 nadležni centar za socijalnu skrb,
07 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
12 poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstav­ništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl.,
13 poslodavac radnika za poslove u kućanstvu,
17 isplatitelj drugog dohotka,
20 obveznik po osnovi drugog dohotka kada primitak po toj osnovi primi neposredno iz inozemstva ili ga naplati od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost,
21 samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak (poduzetnička plaća),
30 samostalni obveznik uplate doprinosa prema rješenju Porezne uprave,
31 samostalni obveznik uplate doprinosa prema godišnjem rješenju Porezne uprave,
40 preuzimatelji i ostali subjekti za osobe osigurane u određenim okolnostima

C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA
Pod IV.5. – Osnova obračuna, upisuje se šifra od tri (3) znamenke koja ima strukturu sljedećeg oblika:
OO B:
! !
! staž s povećanim trajanjem
!
osnova osiguranja

C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA
(prve dvije znamenke pod IV.5 pod oznakom OO)
Pod IV.5.OO – Osnova osiguranja, upisuje se jedna od sljedećih šifri:
00 Poništavanje podataka za osiguranika koji nije trebao biti upisan na izvornom Obrascu R-Sm, prilikom podnošenja ispravka Obrasca R-Sm.
10 Za radnika u radnom odnosu s punim radnim vremenom (i izjednačen s punim radnim vremenom) za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.
11 Za osobu koja se nakon završenog školovanja nalazi na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonter).
12 Za izaslanog radnika.
15 Za stalnog sezonskog radnika izvan sezone rada.
16 Za samostalnog obveznika plaćanja doprinosa – obrtnik, trgovac pojedinac, poljoprivrednik i slobodno zanimanje – koji plaća porez na dobit od te djelatnosti (poduzetnička plaća).
17 Za radnika u svezi s radom za primitke po osnovi naknada, pot­pora i nagrada iznad neoporezivih iznosa i druge primitke koji se smatraju plaćom
18 Za radnika u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom za plaću i ostala primanja koja se smatraju plaćom.
19 Za osobu za plaću, ostala primanja koja se smatraju plaćom ili drugi dohodak čija je ukupna osnovica viša od propisane najviše osnovice.
20 Ostale osobe osigurane u određenim okolnostima.
21 Za osobe koje ostvaruju drugi dohodak.
24 Za osiguranika – samostalnog umjetnika prema propisu o pravima samostalnih umjetnika.
30 Za nezaposlene osobe koje su mirovinski osigurane na teret HZZ-a.
41 Za osiguranika – roditelja nezaposlenu osobu koji obavlja roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta kojem se naknada isplaćuje na teret Državnog proračuna.
42 Za osiguranika – invalidnu osobu (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.
43 Za osiguranika – korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za pokriće doprinosa razmjernog dijela staža koji se isplaćuje na teret Državnog proračuna.
44 Za osiguranika – korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojeg se naknada isplaćuje na teret HZMO-a.
50 Za osiguranika za vrijeme bolovanja kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.
51 Za osiguranika za vrijeme korištenja obveznog porodnog dopusta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.
52 Za osiguranika za vrijeme korištenja porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena, prava na stanku za dojenje kojem se naknada isplaćuje na teret MOBIMS.
54 Za osiguranika, nakon prestanka radnog odnosa, kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a
55 Za osiguranika nakon prestanka radnog odnosa kojem se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.
56 Za osobu za vrijeme komplikacija u trudnoći kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a.
57 Za osiguranika privremeno nesposobnog za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u domovinskom ratu kojem se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.
58 Za osiguranika za vrijeme bolovanja koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti kojem se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.
60 Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života kojem se naknada plaće isplaćuje na teret nadležnog centra za socijalnu skrb.
61 Za roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret nadležnog centra za socijalnu skrb.
72 Za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja Porezne uprave.
80 Za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI Domovinskog rata kojoj se naknada plaće isplaćuje na teret MOBIMS.

C.2. ŠIFRARNIK STAŽA S POVEĆANIM TRAJANJEM
(treća znamenka pod IV.5, pod oznakom B)
Pod IV.5.B – Staž s povećanim trajanjem, upisuje se jedna od sljedećih šifri:
0 Nema staža s povećanim trajanjem
1 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,
2 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,
3 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,
4 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja,
5 Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja.

D. TABLICA VEZA ŠIFRE VRSTE OBVEZNIKA, ŠIFRE VRSTE OBRAČUNA/ISPRAVKA I OSNOVE OSIGURANJA
 

Šifra vrste obveznika pod II.5

Šifra vrste obračuna/ ispravka pod I.3

Osnova osiguranja pod IV.5.OO

01

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

01

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

01

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

01

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

01

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

02

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

02

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

02

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

02

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

02

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

03

08, 20

30

04

08, 20

41, 42, 43 i 44

05

08, 20

50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 i 58

06

08, 20

60 i 61

07

08, 12

80, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61.

12

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

12

01

10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58,60 i 61

12

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

12

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

12

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

12

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

13

00

10, 12, 18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

01

10, 11, 12, 15, 17,18, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

13

03, 06

10, 12, 17, 18 i 19

13

05

10, 11, 12, 15, 17, 18 i 19

13

08

10, 11, 12, 15, 17 i 18

13

77

10, 12, 17, 18, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

17

03, 05, 06

19 i 21

17

08

21

20

03, 05

19 i 21

20

08

21

21

00

16, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

01

16, 17, 19, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

21

03, 05, 08

16, 17 i 19

21

77

16, 17, 19, 44, 50, 57, 58 i 61

30

01

42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61 i 72

30

08

72

31

03, 08

72

40

05, 10, 11

20

40

21

24, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60 i 61

40

05, 08

24

Članak 5.

Prilog 3. – FORMAT ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm NA MAGNETNOM NOSITELJU (»MN OBRAZAC R-Sm«), mijenja se i glasi:

PRILOG 3.

FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU(FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«)

Ovaj format služi za predaju podataka s Obrasca R-Sm u elektronskom obliku. Koristi se za sve vrste obračuna/ispravka, osim za vrstu 88 (ispravak podataka na stranici A) za koju se obrazac predaje isključivo u papirnom obliku.

OPIS, SADRŽAJ I STRUKTURA FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:
Svaki format »EZ OBRAZAC R-Sm« sastoji se od sljedećih tipova slogova:
– Tip sloga »0« – POČETNI SLOG FORMATA
– Tip sloga »3« – POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU
– Tip sloga »5« – SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCA R-Sm
– Tip sloga »7« – ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU
– Tip sloga »9« – ZAVRŠNI SLOG FORMATA.
U daljnjem tekstu dan je opis, sadržaj i struktura svakog od navedenih tipova slogova prema zahtjevanim poljima u slogu. Sva polja tipa N poravnavaju se desno i upisuju s vodećim nulama. Sva polja tipa C poravnavaju se lijevo. Ako pravila za popunjavanje pojedinog Obrasca R-Sm ne zahtjevaju popunjenost nekih polja, takva polja tipa N treba popuniti s nulama, a polja tipa C s prazninama (blankovima)

KONTROLNI BROJ FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:
U slučaju kada se obrazac predaje na magnetnom nositelju za cijeli format »EZ OBRAZAC R-Sm« (sadržaj svih slogova) potrebno je generirati kontrolni broj (HASH) i ovaj broj treba upisati na stranicu A Obrasca R-Sm koja se predaje na papiru (ili više stranica A, ako format sadrži više Obrazaca R-Sm). Upute za generiranje kontrolnog broja dane su u prilogu 2 ovog pravilnika.

ZAHTJEVANA OBILJEŽJA FORMATA »EZ OBRAZAC R-Sm«:

    n Format »EZ OBRAZAC R-Sm«, kada se predaje na magnetnom nositelju, podnosi se na DISKETI 3.5'' u obliku ASCII (tekst) datoteke. Ako je predajno mjesto opremljeno čitačem CD medija, podaci se mogu predati i na CD-u.
   n Svaki redak u datoteci treba zaključiti s kodnom sekvencom Hex(0D)+Hex(0A) = CR+LF. Ovaj zapis treba dodati iza zadnjeg polja u svakom retku (iza polja: Tip sloga).
    n Preporuka je zapis ostvariti u kodnoj stranici (CP = 1250). Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica kojom se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima. Ako je zapis u datoteci pripremljen pod nekom drugom kodnom stranicom, tada će postupak formalne kontrole podataka zamjeniti znakom »#« dijakritičke znakove (ŠĐČĆŽšđčćž) koji se ne mogu kvalitetno interpretirati.

IME DATOTEKE KOJA SADRŽI FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«:
Ime datotke treba biti u obliku REGOS.RMx, gdje je:
REGOS = konstanta
RM = konstanta;
x = redni broj datoteke (0 – 9)

1. POČETNI SLOG FORMATA – tip sloga 0

Ovaj tip sloga određuje početak nekog formata. Pojavljuje se samo jednom u formatu, uvijek kao prvi slog u formatu.
Podatak u polju RS0MBOO – MB obveznika/ovlaštene osobe, odnosno podatak u polju RS0MBGO – MBG obveznika/ovlaštene osobe je jedinstveno obilježje kojim je određen obveznik/ovlaštena osoba podnošenja OBRASCA R-Sm. To je identifikator pravne, odnosno fizičke osobe koja je formirala format (identifikator obveznika – ako sam formira i podnosi obrazac, odnosno identifikator ovlaštene pravne ili fizičke osoba – ako formira i podnosi obrazac za jednog ili više svojih komintenata). Obvezno se popunjava ili jedan ili drugi podatak, a u nekim slučajevima dozvoljeno je popuniti i oba ova podatka, ovisno o tipu obveznika/ovlaštene osobe.
– Ako se popunjava polje RS0MBOO, kontrolna znamenka nalazi se na 8. mjestu. Ako matični broj ima manje od 8 znamenka, upisuju se vodeće nule. Ako se radi o središnjem poslovnom subjektu, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se nulama. Ako se radi o jedinici u sastavu središnjeg poslovnog subjekta, mjesta od 9 do 12 popunjavaju se rednim brojem te jedinice u sastavu s vodećim nulama.
– Ako se popunjava polje RS0MBGO kontrolna znamenka nalazi se na 13. mjestu.

r. br. polja

naziv polja

opis polja

tip polja

od

do

broj mjesta

1.

