Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvod­nju voća

NN 124/2006 (15.11.2006.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvod­nju voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2761

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8. članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se voćne vrste koje se mogu certificirati i uvjeti certifikacije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica; kategorije za pojedinu vrstu i uvjeti za pojedinu kategoriju u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; rodovi, vrste i hibridi na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika; uvjeti proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom za pojedine vrste i pojedine kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobav­ljači reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica; način i vrijeme prijave za nadzor; nadzor rada laboratorija; obrasci i dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za pojedine vrste bilja i njihove kategorije; uvjeti trgovine reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na veliko i malo; dokumenti koji prilikom uvoza obavezno prate reprodukcijski sadni materijal i sadnice i/ili se nalaze na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije.

Članak 2.

1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje se stavljanju na tržište, a namijenjene su za proizvodnju voća.

2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene izvozu

Članak 3.

1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na reprodukcijski sadni materijal i sadnice sljedećih rodova i vrsta kao i njihovih hibrida:
 

Castanea Mill.

kesten

Citrus L.

citrusi

Corylus L.

lijeska

Cydonia oblonga Mill.

dunja

Ficus carica L.

smokva

Fortunella Swingle

kumkvat

Fragaria L.

jagoda

Juglans regia L.

orah

Malus Mill.

jabuka

Olea europaea L.

maslina

Pistacia vera L.

pistacio

Poncirus Raf.

poncirus, trolisna naranča

Prunus amygdalus Batsch

bajam

Prunus armeniaca L.

marelica

Prunus avium (L.) L.

trešnja

Prunus cerasus L.

višnja

Prunus domestica L.

šljiva

Prunus persica (L.) Batsch

breskva, nektarina

Prunus salicina Lindely

japanska šljiva

Pyrus L.

kruška

Ribes L.

ribiz, ogrozd

Rubus L.

kupina, malina

Vaccinium L.

borovnica, brusnica

 

 

2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na podloge i ostale dijelove bilja drugih rodova, vrsta i njihovih hibrida ako je ili će na njih biti cijepljen reprodukcijski sadni materijal iz stavka 1. ovoga članka.

POSEBNE ODREDBE

Značenje izraza

Članak 4.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. bezvirusni materijal (v.f.) je materijal:

– za koji je testiranjem u skladu s međunarodno priznatim znanstvenim metodama utvrđeno da nije zaražen virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima;

– za koji je stručnim nadzorom u tijeku vegetacije utvrđeno da nema simptome zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima;

– koji se održava u uvjetima koji osiguravaju da ne dođe do zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima, i

– koji je slobodan od virusa ili virusu sličnih štetnih organizmima za koje je poznato da se pojavljuju kod određenih vrsta.

U bezvirusni materijal ubraja se i materijal:

– koji potječe od bezvirusnog materijala, a dobiven je na vegetativan način neposredno kroz određeni broj proizvodnih ciklusa ovisno o vrsti;

– za koji je stručnim nadzorom u tijeku vegetacije utvrđeno da nema simptome zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima, i

– koji je proizveden i održavan u uvjetima koji osiguravaju da ne dođe do zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima.

2. materijal testiran na viruse (v.t.) je materijal:

– za koji je testiranjem u skladu sa međunarodno priznatim znanstvenim metodama utvrđeno da nije zaražen virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima;

– za koji je stručnim nadzorom u tijeku vegetacije utvrđeno da nema simptome zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima;

– koji se održava u uvjetima koji osiguravaju da ne dođe do zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima, i

– koji je slobodan od određenih važnih virusa ili virusu sličnih štetnih organizama za koje je poznato da se pojavljuju kod određenih vrsta i sposobni su umanjiti upotrebljivost toga materijala.

U materijal testiran na viruse ubraja se i materijal:

– koji potječe od bezvirusnog materijala dobivenog na vegetativan način neposredno kroz određeni broj proizvodnih ciklusa ovisno o vrsti;

– za koji je stručnim nadzorom u tijeku vegetacije utvrđeno da nema simptome zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima, i

– koji je proizveden i održavan u uvjetima koji osiguravaju da ne dođe do zaraze virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima.

Kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 5.

Na tržište se može staviti reprodukcijski sadni materijal i sadnice kojima je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

a) inicijalni ili predosnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal:

– koji je proizveden u skladu sa opće prihvaćenim metodama s ciljem održavanja autentičnosti sorte uključujući najvažnije karakteristike koje određuju njenu pomološku vrijednost i sprečavanja širenja bolesti;

– koji je namijenjen za proizvodnju osnovnog materijala;

– koji ispunjava uvjete za inicijalni ili predosnovni materijal propisane za određenu vrstu, i

-za koji je temeljem stručnog nadzora utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.

b) osnovni materijal je reprodukcijski sadni materijal:

– koji je proizveden na vegetativni način neposredno ili kroz poznat broj proizvodnih ciklusa iz inicijalnog ili predosnovnog materijala u skladu sa opće prihvaćenim metodama s ciljem održavanja autentičnosti sorte uključujući najvažnije karakteristike koje određuju njenu pomološku vrijednost i sprečavanja širenja bolesti;

– koji je namijenjen za proizvodnju certificiranog materijala;

– koji ispunjava zahtjeve za osnovni materijal propisane za određenu vrstu, i

– za koji je temeljem stručnog nadzora utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ove točke.

c) certificirani materijal su reprodukcijski sadni materijal i sad­nice:

– koji su proizvedeni na vegetativni način neposredno ili kroz poznat broj proizvodnih ciklusa iz osnovnog materijala;

– koji ispunjavaju zahtjeve za certificirani materijal propisane za određenu vrstu, i

– za koje je temeljem stručnog nadzora utvrđeno da ispunjavaju zahtjeve iz ove točke.

d) CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materijal su reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji ispunjavaju minimum zahtjeva propisanih za tu kategoriju.

Proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 6.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice može proizvoditi pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: dobavljač) koja je upisana i registrirana u Upisniku dobavljača sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik).

2) Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Dobavljač registriran za djelatnost distribucije i prodaje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 2. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

4) Dobavljač registriran za djelatnost proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica mora voditi pisanu evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji se proizvode za izvoz na Obrascu broj 3. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 4. ovoga članka moraju biti označeni i odvojeni od ostale proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, koja je namijenjena stavljanju na tržište, zaštitnim pojasom bez biljnog pokrova od najmanje 3 m. U slučaju da je zaštitni pojas zatravljen mora biti redovito košen.

6) O podacima iz stavka 4. ovoga članka dobavljač mora izvijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

7) Uvjeti proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica tehnikom »in vitro« propisani su u Dodatku 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

1) Dobavljač sadnog materijala kontinuirano mora poduzimati aktivnosti i voditi evidencije u skladu sa člankom 33. stavkom 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakona).

2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima otkrivaju prisustvo jednog ili više štetnih organizama u količini većoj od dozvoljene, dobavljač će o tome bez odgode obavijestiti nadležnu fitosanitarnu inspekciju i provesti mjere koje ona odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.

3) Dobavljač je dužan voditi bilješke o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 8.

1) Nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona provodi fitosanitarna inspekcija.

2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarna inspekcija obavlja u okviru redovitih mjera nadzora dobavljača sadnog materijala koje se provode sukladno odredbama posebnih propisa o biljnom zdravstvu kojima se uređuje pitanje ispunjavanja uvjeta za izdavanje biljnih putovnica.

3) U nadzoru iz stavaka 2. ovoga članka nadležna fitosanitarna inspekcija će provjeriti i da li je dobavljač upisan i registriran u Upisnik, odnosno da li u trenutku nadzora ispunjava sve uvjete da bude upisan i registriran u Upisnik te će provesti nadzor nad radom dobavljača i njihovih poslovnih prostora pri čemu dobavljač mora:

a) voditi računa o kritičnim točkama proizvodnje koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, a posebno:

– koristiti kvalitetan reprodukcijski sadni materijal i sadnice za početak proizvodnje,

– provoditi sjetvu, pikiranje, presađivanje i sadnju reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sukladno prihvaćenoj praksi,

– proizvoditi reprodukcijski sadni materijal i sadnice na način da ispunjava zahtjeve utvrđene u propisima kojima je regulirano zdravstveno stanje bilja,

– ima plan proizvodnje i pri tome koristi primjerene metode uzgoja,

– vodi opću briga o nasadu,

– koristi primjerene postupke umnažanja,

– koristi primjerene postupke ubiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kao finalnog proizvoda,

– primjenjuje nužne mjere higijene,

– primjenjuje prema potrebi mjere tretiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sredstvima za zaštitu bilja,

– pakira i označuje reprodukcijski sadni materijal i sadnice sukladno ovom Pravilniku,

– skladišti sadnice i reprodukcijski sadnog materijala u primjernim uvjetima za očuvanje kvalitete sukladno ovom Pravilniku,

– vode brigu da se reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice prijevoze na način da se očuva kvaliteta,

– posjeduje administrativne zapise u pisanom obliku ili zabilježene na način da ih se ne može izbrisati o poduzetim aktivnostima, zahtijevanim mjerama, podacima, koji se navoda u stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka i stavi ih na raspolaganju odgovornom službenom tijelu. Obveza čuvanja ovih dokumenata je najmanje tri godine;

b) čuvati i voditi zapise kako bi za nadležnu fitosanitarnu inspekciju imao na raspolaganju cjelovite informacije o:

– reprodukcijskom sadnom materijalu, sadnicama i ostalom što je namijenjeno za skladištenje ili sadnju, za proizvodnju ili otpremu drugima; i

– kemijskim postupcima koji su primijenjeni tijekom procesa proizvodnje i o tome mora čuvati dokumentaciju najmanje godinu dana;

c) biti osobno dostupan ili je dostupna druga ovlaštena osoba, koja je uključena u proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica i upoznata sa zdravstvenim stanjem bilja, za vezu sa fitosanitarnom inspekcijom;

d) po potrebi i u odgovarajuće vrijeme provoditi vizualnu kontrolu reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na karantenske i gospodarski štetne organizme na način koji je dogovoren s nadležnom fitosanitarnom inspekcijom;

e) dopustiti pristup osobama koje predstavljaju nadležna tijela, a posebno u svrhu inspekcijskog nadzora i/ili uzimanja uzoraka te dopušta pristup evidenciji i pripadajućim dokumentima iz točke b).

