Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetimaPravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 126/2006 (20.11.2006.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetimaPravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2777

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način prikupljanja podataka, vođenje registra te uvjeti korištenja podataka o šumskim požarima.

Članak 2.

Registar o šumskim požarima (u daljnjem tekstu: Registar) je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumskim požarima.

Članak 3.

Registar se sastoji od baze podataka smještene u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) s arhivskim povijesnim i aktualnim podacima, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za njegov kontinuiran i ispravan rad.

Članak 4.

U Registru se vode podaci o:
– mjestu nastanka požara
– šumskoj površini prije opožarenja
– veličini opožarene površine
– vrsti i uzroku požara
– dojavi požara i intervenciji
– nastaloj šteti.

II. PRIKUPLJANJE PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 5.

(1) Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Zagreb (u daljem tekstu: Trgovačko društvo) dužne su prikupljati podatke o šumskim požarima u šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a Šumarska savjetodavna služba podatke o šumskim požarima u šumama i na šumskom zemljištu šumoposjednika, te ih dostaviti Ministarstvu na obrascu ŠP-1 u roku od 8 dana od dana izbijanja požara.
(2) Tijela državne uprave i ostale pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska koje koriste šume ili šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dužne su prikupljati podatke o šumskim požarima na tim površinama, te ih dostaviti nadležnoj Upravi šuma Podružnici Trgovačkog društva na obrascu ŠP-2 u roku od 5 dana od dana izbijanja požara.
(3) Županija, grad ili općina na čijem je području izbio požar u šumi i/ili šumskom zemljištu šumoposjednika, odnosno specijalizirana pravna osoba kojoj županija, grad ili općina povjeri obavljanje poslova zaštite od požara, dužna je u roku od 3 dana od nastanka požara, o istome obavijestiti nadležnu Podružnicu Šumarske savjetodavne službe.
(4) