Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

NN 124/2006 (15.11.2006.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2762

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 7., Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja otpadnim uljima, obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za sakupljanje otpadnih ulja te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima.

Članak 2.

(1) Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava skupljanja otpadnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na gospodarenje otpadnim uljima koja sadrže PCB-e i PCT-e iznad 30 mg/kg, emulzijama i zauljenim tekućim otpadom koji sadrže u svom sastavu osim otpadnih emulzijskih ulja i ostalih otpadnih ulja i ostale onečišćujuće tvari i vodu.

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Otpadno ulje« je otpadno mazivo ulje i otpadno jestivo ulje.

2. »Otpadno mazivo ulje« je svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko (ulje koje se rabi u elektroenergetskim sustavima) i/ili termičko ulje (ulje koje se rabi u sustavima za grijanje ili hlađenje) koje više nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno, posebice rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih kutija, mineralna i sintetička maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine i hidraulička ulja osim ulja koja se primješavaju benzinima kod dvotaktnih motora s unutrašnjim izgaranjem.

3. »Otpadno jestivo ulje« je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno.

4. »Proizvođač ulja« je pravna ili fizička osoba koja uvozi, proizvodi i stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj svježa ulja prema ovom Pravilniku.

5. »Posjednik otpadnih ulja« je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadna ulja i pri čijem obavljanju djelatnosti stalno ili povremeno nastaju otpadna ulja.

6. »Oporaba otpadnih ulja« označava postupke materijalne oporabe kojima se dobivaju novi proizvodi ili omogućuje ponovna uporaba otpadnih ulja ili postupak termičke obrade odnosno uporaba otpadnih ulja u energetske svrhe.

7. »Materijalna oporaba otpadnih ulja« je svaki postupak oporabe kojim se dobiva novi proizvod ili se procesom pročišćavanja (rafiniranjem) omogućuje njihova ponovna uporaba.

8. »Termička obrada otpadnih ulja« je postupak oporabe koji označava uporabu otpadnih ulja kao goriva.

9. »Zbrinjavanje otpadnih ulja« označava postupak konačnog zbrinjavanja otpadnih ulja nekim drugim odgovarajućim propisanim postupkom osim oporabe otpadnih ulja.

10. »Sakupljanje otpadnih ulja« je sakupljanje, privremeno skladištenje, predobrada/kondicioniranje, razvrstavanje i prijevoz otpadnih ulja od posjednika prema ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

11. »Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih ulja« je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za sakupljanje otpadnih ulja.

12. »Ovlaštena osoba za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja« je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

13. »Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja« je naknada koju plaćaju uvoznici svježeg mazivog ulja u Republiku Hrvatsku ili proizvođači svježeg mazivog ulja u Republici Hrvatskoj - obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda.

14. »Stavljanje na tržište svježih mazivih ulja« je uvoz svježih mazivih ulja u carinski prostor Republike Hrvatske i/ili snabdjevanje ili stavljanje na raspolaganje svježih mazivih ulja, bilo u zamjenu za plaćanje ili besplatno pravnim i/ili fizičkim osobama unutar Republike Hrvatske.

15. »Naknada ovlaštenom sakupljaču otpadnih mazivih ulja« je naknada koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) plaća za sakupljanje otpadnih mazivih ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih mazivih ulja. U naknadu je uključen porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu PDV).

16. »Naknada ovlaštenom sakupljaču otpadnih jestivih ulja« je naknada koju Fond plaća za sakupljanje otpadnih jestivih ulja ovlaštenom skupljaču otpadnih jestivih ulja. U naknadu je uključen PDV.

17. »Prateći list« je obrazac propisan Pravilnikom o vrstama otpada.

18. »Dokument o prometu i Prateći list o prekograničnom prometu neopasnim otpadom« su obrasci propisani Uredbom o nadzoru prekograničnog prometa otpadom.

II. GOSPODARENJE OTPADNIM ULJIMA

Članak 4.

(1) Gospodarenje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ih nije moguće oporabiti.

(2) Pravo obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadnim uljima stječe se temeljem dozvole koja se pribavlja sukladno Zakonu o otpadu.

(3) Pravo osobe ovlaštene za sakupljanje otpadnih ulja stječe se koncesijom za sakupljanje otpadnih ulja na temelju Zakona o otpadu

(4) Pravo osobe ovlaštene za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja stječe se koncesijom za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja na temelju Zakona o otpadu.

Članak 5.

(1) Gospodarenje otpadnim uljima mora se provoditi na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.

(2) Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je:

1. ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave;

2. odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja;

3. oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet.

4. sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja.

Sakupljanje otpadnih ulja

Članak 6.

Posjednici otpadnih ulja dužni su osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnih ulja nastalih njihovom djelatnošću.

Članak 7.

(1) Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.

(2) Dozvoljeno je mješanje samo otpadnih ulja I. i II. kategorije prema članku 21. ovog pravilnika koja se predaju ovlaštenom sakupljaču za otpremu na termičku obradu.

Članak 8.

Spremnici za sakupljanje otpadnog mazivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i uz propisanu oznaku ključnog broja otpadnog ulja moraju nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja.

Članak 9.

(1) Posjednici otpadnih jestivih ulja, dužni su osigurati da se otpadna jestiva ulja, koja nastanu pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima.

(2) Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja.

Oporaba i zbrinjavanje otpadnih ulja

Članak 10.

(1) Materijalna oporaba otpadnih ulja ima prednost pred ostalim načinima oporabe.

(2) U slučaju da se otpadna ulja ne oporabljuju materijalnom oporabom već oporabljuju termičkom obradom, mora se osigurati da se termička obrada obavlja prema propisima koji uređuju područje zaštite okoliša u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3MW.

(3) U slučaju da se otpadna ulja ne oporabljuju niti jednim od postupaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mora se osigurati da se otpadna ulja konačno zbrinu nekim drugim odgovarajućim propisanim postupkom zbrinjavanja.

Članak 11.

Termička obrada otpadnih ulja odnosno uporaba otpadnih ulja kao goriva mora se obavljati na način da se poštuju granične vrijednosti emisija propisane posebnim propisom.

Članak 12.

Materijalna oporaba otpadnih ulja koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB-e) i poliklorirane terfenile (PCT-e) može se dopustiti ukoliko postupci materijalne oporabe omogućuju da se PCB-i i PCT-i unište ili smanje na način da ulja dobivena materijalnom oporabom ne sadrže PCB-e i PCT-e iznad najviše dopuštene granice od 5 mg/kg.

Članak 13.

Pepeo, mulj i drugi otpad koji nastane nakon oporabe i/ili zbrinjavanja ili ponovne uporabe otpadnih ulja mora se zbrinuti u skladu s posebnim propisima.

III. SUSTAV GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA

Članak 14.

(1) Proizvođač ulja dužan je u suradnji s Fondom redovno obavještavati prodavatelja ulja o načinu i mjestima skupljanja otpadnih ulja na način da se izbjegne nastajanje rizika i opasnosti po okoliš i zdravlje ljudi.

(2) Prodavatelj koji prodaje svježe ulje dužan je osigurati kupcu obavijest iz stavka 1. ovoga članka o mjestu na kojem može predati svoje otpadno ulje bez naplate naknade.

Članak 15.

(1) Posjednik otpadnih ulja dužan je predati otpadna ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja uz popunjeni prateći list.

(2) Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove.

Članak 16.

(1) Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade.

(2) Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je otpadna ulja predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

(3) U slučaju da za sakupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ilizbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova na teret posjednika.

Članak 17.

(1) Ovlaštena tvrtka za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja dužna je preuzeti sakupljena otpadna ulja od ovlaštenog sakupljača otpadnih ulja bez naknade.

(2) Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od ovlaštenog sakupljača otpadnih ulja, ovlaštena tvrtka za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja dužna je ovjeriti prateće listove.

(3) Ovlaštena tvrtka za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja mora imati propisano skladište/spremnike za prihvat sakupljenih otpadnih ulja koje omogućuje obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja redovito i bez zastoja.

Članak 18.

(1) Posjednici otpadnih ulja i svi koji gospodare otpadnim uljima dužni su voditi Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU).

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovog članka se vodi na propisanom obrascu, koji je prikazan u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Uz Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka posjednik otpadnih ulja dužan je za svaku godinu voditi evidenciju o ukupnim količinama kupljenog svježeg ulja, količinama proizvedenog otpadnog ulja, količinama predanim ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadnim uljima i ostalim podacima prema posebnim propisima.

Članak 19.

(1) Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih ulja obvezna je voditi evidenciju o količini i vrsti sakupljenih otpadnih ulja, te o količini i vrsti otpadnog ulja kojeg je predala ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

(2) Ovlaštena osoba za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja obvezna je voditi evidenciju o količini prihvaćenog i oporabljenog i/ili zbrinutog otpadnog ulja.

(3) Osobe ovlaštene za sakupljanje i oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja dužne su Agenciji za zaštitu okoliša i inspekciji zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, svaka tri mjeseca dostaviti izvješće na propisanom obrascu iz Dodataka III., IV. i V. i VI. ovog pravilnika s podacima o: sakupljenim vrstama i količinama otpadnih ulja koje su predane ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja i vrsti i količini oporabljenog i/ili zbrinutog otpadnog ulja i vrsti i količini izvezenog otpadnog ulja iz Republike Hrvatske.

(4) U slučaju izvoza otpadnih ulja na oporabu i/ili zbrinjavanje, uz izvješće iz stavka 3. ovog članka, ovlašteni sakupljač mora dostaviti dokaz da je otpad oporabljen i/ili zbrinut što dokazuje ovjerenim obrascem Dokumenta o prometu i/ili ovjerenim obrascem Pratećeg lista za prekogranični promet neopasnim otpadom.

Kategorije otpadnih mazivih ulja

Članak 20.

(1) Svježa maziva ulja u smislu gospodarenja otpadnim mazivim uljima svrstana su prema tarifnim oznakama iz Uredbe o carinskim tarifima prema Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) U svježa maziva ulja iz stavka 1. ovog članka ne svrstavaju se svježa maziva ulja i tekućine i njima srodni proizvodi koji su biljnog ili životinjskog podrijetla i razgradljivost čijih je sastavnih dijelova i dodataka najmanje 60% što se dokazuje odgovarajućim certifikatom ili analizom akreditiranog laboratorija za analizu svojstava ulja biljnog ili životinjskog podrijetla.

Članak 21.

Prema stupnju onečišćenja, otpadna maziva ulja se razvrstavaju u četiri kategorije:

I. kategorija – otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja.

II. kategorija – otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2% i ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa.

III. kategorija – otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5 %, ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550 C. Ova se ulja moraju spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99 %.

IV. kategorija – poliglikoli/oliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i oporabiti i/ili zbrinuti odvojeno.

IV. NAKNADA ZBRINJAVANJA OTPADNH MAZIVIH ULJA

Članak 22.

(1) Obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaćaju naknadu zbrinjavanja na uvoz svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku, odnosno na svježa maziva ulja proizvedena u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda.

(2) Naknada se plaća Fondu.

(3) Obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja ne plaćaju naknadu kod uvoza baznih svježih ulja iz Dodatka I. ovog Pravilnika koja se isključivo koriste kao potrebna sirovina za proizvodnju novih svježih ulja u Republici Hrvatskoj i proizvodnju drugih proizvoda gdje nakon uporabe takvih proizvoda ne nastaju otpadna ulja.

Članak 23.

(1) Osnova za obračun naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je litra ulja.

(2) Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća se Fondu za uvezena i/ili proizvedena svježa maziva ulja prema Dodatku I. ovog Pravilnika u iznosu od 1,00 kn/litri svježeg mazivog ulja.

Članak 24.

(1) Naknadu iz članka 23., stavka 2. kod uvoza svježih mazivih ulja iz ovoga Pravilnika obračunava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD) ili na drugi odgovarajući način u dogovoru s Carinskom upravom, a naknadu na proizvedena svježa ulja obračunava Fond prilikom stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj na temelju podataka prema članku 25. ovoga Pravilnika

(2) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstva financija – Carinska uprava dostavlja Fondu na način i u rokovima koji će se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom.

(3) Na temelju podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja.

(4) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Članak 25.

(1) O uvozu ili stavljanju na tržište svježeg mazivog ulja ili izvozu svježih mazivih ulja iz Republike Hrvatske obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja dužan je voditi poslovnu evidenciju.

(2) Podaci iz evidencije dostavljaju se Fondu na posebnom obrascu.

(3) Sadržaj i način vođenja obrasca odredit će Fond.

Članak 26.

(1) Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koji u tijeku poslovne godine izveze određenu količinu svježih mazivih ulja ima pravo na povrat naknade za izvezenu količinu svježih mazivih ulja na temelju jedinstvene carinske deklaracije.

(2) Za izvezenu količinu svježih mazivih ulja obveznik plaćanja ostvaruje pravo na povrat plaćene naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja po litri izvezenog svježeg mazivog ulja umanjene za 2% iznosa radi manipulativnih troškova.

(3) Za ostvarenje prava iz st. 1. i 2. ovog članka obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja mora dokazati Fondu da je za svježa maziva ulja koje je izvezao, platio naknadu zbrinjavanja prilikom uvoza tih svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku.

V. OBRAČUNAVANJE TROŠKOVA GOSPODARENJA OTPADNIM ULJIMA OVLAŠTENIM SKUPLJAČIMA

Članak 27.

Ovlašteni skupljači otpadnih ulja imaju pravo na naknadu troškova za gospodarenje otpadnim uljima.

Članak 28.

Pod troškovima gospodarenja otpadnim mazivim uljima podrazumijeva se naknada za sakupljanje otpadnih mazivih ulja koja obuhvaća troškove sakupljanja, predobrade/kondicioniranja, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih mazivih ulja do mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja.

Članak 29.

(1) Naknada za sakupljanje ovlaštenom skupljaču otpadnih mazivih ulja za sakupljene i predane količine otpadnih mazivih ulja iznosi 1,00 kn/litri.

(2) Pored naknade iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni skupljač otpadnih mazivih ulja ima pravo na naknadu stvarnih troškova trajektnog prijevoza, uz predočenje računa.

Članak 30.

Pod troškovima gospodarenja otpadnim jestivim uljima podrazumijeva se naknada za sakupljanje otpadnih jestivih ulja koja obuhvaća troškove sakupljanja, predobrade/kondicioniranja, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih jestivih ulja do mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih jestivih ulja.

Članak 31.

(1) Naknada za sakupljanje ovlaštenom sakupljaču otpadnih jestivih ulja za sakupljene i predane količine otpadnih jestivih ulja iznosi 0,4 kn/litri.

(2) Pored naknade iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni sakupljač otpadnih jestivih ulja ima pravo na naknadu stvarnih troškova trajektnog prijevoza, uz predočenje računa.

Članak 32.

(1) Fond vodi evidenciju o proizvođačima i količini svježeg mazivog ulja stavljenog na tržište.

(2) Fond vodi evidenciju o ovlaštenim osobama za sakupljanje otpadnih ulja i ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Proizvođač je dužan do 15. veljače 2007. godine dostaviti Fondu popunjeni obrazac prema članku 25. ovog Pravilnika s podacima o proizvedenim i uvezenim količinama svježih mazivih ulja stavljenih na tržište Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine i za siječanj 2007. godine.

(2) Fond će temeljem podataka za siječanj 2007.godine iz stavka 1. ovog članka obračunati obveze proizvođača.

(3) Način vođenja obrasca iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika odredit će Fond u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Obveza plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja iz članka 23. započinje 1. siječnja 2007. godine.

(5) Obveze i prava sakupljanja i oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja započinju danom sklapanja ugovora ovlaštenika koncesije s Fondom, ali ne prije 1. siječnja 2007.

Članak 34.

Dodaci I., II., III., IV., V., VI. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u« Narodnim novinama«

Klasa: 351-01/06-04/42

Urbroj: 531-08-1-06-1

Zagreb, 9. studenoga 2006.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

DODATAK I.
 

TARIFNE OZNAKE MAZIVIH ULJA PREMA UREDBI O CARINSKOJ TARIFI ZA KOJE SE PLAĆA NAKNADA ZBRINJAVANJA OTPADNIH MAZIVIH ULJA PREMA OVOM PRAVILNIKU
 

Naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70 % ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih iz bitumenskih minerala, što čine osnovne sastojke tih ulja osim otpadnih ulja

2710 19 81 – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje

2710 19 83 – tekućine za hidrauliku

2710 19 87 – ulja za mjenjače i reduktore

2710 19 91 – ulja za obradu kovina, za odjeljivanje kalupa, ulja protiv korozije

2710 19 93 – elektroizolacijska ulja

2710 19 99 – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti

Pripravci za podmazivanje (uključujući one na osnovi reznog ulja i pripravci za otpuštanje vijaka i matica, pripravci protiv hrđe i korozije te pripravci za odvajanje kalupa na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci što se rabe za pouljivanje i mašćenje tekstila, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke što sadrže 70 % ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenog iz bitumenskih minerala, kao osnovnih sastojaka.

3403 19 91 – pripravci za podmazivanje strojeva, uređaja i vozila

3403 19 99 – ostalo

3403 99 10 – pripravci za podmazivanje strojeva, uređaja i vozila – ostalo

3403 99 90 – ostalo

3819 00 00 – tekućine za hidrauličke kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulički prijenos što ne sadrže ili sadrže manje od 70 % masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobivenih iz bitumenskih minerala

 

 

DODATAK II.


OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)

 

OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA

DJELATNOST

Posjednik

Sakupljač

Osoba za oporabu i/ili zbrinjavanje

PODACI O TVRTKI

Naziv tvrtke

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

Ključni broj

Kategorija otpadnih ulja

Datum

Količina svježih ulja

Količina proizvedenih otpadnih ulja

Količina predanih otpadnih ulja

Količina preuzetih otpadnih ulja (dio za sakupljača i osobu za oporabu i/ili zbrinjavanje)

Sakupljaču

Predano na oporabu i/ili zabrinjavanje

Sakupljeno

Predano na oporabu i/ili zabrinjavanje

Oporabljeno/zbrinuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                      DODATAK III.


IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH MAZIVIH ULJA ISOMU

Za __________mjesec_________godine


                                    I. DIO: PODACI O SAKUPLJAČU
 

Ime sakupljača (tvrtka):________________________________

Adresa: ____________________________________________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon:____________________________________________

Faks: ______________________________________________

e-mail adresa: _______________________________________

Matični broj: ________________________________________

Ključni broj otpada:___________________________________

 

                                    II. DIO: IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA


SAKUPLJENO OTPADNIH MAZIVIH ULJA ____________litara,

A. Predano na oporabu i/ili zbrinjavanje :

Na materijalnu oporabu Na termičku obradu Na zbrinjavanje

Naziv tvrtke za zbrinjavanje: ____________________________

1. _______________ količina __________ litara, datum _____

2. _______________ količina __________ litara, datum _____

3. _______________ količina __________ litara, datum _____

4. _______________ količina __________ litara, datum _____

UKUPNO PREDANO NA OBRAĐIVANJE: ______________litara


B. Izvezeno na oporabu i/ili zbrinjavanje

Predano na zbrinjavanje:

