Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju

NN 125/2006 (17.11.2006.), Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2771

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O GRANICAMA IZLAGANJA IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU TE O UVJETIMA IZLAGANJA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA I ZA PROVEDBE INTERVENCIJA U IZVANREDNOM DOGAĐAJU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju granice izlaganja izloženih radnika, granice izlaganja osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, granice izlaganja pojedinog stanovnika, granice izlaganja u posebnim okolnostima zbog provedbe intervencija u izvanrednom događaju te granice između područja nadgledanja i posebnog nadgledanja.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. Apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja D jest kvocijent energije dE i mase dm kojoj je prolazom zračenja ta energija pridjeljena, tj.

Jedinica apsorbirane doze jest džul po kilogramu (J kg-1), a zove se grej: 1 Gy=1 J/kg.

2. Ekvivalentna doza u tkivu T od zračenja vrste R, HT,R, jest umnožak srednje apsorbirane doze u tkivu T, DT, i težinskog koeficijenta zračenja WR, tj.

ili

Težinski koeficijent WR za vrstu zračenja R je prikazan u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.
Jedinica ekvivalentne doze je džul po kilogramu (J kg-1), a zove se sivert (Sv).

3. Efektivna doza E jest zbroj umnožaka ekvivalentne doze u tkivu T i odgovarajućeg težinskog koeficijenta T tkiva WT, tj.:

Težinski koeficijent tkiva vrste T, WT je mjera različite osjetljivosti pojedinog tkiva na zračenje, a vrijednosti su prikazane u Tablici 2. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.
Jedinica efektivne doze je sievert (Sv).

4. Očekivana ekvivalentna doza jest:


gdje je t vrijeme proteklo od unosa radionuklida, a to je trenutak unosa radionuklida. HT(t) je jakost ekvivalentne doze u trenutku t u organu ili tkivu T. Ako t nije određen uzima se da je 50 godina za odrasle osobe, a 70 godina za unos radionuklida kod djece.

5. Očekivana efektivna doza jest:


gdje je HT(t) očekivana ekvivalentna doza u organu ili tkivu T pridjeljena kroz vrijeme t proteklo od trenutka unosa radionuklida. Ako t nije određen uzima se 50 godina za odrasle osobe, a 70 godina za unos radionuklida kod djece.

6. Kolektivna efektivna doza S za pučanstvo jest:


gdje je Ei srednja efektivna doza u skupini osoba i, a Ni je broj osoba u toj skupini.

7. Akcijska razina je iznos doze ili koncentracije aktivnosti kod koje se mora obvezno započeti provedba intervencije.

8. Aktivnost radioaktivnog izvora A je broj spontanih prijelaza dN iz jednog stanja energije u druga energetska stanja u jezgrama atoma te tvari u vremenskom razdoblju dt, tj.

A = dN / dt.

Jedinica aktivnosti je jedan prijelaz u sekundi (s-1), a zove se bekerel (Bq).

9. Kritična skupina ljudi jest skupina osoba koje primaju sličnu ili jednaku dozu koja je reprezentativna za pojedince koji primaju najveću efektivnu ili ekvivalentnu dozu od određenog načina izlaganja i od određenog izvora ionizirajućeg zračenja.

Članak 3.

Doze ionizirajućeg zračenja koje primaju osobe u kritičnoj skupini ljudi ne smiju prijeći granice propisane ovim Pravilnikom, a pri tom zaštita od štetnih učinaka ionizirajućeg zračenja mora biti optimalizirana tako da su doze zračenja od bilo kojeg određenog izvora ionizirajućeg zračenja, odnosno od svih izvora zračenja koji se rabe, smanjene ispod propisanih granica na toliko nisku razinu koliko je razumno moguće postići uvažavajući tehničke, gospodarske i socijalne čimbenike.

Članak 4.

Pojedini stanovnik ne smije u jednoj godini primiti efektivnu dozu višu od 1 mSv od izvora ionizirajućeg zračenja koji su uključeni u djelatnosti s izvorima ionizirajućih zračenja.
U posebnim okolnostima, pojedini stanovik smije primiti efektivnu dozu do 5 mSv u jednoj godini s tim da u pet uzastopnih godina prosječna doza ne smije biti veća od 1 mSv godišnje.
Ekvivalentna doza za očne leće pojedinog stanovnika ne smije biti veća od 15 mSv u jednoj godini.
Ekvivalentna doza za kožu pojedinog stanovnika ne smije biti veća od 50 mSv u jednoj godini.

Članak 5.

Efektivna doza izloženih radnika ne smije u normalnim uvjetima tijekom rada biti veća od 100 mSv u razdoblju od pet uzastopnih godina, uz uvjet da niti u jednoj godini petogodišnjeg razdoblja efektivna doza ne smije biti veća od 50 mSv.
Ekvivalentna doza za očne leće izloženih radnika ne smije u normalnim uvjetima rada biti veća od 150 mSv u jednoj godini.
Ekvivalentna doza za podlaktice, šake, stopala ili kožu izloženih radnika ne smije u normalnim uvjetima rada biti veća od 500 mSv u jednoj godini.

Članak 6.

Osobe mlađe od 18 godina, ali starije od 16 godina, koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obučavanja ili obrazovanja ne smiju biti izloženi ozračenju iznad granica:
1. efektivna doza do 6 mSv u jednoj godini,
2. ekvivalentna doza za očne leće do 50 mSv u jednoj godini,
3. ekvivalentna doza za kožu, podlaktice, šake i stopala do 150 mSv u jednoj godini.

Članak 7.

Područje izloženosti jest područje na kojem postoji mogućnost da pojedinac ili grupa ljudi bude izložena ionizirajućem zračenju iznad granice ozračenja propisane za pojedinog stanovnika.
Područje izloženosti dijeli se na područje nadgledanja i područje posebnog nadgledanja.
Područje posebnog nadgledanja je područje izloženosti unutar kojeg je vjerojatno da efektivna doza u jednoj godini bude iznad 6 mSv.

Članak 8.

