Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

NN 125/2006 (17.11.2006.), Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2769

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi
 

PRAVILNIK
 

O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S RENDGENSKIM UREĐAJIMA, AKCELERATORIMA I DRUGIM UREĐAJIMA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

I. OPĆE ODREDBE

1. Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjere zaštite za obav­ljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje.
(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se:
– uvjeti koje moraju ispunjavati prostor i postrojenja u kojima su smješteni ili se koriste rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje sukladno namjeni i mjestu uporabe,
– tehničke značajke, temeljni zahtjevi bitnih značajki uređaja i radni uvjeti kojima moraju udovoljavati rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje za dobivanje dozvole za njihovu uporabu,
– mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja, vrsta, svojstva i količina te način uporabe zaštitne opreme i osobne zaštitne opreme tijekom obavljanja djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje,
– i druge tehničke i organizacijske mjere potrebite za unapređenje sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
Elektroničko pojačalo slike jest dodatni uređaj na rendgenskom uređaju u kojem se rendgensko zračenje koje nosi primarnu sliku nastalu prolazom rendgenskog zračenja kroz predmet ispitivanja pretvara u optičko zračenje koje je pri tom pojačava i stvara jasnu sliku koja se televizijskim sustavom nadograđenim na elektroničko pojačalo prenosi na TV monitor;
Etalon jest tvarna mjera, mjerilo, referencijska tvar ili mjerni sustav namijenjen za određivanje, ostvarivanje, čuvanje ili obnav­ljanje jedinice jedne ili više vrijednosti kakve veličine da bi mogli poslužiti kao referencija;
Etaloniranje (umjeravanje) jest skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili mjerni sustav ili vrijednosti koje prikazuje neka tvarna mjera ili neka referencijska tvar i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima;
Industrijska radiografija jest postupak ispitivanja predmeta u kontroli bez razaranja koji se u gospodarstvu primjenjuje uporabom rendgenskih uređaja ili akceleratora radi istraživanja i otkrivanja nesavršenosti, pogrešaka i oštećenja u predmetu ispitivanja;
Mamografija jest snimanje dojki posebnim rendgenskim uređajem u svrhu dijagnostike;
Osiguranje kakvoće jesu sve planirane i sustavno provođene aktivnosti potrebne za osiguranje visokog stupnja pouzdanosti da sustav, sastavnica sustava ili proces udovoljava uvjetima propisanim odgovarajućim normama;
Prosvjetljavanje ili dijaskopija jest postupak za dobivanje i istovremeno prikazivanje informacije nastale prolazom rendgenskog zračenja kroz predmet ispitivanja u obliku vidljive slike koju prenosi selektivno apsorbirano rendgensko zračenje do mjesta prijama slike-zaslona;
Provjera kakvoće jest sastavni dio osiguranja kakvoće. To je skup postupaka (programiranje, usklađivanje, provedba) u svrhu održanja i unapređenja kakvoće. Provjera kakvoće obuhvaća ispitivanje, ocjenu i održanje svih provjerljivih i mjerljivih značajki sustava ili uređaja na propisanoj razini;
Snimanje ili radiografija jest postupak za dobivanje i bilježenje informacije koja nastaje prolazom i selektivnom apsorpcijom ionizirajućeg zračenja u predmetu ispitivanja na prijamnom sustavu (film u kaseti);
Zračnik jest dio rendgenskog uređaja koji čini kućište s otvorom za prolaz korisnog snopa rendgenskog zračenja i rendgenska cijev umetnuta u to kućište;
Žarište rendgenske cijevi jest mjesto na anodi rendgenske cijevi na kojem nastaje rendgensko zračenje.

Članak 3.

(1) Vrsta, sastav, debljina, način ugradnje i ostala svojstva gradiva za izgradnju prostorije u kojoj se koristi rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje moraju se predvidjeti i specificirati projektom uzimajući u obzir najveću energiju i jakost zračenja, usmjerenost snopa zračenja, efektivno vrijeme proizvodnje zračenja, te radna mjesta u susjednim prostorijama, odnosno nazočnost osoba u okolišu prostorije.
(2) Zidovi, vrata, dovratnici, prozori, pod i strop prostorije u kojoj je smještena rendgenska cijev ili dio uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje moraju biti izgrađeni od gradiva koji osiguravaju odgovarajuću zaštitu svim osobama u susjednim prostorijama sukladno kategorizaciji područja prema posebnom propisu o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju.

Članak 4.

(1) Prostorije u kojima se koriste rendgenski uređaji, akceleratori i drugi uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje moraju biti projektirane, izgrađene i opremljene tako da zidovi, vrata, dovratnici, prozori i strop tijekom uporabe tih uređaja u svim uvjetima rada ne propuštaju dozu ili brzinu doze iznad propisanih granica.
(2) Doza ili brzina doze iz stavka 1. ovoga članka mora biti ispod propisanih granica i to toliko niska koliko je to razumno moguće postići uzimajući u obzir tehničke, gospodarske, socijalne i ostale čimbenike prilikom projektiranja, gradnje i opremanja prostorije.

Članak 5.

(1) Prostorije predviđene za uporabu rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje moraju biti izgrađene tako da njihove stjenke (zidovi, vrata, prozor, strop i pod) predstavljaju granicu područja izloženosti.
(2) Čekaonica i kabine za presvlačenje pacijenata te tamna komora za razvijanje rendgenskih filmova moraju biti izvan područja izloženosti.
(3) Posebna prostorija s upravljačkim uređajem rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje smatra se područjem nadgledanja.

Članak 6.

(1) Za projekt prostorije u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje prije početka izgradnje potrebno je pribaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o tome da li su projektom predviđene odgovarajuće mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno vrsti i namjeni uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje koji će se koristiti u tim prostorijama.
(2) Poslije izgradnje i opremanja, a prije početka uporabe za prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje potrebno je pribaviti mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.
(3) Mišljenje o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju iz stavka 2. ovoga članka daje ovlašteni stručni tehnički servis po obavljenom ispitivanju na zahtjev vlasnika, graditelja ili korisnika prostorije. Zahtjevu treba priložiti građevinsku dozvolu.
(4) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ponovno zatražiti poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije.

Članak 7.

(1) Ako se rendgenski uređaj ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi ili samo povremeno koristi u prostorijama koje nisu namjenski građene za uporabu izvora zračenja ili na radilištu u otvorenom prostoru, granica područja izloženosti određuje se mjerenjem odgovarajuće brzine doze i proračunom efektivne doze u datim okolnostima te određivanjem minimalne udaljenosti od dijela uređaja koji izravno proizvodi zračenje do koje se tijekom uključenja uređaja smije odobriti pristup radnicima i ostalim osobama.
(2) Na granici područja izloženosti mora biti tijekom uporabe uređaja u otvorenome prostoru vidljivo istaknut natpis upozorenja ili oznaka opasnosti od zračenja, svjetlosni ili zvučni signali ili se na drugi način moraju upozoriti i zaustaviti osobe koje neovlašteno mogu ući u područje izloženosti i biti izložene ionizirajućem zračenju.

Članak 8.

U prostoriji s rendgenskim uređajem, akceleratorom ili drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se nalaziti isključivo oprema i predmeti koji su nužni za korištenje toga uređaja.

Članak 9.

(1) Ulaz u područje izloženosti mora biti nadziran od radnika koji rade u tom području i posebno obilježen oznakom upozorenja opasnosti od zračenja.
(2) Područje izloženosti iz stavka 1. ovoga članka u smislu obvezne provedbe mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja postoji samo za vrijeme dok je uključena glavna sklopka kojom se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje priključuje na električnu mrežu.

Članak 10.

(1) U području izloženosti tijekom rada uređaja smiju biti nazočne samo osobe čija je nazočnost neophodna tijekom uporabe uređaja.
(2) Ulaz u područje izloženosti mora biti izveden tako da onemogućava nekontrolirani ulazak.

Članak 11.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavi, iznajmi ili na drugi način obavi drugu vrstu prometa rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje poslije njihove montaže, a prije predaje tih uređaja krajnjem korisniku mora od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti ispitivanje tih uređaja.
(2) Pravna ili fizička osoba koja ugrađuje nove dijelove, servisira ili popravlja rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje obvezna je od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti novo ispitivanje poslije svake značajnije popravke uređaja ili zamjene dijelova uređaja koji su bitni za proizvodnju zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod i sl.).

Članak 12.

(1) Pravna ili fizička osoba koja je montirala uređaj obvezna je u roku od 15 dana od završetka montiranja Državnom zavodu za zaštitu od zračenja dostaviti osnovne podatke o uređaju koji je montiran te naziv krajnjeg korisnika kojem je predan.
(2) Ako krajnji korisnik rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, prestane isti koristiti, rashoduje ga, otpiše ili otuđi obvezan je u roku od 15 dana o tome izvijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe kod koje se uređaj nalazi.

Članak 13.

(1) Uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje moraju udovoljavati hrvatskim normama (HRN) i drugim međunarodnim i harmoniziranim europskim normama (EN, ISO, IEC) što se dokazuje izvornikom koji mora biti preveden na hrvatski jezik ili ovjerenom preslikom certifikata sukladnosti.
(2) Uvoznik, proizvođač ili dobavljač uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje obvezan je predati krajnjem korisniku certifikat sukladnosti uređaja, odnosno certifikat za bitne dijelove uređaja (zračnik, rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod), uputu za rukovanje i održavanje uređaja na hrvatskome jeziku i jamstveni list.

II. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE U MEDICINI I STOMATOLOGIJI

A. DIJAGNOSTIKA

1. Rendgenski uređaji

1.1. Opće odredbe

Članak 14.

(1) U jednoj prostoriji istovremeno smije biti uključena samo jedna rendgenska cijev.
(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na rendgenske uređaje kod kojih za potrebe određenog dijagnostičkog postupka dvije cijevi istovremeno ozračuju bolesnika.

Članak 15.

(1) Glavni prekidač kojim se rendgenski uređaj priključuje na električnu mrežu mora biti lako dostupan i dohvatljiv s uobičajenoga radnog mjesta osobi koja rukuje rendgenskim uređajem. Po potrebi je potrebno u prostoriji ili na dijelovima rendgenskog uređaja postaviti odgovarajući broj dodatnih sigurnosnih prekidača na pritisak koji trenutno mogu prekinuti napajanje rendgenskog uređaja.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na pokretne rendgenske uređaje i uređaje za snimanje zubi koji se na električnu mrežu priključuju izravno utikačem sa zaštitnim uzemljenjem.

Članak 16.

(1) U zid između prostorije u kojoj se nalazi upravljački uređaj nepokretnog (stacionarnog) rendgenskog uređaja i prostorije sa zračnikom i rendgenskom cijevi u kojoj se obavlja pregled, mora se ugraditi prozor sa staklom ili providnim materijalom odgovarajućeg zaštitnog učinka. Između tih prostorija obvezna je i dvosmjerna audio veza između tih prostorija.
(2) Vremenski prekidač upravljačkog uređaja kod pokretnih rendgenskih uređaja ili rendgenskih uređaja za snimanje zuba mora imati električni vodič dužine koja omogućuje uključivanje zračenja s udaljenosti dostatne da se ozračenje izloženog radnika smanji na najmanju moguću mjeru ispod propisanih granica za područje nadgledanja. Izloženi radnik pri uključivanju uređaja mora nositi zaštitnu pregaču.
(3) Radnika koji rukuje rendgenskim uređajem iz stavka 2. ovoga članka potrebno je zaštititi odgovarajućim štitom, ako se mjerenjem doze na mjestu s kojeg se uključuje rendgenski uređaj utvrdi da se radnik pretežito nalazi u području posebnog nadgledanja ovisno o načinu i mjestu uporabe uređaja.
(4) Izravni (primarni) snop rendgenskih zraka ne smije se u bilo kojim uvjetima rada usmjeriti prema mjestu na kojem se nalazi upravljački uređaj.

1.2. Zaštita radnika u području posebnog nadgledanja

Članak 17.

(1) Radnici koji su tijekom rada s rendgenskim uređajem stalno u području izloženosti ne smiju biti izloženi izravnom snopu rendgenskog zračenja, ne smiju pridržavati pacijente i ne smiju pridržavati kasete s filmovima tijekom snimanja.
(2) Radnici koji nisu izloženi radnici, a koji tijekom rendgenskog pregleda pridržavaju nepokretne bolesnike i druge osobe koje ne mogu samostalno ostati u potrebnom položaju za pregled, moraju koristiti zaštitne pregače jednakovrijednog zaštitnog učinka kao i olovo debljine od najmanje 0,5 mm, a po potrebi i zaštitne rukavice, zaštitne okovratnike i naočale s olovnim staklima istog zaštitnog učinka.
(3) Ako osobu tijekom rendgenskog pregleda pridržavaju osobe u pratnji, odnosno, osobe koja nisu izloženi radnici, isti moraju nositi zaštitnu pregaču zaštitnog učinka jednakovrijednog kao i olovo debljine od najmanje 0,5 mm.

Članak 18.

(1) Zaštitna pregača, zaštitne rukavice, zaštitni ovratnik za štitnu žlijezdu te zaštitne naočale nisu predviđeni za zaštitu od izravnog snopa zračenja.
(2) Zaštitna pregača mora osobu koja je koristi pokrivati od ključnih kostiju do polovice potkoljenice, obuhvaćajući bedra.
(3) Zaštitne rukavice moraju imati poseban prostor za svaki prst i dosezati do laktova.
(4) Zaštitni učinak pregača, rukavica, ovratnika i naočala mora biti jednakovrijedan učinku olova debljine najmanje 0,25 mm. Zaštitni učinak pregače pri naponu rendgenske cijevi iznad 100 kV ne smije biti manji od 0,35 mm debljine olova.
(5) Zaštitne pregače i rukavice ne smiju se savijati, ne smiju biti oštećene, a njihova cjelovitost i ispravnost mora se redovito kontrolirati.

Članak 19.

(1) Tijekom snimanja pokretnim rendgenskim uređajima u bolesničkim sobama moraju se koristiti zaštitni paravani za zaštitu radnika koji obavlja snimanje, drugih radnika i ostalih bolesnika koji se nalaze u prostoriji u kojoj se obavlja snimanje.
(2) Zaštitni učinak tih paravana ne smije biti manji od jednakovrijednog učinka olova debljine 1 mm.

1.3. Bitne tehničke značajke rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini i stomatologiji

Članak 20.

(1) Za rendgenski uređaj obvezno je od početka uporabe ustrojiti, održavati i provoditi odgovarajući program osiguranja kakvoće sukladno vrsti i namjeni rendgenskog uređaja zbog postizanja optimalnog dijagnostičkog učinka uz što manje ozračivanje pacijenta.
(2) Program osiguranja kakvoće za rendgenski uređaj provodi se ispitivanjem bitnih značajki rendgenskog sustava obvezno prije početka uporabe i tijekom uporabe najmanje svakih dvanaest mjeseci. Temeljni zahtjevi kakvoće za pojedinu vrstu rendgenskog uređaja koji se koriste u medicini i stomatologiji te rokovi ispitivanja njihovih bitnih značajki sadržani su u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 21.

Najveći mogući napon cijevi rendgenskog uređaja koji se koristi za dijagnostiku u medicini ne smije prelaziti 150 kV.

Članak 22.

(1) Kućište rendgenske cijevi (zračnik) mora imati otvor samo za prolaz korisnog snopa rendgenskog zračenja koji se usmjerava na pacijenta.
(2) Kućište rendgenske cijevi pri najvećem mogućem opterećenju kod zatvorenog zaslona ne smije u bilo kojem smjeru na udaljenosti 1 m od bilo koje točke na površini propustiti brzinu apsorbirane doze iznad 1 mGy/h.
(3) Zaslon i njegovi sastavni dijelovi za podešavanje i promjenu veličine primarnog snopa rendgenskog zračenja iz rendgenske cijevi moraju udovoljavati uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 23.

Na vidljivom mjestu na kućištu rendgenske cijevi mora biti otisnut jasno čitljiv broj kućišta i oznaka žarišta te serijski broj rendgenske cijevi.

Članak 24.

(1) Rendgensko zračenje mora biti filtrirano prije ulaska u tijelo pacijenta. Filtri se ugrađuju kao stalni i dodatni koji se po potrebi mogu postaviti ili ukloniti.
(2) Sastav i debljina filtra moraju biti označeni na kućištu rendgenske cijevi. U debljinu filtra ubraja se vlastito filtriranje kućišta rendgenske cijevi, filtriranje stalnih i dodatnih filtara izraženo u vrijednostima debljine aluminija ili bakra.
(3) Stalni filtar rendgenske cijevi s naponom do 70 kV mora biti od aluminija debljine 1,5 mm, za napone od 71 kV do 100 kV od aluminija debljine 2 mm, za napone iznad 100 kV od aluminija debljine 3 mm.

Članak 25.

(1) Na upravljačkom uređaju rendgenskog uređaja moraju postojati vidljivo označene oznake namjene svakog prekidača.
(2) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji nedvojbeno pokazuje da je uređaj uključen na električnu mrežu.
(3) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji paljenjem i promjenom boje svjetla pokazuje početak, tijek i završetak rada rendgenske cijevi. Na uređaju koji ima ugrađen i zvučni signal koji se javlja ako je cijev uključena, trajanje zvuka određeno je vremenom u kojem je uključena rendgenska cijev.
(4) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen prekidač za trenutno prekidanje dovoda električne struje na uređaj.

1.3.1. Snimanje i slojevno snimanje (radiografija i tomografija) rendgenskim uređajem

Članak 26.

Radnik koji uključuje rendgensku cijev s mjesta uz upravljač­ki stol mora imati pregled unutrašnjosti prostorije s pacijentom i pacijenta.

Članak 27.

Udaljenost žarište – koža pacijenta kod rendgenskog uređaja koji se koristi za snimanje ne smije biti manja od 30 cm, a kod snimanja prsnih organa ne smije biti manja od 60 cm.

Članak 28.

Rendgenski uređaj koji se koristi za snimanje mora imati ugrađen zaslon za ograničavanje veličine polja zračenja te svjetlosni pokazatelj veličine ozračenog polja.

Članak 29.

Kod snimanja u slijedu rendgenskim uređajem obvezno se mora koristiti transporter filma, a kontrastna sredstva moraju se uštrcati odgovarajućim automatskim štrcaljkama.

Članak 30.

(1) Vremenski prekidač kojim se uključuje rendgenski uređaj za snimanje mora biti izveden tako da pouzdano osigura prestanak rada cijevi nakon isteka odabranog vremena trajanja snimanja. Pouzdanost treba osigurati dodatnim alternativnim načinom isključenja cijevi koji se aktivira ako uobičajeni način otkaže.
(2) Vremenskim prekidačem ne smije biti moguće ponovno uključiti zračenje rendgenske cijevi sve dok prethodni tijek zračenja nije potpuno završen.

Članak 31.

(1) U svrhu postizanja i održavanja odgovarajuće kakvoće rendgenskih snimki s pouzdanim i razvidnim dijagnostičkim informacijama od provedbe snimanja rendgenskim uređajem do razvijanja rendgenskog filma potrebno je u svim koracima provoditi program osiguranja i nadzora kakvoće.
(2) Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje i slojevno snimanje te rokovi ispitivanja pojedinih bitnih značajki sadržani su u Tablici 1. Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(3) Temeljni zahtjevi kakvoće sustava za razvijanje rendgenskih filmova i rokovi ispitivanja pojedinih bitnih značajki tog sustava sadržani su u Tablici 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

1.3.2. Prosvjetljavanje (dijaskopija ili radioskopija)

Članak 32.

(1) Rendgenski uređaj za dijaskopiju može se koristiti samo ako ima elektroničko pojačalo slike i televizijski lanac.
(2) Kućište rendgenske cijevi, zaslon za ograničavanje korisnog snopa i elektroničko pojačalo slike moraju biti povezani tako da korisni snop zračenja ne prelazi ulaznu površinu elektroničkog pojačala.

