Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja

NN 125/2006 (17.11.2006.), Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2772

Na temelju članka 24. stavka 3. i članka 34. stavka 3. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06) uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Državnog zavoda za zaštitu od zračenja ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POPISU DJELATNOSTI, UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA TE ROKOVIMA VAŽENJA ODOBRENJA ZA DJELATNOST S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I ZA KORIŠTENJE IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se popis djelatnosti, uvjeti i način izdavanja te rokovi važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:
Promet radioaktivnih izvora jest: nabavka, prodaja, prijenos, prijevoz i provoz, prerada, uvoz, izvoz, iznajmljivanje, nasljeđivanje i ustupanje.
Koncentracija aktivnosti (specifična aktivnost) radionuklida jest aktivnost uzorka s tim radionuklidom podijeljena s njegovim obujmom (masom).

II. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve vrste radioak­tivnih tvari i djelatnosti s tim tvarima u kojoj aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida (specifična aktivnost), odnosno ukup­na aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida (specifična aktivnost) uključenih u djelatnost prelazi vrijednosti iz Tablice 1. Priloga I. koji je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima.

Članak 4.

(1) Na djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika ako je:
1. apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat,
2. udovoljeno uvjetima propisanim uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: Zakon),
3. korisnik osigurao dokaz da će biti u mogućnosti ispuniti uvjete propisane uredbom iz točke 2. ovoga stavka.
(2) Korisnik ne smije započeti koristiti radioaktivni izvor iz stavka 1. ovoga članka prije nego li Državni zavod za zaštitu od zračenja izda dozvolu za uporabu toga izvora.

Članak 5.

(1) Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s radioaktiv­nim izvorima daje Državni zavod za zaštitu od zračenja ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom, odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona.
(2) Djelatnosti za koje je potrebno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka jesu:
– proizvodnja radioaktivnih izvora,
– uporaba radioaktivnih izvora,
– uvoz i izvoz radioaktivnih izvora,
– prijevoz radioaktivnih izvora,
– servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora,
– postavljanje i ugradnja te demontiranje radioaktivnih izvora,
– prodaja i svaka druga vrsta prometa radioaktivnih izvora.

Članak 6.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabe radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:
1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se radioaktivni izvor koristiti,
4. opis namjene i načina uporabe radioaktivnog izvora,
5. za svakog izloženog radnika:
– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu IX. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,
– presliku potvrde o stručnoj spremi i obučenosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja te za primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
6. akt o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom mjera osiguranja i održanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s radioaktivnim izvorima, planom mjera za slučaj izvanrednog događaja te planom mjera zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje tijekom obavljanja djelatnosti s radioaktivnim izvorima,
7. dokaz da je udovoljeno uvjetima propisanim člankom 10. Zakona,
8. dokaz o uplati propisanih pristojbi.
(2) Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi skladišti u posebnoj prostoriji – skladištu, osim dokaza iz stavka 1. ovog članka potrebno je dostaviti i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
(3) Umjesto dokaza iz točke 5. stavka 1. ovoga članka može se dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da nitko od radnika nije u području izloženosti.

Članak 7.

Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje uvoza, izvoza ili prodaje radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:
1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2. dokaz o osiguranom skladištenju ili zbrinjavanju radioaktivnoga izvora ako ga nije moguće isporučiti naručitelju,
3. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

Članak 8.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz radioaktivnih tvari mora udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu opasnih tvari.
(2) Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje prijevoza radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:
1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3. za svakog izloženog radnika:
– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu IX. ovoga Pravilnika,
– preslika potvrde o stručnoj spremi i obučenosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja te za primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
4. popis osoba koje prevoze radioaktivne izvore s preslikom potvrde o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora,
5. akt o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s planom mjera za slučaj izvanrednog događaja,
6. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

Članak 9.

Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje servisiranja i popravljanja radioaktivnih izvora te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti dokumente iz članka 6. ovoga Pravilnika.

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Članak 10.

(1) Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje daje Državni zavod za zaštitu od zračenja ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom, odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona.
(2) Djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje za koje je potrebno odobrenje iz stavka 1. ovog članka jesu:
– proizvodnja,
– uporaba,
– uvoz i izvoz,
– postavljanje te demontiranje,
– servisiranje i popravljanje,
– prodaja i svaka druga vrsta prometa.

