Pravilnik o čuvanju šuma

NN 121/2006 (8.11.2006.), Pravilnik o čuvanju šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2691

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/05 i 82/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ČUVANJU ŠUMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zadaci i način obavljanja poslova lugara, službenu odjeću i oznake, te oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznice lugara.

Članak 2.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o šumama i ovoga Pravilnika.

II. ZADACI I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA LUGARA

Članak 3.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj organizira se radi zaštite šuma i šumskoga zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku od protupravnog prisvajanja zemljišnih površina, drveta, sporednih šumskih proizvoda, divljači, zaštićene flore i faune, korištenja bilo kojih dobara i drugih protupravnih rad­nji, poduzimanje potrebnih mjera radi zaštite šuma od požara, štet­nika, štetočina, stoke, divljači i bolesti, zagađenja voda, tla i zraka, te svih drugih utjecaja na šumski ekosustav, utvrđenih Zakonom o šumama i drugim propisima.

Članak 4.

Čuvanje šuma i šumskih ekosustava je sastavni dio integralnog i nedjeljivog procesa gospodarenja šumama.
Poslove i radne zadatke čuvanja šuma i šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj obavlja lugar.
Lugar može biti osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu šumarskoga smjera, te ispunjava i druge uvjete određene posebnim propisima.

Članak 5.

Zadaci lugara jesu:
1. stalnom terenskom ophodnjom čuvati od krađe, uništenja, odnosno oštećenja stojeća i ležeća stabla i dijelove stabala u šumi, zaštićene biljne vrste, podmladak, mlade sastojine, sadni materijal u rasadnicima i sporedne šumske proizvode (listinac, gljive, sjeme, trave, voće, ljekovito bilje i dr.) kao i izrađeni drvni materijal u sječinama i na pomoćnim stovarištima.
2. pratiti i preventivno sprječavati, kontrolirati, evidentirati i redovno izvještavati o svim utjecajima koji izazivaju promjene staniš­nih uvjeta: sušenje i propadanje stabala, progaljivanje sastojina, zamočvarenje ili isušivanje staništa, oštećenja na šumskom tlu, pojavu biljnih bolesti, štetnih kukaca, šteta od sitnih glodavaca, divljači, posebno u ograđenim lovištima i uzgajalištima divljači, stoke i drugo.
3. sudjelovati na osnivanju i praćenju stalnih kontrolnih ploha (monitoring) svih sastojina u obnovi, radi redovitog praćenja i ocjenjivanja kvalitete radova u obnovi te kontrole brojnosti i uzrasta glavnih vrsta drveća i sustavnog praćenja i evidentiranja šteta od bolesti, kukaca, sitnih glodavaca, divljači (posebno u ograđenim lovištima i uzgajalištima divljači) i stoke.
4. čuvati od uništenja i oštećenja šumske putove, ceste, rampe i šumske objekte te sprečavati svako odlaganje otpada i štetnih tvari u šumi ili na šumskom zemljištu kao i uzurpacije.
5. čuvati i brinuti se za održavanje međašnih znakova (humke, propusti, jarci) kao i oznake unutrašnje podjele šuma, održavanje i uređenje zaštićenih objekata prirode, izvora, bara, močvara, jezera, bunara, cisterna, ispomagati kod uređajnih radova na rekognosciranju terena kao i osiguravati povremene radnike za te poslove.
6. pratiti i preventivno sprječavati, evidentirati i prijavljivati krivolov te brinuti o zaštiti rijetke faune.
7. redovno pratiti fenološka, meteorološka i hidrološka motrenja, urod šumskog sjemena, pojavu biljnih bolesti, štetnih kukaca, elementarnih nepogoda, pojava sušaca, štete od divljači, domaće stoke, glodavaca i mehanizacije, vjetroloma i izvala, te o tome obavezno i redovito podnašati jedanput mjesečno pismeni izvještaj.
8. provoditi planom utvrđene mjere na preventivnoj zaštiti šuma od požara, a naročito se brinuti o čišćenju, održavanju prosjeka, protupožarnih putova i promatračnica, postavljanju znakova upozorenja i zabrana.
9. kod pojave šumskih požara ili loženja otvorene vatre bliže od 200 m od ruba šume odmah prići gašenju, a ako ocijeni da to neće moći sâm učiniti, najhitnije obavijestiti šumariju, centar za obavješćivanje, policijsku postaju, područne vatrogasce, okolno stanovništvo.
10. pratiti i preventivno sprječavati bespravno pašarenje, brst, žirenje i sakupljanje listinca, vađenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, odlaganje otpada i smeća u šumi, te bespravno kampiranje.
11. kontrola, sprječavanje, utvrđivanje i pismeno izvješćivanje o održavanju šumskog reda u sječinama, štetama na sastojini i tlu izazvanim primjenom neodgovarajuće tehnologije ili radom mehanizacije iskorišćivanja šuma u neodgovarajućim uvjetima.
12. pored čuvarskih obveza, dužan je sudjelovati u radovima na uzgajanju, uređivanju, zaštiti, iskorišćivanju šuma, lovstvu i ostalim poslovima po nalogu neposrednog rukovoditelja.
13. u slučaju nastanka šumske štete, dužan je provesti radnje utvrđene ovim Pravilnikom, prisustvovati sudskim raspravama, po zahtjevu suda, izvidima, vještačenju i dr.
14. voditi redovno i točno dnevnik rada zbog mjesečnog obračuna, prijave i obračuna šumskih šteta, dokaza na sudu, te fenoloških motrenja, pojave šumskih štetnika, hidroloških i meteoroloških motrenja i sl.