RS0MBOO

MB obveznika/ovlaštene osobe

N

1

12

12

2.

RS0MBGO

MBG obveznika/ovlaštene osobe

N

13

25

13

3.

RS0NAOB

Naziv/prezime i ime obveznika/ovlaštene osobe

C

26

75

50

4.

RS0ADOB

Adresa obveznika/ovlaštene osobe

C

76

125

50

5.

RS0OSOB

Ime i prezime osobe za kontakt

C

126

175

50

6.

RS0TELE

Broj telefona za kontakt

C

176

185

10

7.

RS0MAIL

Adresa elektronske pošte za kontakt

C

186

215

30

8.

RS0DTMN

Datum formiranja formata (DMMGGGG)

N

216

223

8

9.

RS0OFOR

Oznaka formata ("RM
500")

C

224

228

5

10.

RS0REZE

Rezerva (prazno)

C

229

249

21

11.

RS0TIPS

Tip sloga ("0")

N

250

250

1


2. POČETNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 3

Ovaj tip sloga određuje početak jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao prvi slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu.
Podaci u poljima: RS3MBOO i RS3MBGO popunjavaju se prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje podataka u poljima: RS0MBOO i RS0MBGO kod sloga tipa 0, s time da se u slogu tipa 3 uvijek popunjavaju podaci obveznika.
Podaci u poljima za iznose popunjavaju se u kunama s lipama, u duljini od 15 znakova i zaokruženi na dvije decimale. Decimalni zarez se ne upisuje (zadnje dvije znamenke označavaju decimalne vrijednosti, odnosno lipe). Svi iznosi se obvezno upisuju s vodećim nulama, s time da prvi znak u svakom polju za iznos može biti i znak »+«.
 

r. br. polja

naziv polja

opis polja

tip polja

od

do

broj

mjesta

1.

RS3MBOO

MB obveznika

N

1

12

12

2.

RS3MBGO

MBG obveznika

N

13

25

13

3.

RS3RBSU

Identifikator obrasca

N

26

29

4

4.

RS3NAOB

Naziv/Prezime i ime obveznika

C

30

79

50

5.

RS3ADOB

Adresa obveznika

C

80

129

50

6.

RS3VROB

Vrsta obveznika

N

130

131

2

7.

RS3MMGG

Mjesec i godina za koje se podnose podaci

(MMGGGG)

N

132

137

6

8.

RS3VROI

Vrsta obračuna/ispravka

N

138

139

2

9.

RS3BROS

Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-Sm
(broj različitih MBG osiguranika)

N

140

144

5

10.

RS3IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

145

159

15

11.

RS3IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

160

174

15

12.

RS3IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

175

189

15

13.

RS3IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

190

204

15

14.

RS3INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

205

219

15

15.

RS3IGMM

Godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka (GGGGMM)

N

220

225

6

16.

RS3REZE

Rezerva (prazno)

C

226

249

24

17.

RS3TIPS

Tip sloga (»3«)

N

250

250

1


3. SLOG POJEDINAČNE TRANSAKCIJE OBRASCAR-Sm – tip sloga 5

Ovaj tip sloga određuje pojedinačne podatke nekog osiguranika u nekom razdoblju s istom osnovom obračuna. Pojavljuje se barem onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu koji sadržavaju podatke za tog osiguranika, odnosno onoliko puta u jednom OBRASCU R-Sm koliko je različitih kombinacija osnova obračuna i razdoblja s istom osnovom obračuna za tog osiguranika u razdoblju za koje se podnosi taj OBRAZAC R-Sm.
Ako se podaci za nekog osiguranika na istom Obrascu R-Sm javljaju u više slogova ovog tipa (više redova), polje za redni broj osiguranika (RS5RBRO) ima isti sadržaj u svakom slogu s podacima za tog osiguranika (isti osiguranik tj. isti MBG ima uvijek isti redni broj na jednom obrascu i taj isti redni broj se obvezatno upisuje u svakom od slogova za taj MBG).
Podaci trebaju biti sortirani uzlazno prema rednom broju, a unutar istog rednog broja prema razdoblju. Zadnji redni broj mora odgovarati sadržaju polja RS3BROS u slogu tipa 3.
Podaci u poljima za iznose popunjavaju se prema prethodno navedenim pravilima za popunjavanje iznosa kod sloga tipa 3.
 

r. br. polja

naziv polja

opis polja

tip polja

od

do

broj mjesta

1.

RS5RBRO

Redni broj osiguranika na Obrascu R-Sm

N

1

5

5

2.

RS5MBGO

MBG osiguranika

N

6

18

13

3.

RS5PRIM

Prezime i ime osiguranika

C

19

48

30

4.

RS5GROP

Šifra općine/grada rada

N

49

52

4

5.

RS5OSOB

Osnova obračuna: OO(2)
+B(1)

N

53

55

3

6.

RS5RAZD

Razdoblje s istom osnovom obračuna (ddDD)

N

56

59

4

7.

RS5IBRT

Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka

N

60

74

15

8.

RS5IOSN

Iznos osnovice za obračun doprinosa za MO

N

75

89

15

9.

RS5IST1

Iznos obračunanog doprinosa za I. stup MO

N

90

104

15

10.

RS5IST2

Iznos obračunanog doprinosa za II. stup MO

N

105

119

15

11.

RS5INET

Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

N

120

134

15

12.

RS5REZE

Rezerva (prazno)

C

135

249

115

13.

RS5TIPS

Tip sloga (»5«)

N

250

250

1


4. ZAVRŠNI SLOG JEDNOG OBRASCA R-Sm U FORMATU – tip sloga 7

Ovaj tip sloga određuje kraj jednog OBRASCA R-Sm u formatu. Pojavljuje se onoliko puta u formatu koliko je različitih OBRAZACA R-Sm u formatu, uvijek kao zadnji slog svakog OBRASCA R-Sm u formatu.
Podaci u poljima: RS7MBOO, RS7MBGO i RS7RBSU moraju odgovarati podacima u poljima RS3MBOO, RS3MBGO i RS3RBSU kod sloga tipa 3.

r. br. polja

naziv polja

opis polja

tip polja

od

do

broj mjesta

1.

RS7MBOO

MB obveznika

N

1

12

12

2.

RS7MBGO

MBG obveznika

N

13

25

13

3.

RS7RBSU

Identifikator obrasca

N

26

29

4

4.

RS7BRSL

Broj slogova tipa 5 koji se pojavljuju u obrascu čiji je ovo zadnji slog

N

30

34

5

5.

RS7DTRS

Datum formiranja obrasca R-Sm (DDMMGGGG)

N

35

42

8

6.

RS7REZE

Rezerva (prazno)

C

43

249

207

7.

RS7TIPS

Tip sloga (»7«)

N

250

250

1


5. ZAVRŠNI SLOG FORMATA – tip sloga 9


Ovaj tip sloga određuje kraj nekog formata. Pojavljuje se samo jednom u svakom formatu, uvijek kao zadnji slog u formatu.
Podaci u poljima: RS9MBOO, RS9MBGO i RS9DTMN moraju odgovarati podacima u poljima RS0MBOO, RS0MBGO i RS0DTMN kod sloga tipa 0.
Podatak u polju RS9BROJ mora odgovarati broju pojavljivanja slogova tipa 3, odnosno broju pojavljivanja slogova tipa 7 u tom formatu.

r. br. polja

naziv polja

opis polja

tip polja

od

do

broj mjesta

1.

RS9MBOO

MB obveznika/ovlaštene osobe

N

1

12

12

2.

RS9MBGO

MBG obveznika/ovlaštene osobe

N

13

25

13

3.

RS9DTMN

Datum formiranja formata (DDMMGGGG)

N

26

33

8

4.

RS9BROJ

Broj Obrazaca R-Sm u formatu

N

34

39

6

5.

RS9REZE

Rezerva 1 (prazno)

C

40

121

82

6.

RS9DIGP

Rezerva 2 (prazno)

C

122

249

128

7.

RS9TIPS

Tip sloga ("9")

N

250

250

1


Članak 6.

Prilog 4. – Šifrarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm, mijenja se i glasi:

PRILOG 4.

ŠIFARNIK ZA OPĆINU/GRAD RADA NA OBRASCU R-Sm *)
 

redni
broj

NAZIV OPĆINE/GRADA

šifra
općine/grada

1.

INOZEMSTVO

9997

2.

NE POPUNJAVA SE ILI NEPOZNATO

0000

3.

ANDRIJAŠEVCI

0019

4.

ANTUNOVAC

0027

5.

BAKAR

0043

6.

BELI MANASTIR

0132

7.

BELIŠĆE

0167

8.

BENKOVAC

0175

9.

BIOGRAD NA MORU

0221

10.

BJELOVAR

0248

11.

BUJE – BUIE

0426

12.

BUZET

0434

13.

BABINA GREDA

0035

14.

BALE – VALLE

0051

15.

BARBAN

0060

16.

BARILOVIĆ

0078

17.

BAŠKA

0086

18.

BAŠKA VODA

0094

19.

BEBRINA

0108

20.

BEDEKOVČINA

0116

21.

BEDENICA

5509

22.

BEDNJA

0124

23.

BELICA

0159

24.

BEREK

0183

25.

BERETINEC

0191

26.

BIBINJE

0205

27.

BILICE

6211

28.

BILJE

0213

29.

BISKUPIJA

3107

30.

BISTRA

5479

31.

BIZOVAC

0230

32.

BLATO

0256

33.

BOGDANOVCI

0264

34.

BOL

0272

35.

BOROVO

0299

36.

BOSILJEVO

0302

37.

BOŠNJACI

0329

38.

BRCKOVLJANI

0337

39.

BRDOVEC

0345

40.

BRELA

0779

41.

BRESTOVAC

0353

42.

BREZNICA

0361

43.

BREZNIČKI HUM

1511

44.

BRINJE

0370

45.

BROD MORAVICE

0388

46.

BRODSKI STUPNIK

0396

47.

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

0400

48.

BUDINŠČINA

0418

49.

BUKOVLJE

5673

50.

CRES

0523

51.

CRIKVENICA

0531

52.

CERNA

0442

53.

CERNIK

0469

54.

CEROVLJE

0477

55.

CESTICA

0485

56.

CETINGRAD

0493

57.

CISTA PROVO

0507

58.

CIVLJANE

0515

59.

CRNAC

0540

60.

ČABAR

0558

61.

ČAKOVEC

0604

62.

ČAZMA

0639

63.

ČAČINCI

0566

64.

ČAĐAVICA

0574

65.

ČAGLIN

0582

66.

ČAVLE

0612

67.

ČEMINAC

0647

68.

ČEPIN

0655

69.

DARUVAR

0671

70.

DELNICE

0698

71.

DONJA STUBICA

0795

72.

DONJI MIHOLJAC

0868

73.

DRNIŠ

0957

74.

DUBROVNIK

0981

75.

DUGA RESA

0990

76.

DUGO SELO

1015

77.

DARDA

0663

78.

DAVOR

0680

79.

DEKANOVEC

6033

80.

DESINIĆ

0701

81.

DEŽANOVAC

0710

82.

DICMO

0728

83.

DOBRINJ

0744

84.

DOMAŠINEC

0752

85.

DONJA DUBRAVA

0787

86.

DONJA MOTIČINA

5762

87.

DONJA VOĆA

0809

88.

DONJI ANDRIJEVCI

0817

89.

DONJI KRALJEVEC

0825

90.

DONJI KUKURUZARI

0833

91.

DONJI LAPAC

0841

92.

DONJI VIDOVEC

0892

93.

DRAGALIĆ

5681

94.

DRAGANIĆ

0906

95.

DRAŽ

0914

96.

DRENJE

0949

97.

DRENOVCI

0922

98.

DRNJE

0965

99.

DUBRAVA

0973

100.

DUBRAVICA

5495

101.

DUBROVAČKO PRIMORJE

5983

102.

DUGI RAT

1007

103.

DUGOPOLJE

5851

104.

DVOR

1023

105.

ĐAKOVO

1031

106.

ĐURĐEVAC

1074

107.

ĐELEKOVEC

1040

108.

ĐULOVAC

1058

109.

ĐURĐENOVAC

1066

110.

ĐURMANEC

1082

111.

ERDUT

1104

112.

ERNESTINOVO

1112

113.

ERVENIK

1139

114.

FARKAŠEVAC

1147

115.

FAŽANA – FASANA

6190

116.

FERDINANDOVAC

1155

117.

FERIČANCI

1163

118.

FUNTANA – FONTANE

6297

119.

FUŽINE

1171

120.

GAREŠNICA

1198

121.

GLINA

1210

122.

GOSPIĆ

1309

123.

GRUBIŠNO POLJE

1392

124.

GALOVAC

5711

125.

GARČIN

1180

126.

GENERALSKI STOL

1201

127.

GOLA

1228

128.

GORIČAN

1236

129.

GORJANI

1244

130.

GORNJA RIJEKA

6181

131.

GORNJA STUBICA

1252

132.

GORNJA VRBA

5690

133.

GORNJI BOGIĆEVCI

1279

134.

GORNJI KNEGINEC

1295

135.

GORNJI MIHALJEVEC

6041

136.

GRAČAC

1317

137.

GRAČIŠĆE

1325

138.

GRADAC

1341

139.

GRADEC

1350

140.

GRADINA

1368

141.

GRADIŠTE

1376

142.

GROŽNJAN – GRISIGNANA

1384

143.

GUNDINCI

1406

144.

GUNJA

1414

145.

GVOZD

5100

146.

HRVATSKA KOSTAJNICA

1503

147.

HVAR

1538

148.

HERCEGOVAC

1449

149.

HLEBINE

1457

150.

HRAŠĆINA

1465

151.

HRVACE

1481

152.

HRVATSKA DUBICA

1490

153.

HUM NA SUTLI

1520

154.

ILOK

1546

155.

IMOTSKI

1554

156.

IVANEC

1562

157.

IVANIĆ GRAD

1589

158.

IVANKOVO

1597

159.

IVANSKA

1619

160.