Članak 12.

(1) Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabe rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:
1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje,
4. opis namjene i načina uporabe rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
5. za svakog izloženog radnika:
– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu IX. ovoga Pravilnika
– preslika potvrde o stručnoj spremi i obučenosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja te za primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
6. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja,
7. dokaz o uplati propisanih pristojbi.
(2) Umjesto dokaza iz točke 5. stavka 1. ovoga članka može se dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da nitko od radnika nije u području izloženosti.

Članak 13.

Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:
1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

Članak 14.

Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu ODJ – RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti dokaze sukladno članku 12. stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim dokaza iz točke 3. stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

III. PROMET IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Članak 15.

(1) Pravne ili fizičke osobe zahtjev za davanje dozvole za uvoz podnose Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu UVZ – IZV koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio.
(2) Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za dozvolu iz stavka 1. ovog članka određeni su sukladno posebnom propisu.
(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi zapise o vrsti i količini uvezenih radioaktivnih izvora i čuvati te zapise najmanje 12 mjeseci.
(4) Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja.

Članak 16.

(1) Pravne ili fizičke osobe zahtjev za davanjem dozvole za izvoz podnose Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu IZV – IZV koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio.
(2) Uvjeti za davanje dozvole iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sukladno posebnom propisu.
(3) Zahtjevu za davanjem izvozne dozvole potrebno je priložiti:
1. certifikat radioaktivnoga izvora – za zatvoreni radioaktivni izvor,
2. izjavu krajnjeg korisnika kojom prihvaća radioaktivni izvor,
3. presliku odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi kojim se krajnjem korisniku odobrava određena djelatnost s radioaktivnim izvorima,
4. preslik odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi koja radioaktivni izvor uvozi odobrava uvoz radioaktivnog izvora.
(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi zapise o vrsti i količini izvezenih radioaktivnih izvora i čuvati te zapise najmanje 12 mjeseci.
(5) Izvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci radio­aktivnoga izvora krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja i priložiti izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora kao i presliku jedinstvene carinske deklaracije.
(6) Za izvore koji su u vlasništvu nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabe radioaktivnih izvora, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz, odnosno izvoz.
(7) Dozvola iz stavka 6. ovoga članka može se dati s rokom valjanosti do jedne godine.

Članak 17.

(1) Uvoznik može primiti narudžbu i obaviti uvoz radioaktiv­noga izvora samo ako mu krajnji korisnik dostavi preslik odobrenja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja za obavljanje određene djelatnosti s radioaktivnim izvorom i dozvolu za nabavku radioaktiv­noga izvora.
(2) Dozvolu za nabavku radioaktivnoga izvora Državni zavod za zaštitu od zračenja daje nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabe radioaktivnih izvora.
(3) Iznimno, dozvolu za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora Državni zavod za zaštitu od zračenja daje pravnoj ili fizički osobi koja nije nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabe radioaktivnog izvora ako obavlja djelatnost uporabom zatvorenog radioaktivnog izvora koji udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(4) Zahtjev za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu NBV – ZATV koji je tiskan u Prilogu V. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio.
(5) Zahtjev za nabavku otvorenog radioaktivnog izvora podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu NBV – OTV koji je tiskan u Prilogu VI. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio.
(6) Zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka potrebno je priložiti izvješće i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o tome da je pri radu s otvorenim radioaktivnim izvorima udovoljeno uvjetima propisanim Zakonom i pravilnicima donesenim na temelju Zakona.