Na materijalnu oporabu Na termičku obradu Na zbrinjavanje

Naziv tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavnje: ___________________

1. _______________ količina __________ litara, datum _____

2. _______________ količina __________ litara, datum _____

3. _______________ količina __________ litara, datum _____

4. _______________ količina __________ litara, datum _____

UKUPNO PREDANO NA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE: _____________________litara

Mjesto:__________                        Potpis:

Datum:__________                       MP

                              

                              DODATAK IV.
 

IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE
               OTPADNIH MAZIVIH ULJA IOOMU

Za __________mjesec_________godine


                I. DIO: PODACI O TVRTKI ZA OPORABU I/ILI
                                     ZBRINJAVANJE

Ime (tvrtka): ________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon: ____________________________________________

Faks: ______________________________________________

e-mail adresa: _______________________________________

Matični broj: ________________________________________

Ključni broj otpada: ___________________________________


                II. DIO: IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OPORABLJENIM
                        I/ILI ZBRINUTIM KOLIČINAMA OTPADNIH
                                                MAZIVIH ULJA

Preuzeto od sakupljača  ____________________litara

Postupak oporabe i/ili zbrinjavanja: ___________________litara

Zbrinuto ukupno: ____________________litara

Mjesto:__________     Potpis:

Datum:__________     MP


                                              

                                                  DODATAK V.
 

IZVJEŠĆE SAKUPLJAČA OTPADNIH JESTIVIH ULJA ISOJU

Za __________mjesec_________godine


                                        I. DIO: PODACI O SAKUPLJAČU

Ime sakupljača (tvrtka): ________________________________

Adresa: ____________________________________________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon: ____________________________________________

Faks: ______________________________________________

e-mail adresa: _______________________________________

Matični broj: ________________________________________

Ključni broj otpada: ___________________________________


                                        II. DIO: IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA

SAKUPLJENO OTPADNIH JESTIVIH ULJA _____________litara

A. Predano na oporabu i/ili zbrinjavanje:

na materijalnu oporabu na termičku obradu na zbrinjavanje

Naziv tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje: ___________________

________________________________________________

1. _______________ količina __________ litara, datum _____

2. _______________ količina __________ litara, datum _____

3. _______________ količina __________ litara, datum _____

4. _______________ količina __________ litara, datum _____

UKUPNO PREDANO NA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE:______
_______________litara

B. Izvezeno na oporabu i/ili zbrinjavanje

Predano na zbrinjavanje:

na materijalnu oporabu na termičku obradu na zbrinjavanje

Naziv tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje:____________________

1. _______________ količina __________ litara, datum ______

2. _______________ količina __________ litara, datum ______

3. _______________ količina __________ litara, datum ______

4. _______________ količina __________ litara, datum ______

UKUPNO PREDANO NA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE:_______
______________litara

Mjesto:__________                        Potpis:

Datum:__________                       MP

 

 

                                              DODATAK VI.


IZVJEŠĆE TVRTKE ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE
                OTPADNIH JESTIVIH ULJA IOOJU

Za __________mjesec_________godine


                I. DIO: PODACI O TVRTKI ZA OPORABU I/ILI ZBRINJAVANJE

Ime (tvrtka):_________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Osoba za kontakt: _____________________________________

Telefon: ____________________________________________

Faks: ______________________________________________

e-mail adresa: ________________________________________

Matični broj: _________________________________________

Ključni broj otpada: ____________________________________


                II. DIO: IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OPORABLJENIM
            I/ILI ZBRINUTIM KOLIČINAMA OTPADNIH JESTIVIH ULJA

Preuzeto od skupljača ____________________________ litara

Postupak oporabe i/ili zbrinjavanja:___________________ litara

Zbrinuto ukupno: ________________________________ litara

Mjesto:__________                        Potpis:

Datum:__________                       MP