JASTREBARSKO

1694

161.

JAGODNJAK

6092

162.

JAKOVLJE

1635

163.

JAKŠIĆ

1643

164.

JALŽABET

1651

165.

JANJINA

5991

166.

JARMINA

1660

167.

JASENICE

1678

168.

JASENOVAC

1686

169.

JELENJE

1708

170.

JELSA

1716

171.

JESENJE

5525

172.

JOSIPDOL

1724

173.

KARLOVAC

1791

174.

KASTAV

1805

175.

KAŠTELA

1813

176.

KLANJEC

1872

177.

KNIN

1961

178.

KOMIŽA

1970

179.

KOPRIVNICA

2011

180.

KORČULA

2046

181.

KRALJEVICA

2097

182.

KRAPINA

2119

183.

KRIŽEVCI

2143

184.

KRK

2151

185.

KUTINA

2208

186.

KUTJEVO

2216

187.

KALI

1732

188.

KALINOVAC

5592

189.

KALNIK

5606

190.

KAMANJE

6238

191.

KANFANAR

1759

192.

KAPELA

1767

193.

KAPTOL

1775

194.

KARLOBAG

1783

195.

KAROJBA

5967

196.

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA

5975

197.

KIJEVO

1830

198.

KISTANJE

1848

199.

KLAKAR

1856

200.

KLANA

1864

201.

KLENOVNIK

1899

202.

KLINČA SELA

1902

203.

KLIS

1929

204.

KLOŠTAR IVANIĆ

1937

205.

KLOŠTAR PODRAVSKI

1945

206.

KNEŽEVI VINOGRADI

1953

207.

KOLAN

6220

208.

KONAVLE

1988

209.

KONČANICA

1996

210.

KONJŠĆINA

2003

211.

KOPRIVNIČKI BREGI

2020

212.

KOPRIVNIČKI IVANEC

2038

213.

KOSTRENA

5380

214.

KOŠKA

2054

215.

KOTORIBA

2062

216.

KRALJEVEC NA SUTLI

2089

217.

KRAPINSKE TOPLICE

2127

218.

KRAŠIĆ

5339

219.

KRAVARSKO

5452

220.

KRIŽ

2135

221.

KRNJAK

2160

222.

KRŠAN

2178

223.

KUKLJICA

5720

224.

KULA NORINSKA

2194

225.

KUMROVEC

5533

226.

LABIN

2224

227.

LEPOGLAVA

2291

228.

LIPIK

2313

229.

LUDBREG

2445

230.

LANIŠĆE

2232

231.

LASINJA

2259

232.

LASTOVO

2267

233.

LEĆEVICA

5860

234.

LEGRAD

2275

235.

LEKENIK

2283

236.

LEVANJSKA VAROŠ

2305

237.

LIPOVLJANI

2321

238.

LIŠANE OSTROVIČKE

2348

239.

LIŽNJAN – LISIGNANO

2356

240.

LOBOR

2364

241.

LOKVE

2372

242.

LOKVIČIĆI

5878

243.

LOPAR

6246

244.

LOVAS

2399

245.

LOVINAC

2402

246.

LOVRAN

2429

247.

LOVREĆ

2437

248.

LUKA

5487

249.

LUKAČ

2453

250.

LUMBARDA

6009

251.

LUPOGLAV

2461

252.

LJUBEŠĆICA

2470

253.

MAKARSKA

2496

254.

MALI LOŠINJ

2526

255.

METKOVIĆ

2640

256.

MURSKO SREDIŠĆE

2763

257.

MAČE

2488

258.

MAGADENOVAC

5789

259.

MAJUR

5550

260.

MALA SUBOTICA

2500

261.

MALI BUKOVEC

2518

262.

MALINSKA-DUBAŠNICA

2534

263.

MARČANA

2542

264.

MARIJA BISTRICA

2569

265.

MARIJA GORICA

5398

266.

MARIJANCI

2577

267.

MARINA

2585

268.

MARKUŠICA

6106

269.

MARTIJANEC

0850

270.

MARTINSKA VES

2593

271.

MARUŠEVEC

2607

272.

MATULJI

2615

273.

MEDULIN

2631

274.

MIHOVLJAN

2658

275.

MIKLEUŠ

2666

276.

MILNA

2674

277.

MLJET

2682

278.

MOLVE

2704

279.

MOŠĆENIČKA DRAGA

2739

280.

MOTOVUN – MONTONA

2747

281.

MRKOPALJ

2755

282.

MUĆ

0876

283.

MURTER – KORNATI

6173

284.

NAŠICE

2780

285.

NIN

2828

286.

NOVA GRADIŠKA

2844

287.

NOVALJA

2887

288.

NOVIGRAD – CITTANOVA

2917

289.

NOVI MAROF

2895

290.

NOVI VINODOLSKI

2909

291.

NOVSKA

2933

292.

NEDELIŠĆE

2798

293.

NEGOSLAVCI

6122

294.

NEREŽIŠĆA

2801

295.