Članak 33.

Kućište i nosač elektroničkog pojačala moraju osigurati zaštitu od ionizirajućega zračenja koja je najmanje jednakovrijedna učinku olova debljine 2 mm za napone cijevi do 100 kV. Za napone od 100 do 150 kV potrebno je pojačati zaštitu s jednakovrijednim učinkom debljine 0.01 mm olova po svakom kV.

Članak 34.

Brzina apsorbirane doze na koži pacijenta tijekom dijaskopije ne smije biti veća od 0,1 Gy/min.

Članak 35.

Kod nepokretnih (stacionarnih) rendgenskih uređaja za dijaskopiju udaljenost žarište – koža pacijenta ne smije biti manja od 30 cm.

Članak 36.

(1) Na rendgenskom uređaju za dijaskopiju mora biti ugrađen uređaj za automatsko isključenje rendgenske cijevi nakon istjeka postavljenog vremena, s najduljim trajanjem od 10 min. Istek tog vremena najavljuje se zvučnim signalom neposredno prije kraja isključenja.
(2) Prekidač kojim se uključuje dijaskopija mora biti neprekidno pritisnut za cijelo vrijeme pregleda. Otpuštanjem prekidača dijaskopija se mora automatski isključiti. Pritisak se ostvaruje rukom ili nogom ovisno o vrsti i namjeni uređaja.

Članak 37.

(1) Rendgenski uređaj koji se koristi za dijaskopiju u usprav­nom položaju bolesnika mora imati zaštitnu pregaču ispod elektroničkog pojačala slike i s njegove lijeve strane na nosaču.
(2) Zaštitna pregača ispod elektroničkog pojačala slike mora biti iste širine ili šira od držača elektroničkog pojačala, a duljine najmanje 40 cm. Pregača mora biti načinjena od najmanje tri dijela s tim da se susjedni dijelovi moraju preklapati najmanje po 1 cm.
(3) Ako se rendgenski uređaj za dijaskopiju koristi u ležećem položaju pacijenta zaštitna pregača mora biti i sa strane na kojoj se nalazi osoba koja obavlja pregled.
(4) Zaštitni učinak zaštitnih pregača iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mora imati jednakovrijedan učinak kao 0,5 mm debljine olova.

Članak 38.

Odredbe članka 37. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na rendgenske uređaje za dijaskopiju s daljinskim upravljanjem te na pokretne rendgenske uređaje za dijaskopiju u operacijskim dvoranama.

Članak 39.

(1) Tijekom uporabe rendgenskog uređaja za dijaskopiju pri posebnim postupcima (angiografija, nadzor nad ugradnjom ugradaka u tijelo pacijenta i sl.) osobe koje su uz pacijenta moraju koristiti i druga zaštitna sredstva, uključujući posebne štitove, paravane i zavjese, kojima se smanjuje njihovo izlaganje ionizirajućem zračenju raspršenom od pacijenta i dijelova rendgenskog uređaja.
(2) Zaštitni učinak tih zaštitnih sredstava mora biti jednakovrijedan učinku olova debljine najmanje 0,25 mm.

Članak 40.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za dijaskopiju i rokovi ispitivanja određenih bitnih značajki sadržani su u Tablici 3. u Priloga I. ovoga Pravilnika.

1.3.3. Posebni rendgenski uređaji za snimanje dojki (mamografija)

Članak 41.

(1) Za snimanje dojki (mamografiju) smiju se koristiti isključivo posebni rendgenski uređaji za tu svrhu.
(2) Rendgenski uređaj za snimanje dojki (mamografiju) mora imati uređaj za kompresiju dojke i uklonjivu rešetku u pretincu za kasetu.

Članak 42.

(1) Žarište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za snimanje dojki mora biti od molibdena, a otvor za prolaz korisnog snopa na kućištu rendgenske cijevi od berilija.
(2) Veličina žarišta mora biti manja od 0,6 mm.
(3) Udaljenost žarište – kaseta mora biti viša od 50 cm.

Članak 43.

Rendgenski uređaji za snimanje dojki (mamografiju) moraju imati ugrađene stalne filtre čija debljina ne smije biti manja od 0,5 mm debljine aluminija ili 0,03 mm debljine molibdena.

Članak 44.

Najveći mogući napon rendgenske cijevi ne smije biti viši od 50 kV,a mora se podešavati u koracima od 1 kV.

Članak 45.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje dojki (mamografija) isti su kao za uobičajeno snimanje i sadržani su u Tablici 1. Priloga I. ovoga Pravilnika.

1.3.4. Rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT)

Članak 46.

(1) Tijekom pripremnog razdoblja poslije uključenja uređaja za kompjutoriziranu tomografiju na električnu mrežu, dok je u tijeku zagrijavanje i samopodešavanje rendgenske cijevi koja u tom razdoblju zrači, u prostoriji u kojoj je uređaj smješten ne smije biti nazočnih osoba.
(2) Radnik odgovoran za nadzor uređaja za kompjutoriziranu tomografiju tijekom pripremnog razdoblja poslije uključenja ne smije napustiti mjesto uz upravljački uređaj sve dok cijeli pripremni postupak nije završen.

Članak 47.

(1) Uz uređaj za kompjutoriziranu tomografiju mora na raspolaganju biti odgovarajući test fantom za provjeru određenih značajki uređaja bitnih za nadzor i održanje dijagnostičke pouzdanosti rada uređaja.
(2) Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju sadržani su u Tablici 4. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 48.

Izlazni snop zračenja iz rendgenske cijevi uređaja za kompjutoriziranu tomografiju mora biti ograničen tako da njegov presjek ne prelazi ulaznu površinu aktivnog dijela prijamnog detektora zračenja.

1.3.5. Rendgenski uređaji za snimanje zubi

Članak 49.

(1) U prostoriji s rendgenskim uređajem za snimanje zubi tijekom rada rendgenske cijevi smije biti samo pacijent i osoba koja uključuje rendgenski uređaj, ako je zaštićena od ionizirajućeg zračenja odgovarajućim zaštitnim paravanom.
(2) Zaštitni učinak paravana iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti manji od jednakovrijednog učinka olova debljine 1 mm.

Članak 50.

Primarni snop zračenja rendgenskog uređaja za snimanje zubi ne smije biti ni u kojim uvjetima rada usmjeren prema osobi koja uključuje rendgenski uređaj.

Članak 51.

Napon rendgenske cijevi za snimanje zuba ne smije biti manji od 50 kV.

Članak 52.

(1) Rendgensko zračenje uređaja za snimanje zubi mora biti filtrirano pomoću filtara:
a) 1,5 mm debljine aluminija za napone cijevi do 70 kV,
b) 2,5 mm debljine aluminija za napone cijevi iznad 70 kV.
(2) Sastav i ekvivalentna debljina filtara moraju biti označeni na kućištu rendgenske cijevi.

