Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Držav­nom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu

NN 121/2006 (8.11.2006.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Držav­nom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2689

Na temelju članka 40.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine«, br. 148/2005 i 83/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2006. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKEZA 2006. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine«, br. 148/2005 i 83/2006).

II.

Sredstva iz točke I. preraspodjelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:

 

 

 

PLAN 2006.

POVEĆANJE

SMANJENJE

NOVI PLAN 2006.

1

2

3

4

HRK

HRK

HRK

HRK

Sveukupno

 

28.672.514.949

871.722.286

-871.722.286

28.672.514.949

010

HRVATSKI SABOR

106.424.249

2.780.000

-3.080.000

106.124.249

01005

Hrvatski sabor

106.424.249

2.780.000

-3.080.000

106.124.249

 1000

ZAKONODAVNA VLAST

106.424.249

2.780.000

-3.080.000

106.124.249

 A501000

POSLOVANJE HRVATSKOGA SABORA

101.664.249

1.880.000

-2.930.000

100.614.249

 3111

Plaće za redovan rad

74.359.999

 

-2.500.000

71.859.999

 3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

12.480.000

 

-430.000

12.050.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.755.000

200.000

 

1.955.000

 3223

Energija

1.900.000

200.000

 

2.100.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

750.000

100.000

 

850.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.674.250

800.000

0

6.474.250

 3237

Intelektualne i osobne usluge

1.700.000

100.000

 

1.800.000

 3238

Računalne usluge

1.075.000

80.000

 

1.155.000

 3239

Ostale usluge

150.000

50.000

 

200.000

 3293

Reprezentacija

1.700.000

300.000

 

2.000.000

 3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000

50.000

 

170.000

 A501024

REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOGA IZBORNOG POVJERENSTVA

1.035.000

150.000

-150.000

1.035.000

 3111

Plaće za redovan rad

905.000

0

-150.000

755.000

 3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

130.000

150.000

 

280.000

 K250946

OPREMANJE HRVATSKOGA SABORA

555.000

150.000

0

705.000

 4222

Komunikacijska oprema

555.000

150.000

 

705.000

 K501013

INFORMATIZACIJA HRVATSKOGA SABORA

1.770.000

200.000

 

1.970.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

1.770.000

200.000

 

1.970.000

 K501027

SABORSKA TELEVIZIJA

1.400.000

400.000

 

1.800.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

1.400.000

400.000

 

1.800.000

015

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

34.377.000

3.090.000

-3.090.000

34.377.000

01505

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

34.377.000

3.090.000

-3.090.000

34.377.000

 1001

USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAV­LJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEM­LJI I INOZEMSTVU

34.377.000

3.090.000

-3.090.000

34.377.000

 A504000

POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA

16.040.000

670.000

-1.570.000

15.140.000

 3111

Plaće za redovan rad

13.950.000

 

-1.570.000

12.380.000

 3223

Energija

70.000

40.000

 

110.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

100.000

40.000

 

140.000

 3293

Reprezentacija

1.200.000

370.000

 

1.570.000

 3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

700.000

200.000

 

900.000

 3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

20.000

20.000

 

40.000

 A504001

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJED­NIKA

16.315.000

570.000

-1.520.000

15.365.000

 3111

Plaće za redovan rad

5.800.000

200.000

 

6.000.000

 3113

Plaće za prekovremeni rad

1.650.000

 

-200.000

1.450.000

 3211

Službena putovanja

300.000

 

-70.000

230.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

900.000

80.000

 

980.000

 3225

Sitni inventar i autogume

235.000

0

-50.000

185.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.675.000

 

-1.200.000

4.475.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

10.000

 

40.000

 3234

Komunalne usluge

1.500.000

150.000

 

1.650.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

225.000

130.000

 

355.000

 K504003

OPREMANJE

1.135.000

1.300.000

0

2.435.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

370.000

130.000

 

500.000

 4222

Komunikacijska oprema

80.000

70.000

 

150.000

 4223

Oprema za održavanje i zaštitu

685.000

1.100.000

0

1.785.000

 K504004

INFORMATIZACIJA

887.000

550.000

 

1.437.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

537.000

350.000

 

887.000

 4262

Ulaganja u računalne programe

350.000

200.000

 