NETRETIĆ

2810

296.

NIJEMCI

2950

297.

NOVA BUKOVICA

2836

298.

NOVA KAPELA

2852

299.

NOVA RAČA

2879

300.

NOVI GOLUBOVEC

5541

301.

NOVIGRAD (zadarski)

5371

302.

NOVIGRAD PODRAVSKI

2925

303.

NOVO VIRJE

5614

304.

NUŠTAR

2941

305.

OBROVAC

2968

306.

OGULIN

2976

307.

OMIŠ

3000

308.

OPATIJA

3026

309.

OPUZEN

3069

310.

ORAHOVICA

3077

311.

OROSLAVJE

3115

312.

OSIJEK

3123

313.

OTOČAC

3131

314.

OTOK (Vinkovci)

5355

315.

OZALJ

3158

316.

OKRUG

5886

317.

OKUČANI

2992

318.

OMIŠALJ

3018

319.

OPRISAVCI

3034

320.

OPRTALJ – PORTOLE

3042

321.

OREBIĆ

3085

322.

OREHOVICA

6050

323.

ORIOVAC

3093

324.

ORLE

5428

325.

OTOK (Sinj)

3140

326.

PAG

3166

327.

PAKRAC

3182

328.

PAZIN

3212

329.

PETRINJA

3280

330.

PLETERNICA

3344

331.

PLOČE

3352

332.

POREČ – PARENZO

3484

333.

POŽEGA

3514

334.

PREGRADA

3522

335.

PRELOG

3557

336.

PULA – POLA

3590

337.

PAKOŠTANE

3174

338.

PAŠMAN

3204

339.

PERUŠIĆ

3239

340.

PETERANEC

3247

341.

PETLOVAC

3255

342.

PETRIJANEC

3263

343.

PETRIJEVCI

3271

344.

PETROVSKO

3298

345.

PIĆAN

3301

346.

PIROVAC

5819

347.

PISAROVINA

3310

348.

PITOMAČA

3328

349.

PLAŠKI

3336

350.

PLITVIČKA JEZERA

4553

351.

PODBABLJE

3379

352.

PODCRKAVLJE

3387

353.

PODGORA

3395

354.

PODGORAČ

3409

355.

PODRAVSKA MOSLAVINA

2712

356.

PODRAVSKE SESVETE

6165

357.

PODSTRANA

3417

358.

PODTUREN

3425

359.

POJEZERJE

3433

360.

POKUPSKO

5444

361.

POLAČA

3441

362.

POLIČNIK

3450

363.

POPOVAC

3468

364.

POPOVAČA

3476

365.

POSEDARJE

3492

366.

POSTIRA

3506

367.

POVLJANA

5738

368.

PREKO

3549

369.

PRESEKA

3565

370.

PRGOMET

5894

371.

PRIBISLAVEC

6203

372.

PRIMORSKI DOLAC

5908

373.

PRIMOŠTEN

3573

374.

PRIVLAKA (Zadar)

5746

375.

PRIVLAKA (Vukovar)

5835

376.

PROLOŽAC

0884

377.

PROMINA

2984

378.

PUČIŠĆA

3581

379.

PUNAT

3603

380.

PUNITOVCI

3611

381.

PUŠĆA

3620

382.

RAB

3638

383.

RIJEKA

3735

384.

ROVINJ – ROVIGNO

3743

385.

RADOBOJ

3646

386.

RAKOVEC

5363

387.

RAKOVICA

3654

388.

RASINJA

3662

389.

RAVNA GORA

3697

390.

RAŠA

3689

391.

RAŽANAC

3719

392.

REŠETARI

3727

393.

RIBNIK

5568

394.

ROGOZNICA

5827

395.

ROVIŠĆE

3751

396.

RUGVICA

3760

397.

RUNOVIĆI

5916

398.

RUŽIĆ

3778

399.

SAMOBOR

3808

400.

SENJ

3875

401.

SINJ

3891

402.

SISAK

3913

403.

SKRADIN

3948

404.

SLATINA

3956

405.

SLAVONSKI BROD

3964

406.

SLUNJ

4006

407.

SOLIN

4065

408.

SPLIT

4090

409.

STARI GRAD

4138

410.

SUPETAR

4278

411.

SVETA NEDELJA

4324

412.

SVETI IVAN ZELINA

4294

413.

SABORSKO

3786

414.

SALI

3794

415.

SATNICA ĐAKOVAČKA

3816

416.

SEGET

3824

417.

SELCA

3832

418.

SELNICA

3859

419.

SEMELJCI

3867

420.

SEVERIN

5622

421.

SIBINJ

3883

422.

SIKIREVCI

5703

423.

SIRAČ

3905

424.

SKRAD

3930

425.

SLAVONSKI ŠAMAC

3972

426.

SLIVNO

3999

427.

SMOKVICA

4022

428.

SOKOLOVAC

4057

429.

SOPJE

4073

430.

SRAČINEC

4103

431.

STANKOVCI

4111

432.