Članak 53.

(1) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati tubus koji osigurava udaljenost žarište – koža pacijenta od najmanje 20 cm za napon cijevi iznad 60 kV i 10 cm za napon cijevi do 60 kV.
(2) Udaljenost žarište – koža pacijenta uređaja za panoramsko snimanje čeljusti ne smije biti manja od 15 cm.

Članak 54.

(1) Veličina ozračenog polja mjerena na vrhu tubusa rendgenskog uređaja za snimanje zubi ne smije biti veća od 6 cm u promjeru.
(2) Veličina polja na nosaču kasete rendgenskih uređaja za panoramsko snimanje čeljusti ne smije biti veća od 1 cm x 15 cm. Ukupno polje zračenja ne smije prelaziti veličinu otvora na zračniku za više od 20%.

Članak 55.

(1) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati ugrađen svjetlosni pokazatelj da je priključen na električnu mrežu.
(2) Rendgenski uređaj za snimanje zubi mora imati svjetlosni pokazatelj koji je uključen tijekom rada rendgenske cijevi, a isključuje se nakon isteka postavljenog vremena trajanja snimanja.

Članak 56.

Temeljni zahtjevi kakvoće rendgenskog uređaja za snimanje zubi i rokovi ispitivanja pojedinih njegovih značajki sadržani su u Tablici 5. Priloga I. ovoga Pravilnika.

B. TERAPIJA

1. Opće odredbe

Članak 57.

(1) Rendgenski uređaji, akceleratori i drugi električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za terapiju moraju biti smješteni u najmanje dvije odvojene prostorije. U jednu se prostoriju postavlja dio uređaja koji zrači, a u drugu prostoriju se postavlja upravljački uređaj.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na rendgenske uređaje za terapiju čiji najveći napon ne prelazi 50 kV.

Članak 58.

(1) U prostoriji u kojoj se pacijent zrači radi terapije smije se nalaziti samo pacijent.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na rendgenske uređaje za terapiju čiji je najveći napon manji od 50 kV. Kod tih uređaja u istoj prostoriji su rendgenska cijev i upravljački uređaj. Osoba koja uključuje rendgenski uređaj mora biti zaklonjena zaštitnom kabinom ili paravanom čiji je zaštitni učinak jednakovrijedan učinku olova debljine 1 mm.

Članak 59.

(1) Radnik uz upravljački uređaj sa svog mjesta mora imati u vidokrugu dio uređaja koji zrači i bolesnika.
(2) Ako je najveći napon uređaja za terapiju do 150 kV, tada je u zid prostorije s upravljačkim uređajem i prostorije za ozračivanje potrebno ugraditi prozor zaštićen olovnim staklom zaštitnog učinka koji mora najmanje osigurati da je osoba uz upravljački uređaj u području nadgledanja.
(3) Ako je napon uređaja za terapiju veći od 150 kV tada se umjesto prozora u prostoriji mora ugraditi televizijski lanac kojim se osigurava pregled prostorije u kojoj se obavlja ozračivanje.

Članak 60.

(1) Kod uređaja namijenjenih za terapiju s najvećim mogućim naponom većim od 50 kV moraju se ugraditi prekidači koji onemogućuju rad uređaja kada je otvoren bilo koji ulaz u prostoriju u kojoj se obavlja ozračivanje.
(2) Na upravljačkom uređaju mora se nalaziti prekidač ili ključ za uključivanje uređaja za terapiju kojim se u bilo kojem trenutku može pouzdano prekinuti ozračivanje.
(3) U prostoriji za ozračivanje moraju se ugraditi pričuvni prekidači kojima se u bilo kojem trenutku može prekinuti ozračivanje. Nakon prekida ozračivanja pričuvnim prekidačima u prostoriji za ozračivanje, ponovno ozračivanje može se započeti samo pomoću ključa ili sklopke na upravljačkom uređaju.

Članak 61.

(1) Pokazatelji početka, tijeka i završetka ozračivanja moraju biti ugrađeni na upravljačkom uređaju i u prostoriji za ozračivanje.
(2) Na ulaznim vratima u prostoriju mora se postaviti svjetlosni pokazatelj koji promjenom boje svjetla označuje da je u tijeku ozračivanje pacijenta.
(3) Vrata prostorije za ozračivanje moraju se moći otvoriti iznutra u svakom trenutku bez obzira je li ozračivanje u tijeku ili ne.

Članak 62.

Na upravljačkom uređaju terapijskog uređaja mora biti ugrađen vremenski prekidač koji automatski prekida ozračivanje nakon isteka odabranog vremena.

Članak 63.

(1) Rendgenski uređaj za terapiju i akcelerator moraju biti etalonirani (umjereni) tako da se za svaki odabir parametara može odrediti doza koju je pacijent primio tijekom terapije.
(2) Za umjeravanje rendgenskog uređaja i akceleratora za terapiju u propisanim rokovima potrebno je osigurati odgovarajući fantom i dozimetar koji mora udovoljavati uvjetima koji su utvrđeni propisima o mjeriteljstvu.
(3) Umjeravanje u propisanim rokovima provodi medicinski fizičar ili druga osposobljena osoba za provedbu takvih ispitivanja, a zapisi o umjeravanju moraju se čuvati najmanje dvanaest mjeseci.
(4) Rokovi umjeravanja jesu:
1. rendgenski uređaj čiji je najveći napon do 400 kV: jedanput mjesečno,
2. rendgenski uređaj čiji je najveći napon viši od 400 kV: jedanput tjedno,
3. akcelerator: jedanput tjedno.

2. Rendgenski uređaji za terapiju

2.1. Rendgenski uređaji za površinsku terapiju s naponom do 150 kV

Članak 64.

(1) Kućište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za površinsku terapiju mora udovoljavati uvjetima iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na rend­genske cijevi s radnim naponom od 5 kV do 50 kV. Kućište tih cijevi pri bilo kojim uvjetima napona i struje cijevi na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na njegovoj površini ne smije propuštati brzinu apsorbirane doze u zraku veću od 1 mGy/h.

Članak 65.

(1) Rendgenski uređaji za površinsku terapiju moraju imati dodatne filtre označene tako da se sastav i debljina filtra jasno vide s mjesta na kojem se nalazi osoba koja upravlja rendgenskim uređajem i nadzire tijek ozračivanja.
(2) Rendgenski uređaj za površinsku terapiju mora imati ugrađen mehanizam kojim se omogućuje odabir željenog napona cijevi, struje i filtra.

2.2. Rendgenski uređaji za terapiju s naponom cijevi od150 kV do 500 kV

Članak 66.