550.000

016

OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

38.358.439

2.590.000

-2.590.000

38.358.439

01605

Obavještajna agencija

38.358.439

2.590.000

-2.590.000

38.358.439

019

PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

49.070.000

5.880.000

-5.880.000

49.070.000

01905

Protuobavještajna agencija

49.070.000

5.880.000

-5.880.000

49.070.000

020

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

74.834.352

4.890.500

-4.590.500

75.134.352

02005

Vlada Republike Hrvatske

7.310.180

363.000

-363.000

7.310.180

 1010

IZVRŠNA VLAST

7.310.180

363.000

-363.000

7.310.180

 A508000

OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

6.141.180

299.000

-235.000

6.205.180

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

680.000

50.000

 

730.000

 3223

Energija

1.000.000

80.000

 

1.080.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.600.000

 

-120.000

1.480.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.571.180

49.000

0

1.620.180

 3234

Komunalne usluge

220.000

 

-30.000

190.000

 3235

Zakupnine i najamnine

150.000

120.000

 

270.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

450.000

 

-50.000

400.000

 3238

Računalne usluge

470.000

 

-35.000

435.000

 A508024

ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

210.000

0

-33.000

177.000

 3238

Računalne usluge

210.000

0

-33.000

177.000

 K508012

INFORMATIZACIJA VLADE RH

959.000

64.000

-95.000

928.000

 4123

Licence

190.000

 

-20.000

170.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

694.000

64.000

 

758.000

 4262

Ulaganja u računalne programe

75.000

 

-75.000

0

02006

Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1.593.500

150.000

-100.000

1.643.500

 1024

PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH

1.593.500

150.000

-100.000

1.643.500

 A696002

POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1.593.500

150.000

-100.000

1.643.500

 3111

Plaće za redovan rad

1.153.500

 

-50.000

1.103.500

 3211

Službena putovanja

230.000

120.000

 

350.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

110.000

30.000

 

140.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

 

-50.000

50.000

02010

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

1.063.000

215.000

-215.000

1.063.000

 1021

PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH

730.000

165.000

-115.000

780.000

 A509000

OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE

495.000

155.000

0

650.000

 3211

Službena putovanja

120.000

30.000

 

150.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

40.000

25.000

 

65.000

 3225

Sitni inventar i autogume

1.000

2.000

0

3.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

65.000

20.000

 

85.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

44.000

10.000

 

54.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

35.000

 

50.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

195.000

23.000

 

218.000

 3293

Reprezentacija

15.000

10.000

 

25.000

 A509025

INFORMATIVNI BILTEN SPONA

50.000

 

-30.000

20.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

 

-30.000

20.000

 A509030

SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

50.000

 

-35.000

15.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

30.000

 

-20.000

10.000

 3235

Zakupnine i najamnine

20.000

 

-15.000

5.000

 K509020

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

40.000

10.000

 

50.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

40.000

10.000

 

50.000

 K509031

OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE

95.000

 

-50.000

45.000

 4222

Komunikacijska oprema

95.000

 

-50.000

45.000

 1647

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

333.000

50.000

-100.000

283.000

 A509024

GRAĐANSKA HRVATSKA – STRATEGIJA POTICAJA RAZVITKA CIVILNOG DRUŠTVA

333.000

50.000

-100.000

283.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

56.000

 

-25.000

31.000

 3235

Zakupnine i najamnine

25.000

10.000

 

35.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

30.000

0

180.000

 3239

Ostale usluge

100.000

 

-75.000

25.000

 3293

Reprezentacija

2.000

10.000

 

12.000

02025

Ured za nacionalne manjine

338.000

45.000

-45.000

338.000

 1020

OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA

338.000

45.000

-45.000

338.000

 A513000

POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

132.000

11.000

-11.000

132.000

 3211

Službena putovanja

80.000

6.000

 

86.000

 3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

32.000

 

-11.000

21.000

 3225

Sitni inventar i autogume

1.000

1.000

 

2.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.000

2.000

0

17.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4.000

2.000

 

6.000

 A513013

PROGRAMI ZA ROME

120.000

30.000

0

150.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

120.000

30.000

 

150.000

 A513018

PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE

70.000

 

-34.000

36.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

70.000

 

-34.000

36.000

 K513015

OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

16.000

4.000

 

20.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

16.000

4.000

 

20.000

02030

Ured za zakonodavstvo

1.906.000

216.500

-216.500

1.906.000

 1032

USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM

1.906.000

216.500

-216.500

1.906.000

 A514000

USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM

1.881.000

16.500

-216.500

1.681.000

 3111

Plaće za redovan rad

1.715.000

 

-200.000

1.515.000

 3121

Ostali rashodi za zaposlene

116.000

 

-16.500

99.500

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

35.000

15.000

 

50.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

15.000

1.500

 

16.500

 K514012

INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

25.000

200.000

 

225.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

25.000

200.000

 

225.000

02035

Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskoga sabora

42.185.242

1.770.000

-1.520.000

42.435.242

 1016

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

42.185.242

1.770.000

-1.520.000

42.435.242

 A515000

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

37.435.242

1.305.000

-940.000

37.800.242

 3111

Plaće za redovan rad

17.320.000

 

-400.000

16.920.000

 3113

Plaće za prekovremeni rad

2.260.000

350.000

 

2.610.000

 3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.606.242

 

-320.000

1.286.242

 3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.935.000

70.000

0

3.005.000

 3211

Službena putovanja

470.000

100.000

 

570.000

 3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

70.000

55.000

 

125.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.080.000

 

-50.000

2.030.000

 3223

Energija

2.495.000

50.000

0

2.545.000

 3225

Sitni inventar i autogume

450.000

 

-30.000

420.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.000.000

 

-100.000

4.900.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.829.000

600.000

 

2.429.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

150.000

 

-20.000

130.000

 3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

220.000

20.000

 

240.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

60.000

 

230.000

 3238

Računalne usluge

380.000

 

-20.000

360.000

 K515007

OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

1.060.000

315.000

-50.000

1.325.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

500.000

0

-50.000

450.000

 4222

Komunikacijska oprema

410.000

50.000

 

460.000

 4223

Oprema za održavanje i zaštitu

50.000

200.000

 

250.000

 4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

100.000

65.000

0

165.000

 K515008

INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH

410.000

150.000

-180.000

380.000

 4123

Licence

160.000

 

-50.000

110.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

100.000

150.000

 

250.000

 4262

Ulaganja u računalne programe

150.000

 

-130.000

20.000

 K515016

OBNOVA VOZNOG PARKA

3.280.000

0

-350.000

2.930.000

 4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

3.280.000

 

-350.000

2.930.000

02042

Ured za protokol Vlade RH

793.000

80.000

-80.000

793.000

 1023

PROTOKOL VLADE

793.000

80.000

-80.000

793.000

 A686000

PROTOKOL VLADE

793.000

80.000

-80.000

793.000

 3111

Plaće za redovan rad

693.000

 

-80.000

613.000

 3211

Službena putovanja

100.000

80.000

 

180.000

02044

Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

9.000

1.500

-1.500

9.000

 1015

UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI

9.000

1.500

-1.500

9.000

 A687000

UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI

9.000

1.500

-1.500

9.000

 3225

Sitni inventar i autogume

4.000

 

-1.500

2.500

 3233

Usluge promidžbe i informiranja

5.000

1.500

0

6.500

02046

Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

7.689.530

785.000

-785.000

7.689.530

 1035

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

7.689.530

785.000

-785.000

7.689.530

 A691000

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

7.259.530

295.000

-785.000

6.769.530

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

484.400

290.000

 

774.400

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6.769.130

0

-785.000

5.984.130

 3433

Zatezne kamate

6.000

5.000

 

11.000

 K691007

OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM

410.000

480.000

 

890.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

70.000

30.000

 

100.000

 4222

Komunikacijska oprema

35.000

350.000

 

385.000

 4223

Oprema za održavanje i zaštitu

305.000

100.000

 

405.000

 K691008

INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM

20.000

10.000

 

30.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

10.000

 

30.000

02050

Ured za odnose s javnošću

4.442.500

666.000

-666.000

4.442.500

 1007

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

4.442.500

666.000

-666.000

4.442.500

 A518000

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH

4.167.500

287.000

-666.000

3.788.500

 3111

Plaće za redovan rad

1.800.000

 

-300.000

1.500.000

 3113

Plaće za prekovremeni rad

742.000

 

-200.000

542.000

 3211

Službena putovanja

250.000

50.000

 

300.000

 3225

Sitni inventar i autogume

2.000

2.000

 

4.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

230.000

100.000

 

330.000

 3235

Zakupnine i najamnine

100.000

 

-40.000

60.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

830.000

 

-126.000

704.000

 3239

Ostale usluge

33.500

115.000

0

148.500

 3293

Reprezentacija

180.000

20.000

 

200.000

 K518003

INFORMATIZACIJA UREDA

255.000

345.000

 

600.000

 4123

Licence

5.000

45.000

 

50.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

50.000

70.000

 

120.000

 4262

Ulaganja u računalne programe

200.000

230.000

 

430.000

 K518007

OPREMANJE UREDA

20.000

34.000

 

54.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

10.000

30.000

 

40.000

 4222

Komunikacijska oprema

10.000

4.000

 

14.000

02058

Ured za javnu nabavu

4.066.000

299.000

-299.000

4.066.000

 1524

NADZOR JAVNE NABAVE

4.066.000

299.000

-299.000

4.066.000

 A743000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.916.000

299.000

-184.000

4.031.000

 3111

Plaće za redovan rad

2.200.000

 

-67.000

2.133.000

 3113

Plaće za prekovremeni rad

290.000

80.000

 

370.000

 3121

Ostali rashodi za zaposlene

99.500

 

-20.000

79.500

 3211

Službena putovanja

300.000

50.000

 

350.000

 3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

142.500

 

-30.000

112.500

 3223

Energija

40.000

20.000

0

60.000

 3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.000

6.000

 

7.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

150.000

30.000

0

180.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

50.000

 

-10.000

40.000

 3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

30.000

 

-20.000

10.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

330.000

40.000

 

370.000

 3238

Računalne usluge

200.000

30.000

0

230.000

 3239

Ostale usluge

43.000

 

-30.000

13.000

 3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

 

-7.000

3.000

 3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

30.000

43.000

0

73.000

 K743001

INFORMATIZACIJA UREDA

70.000

 

-60.000

10.000

 4123

Licence

50.000

 

-40.000

10.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

20.000

 

-20.000

0

 K743005

OPREMANJE UREDA

80.000

 

-55.000

25.000

 4221

Uredska oprema i namještaj

40.000

 

-25.000

15.000

 4222

Komunikacijska oprema

40.000

 

-30.000

10.000

02087

Ured za ljudska prava

2.205.455

192.500

-192.500

2.205.455

 1011

LJUDSKA PRAVA

1.744.955

120.500

-157.000

1.708.455

 A681000

OSNOVNA AKTIVNOST

1.629.955

112.500

-120.000

1.622.455

 3111

Plaće za redovan rad

1.050.000

 

-100.000

950.000

 3211

Službena putovanja

170.000

30.000

 

200.000

 3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

5.000

 

30.000

 3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.000

1.000

 

2.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

99.000

10.000

0

109.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.000

6.000

 

26.000

 3234

Komunalne usluge

63.000

15.000

 

78.000

 3235

Zakupnine i najamnine

55.000

12.000

0

67.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

111.955

33.500

 

145.455

 3239

Ostale usluge

35.000

 

-20.000

15.000

 A681014

IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA

75.000

 

-37.000

38.000

 3239

Ostale usluge

75.000

 

-37.000

38.000

 K681037

INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA

40.000

8.000

 

48.000

 4123

Licence

40.000

8.000

 

48.000

 1013

NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

438.000

72.000

-32.000

478.000

 A681023

PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

438.000

72.000

-32.000

478.000

 3211

Službena putovanja

90.250

20.000

0

110.250

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

57.000

0

-27.000

30.000

 3235

Zakupnine i najamnine

40.000

20.000

 

60.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

175.750

15.000

0

190.750

 3239

Ostale usluge

55.000

17.000

 

72.000

 3293

Reprezentacija

20.000

 

-5.000

15.000

 1436

SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PO­DRU­ČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

22.500

0

-3.500

19.000

 A681022

PROJEKT NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

22.500

0

-3.500

19.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

22.500

 

-3.500

19.000

02089

Ured za socijalno partnerstvo

84.945

9.000

-9.000

84.945

 1028

SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

84.945

9.000

-9.000

84.945

 A685000

SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

74.945

9.000

0

83.945

 3211

Službena putovanja

59.945

4.000

 

63.945

 3237

Intelektualne i osobne usluge

15.000

5.000

 

20.000

 T685012

PROJEKT EDUKACIJE I ISTRAŽIVANJA

10.000

 

-9.000

1.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

 

-9.000

1.000

02090

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

1.148.000

98.000

-98.000

1.148.000

 1029

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

1.148.000

98.000

-98.000

1.148.000

 A530000

SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

421.500

15.000

-25.000

411.500

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

30.000

5.000

 

35.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7.000

3.000

 

10.000

 3234

Komunalne usluge

14.500

2.000

 

16.500

 3237

Intelektualne i osobne usluge

230.000

0

-10.000

220.000

 3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100.000

 

-15.000

85.000

 3293

Reprezentacija

40.000

5.000

 

45.000

 A530007

EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA

195.000

41.000

-4.000

232.000

 3235

Zakupnine i najamnine

20.000

5.000

 

25.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

36.000

 

206.000

 3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

 

-4.000

1.000

 A530014

PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

275.000

32.000

-5.000

302.000

 3235

Zakupnine i najamnine

40.000

32.000

 

72.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

235.000

0

-5.000

230.000

 A530019

ANTI DROGA TELEFON

207.500

10.000

-25.000

192.500

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

37.500

 

-25.000

12.500

 3237

Intelektualne i osobne usluge

170.000

10.000

 

180.000

 A530020

USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE

49.000

 

-39.000

10.000

 3211

Službena putovanja

27.500

 

-17.500

10.000

 3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

4.000

 

-4.000

0

 3237

Intelektualne i osobne usluge

17.500

 

-17.500

0

021

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

5.270.000

4.880.000

0

10.150.000

02105

Središnji državni ured za upravu

5.270.000

4.880.000

0

10.150.000

 1526

POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU

5.270.000

4.880.000

0

10.150.000

 A756000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEGA DRŽAVNOG UREDA

1.500.000

793.000

0

2.293.000

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.500.000

793.000

 

2.293.000

 K756003

INFORMATIZACIJA

3.170.000

3.522.190

 

6.692.190

 3238

Računalne usluge

2.500.000

2.826.790

 

5.326.790

 4123

Licence

670.000

695.400

 

1.365.400

 K756004

UREĐENJE I OPREMANJE

600.000

564.810

 

1.164.810

 4221

Uredska oprema i namještaj

600.000

564.810

 

1.164.810

022

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

27.623.675

1.813.650

-6.813.650

22.623.675

02205

Središnji državni ured za e-Hrvatsku

27.623.675

1.813.650

-6.813.650

22.623.675

 1008

INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

27.623.675

1.813.650

-6.813.650

22.623.675

 A677009

POSLOVANJE SREDIŠNJEGA DRŽAVNOG UREDA ZA E-HRVATSKU

4.665.500

1.090.000

-390.000

5.365.500

 3111

Plaće za redovan rad

2.320.000

 

-150.000

2.170.000

 3211

Službena putovanja

550.000

 

-50.000

500.000

 3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

230.000

 

-40.000

190.000

 3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

114.000

60.000

0

174.000

 3223

Energija

60.000

0

-10.000

50.000

 3225

Sitni inventar i autogume

75.000

 

-20.000

55.000

 3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

300.000

500.000

 

800.000

 3234

Komunalne usluge

145.000

 

-10.000

135.000

 3237

Intelektualne i osobne usluge

485.000

500.000

 

985.000

 3238

Računalne usluge

300.000

 

-100.000

200.000

 3293

Reprezentacija

70.000

30.000

 

100.000

 3294

Članarine

2.500

 

-2.000

500

 3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

14.000

 

-8.000

6.000

 A757008

NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO

30.000

0

-30.000

0

 3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000

0

-10.000

0

 3235

Zakupnine i najamnine

10.000

0

-10.000

0

 3811

Tekuće donacije u novcu

10.000

0

-10.000

0

 A757010

POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

1.730.000

70.000

-130.000

1.670.000

 3233

Usluge promidžbe i informiranja