Članak 6.

Ako lugar zatekne u šumi ili šumskome zemljištu osobu koja protupravno prisvaja drvo ili druge šumske proizvode ili obavlja druge radnje protivne Zakonu o šumama i propisima donesenim na temelju njega, dužan je:
– zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe,
– pregledati osobu, njezinu prtljagu ili prijevozno sredstvo,
– privremeno oduzeti nezakonite prisvojene šumske proizvode i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje.

III. SLUŽBENA ODJEĆA I OZNAKE LUGARA

Članak 7.

Za vrijeme obavljanja poslova čuvanja šuma lugar je dužan nositi službenu odjeću, te jasno istaknutu značku s prednje strane službene odjeće.

Članak 8.

Službena odjeća lugara je maslinasto zelene boje, te se zavisno od godišnjeg doba i vremenskih prilika, sastoji od jakne, prsluka, košulje dugih i kratkih rukava, hlača, čizama, terenskih cipela, šešira i zimske kape.
Jakna, prsluk ili košulja moraju na prednjoj strani imati džep na koji se može zataknuti značka s iskaznicom tako da značka bude jasno istaknuta.

Članak 9.

Značka lugara je izvedena od kovine, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana. Veličina značke je 60 × 55 mm.
Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).
U središtu značke na zrakastopozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Štit je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.
Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »LUGAR« u zelenom emajlu.
Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomič­no pokriva pleter. Na lenti je zelenim emajlom upisan četveroznamenkasti serijski broj značke.
Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.
Lugar nosi značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
Oblik i izgled značke lugara tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika.

IV. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE LUGARA

Članak 10.

Status lugara utvrđuje se službenom iskaznicom (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 11.

Iskaznica lugara je pravokutnog oblika, zelene boje, veličine 10 × 6 cm.
Prednja strana iskaznice sadrži:
1. utisnut grb Republike Hrvatske,
2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«,
3. natpis »HRVATSKE ŠUME d.o.o.« ili »ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA«,
4. natpis »UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA« ili »ŽUPANIJA«
5. naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA LUGARA«,
6. broj iskaznice i godina izdavanja,
7. ime i prezime lugara,
8. mjesto za fotografiju veličine 2,8 × 3,2 cm
9. broj značke lugara.
Stražnja strana iskaznice lugara sadrži:
1. tekst koji glasi: »Lugar koji zatekne u šumi ili šumskome zemljištu osobu koja protupravno prisvaja drvo ili druge šumske proizvode ili obavlja druge radnje protivne Zakonu o šumama i propisima donesenim na temelju njega, dužan je:
a. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe,
b. pregledati osobu, njezinu prtljagu ili prijevozno sredstvo,
c. privremeno oduzeti nezakonite prisvojene šumske proizvode i sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje«
2. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice
3. potpis ovlaštene osobe,
4. pečat tijela koje je izdalo iskaznicu.
Iskaznica je zaštićena plastificiranim omotom.
Obrazac iskaznice lugara tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ako lugar izgubi iskaznicu, ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana obavijestiti tijelo koje je izdalo iskaznicu radi brisanja iz evidencije i izdavanja nove, te objave u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

»Hrvatske šume d.o.o.« izdaju iskaznice i značke lugara, te vode evidenciju o izdanim iskaznicama i značkama za osobe koje obavljaju poslove lugara u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Šumarska savjetodavna služba izdaje iskaznice i značke lugara, te vodi evidenciju o izdanim iskaznicama za osobe koje obavljaju poslove lugara u šumama šumovlasnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/2
Urbroj: 525-3-06-1
Zagreb, 31. listopada 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG

ISKAZNICA