Kućište rendgenske cijevi rendgenskog uređaja za terapiju s naponom od 150 kV do 500 kV pri bilo kojim vrijednosti napona i struje cijevi na udaljenosti 1 m od žarišta cijevi ne smije propuštati brzinu apsorbirane doze zračenja veću od 10 mGy/sat, ni brzinu apsorbirane doze iznad 300 mGy/sat na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na površini kućišta.

Članak 67.

(1) Stalni zaslon za ograničenje korisnog snopa ili tubusi koji se postavljaju na kućište za usmjerenje primarnog snopa moraju smanjiti ukupnu dozu koju tijekom ozračivanja prima pacijent. Zaslon i tubusi moraju udovoljavati uvjetima iz članka 66. ovoga Pravilnika u odnosu na propuštanje.
(2) Zaslon i tubusi ne smiju propuštati više od 2 % primarnog snopa zračenja.

Članak 68.

(1) Rendgenski uređaji za terapiju s naponom cijevi od 150 kV do 500 kV moraju imati pričuvni (dodatni) vremenski prekidač koji će u slučaju kad glavni vremenski prekidač ne prekine ozračivanje nakon isteka odabranog vremena automatski isključiti ozračivanje.
(2) Pričuvni (dodatni) vremenski prekidač mora imati postavljeno najmanje 10% dulje vrijeme ozračivanja od trajanja koje je određeno glavnim vremenskim prekidačem.

Članak 69.

Rendgenski uređaji za terapiju s naponima od 150 kV do 500 kV moraju imati dodatne filtre ili klinaste filtre vidljivo obilježene, tako da se njegov sastav i debljina vide s mjesta na kojem se nalazi osoba koja upravlja rendgenskim uređajem i nadzire tijek ozračivanja.

3. Akcelerator

Članak 70.

(1) Ulaz u prostoriju s akceleratorom mora biti zaštićen labirint prolazom.
(2) Pregled prostorije za ozračivanje mora biti osiguran s mjesta uz upravljački uređaj pomoću televizijskog lanca.

Članak 71.

Prostorija za ozračivanje u kojoj je akcelerator koji proizvodi rendgensko zračenja energije iznad 10 MeV tijekom ozračivanja pacijenta mora imati ugrađen poseban uređaj za provjetravanje odgovarajuće učinkovitosti.

Članak 72.

(1) Akceleratori moraju imati dvojni sustav za prekidanje ozračivanja. Ako otkaže primarni mjerni sustav, drugi mora prekinuti zračenje nakon što se doza poveća za više od 0,4 Gy u odnosu na dozu postavljenu za terapijski postupak.
(2) Akcelerator mora imati i pričuvni vremenski prekidač koji može prekinuti zračenje ako sustavi iz stavka 1. ovoga članka ne isključe ozračivanje.

Članak 73.

(1) Izlaz snopa zračenja akceleratora mora imati ugrađenu takvu zaštitu da u slučaju propuštanja zračenja brzina apsorbirane doze u zraku u bilo kojoj točki izvan primarnog snopa na kružnici polumjera 2 m koja je u ravnini okomitoj na središnju os na kojoj je i njeno središte na udaljenosti od žarišta koja je uobičajena tijekom ozračivanja, ne smije biti veća od 0,2 % brzine apsorbirane doze na osi u primarnom snopu na istoj udaljenosti od žarišta. Propušteno zračenje određuje se kod potpuno zatvorenog otvora za prolaz primarnog snopa zračenja.
(2) Brzina apsorbirane doze na 1 m udaljenosti od smjera putovanja elektrona od njihova izvora do mete ne smije prijeći 0,5% brzine apsorbirane doze u zraku na središnjoj osi snopa u uobičajenoj udaljenosti za ozračivanje.

Članak 74.

Temeljni zahtjevi kakvoće akceleratora i rokovi ispitivanja određenih bitnih značajki sadržani su u Tablici 1. Priloga II. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 75.

(1) Prvo ispitivanje parametara kojim se postavljaju referencijske vrijednosti parametara akceleratora koji utječu na kakvoću terapije osigurava isporučitelj. Zapisnik s rezultatima prvog ispitivanja bitnih značajki akceleratora supotpisuje imenovani predstavnik krajnjeg korisnika koji je nazočan ispitivanju. Isporučitelj akceleratora obvezan je uz ostalu dokumentaciju dostaviti krajnjem korisniku rezultate prvog ispitivanja bitnih značajki akceleratora.
(2) Krajnji korisnik akceleratora obvezan je donijeti svoj program održanja i nadzora kakvoće tijekom uporabe akceleratora na temelju referencijskih vrijednosti iz prvog ispitivanja i ispitivanja određenih značajki terapijskog postupka u rokovima koji su sadržani u Tablici 1. Priloga II. ovoga Pravilnika.

III. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA U VETERINARSTVU

Članak 76.

Rendgenski uređaj koji se koristi za dijagnostiku u veterinarstvu mora udovoljiti uvjetima određenim ovim Pravilnikom utvrđenim za rendgenske uređaje iste vrste kakvi se primjenjuju u medicinskoj dijagnostici.

Članak 77.

(1) Osoba koja pridržava životinju koju se pregleda mora nositi zaštitnu pregaču, zaštitne rukavice, a po potrebi i druga zaštitna sredstva.
(2) Zaštitni učinak tih sredstava mora imati jednakovrijedan učinak kao i olovo debljine 0,5 mm.
(3) Ni jedan dio tijela osobe koja pridržava životinju tijekom pregleda ne smije biti izložen primarnom snopu rendgenskog zračenja.
(4) Trudnice, žene za koje postoji vjerojatnost trudnoće i osobe mlađe od 18 godina ne smiju pridržavati životinje nad kojima se obavlja pregled rendgenskim uređajima.
(5) Kad god je moguće životinju treba uspavati ili primjenjivati sredstva za onemogućivanje pokreta (imobilizacija) tijekom rendgenskog pregleda.

IV. UVJETI ZA UPORABU RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE U GOSPODARSTVU I OPĆOJ UPORABI

Članak 78.

(1) Rendgenski uređaji ili akcelerator za provjeru kakvoće radiografijom, rendgenski uređaji za ispitivanje, popravljanje i restauraciju umjetnina, kao i rendgenski uređaji koji se koriste za ispitivanje sastava tvari ili se koriste u tehnološkim procesima moraju se postaviti u najmanje dvije prostorije. U jednu se postavljaju dijelovi koji zrače i stol za ispitivanje predmeta koji se ispituje, a u drugu uprav­ljački uređaj ili vremenski prekidač kojim se uključuje zračenje.
(2) Iznimno, rendgenski uređaji za provjeru kakvoće radiografijom mogu se koristiti i u proizvodnim tvorničkim i skladišnim prostorima, ako se u njima uspostavi područje izloženosti sukladno kategorizaciji područja prema propisu o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju.

Članak 79.