STARA GRADIŠKA

4120

433.

STARIGRAD (Zadar)

4162

434.

STARI JANKOVCI

4146

435.

STARI MIKANOVCI

4154

436.

STARO PETROVO SELO

4189

437.

STON

4197

438.

STRAHONINEC

6068

439.

STRIZIVOJNA

4219

440.

STUBIČKE TOPLICE

4227

441.

STUPNIK

5517

442.

SUĆURAJ

4235

443.

SUHOPOLJE

4243

444.

SUKOŠAN

4251

445.

SUNJA

4260

446.

SUTIVAN

5924

447.

SVETA MARIJA

6076

448.

SVETA NEDELJA (sjedište Nedešćina)

4367

449.

SVETI ĐURĐ

4375

450.

SVETI FILIP I JAKOV

4286

451.

SVETI ILIJA

4383

452.

SVETI IVAN ŽABNO

4391

453.

SVETI JURAJ NA BREGU

4405

454.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

4308

455.

SVETI LOVREČ

4316

456.

SVETI MARTIN NA MURI

4413

457.

SVETI PETAR OREHOVEC

4421

458.

SVETI PETAR U ŠUMI

4332

459.

SVETVINČENAT

4359

460.

ŠIBENIK

4448

461.

ŠANDROVAC

5649

462.

ŠENKOVEC

6084

463.

ŠESTANOVAC

4430

464.

ŠKABRNJA

4456

465.

ŠODOLOVCI

6149

466.

ŠOLTA

4472

467.

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

4499

468.

ŠTEFANJE

4502

469.

ŠTITAR

6289

470.

ŠTRIGOVA

4529

471.

TRILJ

4600

472.

TROGIR

4634

473.

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

6319

474.

TINJAN

4537

475.

TISNO

4545

476.

TKON

5754

477.

TOMPOJEVCI

4561

478.

TOPUSKO

4570

479.

TORDINCI

4588

480.

TOUNJ

5576

481.

TOVARNIK

4596

482.

TRIBUNJ

6262

483.

TRNAVA

4618

484.

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

4626

485.

TRPANJ

6017

486.

TRPINJA

4642

487.

TUČEPI

5932

488.

TUHELJ

4669

489.

UMAG – UMAGO

4685

490.

UDBINA

4677

491.

UNEŠIĆ

4693

492.

VALPOVO

4715

493.

VARAŽDIN

4723

494.

VARAŽDINSKE TOPLICE

4731

495.

VELIKA GORICA

5410

496.

VINKOVCI

4871

497.

VIROVITICA

4910

498.

VIS

4928

499.

VODICE

5002

500.

VODNJAN – DIGNANO

5029

501.

VRBOVEC

5088

502.

VRBOVSKO

5096

503.

VRGORAC

5118

504.

VRLIKA

5134

505.

VUKOVAR

5185

506.

VELA LUKA

4740

507.

VELIKA

4758

508.

VELIKA KOPANICA

4766

509.

VELIKA LUDINA

4774

510.

VELIKA PISANICA

4782

511.

VELIKA TRNOVITICA

5657

512.

VELIKI BUKOVEC

5584

513.

VELIKI GRĐEVAC

4804

514.

VELIKO TRGOVIŠĆE

4812

515.

VELIKO TROJSTVO

4839

516.

VIDOVEC

4847

517.

VILJEVO

4855

518.

VINICA

4863

519.

VINODOLSKA OPĆINA

4880

520.

VIR

4898

521.

VIRJE

4901

522.

VISOKO

4936

523.

VIŠKOVCI

4944

524.

VIŠKOVO

4952

525.

VIŠNJAN – VISIGNANO

4979

526.

VIŽINADA – VISINADA

4987

527.

VLADISLAVCI

5797

528.

VOĆIN

4995

529.

VOĐINCI

5843

530.

VOJNIĆ

5037

531.

VRATIŠINEC

5045

532.

VRBANJA

5053

533.

VRBJE

5061

534.

VRBNIK

5070

535.

VRHOVINE

5126

536.

VRPOLJE

5142

537.

VRSAR – ORSERA

5169

538.

VRSI

6254

539.

VUKA

5177

540.

ZABOK

5193

541.

ZADAR

5207

542.

ZAGREB

1333

543.

ZAPREŠIĆ

5436

544.

ZLATAR

5266

545.

ZADVARJE

5959

546.

ZAGORSKA SELA

5215

547.

ZAGVOZD

5223

548.

ZAŽABLJE

5231

549.

ZDENCI

5240

550.

ZEMUNIK DONJI

5258

551.

ZLATAR BISTRICA

5274

552.

ZMIJAVCI

5282

553.

ZRINSKI TOPOLOVAC

5665

554.

ŽUPANJA

5347

555.

ŽAKANJE

5304

556.

ŽMINJ

5312

557.

ŽUMBERAK

5401

558.

ŽUPA DUBROVAČKA

6025


Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-06-30445/001
Zagreb, 16. listopada 2006.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.