Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

NN 123/2006 (13.11.2006.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2708

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04 i 92/05) i članka 21. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 79/06), ministar znanosti, obrazovanja i športa uz suglasnost ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU I PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (u daljnjem tekstu: stipendija), hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata (u daljem tekstu: kandidat).

II. OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU TIJEKOM REDOVITOGA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Članak 2.

Pravo na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je redoviti učenik srednje škole,

– da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,50,

– da ne ponavlja godinu,

– da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona o pra­vima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obi­telji (»Narodne novine«, broj 174/04 i 92/05) (u daljnjem tekstu: Za­kon),

– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU TIJEKOM REDOVITOGA SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

Članak 3.

Pravo na stipendiju tijekom redovitoga sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je redoviti student,

– da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– da nema status apsolventa,

– ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50,

– da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00,

– da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona,

– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA

Članak 4.

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je upisan na poslijediplomski studij,

– da im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona,

– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Pod redovitim novčanim prihodom iz članka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika smatraju se:

– prosječna mjesečna neto-plaća, odnosno naknada s osnova zaposlenja ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– mirovina ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini,

– prihod od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 604-01/06-01/0036
Urbroj: 533-01-06-8
Zagreb, 2. studenoga 2006.

Ministar

prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.