Ukupno ozračenje izraženo kao zbroj efektivne doze od vanjskog ozračenja u određenom razdoblju i očekivane efektivne doze od unutarnjeg izlaganja ionizirajućem zračenju zbog unosa radionuklida u organizam u istom razdoblju ne smije prijeći granice doza utvrđene ovim Pravilnikom.
Procjena unutarnjeg izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida »j« u jednoj godini temelji se na godišnjim granicama unošenja (Ij,G) radionuklida u organizam koje su određene sukladno očekivanoj efektivnoj dozi za razdoblje od 50 godina za odrasle osobe i za razdoblje od 70 godina za djecu.

Članak 9.

Stupanj ozračenja osobe određuje se na jedan od sljedećih načina:
– izračunavanjem ukupne efektivne doze E pomoću formule:

gdje je:
Hp(d) – osobni dozni ekvivalent vanjskog ozračenja u jednoj godini,
e(g)j,ing – očekivana efektivna doza po jedinici aktivnosti gutanjem unesenenog radionuklida vrste »j« u tijelo osobe iz skupine starosne dobi »g«,
e(g)j,inh – očekivana efektivna doza po jedinici aktivnosti udisanjem unesenenog radionuklida vrste »j« u tijelo osobe iz skupine starosne dobi »g«,
Ij,ing – aktivnost gutanjem unesenog radionuklida vrste »j« u organizam u jednoj godini,
Ij, inh – aktivnost udisanjem unesenog radionuklida vrste »j« u organizam u jednoj godini.
ili na temelju nejednadžbe:


gdje je:
GD – godišnja granica efektivne doze za kritičnu skupinu osoba;
Ij,ing,G – godišnja granica unošenja (GGU) radionuklida vrste »j« u organizam gutanjem;
Ij,inh,G – godišnja granica unošenja (GGU) radionuklida vrste »j« u organizam udisanjem;
Za radionuklid vrste »j« godišnja granica unošenja (Ij,G) izračunava se izrazom:


Članak 10.

Očekivane efektivne doze po jedinici aktivnosti za gutanje e(g)j,ing, odnosno za udisanje e(g)j,inh, za pojedine radionuklide sadržane su u Tablici 3. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika za izložene radnike, a za ostale osobe u Tablici 4. i Tablici 5. koje su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Očekivane efektivne doze po jedinici aktivnosti za gutanjee(g)j,ing, odnosno za udisanje e(g)j,inh, za topljive i reaktivne plinove i pare sadržane su u Tablici 6. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika za izložene radnike i za ostale osobe starije od 18 godina.
U Tablicama iz stavka 1. i 2. ovog članka sadržani su i koeficijenti prijenosa za radionuklide:
f1 koji predstavljaju razmjer prijenosa unesene aktivnosti iz želuca u tjelesne tekućine kod unosa gutanjem, odnosno razmjer prijenosa unesene aktivnosti u probavni sustav iz pluća kod unosa radionuklida udisanjem. Vrijednosti koeficijenata f1 za gutanje i udisanje radionuklida vezanih u spojevima sadržani su u Tablicama 7a. i 7b.

Članak 11.

U posebnim uvjetima, isključujući izvanredni događaj, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja ako to posebni proces rada zahtjeva, prema prosudbi za svaki pojedini slučaj, može za izloženog radnika odobriti povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika pod sljedećim uvjetima:
1. Nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja obvezan je podnijeti zahtjev za odobravanjem povećanja granica izlaganja radnika iz članka 5. ovog Pravilnika. Zahtjevu se prilaže:
– obrazloženje potrebe za povećanjem granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika,
– mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o očekivanom ozračenju,
– pisanu izjavu izloženog radnika za kojeg se podnosi zahtjev za odobrenjem povećanja granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika da je potpuno upoznat s okolnostima i rizikom ozračenja iznad granica iz članka 5. ovog Pravilnika, koju supotpisuje i osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
– potvrdu da je izloženi radnik za kojeg se podnosi zahtjev za odobrenjem povećanja granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika obavio izvanredni zdravstveni pregled sukladno propisu o zdravstvenim pregledima izloženih radnika i ocjenu zdravstvene sposobnosti.
2. Efektivna doza za cijelo tijelo izloženog radnika za kojeg se podnosi zahtjev za odobrenjem povećanja granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika ne smije prijeći 50 mSv u bilo kojoj godini razdoblja u kojem se planira povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika.
3. Razdoblje u kojem se planira povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika ne smije biti dulje od uzastopnih pet godina i ne smije se produljivati za iste izložene radnike.
Ako efektivna doza za cijelo tijelo izloženog radnika za kojeg je odobreno povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika dostigne 100 mSv, potrebno je provesti dodatno ispitivanje uvjeta rada s izvorima ionizirajućeg zračenja i ponoviti izvanredni zdravstveni pregled izloženih radnika koji su primili takve doze.
Osobne doze izloženog radnika za kojeg je odobreno povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika primljene tijekom razdoblja iz stavka 1. točke 3. ovog članka moraju se kod poslodavca i u Državnom zavodu za zaštitu od zračenja voditi u posebnoj evidenciji za svakog izloženog radnika.
Izloženi radnici za koje je dano odobrenje za povećanje granica izlaganja iz članka 5. ovog Pravilnika moraju biti dodatno opskrbljeni dozimetrima za izravno očitavanje primljenih doza.
Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na osobe iz članka 6. ovog Pravilnika, trudnice i žene koje doje, ako mogu biti kontaminirane.

Članak 12.

Prekoračenje granice efektivne doze iz članka 5. ovoga Pravilnika tijekom intervencija poradi planiranog i žurnog uklanjanja iIi ublažavanja posljedica izvanrednog događaja dopušteno je samo radi spašavanja života ljudi, sprečavanja nesreća s velikim materijalnim i društvenim posljedicama ili prekomjernog ozračenja velikog broja ljudi.
Intervencije prvenstveno provode članovi unaprijed određenih stručnih timova koji su obučeni i pripremljeni za provedbu intervencija, te su pripremljeni i izvješćeni o mogućim opasnostima. Samo u slučaju kad je poduzimanje određenih interventnih mjera neodgodivo i žurno, ovisno o okolnostima, intervencijske mjere mogu poduzeti i osobe koje se zateknu na mjestu izvanrednog događaja.
Članovi intervencijskog tima ili druge osobe koje sudjeluju u intervenciji ne smiju biti ozračeni s više od dvostruke godišnje efketivne doze iz članka 5. ovoga Pravilnika uz iznimku spašavanja života ljudi kad je dopuštena viša efektivna doza, ali ne viša od deseterostruke godišnje granice iz članka 5. ovoga Pravilnika.
Ako postoji sumnja o unosu radionuklida u organizam iznad godišnjih granica unošenja obvezno je za svakog izloženog pojedinca procijeniti aktivnosti u tijelo unesenih radionuklida.

Članak 13.

Akcijske razine za početak intervencije radi akutnog ozračenja organa ili tkiva prikazane su u Tablici 8. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Akcijske razine za početak intervencije radi kroničnog ozračivanja organa ili tkiva prikazane su u Tablici 9. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Akcijske razine izražene koncentracijom aktivnosti određenih radionuklida za hranu i vodu za piće prikazane su u Tablici 10. koja je sastavni dio ovoga Pravilnika

Članak 14.

Intervencijska razina za zadržavanje ljudi u kućama ili zatvorenim prostorima poslije izvanrednog događaja je efektivna doza u iznosu od 10 mSv za razdoblje do dva dana.
Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje odredi Vlada Republike Hrvatske za provedbu intervencija u slučaju izvanrednog događaja može odrediti i nižu intervencijsku razinu u kraćem razdoblju u kojem će se odrediti zadržavanje ljudi u kućama ili zatvorenim prostorima u svrhu lakše provedbe planiranih potrebnih mjera.

Članak 15.

Intervencijska razina za privremenu evakuaciju pučanstva poslije izvanrednog događaja je efektivna doza u iznosu od 50 mSv u razdoblju do jednog tjedna.
Vlada Republike Hrvatske ili tijelo određeno od Vlade Republike Hrvatske za provedbu intervencija u slučaju izvanrednog događaja može odrediti evakuaciju i kod nižeg iznosa efektivne doze, ako se odnosi na manji broj ljudi i može se obaviti u kratkom razdoblju.
Iznimno, Vlada Republike Hrvatske ili tijelo određeno od Vlade za provedbu intervencija u slučaju izvanrednog događaja može odrediti evakuaciju i kod višeg iznosa efektivne doze, ako se obavlja u složenim uvjetima, kad je uključen veliki broj ljudi ili je otežan njihov prijevoz.

Članak 16.

Intervencijska razina za provedbu zaštite od posljedica izvanrednog događaja uzimanjem pripravka stabilnog joda (jodna profilaksa) je očekivana apsorbirana doza za štitnu žlijezdu u iznosu od 100 mGy koju mogu uzrokovati radionuklidi joda.

Članak 17.

Intervencijska razina za početak privremenog preseljavanja ljudi poslije izvanrednog događaja je efektivna doza u iznosu od 30 mSvu razdoblju od jednog mjeseca.
Intervencijska razina za završetak privremenog preseljenja je efektivna doza od 10 mSv u razdoblju od jednog mjeseca. Ako se procijenjena efektivna doza tijekom jednog mjeseca ne smanji ispod te razine odredit će se trajno preseljavanje.
Trajno preseljavanje odredit će se ako se procijeni da je očekivana životna efektivna doza iznad 1 Sv.

Članak 18.

Vrijednosti doza koje se uspoređuju s intervencijskim razinama su ukupne efektivne doze bez obzira na način ozračenja ljudi ionizirajućem zračenju koje se mogu spriječiti samo odgovarajućim mjerama.
U ukupne efektivne doze iz stavka 1. ovog članka nisu uključene doze koje potječu od radionuklida iz onečišćene hrane ili vode za piće.

Članak 19.

Srednje godišnje koncentracije aktivnosti 222RN u zraku u kućama kod kojih je opravdano započeti poduzimanje protumjera su od 200 do 600 Bq m-3 zavisno o društvenim i gospodarskim čimbenicima.
Ako je srednja godišnja koncentracija aktivnosti 222RN u zraku na radnim mjestima iznad 1000 Bq m-3, preporučuje se poduzimanje intervencijskih mjera.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućim zračenjima te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaj (»Narodne novine«, br. 108/99).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/18
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 20. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

Tablica 1.

TEŽINSKI KOEFICIJENTI ZRAČENJA wR

Vrsta i energije zračenja

Težinski koeficijenti zračenja wR

Fotoni, svih energija

Elektroni i muoni, svih energija

Neutroni, energije < 10 keV

                           
                                   10 keV do 100 keV

                        
                                   > 100 keV do 2 MeV

                         
                                   > 2 MeV do 20 MeV

                         
                                   > 20 MeV


Protoni, osim raspršenih, energije >2 MeV


Alfa čestice, fisijski fragmenti, teške jezgre

1

1

510


20


105


5


20Tablica 2.TEŽINSKI KOEFICIJENTI TKIVA wT
 

Tkivo ili organ

Težinski koeficijenti tkiva wT

Gonade


Koštana srž (crvena)


Debelocrijevo


Pluća


Želudac
 

Mjehur


Grudi
 

Jetra
 

Jednjak
 

Štitna žlijezda


Koža


Površina kosti


Ostatak*

0,20


0,12


0.12


0,12


0,12


0,05


0,05


0,05
 

0,05


0,05


0,01


0,01
 

0,05

______
* Ako tkivo koje je navedeno kao ostatak prima najveće ekvivalentne doze, koristi se težinski koeficijent tkiva od 0,025 za to tkivo ili organ, a 0,025 za ostali dio ostalih tkiva.
**Ostatak čine sljedeća tkiva: mišići, maternica, nadbubrežne žlijezde, slezena, mozak, gušterača, bubrezi, tanko crijevo, timus.