Na vratima prostorije u kojoj se koristi rendgenski uređaj za provjeru kakvoće radiografijom ili akcelerator moraju se postaviti prekidači koji onemogućuju uključivanje uređaja kad su vrata otvorena.

Članak 80.

(1) Uključivanje rendgenskih uređaja i akceleratora iz članka 78. ovoga Pravilnika mora se osigurati isključivo s upravljačkog uređaja.
(2) Upravljački uređaj mora imati glavni ključ bez kojeg nije moguće uključiti zračnik.
(3) Na upravljačkom uređaju mora biti ugrađen svjetlosni pokazatelj koji mora biti upaljen tijekom zračenja i mora se isključiti nakon prestanka ozračivanja.

Članak 81.

Nitko se ne smije nalaziti u području posebnog nadgledanja tijekom zračenja uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a koriste se u gospodarstvu za bilo koju namjenu.

Članak 82.

(1) Prije početka rada s rendgenskim uređajima za provjeru kakvoće radiografijom izvan posebno opremljenih prostorija ili na radilištu u otvorenom prostoru, mjesto ozračivanja treba odabrati tako da se koriste postojeće zapreke koje mogu smanjiti ozračivanje radnika, a tijekom rada moraju se koristiti i pokretni zaštitni paravani ili daljinski upravljački uređaj postaviti na takvo mjesto da njihovo izlaganje bude što niže, a svakako ispod propisanih granica.
(2) Upravljački uređaj, odnosno dio rendgenskog uređaja sa zračnikom mora imati dostatno duge priključne vodiče na generator radi osiguranja dovoljne udaljenosti radnika koji uključuje uređaj od mjesta gdje se nalazi zračnik.
(3) Tijekom rada izvan posebno opremljenih prostorija radnici moraju osigurati prostor oko rendgenskog uređaja od pristupa drugih osoba koje mogu doći na mjesto rada i biti slučajno izloženi rendgenskom zračenju.

Članak 83.

(1) Granice područja izloženosti kao i odgovarajuće mjesto s kojeg će se uključivati rendgenski uređaj tijekom upotrebe izvan posebno opremljenih prostorija određuje se uređajem za mjerenje brzine apsorbirane doze ili putem odgovarajućih tablica.
(2) Granice područja posebnog nadgledanja potrebno je ograditi ili jasno označiti natpisom, oznakama ili znakovima opasnosti tako da svatko tko se približava tom području može nedvojbeno uočiti opasnost od ionizirajućeg zračenja.
(3) Radnici koji rade s rendgenskim uređajem za provjeru kakvoće radiografijom izvan posebno opremljene prostorije moraju uz propisani osobni dozimetar imati i uređaj za mjerenje brzine apsorbirane doze zračenja.

Članak 84.

(1) U prostorijama u kojima se koriste rendgenski uređaji za kristalografiju, difrakciju ili spektralne analize (analizu građe materijala) smiju za vrijeme ozračivanja boraviti isključivo radnici čija nazočnost je neophodna za provedbu ispitivanja.
(2) Brzina apsorbirane doze u zraku na udaljenosti 5 cm od bilo koje dostupne točke na površini rendgenskog uređaja iz stavka 1. ovoga članka tijekom rada uređaja pri bilo kojim vrijednostima napona i struje ne smije biti veća od 5 mGy/h.

Članak 85.

(1) Rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki koji se koriste na javnim mjestima moraju imati zaštitno kućište koje ograničava područje izloženosti na prostor omeđen kućištem.
(2) Ako se na zaštitnom kućištu nalaze vrata kroz koja se unose predmeti za pregled, ona moraju imati prekidače koji onemogućuju uključivanje rendgenskog uređaja dok su vrata otvorena.
(3) Radnici čija su radna mjesta uz kućište rendgenskih uređaja iz stavka 1. ovoga članka moraju biti opskrbljeni propisanim osobnim dozimetrima, osim ako se mjerenjima nedvojbeno ne pokaže da u svim uvjetima uporabe pretežiti dio radnog vremena provode izvan područja izloženosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (»Narodne novine«, br. 84/00 i 106/03).

Članak 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/18
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 20. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

PRILOG I.

TEMELJNI ZAHTJEVI KAKVOĆE RENDGENSKOG UREĐAJA

Tablica 1.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA SNIMANJE

R. br.

Veličina koja se ispituje

Značajka koju se ispituje

Granice dopuštenih odstupanja

Rokovi ispitivanja

1.

Napon rendgenske cijevi:

Ponovljivost1

± 10%

Godišnje

 

 

Točnost1

± 10%

Godišnje

2.

Struja ili umnožak struje i vremena

Ponovljivost1

± 10%

Godišnje

 

 

Točnost1

± 10%

Godišnje

 

 

Linearnost1

± 10%

Godišnje

3.

Vrijeme

Točnost1

± 10%

Godišnje

4.

Izlazna doza po jedinici umnoška jakosti struje i vremena na 1 m udaljenosti žarište-film

Ponovljivost1

± 10%

Godišnje

 

 

Točnost1

± 10%

Godišnje

5.

Sloj polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV

≥ 2,3 mmAl

Godišnje

6.

Izlazna doza u zraku na središnjoj osi polja zračenja i 1 m udaljenosti žarište-mjerilo

± 10%

Godišnje

7.

Sukladnost polja zračenja i svjetlosnog polja

 ≤ 2% udaljenosti žarište-test objekt

Mjesečno

8.

Centriranje središnje zrake snopa

≤ 1% udaljenosti žarište-test objekt

Mjesečno

9.

Razlučivanje na mjestu pacijenta bez folije uz film-folija pojačanje: S=200

≥ 2,0 lp/mm

≥ 2,8 lp/mm

Godišnje

10.

Veličina žarišta

Malo

+ 50% od nominalne veličine

Prijam

 

 

Veliko

+ 50% od nominalne veličine

Prijam

11.

Visina točke rotacije (samo tomografija)

± 10%

Godišnje

12.

Kut rotacije (samo tomografija)

± 10%

Godišnje

 1 Za rendgenski uređaj za snimanje dojki (mamografiju) granice odstupanja su ± 5%
 

Tablica 2.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE SUSTAVA ZA RAZVIJANJE FILMOVA
 

R.

br.

Veličina koju se ispituje

Značajka koju se ispituje

Granice odstupanja

Rokovi ispitivanja

1.

Provjera tamne komore

Optička gustoća neizloženog razmotanog filma nakon 60 s

≤ 0,05

Godišnje

2.

Optička gustoća

Referentna vrijednost 24 sata poslije pripravka novih kemikalija

±0,2

Dnevno

3.

Osnovno zacrnjenje neizloženog filma (mrena)

Optička gustoća

≤0,25

Mjesečno

Ove veličine u tablici mogu se provjeravati i pri drugačijim vrijednostima sukladno preporukama proizvođača.
 