4) U cilju utvrđivanja i primjene metoda za praćenje i kontrolu kritičnih točaka iz stavka 3. ovoga članka nadležna fitosanitarna inspekcija će nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da dobavljač kontinuirano provodi te metode, pridajući posebnu pažnju:

a) raspoloživosti i stvarnoj uporabi metoda za provjeru svake od kritičnih točaka spomenutih u stavku 3. podstavku a. ovoga članka;

b) pouzdanosti tih metoda;

c) njihovoj prikladnosti za procjenu sadržaja proizvodnje i dokumenata o isporuci;

d) sposobnosti dobavljačevih djelatnika da izvrše kontrole.

5) U vezi sa uzimanjem uzoraka za analizu u ovlaštenom laboratoriju nadležna fitosanitarna inspekcija će u provođenju nadzora iz stavka 2. ovoga članka nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da:

a) dobavljač uzima uzorke u različitim fazama procesa proizvodnje u skladu i učestalošću koja je dogovorena sa nadležnom fitosanitarnom inspekcijom,

b) su uzorci uzet tehnički ispravna način po statistički pouzdanoj metodi pri čemu se mora voditi računa o vrsti analize koja će biti upotrijebljena,

c) je osoba koja uzima uzorke osposobljena za taj posao,

d) je analiza uzorka obavljena u laboratoriju koji je za to ovlašten.

6) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadležni fitosanitarni inspektor zapisnički će konstatirati da li dobavljač sadnog materijala udovoljava uvjetima propisanim stavkom 3., 4. i 5. ovoga članka.

Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 9.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorija inicijalni ili predosnovni, osnovni, certificirani i CAC mora ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

1) Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se kontrola kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica u skladu sa člankom 38. stavkom 1. Zakona.

2) Zavod provodi nadzor nad radom ovlaštenih laboratorija kontrolom ispunjavanja uvjeta za upis u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog sadnog materijal (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija) i kontrolom postupka laboratorijske analize.

3) Kontrolu postupka laboratorijske analize iz stavka 2. ovoga članka Zavod provodi usporednom analizom istog uzorka biljnog materijala u nekoliko ovlaštenih laboratorija u zemlji, ili u laboratoriju u inozemstvu ili u laboratoriju znanstvene ustanove ukoliko taj laboratorij ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija.

4) Ako Zavod u kontroli iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da laboratorij ne ispunjava uvjete za upis u Upisnik laboratorija i/ili su u postupku laboratorijske analize učinjeni veći propusti predložit će Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) trajno ili privremeno brisanje laboratorija iz Upisnika laboratorija.

Članak 11.

1) Uzimanje uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za laboratorijsku analizu provode nadležni fitosanitarni inspektori, osposobljeni djelatnici Zavoda i dobavljača.

2) Ministarstvo će za uzimanje uzoraka sadnog materijala ovlastiti osposobljenog djelatnika Zavoda i djelatnika dobavljača na prijedlog Zavoda za zaštitu bilja, a ukoliko je ista prošla stručno osposobljavanje pri Zavodu za zaštitu bilja.

Nadzor

Članak 12.

1) Zavod provodi stručni nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala svih kategorija i svih vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika kao i sadnica kategorija inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal za slijedeće voćne vrste:

– jabuka (Malus Mill.), kruška (Pyrus L.), dunja (Cydonia oblonga Mill.);

– trešnja (Prunus avium L.), višnja (Prunus cerasus L.), breskva i nektarina (Prunus persica (L) Batsch), marelica (Prunus armeniaca L.), šljiva (Prunus domestica L.), japanska šljiva (Prunus salicina Lindely) i bajam (Prunus amygdalus Batsch);

– maslina (Olea europaea L.);

– iz roda Citrus L.;

– jagoda (Fragaria L.).

2) Zavod može ovlastiti dobavljača za provođenje nadzora pod stručnom kontrolom nad kategorijom CAC prema članku 39. stavku 2. Zakona ako ima nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača;

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;

c) nema privatni interes u svezi provođenja nadzora;

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u rasadničarskoj proizvodnji;

e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom;

f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.

3) U slučaju da dobavljač nema nadzornika za obavljanje poslova nadzora Zavod će obaviti nadzor sadnica kategorije CAC.

4) Po obavljenom nadzoru pod stručnom kontrolom dobavljač dostavlja Zavodu Uvjerenje o priznavanju sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Uvjerenje o sadnom materijalu) najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

5) Nadzor dobavljača u skladu sa člankom 41. stavak 1. podstavak 2. Zakona provodi Zavod nasumičnom kontrolom kad se radi o kategoriji CAC kako bi se provjerilo udovoljava li sadnim materijal uvjetima kvalitete propisanim ovim Pravilnikom.

6) U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno Zavod će oduzeti ovlaštenje.

7) U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru iz stavka 5. ovoga članka svako certificiranje ispitivanog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica će biti poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja prodanog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, osim u slučaju da se dokaže da takav reprodukcijski sadni materijal i sadnice ispunjavaju sve propisane zahtjeve.

8) Naknadnu kontrolu reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica provodi Zavod.

9) Za naknadnu kontrolu iz stavka 7. ovoga članka uzima se uzorak od određenog broja partija reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica. Uzorak uzima stručno osposobljena osoba Zavoda ili nadležni fitosanitani inspektor. Uzeti uzorci se provjeravaju u poljskim pokusima i laboratorijskim analizama. Poljski pokusi i laboratorijske analize autentičnosti sorte (analize sorte i klona ili molekularna analiza na razini gen markera) provodit će se pri Zavodu za voćarstvo, a analize zdravstvenog stanja u ovlaštenom laboratoriju za analizu sadnog materijala.

10) Voćne vrste, sorte i opseg uzimanja uzoraka za naknadnu kontrolu iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će se godišnjim planom kontrole koji će donijeti Zavod uz suglasnost Ministarstva.

Članak 13.

1) Dobavljač podnosi prijavu za nadzor Zavodu najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 4., koji se nalazi u Dodat­ku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Uz prijavu se prilažu:

– Uvjerenje o sadnom materijalu ili Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu iz domaće proizvodnje;

– Certifikat o sadnom materijalu nadležnog tijela zemlje izvoznice za reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal, a za kategoriju CAC porijeklom iz Europske unije fitocertifikat;

– skica lokacije i katastarske čestice na kojoj se proizvodi reprodukcijski sadni materijal i sadnice;

– rješenje Ministarstva o odobravanju proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za naručitelja iz trećih zemalja ukoliko se reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvode u skladu s člankom 34. Zakona.

4) Zavod će provesti stručni nadzor temeljem prijave dobavljača ukoliko je dobavljač upisan u Upisnik i ukoliko ispunjava uvjete iz članka 33. stavka 2. Zakona.

Članak 14.

1) Stručnim nadzorom i nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđuje se da li reprodukcijski sadni materijal i sadnice udovoljavaju uvjetima kvalitete propisanim u članku 9. ovoga Pravilnika.

2) Način provođenja stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom propisan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Nakon obavljenog stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se Zapisnik. Obrazac Zapisnika nalazi se u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

4) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku lokaciju na kojoj se proizvodi reprodukcijski sadni materijal i sadnice.

5) Stručni nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne osobe dobavljača koji je prijavio reprodukcijski sadni materijal i sadnice za stručni nadzor.

6) Nakon obavljenog stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom nadzoru nad reprodukcijskim sadnim materijalom i sadnicama (u daljnjem tekstu: Izvješće). Obrazac Izvješća propisan je u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 15.

1) Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza stručnog nadzora, Zavod izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal za kategorije inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani i CAC, a dobavljač izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu za sadnice kategorije CAC.

2) Obrazac Uvjerenja propisan je u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Zavod odnosno dobavljač vode evidenciju o izdanim uvjerenjima o sadnom materijalu na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

1) Dobavljač podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i obrasca Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je propisan na Obrascu broj 9. u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

2) Uz Zahtjev se dostavlja Uvjerenje o sadnom materijalu.

3) Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz domaće proizvodnje Zavod izdaje Certifikat o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka.

4) Zavod i dobavljač vode evidenciju o izdanim certifikatima o sadnom materijalu, odnosno o količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata. Evidencija se vodi na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Pakiranje, plombiranje i označavanje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 17.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice svih kategorija koje se stavljaju na tržište moraju biti plombirane i označene pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju.

2) Pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz stavka 1. ovoga članka mogu se pakirati pojedinačno ili u snopove.

4) U jedan snop smije se pakirati samo reprodukcijski sadni materijal i sadnice iste partije.

5) Zavod obavlja provjeru ispravnosti plombiranja i označavanja pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kod dobavljača.

Članak 18.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakirani, plombirani i označeni kao inicijalni ili predosnovni, osnovni, certificirani i CAC i ako imaju Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu.

2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz domaće proizvod­nje mogu se staviti na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakirani, plombirani i označeni kao inicijalni ili predosnovni, osnov­ni, certificirani i CAC i ako imaju Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu koje je u skladu s ovim Pravilnikom izdao Zavod.