Tablica 3
OČEKIVANJE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) UDISANJEM I GUTANJEM(Sv Bg-1) ZA RADNIKE

Tablica

 Napomena: Tipovi F, M i S znače brza, umjerena i spora apsorpcija u pluća
 

Tablica 4.
PUČANSTVO: OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) GUTANJEM (Sv Bq-1)

Tablica

 

Tablica 5.
OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) UDISANJEM (Sv Bq-1)

Tablica


Tablica 6
UDISANJE: OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g)(Sv Bq-1) ZA TOPLJIVE I REAKTIVNE PLINOVE I PARE

 

Radio-nuklid

Fizikalno vrijeme poluras-pada

Apsorp-­
cija (a)

%
Talo-ženje

Dob g ≤ 1a

f1 za

g > 1 a

Dob
1 – 2 a

Dob
2 – 7 a

Dob
7 – 12 a

Dob
12 – 17 a

Dob
> 17 g

f1

e (g)

e (g)

e (g)

e (g)

e (g)

e (g)

Tricirana voda

12.3 a

V

100

1.000

6.4 E-11

1.000

4.8 E-11

3.1 E-11

2.3 E-11

1.8 E-11

1.8 E-11

Elementarni tricij

12.3 a

V

0.01

1.000

6.4 E-15

1.000

4.8 E-15

3.1 E-15

2.3 E-15

1.8 E-15

1.8 E-15

Tricirani metan

12.3 a

V

1

1.000

6.4 E-13

1.000

4.8 E-13

3.1 E-13

2.3 E-13

1.8 E-13

1.8 E-13

Organski vezani tricij

12.3 a

V

100

1.000

1.1 E-10

1.000

1.1 E-10

7.0 E-11

5.5 E-11

4.1 E-11

4.1 E-11

Ugljik

0.340h

V

100

1.000

2.8 E-11

1.000

1.8 E-11

9.7 E-12

6.1 E-12

3.8 E-12

3.2 E-12

Ugljik 11 dioksid

0.340h

V

100

1.000

1.8 E-11

1.000

1.2 E-11

6.5 E-12

4.1 E-12

2.5 E-12

2.2 E-12

Ugljik 11 monok­sid

0.340h

V

40

1.000

1.0 E-11

1.000

6.7 E-12

3.5 E-12

2.2 E-12

1.4 E-12

1.2 E-12

Ugljik 14 para

5.73E+3 a

V

100

1.000

1.3 E-09

1.000

1.6 E-09

9.7 E-10

7.9 E-10

5.7 E-10

5.8 E-10

Ugljik 14 dioksid

5.73E+3 a

V

100

1.000

1.9 E-11

1.000

1.9 E-11

1.1 E-11

8.9 E-12

6.3 E-12

6.2 E-12

Ugljik 14 monok­sid

5.73E+3 a

V

40

1.000

9.1 E-12

1.000

5.7 E-12

2.8 E-12

1.7 E-12

9.9 E-13

8.0 E-13

Ugljik disulfid 35

87.4 d

F

100

1.000

6.9 E-09

0.800

4.8 E-09

2.4 E-09

1.4 E-09

8.6 E-10

7.0 E-10

Sumpor 35 dioksid

87.4 d

F

85

1.000

9.4 E-10

0.800

6.6 E-10

3.4 E-10

2.1 E-10

1.3 E-10

1.1 E-10

Nikl 56 karbonil

6.10 d

(c)

100

1.000

6.8 E-09

1.000

5.2 E-09

3.2 E-09

2.1 E-09

1.4 E-09

1.2 E-09

Nikl 57 karbonil

1.50 d

(c)

100

1.000

3.1 E-09

1.000

2.3 E-09

1.4 E-09

9.2 E-10

6.5 E-10

5.6 E-10

Nikl 59 karbonil

7.50E+4 a

(c)

100

1.000

4.0 E-09

1.000

3.3 E-09

2.0 E-09

1.3 E-09

9.1 E-10

8.3 E-10

Nikl 63 karbonil

96.0 a

(c)

100

1.000

9.5 E-09

1.000

8.0 E-09

4.8 E-09

3.0 E-09

2.2 E-09

2.0 E-09

Nikl 65 karbonil

2.52 h

(c)

100

1.000

2.0 E-09

1.000

1.4 E-09

8.1 E-10

5.6 E-10

4.0 E-10

3.6 E-10

Nikl 66 karbonil

2.27 d

(c)

100

1.000

1.0 E-08

1.000

7.1 E-09

4.0 E-09

2.7 E-09

1.8 E-09

1.6 E-09

Rutenij -94
tetraok­sid

0.863 h

F

100

0.100

5.5 E-10

0.050

3.5 E-10

1.8 E-10

1.1 E-10

7.0 E-11

5.6 E-11

Rutenij 97
tetraoksid

2.90 d

F

100

0.100

8.7 E-10

0.050

6.2 E-10

3.4 E-10

2.2 E-10

1.4 E-10

1.2 E-10

Rutenij 103
tetraoksid

39.3 d

F

100

0.100

9.0 E-09

0.050

6.2 E-09

3.3 E-09

2.1 E-09

1.3 E-09

1.1 E-09

Rutenij 105
tetraoksid

4.44 h

F

100

0.100

1.6 E-09

0.050

1.0 E-09

5.3 E-10

3.2 E-10

2.2 E-10

1.8 E-10

Rutenij 106
tetraoksid

1.01 a

F

100

0.100

1.6 E-07

0.050

1.1 E-07

6.1 E-08

3.7 E-08

2.2 E-08

1.8 E-08

Telur – 116 para

2.49 h

F

100

0.600

5.9 E-10

0.300

4.4 E-10

2.5 E-10

1.6 E-10

1.1 E-10

8.7 E-11

Telur – 121 para

17.0 d

F

100

0.600

3.0 E-09

0.300

2.4 E-09

1.4 E-09

9.6 E-10

6.7 E-10

5.1 E-10

Telur – 121m para

154 d

F

100

0.600

3.5 E-08

0.300

2.7 E-08

1.6 E-08

9.8 E-09

6.6 E-09

5.5 E-09

Telur – 123 para

1.0E+13 a

F

100

0.600

2.8 E-08

0.300

2.5 E-08

1.9 E-08

1.5 E-08

1.3 E-08

1.2 E-08

Telur -123m para

120 d

F

100

0.600

2.5 E-08

0.300

1.8 E-08

1.0 E-08

5.7 E-09

3.5 E-09

2.9 E-09

Telur – 125m para

58.0 d

F

100

0.600

1.5 E-08

0.300

1.1 E-08

5.9 E-09

3.2 E-09

1.9 E-09

1.5 E-09

Telur 127 para

9.35 h

F

100

0.600

6.1 E-10

0.300

4.4 E-10

2.3 E-10

1.4 E-10

9.2 E-11

7.7 E-11

Telur 127m para

109 d

F

100

0.600

5.3 E-08

0.300

3.7 E-08

1.9 E-08

1.0 E-08

6.1 E-09

4.6 E-09

Telur 129 para

1.16 h

F

100

0.600

2.5 E-10

0.300

1.7 E-10

9.4 E-11

6.2 E-11

4.3 E-11

3.7 E-11

Telur – 129m para

33.6 d

F

100

0.600

4.8 E-08

0.300

3.2 E-08

1.6 E-08

8.5 E-09

5.1 E-09

3.7 E-09

Telur 131 para

0.417 h

F

100

0.600

5.1 E-10

0.300

4.5 E-10

2.6 E-10

1.4 E-10

9.5 E-11

6.8 E-11

Telur – 131m para

1.25 d

F

100

0.600

2.1 E-08

0.300

1.9 E-08

1.1 E-08

5.6 E-09

3.7 E-09

2.4 E-09

Telur 132 para

3.26 d

F

100

0.600

5.4 E-08

0.300

4.5 E-08

2.4 E-08

1.2 E-08

7.6 E-09

5.1 E-09

Telur 133 para

0.207 h

F

100

0.600

5.5 E-10

0.300

4.7 E-10

2.5 E-10

1.2 E-10

8.1 E-11

5.6 E-11

Telur – 133m para

0.923 h

F

100

0.600

2.3 E-09

0.300

2.0 E-09

1.1 E-09

5.0 E-10

3.3 E-10

2.2 E-10

Telur 134 para

0.696 h

F

100

0.600

6.8 E-10

0.300

5.5 E-10

3.0 E-10

1.6 E-10

1.1 E-10

8.4 E-11

Elementarni jod 120

1.35 h

V

100

1.000

3.0 E-09

1.000

2.4 E-09

1.3 E-09

6.4 E-10

4.3 E-10

3.0 E-10

Elementarni jod 120m

0.883 h

V

100

1.000

1.5 E-09

1.000

1.2 E-09

6.4 E-10

3.4 E-10

2.3 E-10

1.8 E-10

Elementarni jod 121

2.12 h

V

100

1.000

5.7 E-10

1.000

5.1 E-10

3.0 E-10

1.7 E-10

1.2 E-10

8.6 E-11

Elementarni jod 123

13.2 h

V

100

1.000

2.1 E-09

1.000

1.8 E-09

1.0 E-09

4.7 E-10

3.2 E-10

2.1 E-10

Elementarni jod 124

4.18 d

V

100

1.000

1.1 E-07

1.000

1.0 E-07

5.8 E-08

2.8 E-08

1.8 E-08

1.2 E-08

Elementarni jod 125

60.1 d

V

100

1.000

4.7 E-08

1.000

5.2 E-08

3.7 E-08

2.8 E-08

2.0 E-08

1.4 E-08

Elementarni jod 126

13.0 d

V

100

1.000

1.9 E-07

1.000

1.9 E-07

1.1 E-07

6.2 E-08

4.1 E-08

2.6 E-08

Elementarni jod 128

0.416 h

V

100

1.000

4.2 E-10

1.000

2.8 E-10

1.6 E-10

1.0 E-10

7.5 E-11

6.5 E-11

Elementarni jod 129

1.57E+7 a

V

100

1.000

1.7 E-07

1.000

2.0 E-07

1.6 E-07

1.7 E-07

1.3 E-07

9.6 E-08

Elementarni jod 130

12.4 h

V

100

1.000

1.9 E-08

1.000

1.7 E-08

9.2 E-09

4.3 E-09

2.8 E-09

1.9 E-09

Elementarni jod 131

8.04 d

V

100

1.000

1.7 E-07

1.000

1.6 E-07

9.4 E-08

4.8 E-08

3.1 E-08

2.0 E-08

Elementarni jod 132

2.30 h

V

100

1.000

2.8 E-09

1.000

2.3 E-09

1.3 E-09

6.4 E-10

4.3 E-10

3.1 E-10

Elementarni jod132m

1.39 h

V

100

1.000

2.4 E-09

1.000

2.1 E-09

1.1 E-09

5.6 E-10

3.8 E-10

2.7 E-10

Elementarni jod 133

20.8 h

V

100

1.000

4.5 E-08

1.000

4.1 E-08

2.1 E-08

9.7 E-09

6.3 E-09

4.0 E-09

Elementarni jod 134

0.876 h

V

100

1.000

8.7 E-10

1.000

6.9 E-10

3.9 E-10

2.2 E-10

1.6 E-10

1.5 E-10

Elementarni jod 135

6.61 h

V

100

1.000

9.7 E-09

1.000

8.5 E-09

4.5 E-09

2.1 E-09

1.4 E-09

9.2 E-10

Metil jodid 120

1.35 h

V

70

1.000

2.3 E-09

1.000

1.9 E-09

1.0 E-09

4.8 E-10

3.1 E-10

2.0 E-10

Metil jodid 120m

 0.883 h

V

70

1.000

1.0 E-09

1.000

8.7 E-10

4.6 E-10

2.2 E-10

1.5 E-10

1.0 E-10

Metil jodid 121

2.12 h

V

70

1.000

4.2 E-10

1.000

3.8 E-10

2.2 E-10

1.2 E-10

8.3 E-11

5.6 E-11

Metil jodid 123

13.2 h

V

70

1.000

1.6 E-09

1.000

1.4 E-09

7.7 E-10

3.6 E-10

2.4 E-10

1.5 E-10

Metil jodid 124

 4.18 d

V

70

1.000

8.5 E-08

1.000

8.0 E-08

4.5 E-08

2.2 E-08

1.4 E-08

9.2 E-09

Metil jodid 125

 60.1 d

V

70

1.000

3.7 E-08

1.000

4.0 E-08

2.9 E-08

2.2 E-08

1.6 E-08

1.1 E-08

Metil jodid 126

 13.0 d

V

70

1.000

1.5 E-07

1.000

1.5 E-07

9.0 E-08

4.8 E-08

3.2 E-08

2.0 E-08

Metil jodid 128

0.416 h

V

70

1.000

1.5 E-10

1.000

1.2 E-10

6.3 E-11

3.0 E-11

1.9 E-11

1.3 E-11

Metil jodid 129

1.57E+7 a

V

70

1.000

1.3 E-07

1.000

1.5 E-07

1.2 E-07

1.3 E-07

9.9 E-08

7.4 E-08

Metil jodid 130

12.4 h

V

70

1.000

1.5 E-08

1.000

1.3 E-08

7.2 E-09

3.3 E-09

2.2 E-09

1.4 E-09

Metil jodid 131

8.04 d

V

70

1.000

1.3 E-07

1.000

1.3 E-07

7.4 E-08

3.7 E-08

2.4 E-08

1.5 E-08

Metil jodid 132

2.30 h

V

70

1.000

2.0 E-09

1.000

1.8 E-09

9.5 E-10

4.4 E-10

2.9 E-10

1.9 E-10

Metil jodid 132m

1.39 h

V

70

1.000

1.8 E-09

1.000

1.6 E-09

8.3 E-10

3.9 E-10

2.5 E-10

1.6 E-10

Metil jodid 133

 20.8 h

V

70

1.000

3.5 E-08

1.000

3.2 E-08

1.7 E-08

7.6 E-09

4.9 E-09

3.1 E-09

Metil jodid 134

0.876 h

V

70

1.000

5.1 E-10

1.000

4.3 E-10

2.3 E-10

1.1 E-10

7.4 E-11

5.0 E-11

Metil jodid 135

6.61 h

V

70

1.000

7.5 E-09

1.000

6.7 E-09

3.5 E-09

1.6 E-09

1.1 E-09

6.8 E-10

Živa 193 para

3.50 h

(d)

70

1.000

4.2 E-09

1.000

3.4 E-09

2.2 E-09

1.6 E-09

1.2 E-09

1.1 E-09

Živa 193m para

11.1 h

(d)

70

1.000

1.2 E-08

1.000

9.4 E-09

6.1 E-09

4.5 E-09

3.4 E-09

3.1 E-09

Živa 194 para

2.60E+2 a

(d)

70

1.000

9.4 E-08

1.000

8.3 E-08

6.2 E-08

5.0 E-08

4.3 E-08

4.0 E-08

Živa 195 para

9.90 h

(d)

70

1.000

5.3 E-09

1.000

4.3 E-09

2.8 E-09

2.1 E-09

1.6 E-09

1.4 E-09

Živa 195m para

1.73 d

(d)

70

1.000

3.0 E-08

1.000

2.5 E-08

1.6 E-08

1.2 E-08

8.8 E-09

8.2 E-09

Živa 197 para

2.67 d

(d)

70

1.000

1.6 E-08

1.000

1.3 E-08

8.4 E-09

6.3 E-09

4.7 E-09

4.4 E-09

Živa 197m para

23.8 h

(d)

70

1.000

2.1 E-08

1.000

1.7 E-08

1.1 E-08

8.2 E-09

6.2 E-09

5.8 E-09

Živa 199m para

 0.710 h

(d)

70

1.000

6.5 E-10

1.000

5.3 E-10

3.4 E-10

2.5 E-10

1.9 E-10

1.8 E-10

Živa 203 para

 46.6 d

(d)

70

1.000

3.0 E-08

1.000

2.3 E-08

1.5 E-08

1.0 E-08

7.7 E-09

7.0 E-09

 (a) F: brzo; V: tvar je trenutno i potpuno prenesena u tjelesne tekućine;
(b) Primjenljivo na radnike i odrasle pripadnike pučanstva;
(c) Taloženje 30%: 10%: 20%: 40% (izvanprsno: bronhialno: bronhiolarno: alveolarno-intersticijsko), zadržavanje s poluživotom od 0.1 dan;
(d) Taloženje 10%: 20%: 40% (bronhialno: bronhiolarno: alveolarno-intersticijsko), zadržavanje s poluživotom od 1.7 dana.
 

Tablica 7a.
VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PRIJENOSA F1 POTREBNOG ZA PRORAČUN OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U SPOJEVIMA UNEŠENIM GUTANJEM
 

Element

Koeficijent prijenosa f1

Kemijski spoj

Vodik

1.000

1.000

Tricirana voda (namirnice)

Organski vezani tricij

Ugljik

1.000

Označeni organski spojevi

Fluor

1.000

Svi spojevi

Natrij

1.000

Svi spojevi

Magnezij

0.500

Svi spojevi

Aluminij

0.010

Svi spojevi

Silicij

0.010

Svi spojevi

Fosfor

0.800

Svi spojevi

Sumpor

0.800

0.100

1.000

Elementalni sumpor

Organski sumpor

Anorganski spojevi

Klor

1.000

Svi spojevi

Kalij

1.000

Svi spojevi

Kalcij

0.300

Svi spojevi

Skandij

1.0 E-04

Svi spojevi

Titan

0.010

Svi spojevi

Vanadij

0.010

Svi spojevi

Krom

0.100

0.010

Heksavalentni spojevi

Trovalentni spojevi

Mangan

0.100

Svi spojevi

Željezo

0.100

Svi spojevi

Kobalt

0.100

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i anorganski spojevi

Nikal

0.050

Svi spojevi

Bakar

0.500

Svi spojevi

Cink

0.500

Svi spojevi

Galij

0.001

Svi spojevi

Germanij

1.000

Svi spojevi

Arsen

0.500

Svi spojevi

Selen

0.800

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Elementarni selen i selenidi