IV. DOZVOLA ZA UPORABU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Članak 18.

(1) Nositelj odobrenja za obavljanje određene djelatnosti za uporabu radioaktivnoga izvora mora imati dozvolu za uporabu koju daje Državni zavod za zaštitu od zračenja na temelju izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom i pravilnicima donesenima na temelju Zakona.
(2) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od dvanaest mjeseci.
(3) Dozvola za uporabu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika izdaje se na neograničeno vrijeme.
(4) Dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje za radioaktivni izvor koji je upisan u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.
(5) Pravna ili fizička osoba kojoj je izdana dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka obvezna je prije isteka roka važenja dozvole za uporabu istu obnoviti ako namjerava radioaktivni izvor i nadalje koristiti. Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje novu dozvolu za uporabu na temelju novog izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju uvjeta zaštite od ionizirajućeg zračenja.
(6) Iznimno, dozvola za uporabu za otvorene radioaktivne izvore koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini ili za znanstvena i druga istraživanja izdaje se za određeni radionuklid s ukupnom aktivnošću koja se smije koristiti u razdoblju od 12 mjeseci od dana davanja dozvole za uporabu. Nabavka i utrošak radionuklida višekratni su u tom razdoblju pri čemu se ne smiju prijeći vrijednosti ukupne aktivnosti određenoga radionuklida u razdoblju za koje je izdana dozvola za nabavku i dozvola za uporabu.
(7) Dozvola za uporabu iz stavka 6. ovoga članka izdaje se na temelju izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o tome da je pri radu s otvorenim radioaktivnim izvorima udovoljeno uvjetima propisanim Zakonom i pravilnicima donesenim na temelju Zakona.

Članak 19.

(1) Za radioaktivne izvore s istom vrstom radionuklida jednake aktivnosti koji se koriste kao sastavni dio automatskih dimnih javljača požara u postrojenju ili sustavu za dojavu požara Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje zajedničku dozvolu za uporabu u kojoj se uz podatke o radioaktivnom izvoru i njegovoj pojedinač­noj aktivnosti, navodi ukupni broj istovrsnih radioaktivnih izvora i ukupna njihova aktivnost u sustavu ili dijelu sustava te mjesto gdje su ugrađeni.
(2) Zajednička dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na temelju izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehnič­kog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućega zračenja.
(3) Ako se promijeni broj radioaktivnih izvora u sustavu iz stavka 1. ovoga članka za koji je dana zajednička dozvola za uporabu obvezno je zatražiti novu zajedničku dozvolu za uporabu.

Članak 20.

(1)Državni zavod za zaštitu od zračenja po prijamu popunjenoga obrasca PRIJ – ZAT koji je tiskan u Prilogu VII. ovoga Pravilnika, a koji je njegov sastavni dio, priloženog certifikata zatvorenog radioaktivnog izvora i uređaja ili spremnika te mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj će se zatvoreni radioaktivni izvor koristiti, izvršit će upis zatvorenog radioaktivnog izvora u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.
(2) Nositelj odobrenja obvezan je dostaviti Državnom zavodu za zaštitu od zračenja obrazac i dokumente iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana nabavke zatvorenog radioaktivnog izvora.

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Članak 21.

(1) Nositelj odobrenja za obavljanje određene djelatnosti s rendgenskim uređajem, akceleratorom i drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje mora imati uporabnu dozvolu koju izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja na temelju izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima propisanim Zakonom i pravilnicima donesenim na temelju Zakona.
(2) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od dvanaest mjeseci.
(3) Dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje za uređaj iz stavka 1.ovog članka koji je upisan u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.
(4) Nositelj odobrenja kojem je izdana dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prije isteka roka važenja dozvole za uporabu istu obnoviti ako namjerava i dalje koristiti uređaj iz stavka 1. ovoga članka. Državni zavod za zaštitu od zračenja izdaje novu dozvolu za uporabu na temelju novog izvješća i mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima propisanim Zakonom i pravilnicima donesenim na temelju Zakona.
(4) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator, valovod i sl.). U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.
(5) Dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka za rendgenski uređaj ili akcelerator koji se koristi se za dijagnostiku ili terapiju u medicini ili stomatologiji potrebno je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili pacijentu razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima.
(6) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka ili njena preslika za pokretni rendgenski uređaj koji se koristi u operacijskim dvoranama ili u bolesničkim sobama mora se nalaziti uz upravljački uređaj istog pričvršćena na prikladan način.

Članak 22.

(1) Državni zavod za zaštitu od zračenja po prijamu popunjenoga obrasca PRIJ – RDG koji je tiskan u Prilogu VIII., a koji je sastav­ni dio ovoga Pravilnika, te mišljenja ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj, izvršit će upis uređaja u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.
(2) Nositelj odobrenja obvezan je dostaviti Državnom zavodu za zaštitu od zračenja obrazac i dokumente iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana nabavke uređaja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/20
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 20. listopada 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.
 

PRILOG I.

 

PRILOG II.

 

PRILOG III.

 

PRILOG IV.

 

PRILOG V.

 

PRILOG VI.

 

PRILOG VII.

 

PRILOG VIII.

 

PRILOG IX.