Članak 19.

1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje svih kategorija reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica mora:

– imati plombom pričvršćen Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju biti od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten;

– imati Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju koji sadrži podatke propisane u članku 20. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku i/ili jednom od službenih jezika Zajednice, bez posebnih zahtjeva u odnosu na boju certifikata za pojedinu kategoriju sadnog materijala;

– pratit Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu, bez posebnih zahtjeva u odnosu na boju certifikata za pojedinu kategoriju sadnog materijala, a koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju propisane u članku 20. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku i/ili jednom od službenih jezika Zajednice.

2) Za pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica upotrebljava se ambalaža od materijala koji su najprikladniji da zaštite reprodukcijski sadni materijal i sadnice od oštećenja pri prijevozu, rukovanju i skladištenju.

Članak 20.

1) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu moraju sadržavati slijedeće podatke:

– oznaka »EZ kvaliteta«;

– oznaka države članice Zajednice u kojoj je proizveden reprodukcijski sadni materijal i sadnice;

– oznaka nadležnog tijela za certifikaciju sadnog materijala ili njegov logotip;

– upisnički ili registracijski broj dobavljača;

– naziv dobavljača;

– broj partije ili zbirni broj;

– datum izdavanja certifikata dobavljača;

– botaničko ime vrste;

– ime sorte; u slučaju podloga ime podloge ili njena oznaka;

– količina;

– kategorija;

– u slučaju uvoza iz trećih zemalja: država proizvodnje.

2) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal i sadnice prati biljna putovnica, ako dobavljač želi, biljna putovnica može predstav­ljati Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu.

3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti slijedeći podaci:

– oznaka »EZ kvaliteta«;

– oznaka nadležnog tijela za certifikaciju sadnog materijala;

– ime sorte; u slučaju podloga ime podloge ili njena oznaka;

– kategorija;

– u slučaju uvoza iz trećih zemalja: država proizvodnje.

4) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu kojim je označen inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal mora sadržavati podatke propisane stavkom 1. ovoga članka s izuzetkom upisničkog ili registracijskog broja dobavljača, naziva dobavljača i datuma izdavanja certifikata dobavljača. Certifikat mora sadržavati i naznaku: »bezvirusni materijal ili (v.f.)« ili »na viruse testiran materijal ili (v.t.)«.

5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorata koje su genetski modificirane moraju biti označeni u skladu sa posebnim propisima kojima su regulirani genetski modificirani organizmi.

Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

Članak 21.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 45. Zakona.

2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice biljnih vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika ne upisuju se u Sortnu listu Republike Hrvatske.

3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice biljnih vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište ako se na Certifikatu o sadnom materijalu naznači sorta kojoj pripada, a kada reprodukcijski sadni materijal ne pripada sorti kao u slučaju podloga, naznačit će se vrsta ili hibrid.

4) Sorte koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti:

– opće poznate, zaštićene u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti ili službeno registrirane u skladu sa propisima koji uređuju registraciju sorti ili

– upisane u listu dobavljača, s detaljnim opisom i imenom sorte.

5) Lista dobavljača iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka je popis sorti koje za potrebe vlastite proizvodnje formira pojedini dobavljač.

6) Lista dobavljača mora za svaku sortu sadržavati:

– ime sorte zajedno sa opće poznatim sinonimima;

– podatke o održavanju sorte i upotrijebljenoj tehnici umnažanja;

– opis sorte na temelju karakteristika i njihovih oblika u skladu sa uputama danim u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

– napomenu po čemu se sorta razlikuje od drugih sorti koje su joj najsličnije.

Članak 22.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC mogu se staviti na tržište s naznakom sorte ukoliko je ime sorte u skladu sa člankom 21. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

2) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal mogu se staviti na tržište s naznakom sorte pod uvjetom da je navedena sorta uključena u skupinu sorti koje su utvrđene odredbama članka 21. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika i ispunjava zahtjeve propisane za tu kategoriju.

Članak 23.

1) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za tu djelatnost.

2) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.

3) Trgovina reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na veliko obavlja se u posebnim prostorijama ili u skladištima za prodaju robe na veliko.

4) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.

5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu prodavati reprodukcijski sadni materijal i sadnice izvan prodavaonice.

6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su reprodukcijski sadni materijal i sadnice držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.

Članak 24.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u prijevozu te trgovini na veliko i malo moraju se držati u uvjetima (trap, hladnjača, skladište i sl.) koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete, zaštićuju ga od oštećenja i izdvajaju od drugih roba koje na bilo koji način mogu umanjiti kvalitetu.

2) Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine moraju imati odvojeni prostor u skladištu i/ili trapu i/ili hladnjači u kojemu će reprodukcijski sadni materijal i sadnice biti vidno odvojene po vrstama, sortama i hibridima na način da je omogućen lagan pristup i kontrola sadnog materijala.

3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje se u trgovini pojavljuju s golim korjenom moraju biti utrapljene u odgovarajući supstrat na način kojim se osigurava održavanje kvalitete.

Uvoz sadnog materijala

Članak 25.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji se uvoze moraju biti originalno pakirane, plombirane i označene Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu nadležnog tijela zemlje izvoznice.

2) Za pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz uvoza smatra se da je istovjetna reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama proizvedenim prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko je Certifikat o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

3) Nadležni fitosanitarni inspektor u okviru inspekcijskog pregleda pošiljke kontrolira da li je dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku, da li je pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica originalno pakirano, plombirano i označeno i da li udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica s podacima o:

– vrsti,

– sorti,

– kategoriji,

– zemlji proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica,

– nadležnom tijelu zemlje koje je izdalo certifikat o sadnom materijalu,

– državi izvoznici,

– količini reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica.

5) Evidencija iz stavka 5. ovoga članka vodi se na Obrascu br. 11. koji se nalazi u Dodatku 6. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

6) Izvješće o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

7) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 49. stavka 2. Zakona, bilo da se radi o vrsti, sorti ili hibridu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (»Narodne novine« broj 51/99, 128/00, 60/01 i 53/04) i Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala (»Narodne novine« broj 56/99, 140/99, 128/00, 2/05) u dijelu koji se odnosi na sadni materijal voćnih vrsta.

Članak 27.

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bile proizvedene, pakirane i označene prema propisima iz članka 26. ovoga Pravilnika smiju se staviti na tržište do 30. lipnja 2008. godine.

2) Odredbe članka 20. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika stupit će na snagu nakon stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 011-02/06-01/64

Urbroj: 525-2-06-1

Zagreb, 10. listopada 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

DODATAK 1.

ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI REPRODUKCIJSKI SADNI MATERIJAL I SADNICE NAMIJENJENI ZA PROIZVODNJU VOĆA

Ovim Dodatkom propisani su zahtjevi koje u pogledu kvalitete mora ispunjavati:

– reprodukcijski sadni materijal i sadnice rodova, vrsta kao i njihovih hibrida iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika;

– podloge i ostali dijelovi bilja drugih rodova, vrsta i njihovih hibrida ako je ili će na njih biti cijepljen reprodukcijski sadni materijal iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

1. Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja

 

1) Sve kategorije reprodukcijskog sadnog materijala i sadnice moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo.

2) Uvažavajući zahtjeve točke 1. reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC moraju, najmanje na temelju vizualnog pregleda, biti bez štetnih organizama koji utječu na njihovu kvalitetu i bez znakova ili simptoma prisutnosti štetnih organizama koji smanjuju njihovu upotrebljivost, a koji su za određeni rod ili vrstu navedeni u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije inicijalni ili predosnovni, osnovni i certificirani materijal moraju ispunjavati uvjete propisane za pojedinu kategoriju i vrstu u skladu sa certifikacijskom shemom Europske i mediteranske organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO; u daljnjem tekstu: EPPO certifikacijske sheme). EPPO certifikacijske sheme su dostupne na web stranici Zavoda (http://www.zsr.hr), Zavoda za zaštitu bilja (http://www.zzb.hr) i organizacije EPPO (http://www.eppo.org).

4) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji tijekom rasta pokažu vidljive znakove ili simptome štetnih organizama iz prethodne točke moraju se odmah po njihovoj pojavi suzbiti odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništi, ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.

5) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice vrsta iz roda Citrus L. pored zahtjeva iz točke 1., 3. i 4. moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

a) mora biti proizveden iz inicijalnog ili predosnovnog materijala:

– koji je pregledan i za koji je utvrđeno da nije zaražen virusima, virusu sličnim organizmima i bolestima navedenim za rod Citrus L. u prilogu Dodatka 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

– koji je pojedinačno testiran odgovarajućim metodama za otkrivanje tih virusa, virusnih organizama ili bolesti i utvrđeno je da oni nisu prisutni u tom materijalu;

b) mora biti pregledan i mora biti utvrđeno da u njemu nisu prisutni ti virusi, virusni organizmi ili bolesti od početka zadnjeg ciklusa vegetacije; i

c) u slučaju cijepljenja, mora biti cijepljen na podloge koje su otporne na viroide.

6) U slučaju pomanjkanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica kategorije iz točke 4. do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za proizvodnju sadnog materijala iz roda Citrus L. može se koristiti i stavljati na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC.

2. Zahtjevi u pogledu podrijetla i autentičnosti sorte i podloge

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC moraju imati odgovarajuću autentičnost i čistoću karakterističnu za pojedini rod, vrstu i sortu.

2) U slučaju sorata upisanih na Listu dobavljača iz članka 21. stavka 4. podstavka 2. ovoga Pravilnika autentičnost i čistoća sorte utvrđuju se na temelju podrobnog opisa sorte koji je sastavni dio Liste dobavljača.

3) U slučaju opće poznatih sorata iz članka 21. stavak 4. podstavak 1. ovoga Pravilnika dobavljač mora koristiti službeni naziv sorte.

4) U slučaju sorata za koje je podnesen zahtjev za zaštitu sorte ili zahtjev za službenu registraciju sorte kao ime sorte koristit će se oplemenjivačeva preporuka ili predloženo ime do trenutak dok se sorta službeno ne zaštiti ili registrira.

5) Reprodukcijski sadni materijal koji se koristi u rasadničarskoj proizvodnji mora potjecati od odabranih matičnih biljaka, za koje evidenciju vodi Zavod.

 

3. Zahtjevi za reprodukcijski sadni materijal i sadnice u pogledu vegetativne razvijenosti

 

1) Reprodukcijski sadni materijal i sadnice kategorije CAC moraju biti zadovoljavajuće vegetativne razvijenosti bez znakova oštećenja koji bi mogli utjecati na njihovu kvalitetu odnosno koji bi umanjili njihovu upotrebljivost.

2) Do stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju za sve kategorije sadnica primjenjivati će se zahtjevi u pogledu vegetativne razvijenosti sukladno točki 3..

3) Zahtjevi u pogledu vegetativne razvijenosti za biljke slijedećih vrsta:

1. Malus Miller, jabuka,

2. Cydonia Mill., dunja,

3. Pyrus communis L., kruška,

4. Prunus domestica L., šljiva,

5. Prunus avium L., trešnja,

6. Prunus cerasus L., višnja,

7. Corylus avellana L., lijeska

A. Jednogodišnje sadnice moraju imati:

1. tri dobro razvijena korijena, minimalne duljine od 25 cm,

2. minimalnu visinu sadnica od 1 m,

3. minimalni promjer od 10 mm,

4. cijepljeni dio mora prekrivati minimalno 40% od ukupne površine podloge.

Za sadnice lijeske minimalnu visinu od 40 cm.

Za sadnice kruške cijepljene na podlozi dunje minimalnu visinu od 70 cm.

B. Dvogodišnje sadnice moraju imati:

1. tri do četiri dobro raspoređene primarne grane,

2. glatko i ravno deblo,

3. dobro razvijen korjenov sistem,

4. cijepljeni dio mora prekrivati minimalno 80% od ukupne površine podloge,

5. minimalni promjer od 12 mm,

6. bez mehaničkih oštećenja.

 

Zahtjevi u pogledu vegetativne razvijenosti za sjemenjake Rubus spp. (kupina,malina i njihovi hibridi)

 

A. Sjemenjaci moraju imati:

1. dobar korjenov sistem s korjenjem maksimalne sposobnosti apsorpcije vode,

2. minimalno tri postrana izbojka s uspravnim centralnim izbojkom.

 

Zahtjevi u pogledu vegetativne razvijenosti za sadnice Rubus spp

 

A. Izdanci kupine moraju imati:

1. minimalnu visinu od 15 cm,

2. minimalno tri pupa,

3. korjenov sistem s korjenjem minimalne duljine 5 cm.

B. Sadnice maline moraju imati:

1. minimalnu visinu od 80 cm,

2. minimalno tri pupa,

3. dobar korjenov sistem s korjenjem minimalne duljine 5 cm.

 

Zahtjevi u pogledu vegetativne razvijenosti za sadnice jagode

 

A. Sadnice jagode moraju imati:

1. minimalno tri lista,

2. dobar korjenov sistem s korjenjem minimalne duljine 5 cm.

DODATAK 2.

STRUČNI NADZOR I NADZOR POD STRUČNOM KONTROLOM REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA

OPĆE ODREDBE

1) Reprodukcijski sadni materijal koji se stručno nadzire mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– potječe od reprodukcijskog sadnog materijala, koji je proizveden u skladu s postupcima i metodama za proizvodnju kvalitetnog reprodukcijskog sadnog materijala, propisanim ovim Pravilnikom te je u skladu s ovim Pravilnikom službeno potvrđen kao inicijalni ili predosnovni, osnovni, certificirani i CAC,

– u slučaju plemki viših kategorije pripada sorti iz članka 21. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika, a u slučaju CAC kategorije pripada sorti iz članka 21. stavka 4. ovoga Pravilnika.

2) Zavod provodi stručni nadzor sadnica ako iste potječu od reprodukcijskog sadnog materijala kategorije certificirani materijal i pripadaju sorti iz članka 21. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

3) Postupci i metode za proizvodnju kvalitetnog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica iz točke 1. i 2. ovoga Poglavlja provodi se u skladu sa EPPO certifikaacijskom shemom i njom su definirani uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni za stručni nadzor za slijedeće vrste:

– jabuka (Malus Mill.), kruška (Pyrus L.) i dunja (Cydonia oblonga Mill.);

– voćne vrste iz roda Prunus L.: trešnja (Prunus avium L), višnja (Prunus cerasus L.), breskva i nektarina (Prunus persica (L.) Batsch), šljiva (Prunus domestica L.), japanska šljiva (Prunus salicina Lindl.), marelica (Prunus armeniaca L.) i badem (Prunus amygdalus Batsch).

– limeta (Citrus aurantifolia L.), limun (Citrus limon L.), grejpfrut (Citrus x paradisi), mandarina (Citrus reticulata L.), naranča (Citrus sinensis L.)

– maslina Olea europaea L.

– jagoda Fragaria L.

POSTUPCI I METODE ZA PROIZVODNJU ZDRAVOG REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA

Poglavlje 1.

ODABIR BILJAKA ZA INICIJALNE ILI PREDOSNOVNE MATIČNE BILJKE

1) U slučaju sorte u proizvodnom, kolekcijskom ili pokusnom sortnom nasadu odabiru se biljke koje imaju za sortu karakteristične pomološke i druge osobine, značajne za proizvodnju.

2) U slučaju vegetativno razmnoženih podloga u matičnjaku podloga ili u pokusnom sortnom nasadu odabiru se vizualno zdrave i razvijene biljke s poznatim osobinama.

3) U slučaju podloga iz sjemena (sjemenjak) biljke za proizvod­nju sjemena izaberu se ukoliko je moguće u području gdje se ne pojavljuju viroidi karakteristični za voćne vrste. Biljke uzgojene iz sjemena moraju biti što više ujednačene i razvijene, poput vegetativ­no razmnoženih podloga.

4) Biljke iz točke 1., 2. i 3. moraju biti vizualno zdrave, bez simp­toma štetnih organizama. Ne smiju biti prisutni štetni organizmi koji su za određenu voćnu vrstu navedeni u EPPO certifikacijskim shemama.

5) Reprodukcijski sadni materijal proizveden od odabranih biljaka sadi se u lonce sa steriliziranim supstratom. U slučaju sorte reprodukcijski sadni materijal cijepi se na podloge koje moraju biti službeno potvrđene kao inicijalni ili predosnovni materijal. Na taj način proizvedene biljke su biljke kandidati za inicijalne ili predosnovne matične biljke (u daljnjem tekstu: biljke kandidati) koje se posebno označe.

Poglavlje 2.

PROIZVODNJA INICIJALNIH ILI PREDOSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA

1) Biljke kandidati testiraju se na viruse i virusu slične organizme navedene u EPPO certifikacijskoj shemi. Na biljkama kandidatima se prije testiranja provode postupci odstranjivanja (eliminacije) štetnih organizama (npr. termo terapija) odnosno postupci ozdravljenja.

2) Za vrijeme testiranja biljke kandidati drže se u izoliranom rasadniku, u uvjetima u kojima nije moguća zaraza preko korijena, polenom ili vektorima iz zraka ili tla (rasadnik mora imati zaštitu protiv insekata). Testiranja na viruse i virusu slične organizme iz prethodne točke izvode se u skladu s metodama propisanim u EPPO certifikacijskoj shemi. Testiranja obavlja ovlašteni laboratorij.

3) Tijekom testiranja kod biljaka kandidata izvode se redoviti vizualni pregledi na karantenski štetne organizme te na štetne organizme koji su za određeni rod ili vrstu navedeni u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (u daljnjem tekstu: gospodarski štetni organizmi).

4) Biljke kandidati za koje se testiranjem utvrdi da su bez virusa i virusu sličnih štetnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi i koje su ujedno bez drugih štetnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi uključuju se u kolekciju inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka.

Poglavlje 3.

ODRŽAVANJE INICIJALNIH ILI PREDOSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA

1) Inicijalne ili predosnovne matične biljke, osim biljaka za proizvodnju sjemena za uzgoj podloga iz sjemena, održavaju se u rasadniku u steriliziranom supstratu u posudama izolirano od tla i u uvjetima u kojima nije moguća zaraza preko korijena, polenom, vektorima iz zraka ili tla. Od svake sorte održava se ograničen broj inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka. Svaka inicijalna ili predosnovna matična biljka mora biti označena kako bi se osigurala sljedivost.

2) Rasadnik u kojemu se održavaju inicijalne ili predosnovne matične biljke mora imati zaštitu koja onemogućava pristup insektima, prijenosnicima virusa i virusu sličnih štetnih organizama. Nadalje, mora biti opremljen predprostorom s dvostrukim ulazom te zaštićen od površinskih i oborinskih voda.

3) Svaka inicijalna ili predosnovna matična biljka mora biti provjerena u pogledu sortne čistoće na način da se od svake inicijalne ili predosnovne matične biljke vegetativno razmnoži najmanje tri biljke koje se promatraju u tijeku vegetacije u referentnom kolekcijskom nasadu odvojenom od lokacije gdje se održavaju inicijalne ili predosnovne matične biljke.

4) Inicijalne ili predosnovne matične biljke potrebno je neprestano vizualno pregledavati na prisutnost karantenski štetnih organizama i štetnih organizama propisanih u EPPO certifikacijskoj shemi te drugih gospodarski važnih štetnih organizama kao i na moguće mutacije. Matične biljke se redovito uzorkuje i ponovno testira na propisane viruse i virusu slične štetne organizme u skladu s EPPO certifikacijskom shemom.

5) Ako se pri vizualnom pregledu odnosno analizom uzetih uzoraka ustanovi, da inicijalna ili predosnovna matična biljka pokazuje simptome zaraze ili je zaražena s karantenski štetnim organizmima ili virusima i virusu sličnim štetnim organizmima propisanim u EPPO certifikacijskoj shemi potrebno ju je odmah odstraniti iz rasadnika u kojemu se uzgajaju inicijalne ili predosnovne matične biljke. U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenski štetnim organizmima takvu inicijalnu ili predosnovnu matičnu biljku potrebno je izolirati i o tome odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

6) Dio reprodukcijskog sadnog materijala svake inicijalne ili predosnovne matične biljke može se čuvati u laboratoriju u »in vitro« uvjetima kao rezervni inicijalni ili predosnovni materijal. Nakon napuštanja »in vitro« uvjeta potrebno je taj materijal provjeriti u pogledu sortne čistoće.

Poglavlje 4.

PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA

1) Za uzgoj osnovnih matičnih biljaka upotrebljava se službeno potvrđeni materijal proizveden od inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka. Ukoliko se za uzgoj upotrijebi službeno potvrđeni materijal proizveden od osnovnih matičnih biljaka, tako uzgojene osnovne matične biljke obavezno se označe i generacijom umnažanja kao osnovne matične biljke II. generacije.

2) Ukoliko se osnovne matične biljke proizvode cijepljenjem, reprodukcijski sadni materijal mora biti cijepljen na službeno potvrđene podloge, koje su najmanje kategorije osnovni materijal. U slučaju biljaka iz roda Prunus L. za uzgoj osnovnih matičnih biljaka kao podloga može se koristiti sjemenjak proizveden iz službeno potvrđenog certificiranog sjemena, a koji je uzgojen najmanje u uvjetima u kakvima se održavaju osnovne matične biljke i udaljen najmanje 300 m od ostalih biljaka iz roda Prunus L..

3) Osnovne matične biljke sade se na zemljištu na kojemu najmanje 4 godine nisu uzgajane sadnice. Kod vrsta iz roda Prunus L. i Olea europaea L. službenim testiranjem mora biti utvrđeno da tlo na kojem će se posaditi osnovne matične biljke nije zaraženo nematodama i prenosiocima virusnih bolesti iz roda Longidorus i Xiphinema.

4) Nasad osnovnih matičnih biljaka mora biti homogeno zasađen, mora ga okruživati najmanje 3 m čistog pojasa, bez biljnog pokrova, a ako je 3-metarski pojas zatravljen, mora biti redovito košen. Nasad osnovnih matičnih biljaka mora se održavati tako da je moguće provjeriti zdravstveno stanje bilja i autentičnost sorte.

5) U matičnom nasadu mogu se posaditi osnovne matične biljke i osnovne matične biljke II. generacije pod uvjetom da su posađene u odvojenom dijelu nasada koji mora biti odvojen pojasom čija širina je najmanje dvostruka međuredna udaljenost sađenja. U suprotnom slučaju takav se matični nasad vodi kao nasad osnovnih matičnih biljaka II. generacije. Svaka osnovna matična biljka mora biti u nasadu označena.

6) Bez obzira na točku 5. u osnovnom matičnom nasadu za proizvodnju podloga ili sjemena, voćne vrste i sorte odnosno tipovi podloga moraju biti posađeni u odvojenim redovima koji moraju biti označeni. Ako je u pojedinom redu posađeno više različnih voćnih vrsta ili sorti odnosno tipova podloga razmak među njima mora biti najmanje 2 m.

7) U nasadu osnovnih matičnih biljaka moraju se provoditi mjere koji sprječavaju pojavu odnosno širenje štetnih organizama. Sve osnovne matične biljke moraju se neprestano vizualno pregledavati na prisutnost karantenski štetnih organizama te virusa i virusu sličnih štetnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi, kao i ostalih gospodarski važnih štetnih organizama. Pored vizualnih pregleda svake godine uzimaju se uzorci biljaka za ponovno testiranje na prisutnost virusa i virusu sličnih organizama navedenih u Dodatku 3. koji je tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio:

– u osnovnom matičnom nasadu namijenjenom za proizvodnju plemki od najviše 10% matičnih biljaka,

– u osnovnom matičnom nasadu namijenjenom za proizvodnju podloga i sjemena reprezentativni uzorak od najviše 5% posađenih matičnih podloga.

8) Uzorkovanje i testiranje tla i osnovnih matičnih biljaka u skladu s ovim poglavljem mora biti izvedeno u postupku stručnog nadzora.

9) U osnovnom matičnom nasadu svake godine radi se kontrola fenotipskih osobina sorte zbog mogućih mutacija. U osnovnom matičnom nasadu za proizvodnju plemki kontrola pomoloških osobina za provjeru sortne čistoće obavlja se najmanje jedanput što je ranije moguće u životnoj dobi biljke. Kod jabuke (Malus Mill.) i kruške (Pyrus L.) kod kojih se biljke u matičnom nasadu u pravilu održavaju tako da se spriječi cvatnja, pomološka kontrola može se obaviti u osnovnom matičnom nasadu na način da se u jednoj godini dozvoli cvatnja i oplodnja ili se od svakog porijekla (partije) osnovnih matičnih biljaka vegetativno razmnoži najmanje tri biljke, posadi u kolekcijski nasad, odvojeno od lokacije na kojoj je matični nasad i na njima provede pomološka kontrola. U slučaju genetski nestabilnih sorti pomološka kontrola obavlja se svake godine.

10) Ukoliko se vizualnim pregledima odnosno na osnovi rezultata testiranja uzetih uzoraka utvrdi da osnovna matična biljka nije sortno čista odnosno da pokazuje simptome zaraze ili je zaražena karantenski štetnim organizmima, virusima ili virusu sličnim štetnim organizmima navedenim u EPPO certifikacijskoj shemi potrebno ju je odmah odstraniti iz nasada gdje se uzgajaju osnovne matične biljke. U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenski štetnim organizmima potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

11) Ako su matične biljke odstranjene zbog zdravstvenih razloga na prazna mjesta dvije vegetacijske sezone zabranjeno je saditi nove matične biljke.

Poglavlje 5.

PROIZVODNJA CERTIFICIRANIH SADNICA

1) Certificirane sadnice proizvode se u rasadniku iz reprodukcijskog sadnog materijala proizvedenog od osnovnih matičnih biljaka. Ako se proizvode certificirane sadnice koje se cijepe reprodukcijski sadni materijal se cijepi na službeno potvrđene vegetativno razmnožene podloge koje su najmanje jednake kategorije ili na podloge koje su bile proizvedene iz službeno potvrđenog certificiranoga sjemena iz Poglavlja 6..

2) Tlo na kojem će biti rasadnik kao i pripadajući zaštitni pojas moraju ispunjavati uvjete i zahtjeve u skladu s propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu biljaka. Kod vrsta iz roda Prunus L. i Olea europaea L. uzorci tla za testiranje na prisutnost nematoda, prijenosnika virusnih bolesti, iz roda Longidorus i Xiphinema moraju se uzeti službeno i testiranjem mora biti potvrđeno da tlo nije zaraženo tim nematodama. Uzorkovanje i testiranje tla mora biti izvedeno u postupku stručnog nadzora.

3) Tlo na kojemu se proizvode certificirane biljke mora biti odvojeno od zemljišta na kojemu se proizvode biljke kategorije CAC najmanje 2 m čistog pojasa bez biljnog pokrova. U slučaju da je dvometarski pojas zatravljen mora biti redovito košen.

4) U rasadniku biljke moraju biti homogeno posađene. Voćne vrste ili sorte moraju biti posađene u odvojenim redovima. Ukoliko je u zasebnom redu posađeno više različnih voćnih vrsta ili sorata, svaki početak nove voćne vrste ili sorte mora biti označen.

5) Sadnice se u rasadniku u tijeku rasta i po vađenju iz tla vizualno pregledaju na prisutnost karantenski štetnih organizama, virusa i virusu sličnih štetnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi i ostalih gospodarski značajnih štetnih organizama. Biljke koje pokazuju simptome zaraze ili su zaražene karantenski štetnim organizmima odnosno virusom ili virusu sličnim organizmima iz EPPO certifikacijske sheme potrebno je odmah odstraniti iz rasadnika. Nakon vađenja iz tla potrebno je odstraniti i biljke koji pokazuju simptome zaraze s Agrobacterium tumefaciens. U slučaju zaraze ili sumnje na zarazu karantenski štetnim organizmima potrebno je o tome odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

6) U tijeku rasta u rasadniku sadnice se vizualno pregledaju i u pogledu sortne čistoće na osnovi fenotipskih osobina. Sortno netipične sadnice se odstrane.

Poglavlje 6.

PROIZVODNJA CERTIFICIRANOG SJEMENA

Osnovne matične biljke za proizvodnju certificiranog sjemena moraju se u tijeku rasta pregledavati u skladu sa mjerama opisanim u Poglavlju 4. ovoga Dodatka. Testiranjem mora biti utvrđeno da nisu zaražene virusima koji se prenose sjemenom.

CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA

Poglavlje 7.

CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE INICIJALNIH ILI PREDOSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA

1) Dobavljač koji namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od inicijalne ili predosnovne matične biljke mora, najkasnije do 30. travnja u godini proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala, podnijeti Zavodu prijavu za stručni nadzor. U prijavi je potrebno navesti i slijedeće podatke o broju inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljka po vrstama i sortama za svako pojedino porijeklo, a u slučaju cijepljenih matičnih biljaka i podatke o upotrijebljenim podlogama za cijepljenje.

2) Temeljem prijave Zavod obavlja:

– pregled evidencije i dokaza koje posjeduje dobavljač o postup­cima i metodama, korištenim pri proizvodnji inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka. Iz njih mora biti vidljivo da su inicijalne ili predosnovne matične biljke proizvedene u skladu sa zahtjevima propisanim u Poglavlju 1. i 2. ovoga Dodatka, da su pri tome obavljena propisana testiranja i da je bila provjerena sortna čistoća inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka u skladu sa zahtjevima propisanim u Poglavlju 3. ovoga Dodatka;

– pregled evidencije o vizualnim pregledima inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka i o mjerama za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u objektima, u kojima se inicijalne ili predosnovne matične biljke održavaju, koje dobavljač izvodi u skladu s zahtjevima propisanim u Poglavlju 3. ovoga Dodatka;

– vizualni pregled zdravstvenog stanja inicijalnih ili predosnov­nih matičnih biljaka na prisutnost štetnih organizama iz točke 3. Poglavlja 2. ovoga Dodatka. Pri tome se provjerava i da li se matične biljke održavaju u uvjetima iz točke 1. i 2. Poglavlja 3. ovoga Dodatka;

– u slučaju sumnje na prisutnost karantenski štetnih organizama i virusa ili virusu sličnih štetnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi, uzimaju se uzorci i dostavljaju na testiranje ovlaštenom laboratoriju. O otkrivanju ili o sumnji na prisutnost karantenski štetnih organizama nužno je obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

3) Zavod potvrđuje inicijalne ili predosnovne matične biljke ako na temelju pregleda ili testiranja iz prošle točke utvrdi da su proizvedene u skladu s Poglavljem 1. i 2. ovoga Dodatka, odnosno da su bez karantenski štetnih organizama i virusa ili virusu sličnih organizama navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi, da su sortno čiste i da se održavaju u objektu koji ispunjava uvjete iz točke 1. i 2. Poglavlja 3. ovoga Dodatka. Zavod izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu za proizvodnju reprodukcijskog materijala od tih matičnih biljaka za najviše jednu godinu.

4) Ukoliko dobavljač želi i nadalje proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od potvrđenih inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka iz prošlog stavka mora svake godine, najkasnije do 30. trav­nja, podnijeti Zavodu godišnju prijavu proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala. Temeljem prijave Zavod obavlja stručni nadzor u skladu s točkom 2. Poglavlja 7. kao i uzorkovanje i testiranje na prisutnost virusa i virusu sličnih organizama u skladu s EPPO certifikacijskom shemom kako bi provjerio da li su još uvijek ispunjeni uvjeti za potvrđivanje inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka. Ukoliko uvjeti za izdavanje Uvjerenja o sadnom materijalu inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka nisu više ispunjeni Zavod će zabraniti proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala od tih matičnih biljaka odnosno neće izdati Uvjerenje o sadnom materijalu za te inicijalne ili predosnovne matične biljke.

Poglavlje 8.

CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE NASADA OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA

1) Dobavljač, koji namjerava u nasadu iz prošle točke proizvoditi službeno potvrđen reprodukcijski sadni materijal, mora od sadnje matičnog nasada nadalje, svake godine najkasnije do 30. trav­nja, Zavodu podnijeti prijavu za stručni nadzor osnovnog matičnog nasada odnosno godišnju prijavu proizvodnje. U prijavi dobavljač navodi i sljedeće podatke:

– vrsta objekta (matični nasad za proizvodnju plemki, podloga, certificiranog sjemena);

– porijeklo reprodukcijskog sadnog materijala, upotrijebljenog za zasnivanje matičnog nasada (vrsta, sorta, odnosno podloga, kategorija, dobavljač odnosno država porijekla) te o broju biljaka svakog pojedinog porijekla.

2) Na temelju prijave iz prethodne točke Zavod obavlja:

– u prvoj godini po sadnji na temelju dokaza o upotrijebljenom reprodukcijskom sadnom materijalu provjeru, da li uporabljeni reprodukcijski sadni materijal ispunjava zahtjeve iz točke 1. odnosno 2. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– u prvoj godini po sadnji provjeru, da li tlo, na kojem je nasad osnovnih matičnih biljaka, ispunjava uvjete i zahtjeve iz točke 3. Poglavlja 4. ovoga Dodatka; u slučaju biljaka iz roda Prunus L. i Olea europaea L. provjeru i analitičko izvješće ovlaštenog laboratorija, iz kojega mora biti razvidno, da u uzorcima tla, koji su bili službeno uzeti na zemljištu, gdje je osnovni matični nasad, nisu utvrđene nematode, prenosioci virusa i virusu sličnih štetnih organizama iz roda Longidorus i Xiphinema;

– provjeru evidencija, koje vodi dobavljač i iz kojih mora biti razvidno, da dobavljač uredno obavlja propisane vizualne preglede i izvodi mjere za sprječavanje pojave i širenja štetnih organizama u nasadu, u kojem se održavaju osnovne matične biljke. U nasadu osnovnih matičnih biljaka utvrđuje i moguća prazna mjesta odnosno novozasađene biljke kao i razloge za to;

– provjeru, da li se matične biljke održavaju u uvjetima iz točke 4., 5. i 6. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– provjeru sortne čistoće osnovnih matičnih biljaka u skladu sa točkom 9. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– napravi svake godine najmanje dva vizualna pregleda zdravstvenog stanja osnovnih matičnih biljaka na prisutnost štetnih organizama kao i propisana uzorkovanja za ponovno testiranje u skladu sa točkom 7. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– u slučaju sumnje na prisutnost karantenski štetnih organizama ili virusa ili virusu sličnih štetnih organizama, navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi, uzme uzorke za testiranje u ovlaštenom laboratoriju. O otkrivanju ili sumnji na prisutnost karantenski štetnih organizama bez odgode se mora obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

4) Nakon obavljenog pregleda Zavod službeno potvrđuje nasad osnovnih matičnih biljaka i ujedno odobri proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala od osnovnih matičnih biljaka iz tog nasada u slijedećoj vegetacijskoj sezoni odnosno za najviše jednu godinu, ukoliko na temelju pregleda i testiranja iz prošle točke utvrdi, da su osnovne matične biljke:

– proizvedene u skladu sa točkom 1. odnosno 2. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

–posađene na zemljištu, koje ispunjava uvjete i zahtjeve za matične nasade, propisane propisima, koji uređuju zdravstvenu zaštitu bilja i održavaju se u uvjetima iz točke 3., 4., 5. i 6. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– sortno čiste odnosno da su iz nasada odstranjene sortno netipične matične biljke u skladu s točkom 9. Poglavlja 4. ovoga Dodatka;

– bez karantenski štetnih organizama i virusa ili virusu sličnih organizama, navedenih u EPPO certifikacijskoj shemi, da su u slučaju drugih gospodarski važnih štetnih organizama uspješno izvedene mjere za suzbijanje i da su bile iz nasada odstranjene matične biljke, za koje je utvrđeno, da ih je potrebno odstraniti iz nasada radi zdravstvenih razloga u skladu s točkom 10. Poglavlja 4. ovoga Dodatka.

5) Službeno odabrane osnovne matične biljke iz prošle točke upotrebljavaju se za proizvodnju stručno nadziranog reprodukcijskog sadnog materijala najviše:

– 20 godina od godine službenog odabira kod jabuke (Malus Mill.), kruške (Pyrus L.) i dunje (Cydonia oblonga Mill.),

– 15 godina od godine službenog odabira kod voćnih vrsta iz roda Prunus L.

– 25 godina od godine službenog odabira kod masline, a

– kod roda Citrus L. matična stabla za proizvodnju plemki do najviše 30 godina, a za proizvodnju sjemena najviše do 40 godina.

6) Ukoliko uvjeti za službeno potvrđivanje nasada osnovnih matičnih biljaka nisu više ispunjeni Zavod će zabraniti proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala od osnovnih matičnih biljaka iz tog nasada odnosno opozvati Uvjerenje o sadnom materijalu iz točke 4. ovoga Poglavlja.

Poglavlje 9.

STRUČNI NADZOR I POTVRĐIVANJE MATIČNIH NASADA CAC

1) Dobavljač koji u matičnom nasadu namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal kategorije CAC mora podnijeti prijavu za stručni nadzor nasada Zavodu najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

2) U prijavi dobavljač mora navesti i slijedeće podatke:porijeklo reprodukcijskog sadnog materijala upotrijebljenog za zasnivanje matičnog nasada (vrsta, sorta odnosno podloga, dobavljač odnosno država porijekla) te broj biljaka svakog pojedinog porijekla.

3) Zavod će obaviti službeni odabir matičnih biljaka CAC kategorije ako prilikom stručnog pregleda utvrdi da su biljke:

– dobre vegetativne razvijenosti;

– po morfološkim i pomološkim svojstvima tipične za vrstu i sortu;

– dobro održavane i ako se u nasadu provodi odgovarajuća agrotehnika;

– zdrave, bez znakova štetnih organizama koji mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala.

4) Temeljem dobavljačeve godišnje prijave proizvodnje Zavod obavlja stručni pregled u odabranom matičnom nasadu tijekom vegetacije kojim se utvrđuje broj matičnih biljaka koje su u proiz­vodnji, stanje vegetativne razvijenosti i procjenjuje količina reprodukcijskog sadnog materijala te ujedno izdaje Certifikat o sadnom materijalu za proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala za najviše jednu godinu.

Poglavlje 10.

CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I IZDAVANJE CERTIFIKATA O SADNOM MATERIJALU

1) Za plemke, podloge za cijepljenje, sjeme i druge vrste reprodukcijskog sadnog materijala koje su proizvedene od stručno nadziranih inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka u skladu s Poglavljem 7. ovoga Dodatka, od stručno nadziranih osnovnih matičnih biljaka iz Poglavlja 8. ili od stručno nadziranih CAC matičnih biljaka iz Poglavlja 9. Zavod izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu.

2) Na temelju Uvjerenja o sadnom materijalu iz točke 1. dobav­ljač podnosi zahtjev u kojem navodi podatke o načinu pakiranja reprodukcijskog sadnog materijala i zahtijevanoj količini certifikata o sadnom materijalu po vrstama, sortama, podlogama i partijama.

3) Zavod izdaje certifikat o sadnom materijalu:

– za osnovni materijal koji je proizveden od stručno nadziranih inicijalnih ili predosnovnih matičnih biljaka,

– za osnovni materijal II. generacije koji je proizveden od stručno nadziranih osnovnih matičnih biljaka namijenjenih za umnažanje osnovnih matičnih biljaka u skladu s točkom 1. Poglavlja 4. ovoga Dodatka,

– za certificirani materijal koji je proizveden od stručno nadziranih osnovnih matičnih biljaka i/ili od osnovnih matičnih biljaka II. generacije,

– za CAC materijal koji je proizveden od stručno nadziranih CAC matičnih biljaka.

Poglavlje 11.

CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE CERTIFICIRANIH SADNICA

1) Zavod u rasadniku obavlja najmanje dva vizualna pregleda u tijeku vegetacije, kojima provjerava da li se certificirane sadnice proizvode u uvjetima, utvrđenim u Poglavlju 5. ovoga Dodatka i da li u pogledu zdravstvenog stanja i sortnosti ispunjavaju uvjete i zahtjeve iz Poglavlja 5. ovoga Dodatka. Pri pregledu ocjenjuje stanje i vanjski izgled vegetativne razvijenosti sadnica, provjerava moguća prazna mjesta u rasadniku i moguće novozasađene biljke te utvrđuje razloge za to. Pri stručnom nadzoru provjerava evidencije i dokaze, koje vodi dobavljač, posebno o porijeklu reprodukcijskog sadnog materijala, upotrijebljenog pri cijepljenju, te o izvedenim mjerama za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u rasadniku.

2) Po obavljenim pregledima iz prethodne točke zavod izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu.

3) Najkasnije 10 dana prije planiranog vađenja sadnica, dobavljač podnosi Zavodu zahtjev za izdavanje Cetrifikata o sadnom materijalu. U zahtjevu na Obrascu navodi traženu količinu Cetrifikata o sadnom materijalu po vrstama i sortama.

Poglavlje 12.

STRUČNI NADZOR OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA I SADNICA, PROIZVEDENIH OD REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA, KOJI JE STRUČNO NADZIRAN U DRUGOJ DRŽAVI

1) Bez obzira na odredbu podtočke 1. točke 2. Općih odredbi ovoga Dodatka u postupku stručnog nadzora u skladu s ovim Pravilnikom može se staviti reprodukcijski sadni materijal, koji je proizveden u jednoj od država članica Zajednice ili u trećoj državi, kojoj je priznata istovjetnost u skladu sa Zakonom, ako je proizveden u skladu s EPPO certifikacijskom shemom i ako ga je tijelo te države, ovlašteno za stručni nadzor, službeno potvrdio kao inicijalni ili predosnovni, osnovni ili certificirani materijal.

2) Na temelju prijave dobavljača iz točke 2. Poglavlja 11. ovoga Dodatka Zavod će potvrditi kao certificirane sadnice, sadnice koje su proizvedene iz reprodukcijskog sadnog materijala, koji je u drugoj državi proizveden i službeno potvrđen kao certificirani reprodukcijski sadni materijal, ako tijelo ovlašteno za stručni nadzor utvrdi, da taj materijal ispunjava uvjete iz točke 1. ovoga Poglavlja i da su ispunjeni zahtjevi za službeno potvrđivanje, propisani ovim Pravilnikom za certificirane sadnice.

DODATAK 3.
 

POPIS ŠTETNIH ORGANIZAMA KOJI UTJEČU NA KVALITETU REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA
 

Rod ili vrsta

Štetni organizmi

Citrus aurantifolia, limeta

Citrus limon, limun

Citrus x paradisi, grejpfrut

Citrus reticulata, mandarina

Citrus sinensis, naranča

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

Aleurothrixus floccosus

Meloidogyne spp.

Parabemisia myricae

– Tylenchulus semipenetrans

Gljivice

– Phytophthora spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Citrus leaf rugose

– Bolesti izazivane: psoroza, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

– Infectious variegation

– Viroidi kao što su exocortis, cachexia–xyloporosis

Corylus avellana, lijeska

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Epidiaspis leperii

Eriophyes avellanae

– Pseudaulacaspis pentagona

– Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Xanthomonas campestris pv. corylina

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Phyllactinia guttata

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Apple mosaic virus

– Hazel maculatura lineare mycoplasm

Cydonia spp., dunja

Pyrus communis, kruška

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Anarsia lineatella

– Eriosoma lanigerum

– štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

 

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Phytophthora spp.

– Rosellinia necatrix

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi

Svi

Fragaria x ananassa, jagoda

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Aphelenchoides spp.

– Ditylenchus dipsaci

– Tarsonemidae

Gljivice

– Phytophthora cactorum

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Strawberry green petal mycoplasm

Juglans regia, orah

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona and Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Xanthomonas campestris pv. juglandi

Gljivice

– Armillariella mellea

– Nectria galligena

– Chondrostereum purpureum

– Phytophthora spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Cherry leaf roll virus

Malus, jabuka

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Anarsia lineatella

– Eriosoma lanigerum

– štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perni­ciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

 

– Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Phytophthora cactorum

Rosellinia necatrix

– Venturia spp.

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi

Svi

Olea europaea, maslina

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Eusophera pinguis

Meloidogyne spp.

– Saissetia oleae

Bakterije

– Pseudomonas syringae pv. savastanoi

Gljivice

– Verticillium dahliae

Virusi i virusu slični organizmi

Svi

Pistacia vera, pistacio

Gljivice

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi

Svi

Prunus armeniaca, marelica

Prunus amygdalus, bajam

Prunus persica, breskva, nektarina

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Anarsia lineatella

– Capnodis tenebrionis

– Meloidogyne spp.

– Štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

– Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Rosellinia necatrix

– Taphrina deformans

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Prune dwarf virus

– Prunus necrotic ringspot virus

Prunus avium, trešnja

Prunus cerasus, višnja

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Capnodis tenebrionis

– Meloidogyne spp.

– Štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

– Pseudomonas syringae pv. syringae

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Rosellinia necatrix

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi

– Prune dwarf virus

– Prunus necrotic ringspot virus

Prunus domestica, šljiva

Prunus salicina, japanska šljiva

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Aculops fockeui

– Capnodis tenebrionis

– Eriophyes similis

– Meloidogyne spp.

– Štitaste uši, a posebno Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

– Pseudomonas syringae pv.
syringae

Gljivice

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Rosellinia necatrix

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Prune dwarf virus

– Prunus necrotic ringspot virus

Ribes spp., ribiz i ogrozd

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Aphelenchoides spp.

– Cecidophyopsis ribis

Bakterije

– Agrobacterium tumefaciens

Gljivice

– Armillariella mellea

– Nectria cinnabarina

– Rosellinia necatrix

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

– Black currant reversion

– Black currant infectious variegation agent

Rubus spp., kupine, maline i njihovi hibridi

Insekti, grinje i nematode u svim fazama razvoja

– Aceria essigi

Bakterije

– Agrobacterium rhizogenes

– Agrobacterium tumefaciens

– Rhodococcus fascians

Gljivice

– Armillariella mellea

– Didymella applanata

– Peronospora rubi

– Phytophthora fragariae var. rubi

– Verticillium spp.

Virusi i virusu slični organizmi, a posebno

Raspberry bushy dwarf virus

Raspberry leaf curl virus

 

 

DODATAK 4.

KARAKTERISTIKE SORTI I STUPANJ EKSPRESIJE POJEDINOG SVOJSTVA


Citrus sp.

Mladica: cijanidna boja vrška (10 do 15 cm od vrška)

odsutno

prisutno

Plod: oblik vrška

udubljen

odrezan

okrugao

lagano ispupčen

vidno ispupčen

Plod: boja površine

zelena

zelena prema žutoj

žuta

žuta prema narančastoj

narančasta

narančasta prema crvenoj

ružičasta

crvena

ljubičasta

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Corylus avellana L.

Vrijeme razvitka pupoljka lista (kada se dva lista pojave iz jednog pupoljka)

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Vrijeme cvjetanja muškog cvijeta

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Vrijeme cvjetanja ženskog cvijeta

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Pricvjetni listovi: dužina naspram dužine voća

kratki

jednaki

duži

Pricvjetni listovi: gustoća

slaba

srednja

jaka

Pricvjetni listovi: zgusnutost listova

slaba

srednja

jaka

Plod: veličina

vrlo mali

mali

srednji

veliki

vrlo veliki

Plod: oblik

okrugao

čunjast

jajolik

kratki polucilindričan

dugački polu-cilindričan

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Plod: postotak koštice (prema težini)

vrlo nisko

nisko

srednje

visoko

vrlo visoko


Cydonia Mill.