Tablica 3.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA DIJASKOPIJU
 

R. br.

Veličina koja se ispituje

Značajka koju
se ispituje

Granice odstupanja

Rokovi ispitivanja

1.

Napon cijevi:

Ponovljivost

± 10%

Godišnje

Točnost

± 10%

Godišnje

2.

Vrijeme

Točnost

± 10%

Godišnje

3.

Maksimalna brzina izlazne doze1

Normalna brzina doze na izlazu

≤ 5,3 Gy/h

Godišnje

Visoka brzina doze

≤ 10,6 Gy/h

Godišnje

4.

Sloj polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV

≥ 2,3 mmAl

Godišnje

5.

Sukladnost polja zračenja i svjetlosnog polja

≤2% udaljenosti žarište- ulaz pojačala slike

Godišnje

6.

Centriranje središnje zrake snopa

≤1% udaljenosti žarište- ulaz pojačala slike

Godišnje

7.

Razlučivanje: promjer ulaza el. pojačala: 23-25cm/30-32 cm/38-40 cm, na izlaznom monitoru

2,5/ 1,8/ 1,4 lp/mm

Godišnje

 1 Ove vrijednosti ne smiju biti prekoračene. To vrijedi za sve udaljenosti između žarišta i ispitne točke. Ispitna točka može biti: ____
– 1 cm iznad ležaja pacijenata, ako je rendgenska cijev ispod stola
– 30 cm iznad ležaja pacijenta, ako je rendgenska cijev iznad stola
– 30 cm od ulaza u elektroničko pojačalo, ako je rendgenski uređaj s C-lukom.
 

Tablica 4.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA RENDGENSKOG UREĐAJA ZA KOMPJUTERIZIRANU TOMOGRAFIJU (CT)
 

R.
br.

Veličina koja
se ispituje

Značajka koju
se ispituje

Granice odstupanja

Rokovi ispitivanja

1.

Napon cijevi:

Ponovljivost

± 10 %

Godišnje

Točnost

± 10 %

Godišnje

2.

Linearnost –
CT-broj1

Voda: CTvode
= 0

± 4 CT

Mjesečno

Zrak: CTzrak = 1000

± 10 CT

Mjesečno

3.

Homogenost1

± 2 CT

Dnevno

4.

Šum1

± 0,2 CT ili 10%

Godišnje

5.

Debljina sloja (s)

s ≤ 2 mm

± 50%

Godišnje

2 mm < s < 8 mm               

± 25%

Godišnje

s ≥ 8 mm

±10%

Godišnje

6.

Razlučivanje lp/cm-MTF1

50 %

 

Godišnje

10%

 

Godišnje

2%

 

Godišnje

7.

CT dozni indeks – CTDI1

u središtu

prijamno ispitivanje

Godišnje

gore

prijamno ispitivanje

Godišnje

dolje

prijamno ispitivanje

Godišnje

lijevo

prijamno ispitivanje

Godišnje

desno

prijamno ispitivanje

Godišnje

8.

Namještanje ležaja pacijenta opterećenog s 70 kg

Odstupanje u uzdužnom smjeru pomaka ležaja za 30 mm

± 2 mm

Godišnje

Odstupanje uz pomak naprijed za 30 mm i povrat na početak

± 2 mm

Godišnje

 

Tablica 5.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE RENDGENSKOG UREĐAJA KOJI SE RABI ZA SNIMANJE ZUBI

R.
br.

Veličina koja se ispituje

Značajka koju se ispituje

Granice odstupanja

Rokovi ispitivanja

1.

Napon cijevi:

Ponovljivost

± 10%

Godišnje

Točnost

± 10%

Godišnje

2.

Vrijeme

Ponovljivost

± 10%

Godišnje

Točnost

± 10%

Godišnje

Linearnost

± 10%

Godišnje

3.

Izlazna doza na vrhu tubusa

Ponovljivost

± 10%

Godišnje

Točnost

± 10%

Godišnje

4.

Sloj polovične vrijednosti-filtracija

za napon < 70 kV

≥ 1,5 mmAl

Godišnje

za napon > 70 kV

≥ 2,5 mmAl

Godišnje

5.

Veličina polja zračenja na vrhu tubusa

N ≤ 6 cm

Godišnje

_____
1 Kod panoramskih rendgenskih uređaja mjeri se veličina pod rednim brojem 5.

PRILOG II.

TEMELJNI ZAHTJEVI KAKVOĆE AKCELERATORA ZA TERAPIJU

Tablica 1.
GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA ZA ODREĐENE ZNAČAJKE VELIČINA AKCELERATORA KOJE SE RABI ZA TERAPIJU
 

R.

br.

Veličina koja  se ispituje

Značajka veličine koju se ispituje

Granice odstupanja

Učestalost ispitivanja

Dnevno

Mjesečno

Godišnje

1.

MEHANIČKA

TOČNOST

Pokazatelji kuta gantrija

± 1°

X

X

X

Pokazatelji kuta kolimatora

± 1°

 

X

X

Pokazatelji optičke udaljenosti

±2 mm

 

X

X

Pokazatelji veličine polja

10 x 10 cm

±2 mm

 

X

X

20 x 20 cm

±2 mm

 

X

X

30 x 0 x 15 cm

±2 mm

 

X

X

30 x 15 x 0 cm

±2 mm

 

X

X

Stabilnost pokazatelja presjeka s rotacijom kolimatora

1 mm polumjer

 

X

X

Sukladnost lasera s izocentrom

±2 mm od izocentra za svaki laser

 

X

X

Položaj ležaja pacijenta

Kut

± 1o

 

X

X

 

Visina ležaja

±2 mm

 

X

 

2.

ZRAČENJE1

Stalnost izlaznog snopa fotona visoke energije

3% od referent­ne vrijednosti

 

X

X

Stalnost izlaznog snopa fotona niske energije

3% od referent­ne vrijednosti

 

X

X

Stalnost jednog izlaznog snopa elektrona (svaki dan drugi)

3 % od referentne vrijednosti

 

X

X

Ispravan rad funkcije lučne terapije

Po ref. vrijednosti proizvođača

 

 

X

Simetrija/ uravnjenost

0 °

± 2,5% od referentne vrijednosti

 

 

X

90 °

± 2,5% od referentne vrijednosti

 

 

X

180 °

± 2,5% od referentne vrijednosti

 

 

X

270 °

± 2,5% od referentne vrijednosti

 

 

X

 

 

Kongruencija svjetlosnog polja i polja zračenja (10 x 10 cm)

± 2 mm od ruba svjetlosnog polja

 

X

X

Centriranje svjetlosnog polja i polja zračenja (10 x 10 cm)

± 2 mm od središta svjetlosnog polja

 

X

X