Brom

1.000

Svi spojevi

Rubidij

1.000

Svi spojevi

Stroncij

0.300

0.010

Svi nespomenuti spojevi

Stroncijev titanat (SrTiO3)

Itrij

1.0 E-04

Svi spojevi

Cirkonij

0.002

Svi spojevi

Niobij

0.010

Svi spojevi

Molibden

0.800

0.050

Svi nespecifirani spojevi

Molibdensulfid

Tehnecij

0.800

Svi spojevi

Rutenij

0.050

Svi spojevi

Rodij

0.050

Svi spojevi

Paladij

0.005

Svi spojevi

Srebro

0.050

Svi spojevi

Kadmij

0.050

Svi anorganski spojevi

Indij

0.020

Svi spojevi

Kositar

0.020

Svi spojevi

Antimon

0.100

Svi spojevi

Telur

0.300

Svi spojevi

Jod

1.000

Svi spojevi

Cezij

1.000

Svi spojevi

Barij

0.100

Svi spojevi

Lantan

5.0 E-04

Svi spojevi

Cerij

5.0 E-04

Svi spojevi

Praezodij

5.0 E-04

Svi spojevi

Neodij

5.0 E-04

Svi spojevi

Promecij

5.0 E-04

Svi spojevi

Samarij

5.0 E-04

Svi spojevi

Europij

5.0 E-04

Svi spojevi

Gadolinij

5.0 E-04

Svi spojevi

Terbij

5.0 E-04

Svi spojevi

Disprozij

5.0 E-04

Svi spojevi

Holmij

5.0 E-04

Svi spojevi

Erbij

5.0 E-04

Svi spojevi

Tulij

5.0 E-04

Svi spojevi

Iterbij

5.0 E-04

Svi spojevi

Lutecij

5.0 E-04

Svi spojevi

Hafnij

0.002

Svi spojevi

Tantal

0.001

Svi spojevi

Volfram

0.300

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Volframova kiselina

Renij

0.800

Svi spojevi

Osmij

0.010

Svi spojevi

Iridij

0.010

Svi spojevi

Platina

0.010

Svi spojevi

Zlato

0.100

Svi spojevi

Živa

0.020

Svi neorganski spojevi

Živa

####

####

Metil živa

Svi nespecificirani organski spojevi

Talij

1.000

Svi spojevi

Olovo

0.200

Svi spojevi

Bizmut

0.050

Svi spojevi

Polonij

0.100

Svi spojevi

Astacij

1.000

Svi spojevi

Francij

1.000

Svi spojevi

Radij

0.200

Svi spojevi

Aktinij

5.0 E-04

Svi spojevi

Torij

5.0 E-04

2.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi,hidroksidi i anorganski spojevi

Protaktinij

5.0 E-04

Svi spojevi

Uran

0.020

0.002

Svi nespecificirani spojevi

Većina tetravalentnih spojeva, npr.UO2, U3O8, UF4

Neptunij

5.0 E-04

Svi spojevi

Plutonij

5.0 E-04

1.0 E-04

1.0 E-05

Svi nespecificirani spojevi

Nitrati

Netopljivi oksidi

Americij

5.0 E-04

Svi spojevi

Kirij

5.0 E-04

Svi spojevi

Berkelij

5.0 E-04

Svi spojevi

Kalifornij

5.0 E-04

Svi spojevi

Ajnštajnij

5.0 E-04

Svi spojevi

Fermij

5.0 E-04

Svi spojevi

Mendelevij

5.0 E-04

Svi spojevi

 

Tablica 7b.
VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PRIJENOSA f1 POTREBNOG ZA PRORAČUN OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U SPOJEVIMA UNEŠENIH DISANJEM I NAČIN APSORPCIJE U PLUĆIMA
 

Element

Način apsorpcije

Koeficijent prijenosa f1

Kemijski spoj

Berilij

M

S

0.005

0.005

Svi spojevi

Oksidi, halidi i nitrati

Fluor

F

M

S

100.0

10.00

1.000

određen kombinacijom kationa

Određenkombinacijom kationa

Određen kombinacijom kationa

Natrij

F

1.000

Svi spojevi

Magnezij

F

M

0.500

0.500

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi, halidi i nitrati

Aluminij

F

M

0.010

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi, halidi, nitrati i metalni aluminij

Silicij

F

M

S

0.010

0.010

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi i nitrati

Fosfor

F

M

0.800

0.800

Samo fosfati: određeni koncentracijom kationa

Sumpor

F

M

0.800

0.800

Sulfidi i sulfati: određeni kombinacijom kationa

Elementalni sumpor: sulfidi i sulfati određeni kombinacijom kationa

Klor

F

M

10.00

1.000

Određen kombinacijom kationa

Određenkombinacijom kationa

Kalij

F

1.000

Svi spojevi

Kalcij

M

0.300

Svi spojevi

Skandij

S

1.0 E-04

Svi spojevi

Titan

F

M

S

0.010

0.010

0.010

Oksidi, hidroksidi, karbidi, halidi i nitrati

Stroncijev titanat (SrTiO3)

Svi nespecificirani spojevi

Vanadij

F

M

0.010

0.010

Oksidi, hidroksidi, karbidi, halidi i nitrati

Krom

F

M

S

0.100

0.100

0.100

Svi nespecificirani spojevi

Halidi i nitrati

Mangan

F

M

0.100

0.100

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati  

Željezo

F

M

0.100

0.100

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi

Kobalt

M

S

0.100

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati

Nikal

F

M

0.050

0.050

Svi nespecificirani spojevi  

Oksidi, hidroksidi, karbidi

Bakar

F

M

S

0.500

0.500

0.500

Svi nespecificirani neorganski spojevi

Sulfidi, halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Cink

S

0.500

Svi spojevi

Galij

F

M

0.001

0.001

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati  

Germanij

F

M

10.00

1.000

Svi nespecificirani spojevi  

Oksidi, sulfidi i halidi

Arsen

M

0.500

Svi spojevi

Selen

F

M

0.800

0.800

Svi nespecificirani spojevi

Elementalni selen, oksidi, hidroksidi i karbidi

 