Sadnica: način rasta

uspravan

polu-uspravan

u širinu

List: oblik

eliptičan

jajolik

ovalan

okrugao

Plod: uobičajeni oblik

okrugao

ovalan

kruškolik

sužen

nepravilan

pravokutan


Fragaria x. ananassa Duch.

Cvat: položaj u odnosu na listove

ispod

u ravnini

gore

Plod: veličina

vrlo mali

mali

srednji

velik

vrlo velik

Plod: pretežiti oblik

oblik bubrega

sferoidan

okrugao

čunjast

duplo čunjast

gotovo cilindričan

oblik klina

jajolik

srcolik

Plod: boja

bjelkasto žuta

svijetlo narančasta

narančasta

narančasto crvena

crvena

ljubičasta

tamno ljubičasta

Vrijeme dozrijevanja (50% biljaka sa dozrelim plodovima)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Način donošenja ploda

ne cvate više puta u godini

djelomice cvate više puta u godini

potpuno cvate više puta u godini


Juglans regia L.

Vrijeme pupanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Drvo: tip ženskog cvata

jednostruk

složen

Drvo: tip grana ženskih grana sa cvjetovima

neodređeno

određeno

Vrijeme dozrijevanja

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno


Malus Mill.

Drvo: jačina

slabo

srednje

jako

Plod: oblik

okrugao

okruglasto čunjast

kratko okrugao čunjast

plosnat

plosnato okrugao (sferoidan)

čunjast

dugačko čunjast

odrezano čunjast

eliptičan

eliptično čunjast (ovalan)

pravokutan

pravokutno čunjast

pravokutno sužen

Plod: boja površine

narančasta

crvena

ljubičasta

smećkasta

Vrijeme početka cvjetanja (10% otvorenih cvjetova)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Sorte podloga

Drvo: jačina (u podnožju)

slabo

srednje

snažno

Drvo: broj osnovnih izdanaka (u podnožju)

vrlo malo

malo

srednje

mnogo

vrlo mnogo


Olea europe L.

Plod: oblik

izdužen

eliptičan

okrugao

Plod: ovojnica

odsutno

prisutno

Plod: oblik kraja uz trup

okrugao

odrezan

udubljen

Plod: širina šupljine stabljike

usko

srednje

široko


Prunus amygdalus Batsch.

Vrijeme početka cvjetanja

vrlo rano

vrlo rano do rano

rano

rano do srednje

srednje

srednje do kasno

kasno

kasno do vrlo kasno

vrlo kasno

Cvijet: boja latica

bijelo

ružičasto bijela

ružičasto

tamno ružičasto

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Suhi plod: oblik vrška

plosnat

okrugao

šiljast

Koštica: oblik

usko eliptična

eliptična

široko eliptična

vrlo široko eliptična


Prunus armeniaca L.

Plod: veličina

mali

srednji

veliki

Plod: dubina šupljine peteljke

plitko

srednje

duboko

Plod: temeljna boja površine

bijela

krem-boja prema žutoj

svijetlo narančasta

narančasta

tamno narančasta

Plod: boja mesnatog usplođa

bijela

krem-boja

svijetlo narančasta

narančasta

tamno narančasta

Vrijeme početka cvjetanja (kada drvo pokaže nekoliko sasvim otvorenih cvjetova)

rano

srednje

kasno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Prunus avium L. and Prunus cerasus L.

Vrijeme cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: boja površine

žuta

narančasto crvena

živa žuto crvena na blijedoj žutoj temeljnoj boji

živa žuto crvena

mahagonij

crna

Plod: vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Prunus domestica L.

Plod: veličina (na fiziološki dozreli plod)

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: uobičajeni oblik u presjeku (na fiziološki dozreli plod)

okruglo spljošten

okrugao

pravokutan

izdužen

Plod: temeljna boja površine (uključujući njegov cvijet; na fiziološki dozreli plod)

bjelkasta (prozirna)

zelena

žućkasto zelena

žuta

narančasto žuta

crvena

ljubičasta

ljubičasto plava

Plod: boja mesnatog usplođa (na fiziološki dozreli plod)

bjelkasta

žuta

žućkasto zelena

zelena

narančasta

crvena

Koštica: prianjanje mesnatom usplođu (na fiziološki dozreli plod)

ne prianja

napola prianja

prianja

Koštica: veličina u odnosu na plod (na fiziološki dozreli plod)

malo

srednje

veliko

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Prunus persica (L.) Batsch.

Drvo: tip

normalno

s bodljikama

Izbijanje cvjetova: cijanidna boja

odsutno

prisutno

Vrijeme početka cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Cvijet: oblik

ružolik

zvonast

Latice: veličina

jako male

male

srednje

velike

jako velike

Peteljka: medna žlijezda

odsutno

prisutno

Peteljka: oblik medne žlijezde

okrugla

oblik bubrega

Plod: dlačice

odsutne

prisutne

Plod: temeljna boja mesnatog usplođa

bijela

žuta prema narančasto žutoj

crvena

Koštica: prianjanje uz mesnato usplođe

odsutno

prisutno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Prunus Salicina L.

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: temeljna boja površine

bjelkasta (prozirna)

zelena

žućkasto zelena

žuta

narančasta prema žutoj

crvena

ljubičasta

ljubičasto plava

tamno plava

Plod: boja mesnatog usplođa

bjelkasta

žuta

žućkasta prema zelenoj

zelena

narančasta

crvena

Vrijeme cvjetanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Vrijeme dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Pyrus communis L.

Vrijeme cvjetanja (vrijeme punog cvata)

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: oblik u presjeku (u uzdužnom presjeku)

udubljen

ravan

izbočen

Plod: dužina u odnosu na najveći promjer

vrlo kratko

kratko

srednje

izduženo

vrlo izduženo

Plod: temeljna boja površine (u vrijeme dozrijevanja)

zelena

žućkasto zelena

žuta

crvena

Plod: dužina stabljike

kratka

srednja

dugačka

Vrijeme dozrijevanja za branje

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Ribes silvestre Mert et Koch,

Ribes niveum Lindl. (crveni ribiz i bijeli ribiz); Ribes sylvestre)

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

Svežanj ploda: dužina uključujući stabljiku

vrlo kratko

kratko

srednje

dugačko

vrlo dugačko

Boba: veličina

jako mala

mala

srednja

velika

jako velika

Boba: boja

bijela

bjelkasto žuta

ružičasta

red


Ribes uva crispa L. (ogrozd)

Sadnica: oblik

jajolik

okrugao

poprečno eliptičan

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: oblik

okrugao

eliptičan

kruškoliko

Plod: boja

žuta

žuto zelena

zelena s bijelim tonom

zelena

crvena

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Ribes nigrum L. (crni ribiz)

Sadnica: odnos visina/promjer

nizak

srednji

visok

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Vrijeme dozrijevanja ploda

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi and Ursini (kupina) i hibridi

Sadnica: način rasta

uspravan

uspravan do poluuspravan

poluuspravan

poluuspravan do u širinu

u širinu

Neaktivan izdanak: bodlje

odsutno

prisutno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Vrijeme početka dozrijevanja

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno


Rubus idaeus L. (malina)

Sadnica: broj mladih izdanaka

vrlo malo

malo

srednje

mnogo

vrlo mnogo

Samo vrste čiji je glavni plod ljeti na prošlogodišnjem izdanku

Neaktivan izdanak: boja

sivkasto smeđa

sivkasto smeđa prema smeđoj

smeđa

smeđa prema ljubičasto smeđoj

ljubičasto smeđe

Plod: boja

žuto

pale red

srednje crveno

tamno crveno

narančasto

ljubičasto

crno

Plod: veličina

vrlo malo

malo

srednje

veliko

vrlo veliko

Plod: odnos dužina/širina

dužina je jednaka širini

dužina je veća od širine

dužina je puno veća od širine

Glavni plod:

ljeti na prošlogodišnjem izdanku

na jesen na ovogodišnjem izdanku

Vrijeme dozrijevanja na prošlogodišnjem izdanku

vrlo rano

rano

srednje

kasno

vrlo kasno

DODATAK 5.

UVJETI PROIZVODNJE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA TEHNIKOM »IN VITRO«

1. Uzgoj matičnih biljaka čije se tkivo koristi obavlja se u uvjetima koji moraju osigurati zdravstveno stanje sukladno zahtjevima propisanim za pojedinu kategoriju sadnog materijala.

2. Matične biljke moraju biti službno potvrđene i certificirane u skladu s uvjetima iz ovog Pravilnika.

3. Za umnažanje se koristi vršni meristem koji u pravilu nije zaražen virusima.

4. Meristemski vrh prenosi se u aseptične uvjete u kojima ne postoji mogućnost zaraze.

5. U laboratoriju se obavlja rezanje, priprema hranidbene podloge, postavljanje stanica na podlogu, zakorjenjivanje, kalusiranje i razvoj mladih biljaka. U ovoj fazi svi uvjeti razvoja biljke moraju biti strogo kontrolirani.

6. Kada biljke u epruvetama dosegnu određenu visinu prenose se u aklimatizacijski blok. Za aklimatizaciju se obično koristi staklenik koji je sterilan i zaštićen od ulaska  insekata. Biljke se prenose iz epruvete s hranidbene podloge u uvjete uzgoja u tlu. Faza aklimatizacije je najosjetljivija faza u in vitro  kulturi obzirom da u ovoj fazi može doći do reinfekcije virusima vektorima iz tla ili insektima.

7. Nakon aklimatizacije koja vremenski traje različito u zavisnosti od biljne vrste, biljke se iznose u rasadnik.

 

 

DODATAK 6.