Brom

F

M

10.00

1.000

Određeni kombinacijom kationa

Određeni kombinacijom kationa

Rubidij

F

1.000

Svi spojevi

Stroncij

F

S

0.300

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Stroncijtitanat (SrTiO3)

Itrij

M

S

1.0   E-04

2.0
1.0   E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi i hidroksidi

Cirkonij

F

M

S

0.002

0.002

0.002

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati

Niobij

M

S

0.010

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi i hidroksidi

Molibden

F

S

0.800

0.050

Svi nespecificiranispojevi

Molibdensulfid, oksidi i hidroksidi

Tehnecij

F

M

0.800

0.800

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati

Rutenij

F

M

S

0.050

0.050

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Halidi

Oksidi i hidroksidi

Rodij

F

M

S

0.050

0.050

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Halidi

Oksidi i hidroksidi

Paladij

F

M

S

0.005

0.005

0.005

Svi nespecificirani spojevi

Nitrati i halidi

Oksidi i hidroksidi

Srebro

F

M

S

0.050

0.050

0.050

Svi nespecificirani spojevi i metalno srebro

Nitrati i sulfidi

Oksidi, hidroksidi i karbidi

Kadmij

F

M

S

0.050

0.050

0.050

Svi nespecificirani spojevi

Sulfidi, halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Indij

F

M

0.020

0.020

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati

Kositar

F

M

0.020

0.020

Svi nespecificirani spojevi

Fosfati, sulfidi, oksidi, hidroksidi, halidi i nitrati

Antimon

F

M

0.100

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi hidroksidi halidi sulfidi sulfati i nitrati

Telur

F

M

0.300

0.300

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i nitrati

Jod

F

1.000

Svi spojevi

Cezij

F

1.000

Svi spojevi

Barij

F

0.100

Svi spojevi

Lantan

F

M

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi i hidroksidi

Cerij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i fluoridi

Praezodij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi i fluoridi

Neodij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi i fluoridi

Promecij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, karbidi i fluoridi

Samarij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Europij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Gadolinij

F

M

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i fluoridi

Terbij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Disprozij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Holmij

M

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Erbij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Tulij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Iterbij

 

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i fluoridi

Lutecij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i fluoridi

Hafnij

F

M

0.002

0.002

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi,hidroksidi, halidi, karbidi i nitrati

Tantal

M

S

0.001

0.001

Svi nespecificirani spojevi

Elementalni tantal, oksidi, hidroksidi, halidi, karbidi, nitrati i nitriti

Volfram

F

0.300

Svi spojevi

Renij

F

M

0.800

0.800

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi, nitrati i halidi

Osmij

F

M

S

0.010

0.010

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Iridij

F

M

S

0.010

0.010

0.010

Svi nespecificirani spojevi

Metalni iridij, halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Platina

F

0.010

Svi spojevi

Zlato

F

M

S

0.100

0.100

0.100

Svi nespecificirani spojevi

Halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Živa

F

M

0.020

0.020

Svi spojevi

Živa

F

0.400

Svi organski spojevi

Talij

F

1.000

Svi spojevi

Olovo

F

0.200

Svi spojevi

Bizmut

F

M

0.050

0.050

Bizmut nitrati

Svi nespecificirani spojevi

Polonij

F

M

0.100

0.100

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi, hidroksidi i nitrati

Astacij

F

M

10.00

1.000

Određeni kombinacijom kationa

Određeni kombinacijom kationa

Francij

F

1.000

Svi spojevi

Radij

M

0.200

Svi spojevi

Aktinij

F

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Halidi i nitrati

Oksidi i hidroksidi

Torij

M

S

5.0 E-04

2.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi i hidroksidi

Protaktinij

M

S

5.0 E-04

5.0 E-04

Svi nespecificirani spojevi

Oksidi i hidroksidi

Uran

F

 

M

 

S

0.020

 

0.020

 

0.002

Većina heksavalentnih spojeva,npr. UF6,UO2 F2 i UO2 (NO3)2

Manje topljivi spojevi, npr.UO3,UF4, UCl4 i većina heksavalentnih spojeva

Visokotopljivi spojevi,npr.UO2 i U3O8

Neptunij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Plutonij

M

S

5.0 E-04

1.0 E-05

Svi nespecificirani spojevi

Americij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Kirij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Berklij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Kalifornij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Ajnštajnij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Fermij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

Mendelevij

M

5.0 E-04

Svi spojevi

 Napomena: Tipovi F, M i S označavaju brzo, umjereno ili sporo prenošenje radionuklida u pluća
 

Tablica 8.
AKCIJSKE RAZINE ZA AKUTNO OZRAČENJE ODREĐENIH ORGANA POSLIJE IZVANREDNOG DOGAĐAJA
 

Organ ili tkivo

Procjenjena apsorbirana doza organa
ili tkiva u razdoblju do 2 dana (Gy)

Cijelo tijelo

Pluća

Koža

Štitna žlijezda

Očne leće

Gonade

1

6

3

5

2

3

 

Tablica 9.
AKCIJSKA RAZINA ZA KRONIČNO IZLAGANJE ODREĐENIH ORGANA POSLIJE IZVANREDNOG DOGAĐAJA
 

Organ ili tkivo

Brzina ekvivalentne doze
(Sv/godišnje)

Gonade

Očna leća

Koštana srž

0.2

0,1

0,4

 

Tablica 10.
AKCIJSKE RAZINE KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI ZA HRANU I VODU ZA PIĆE
 

Radionuklidi

Hrana i namirnice u općoj uporabi (kBq/kg)

Mlijeko, dječja hrana i voda za piće (kBq/kg)

Cs-134, Cs-137, Ru-103

Ru-106, Sr-89

J-131

Sr-90

Am-241, Pu-238,Pu-239

1

0,1

0,01

10,1

 

0,001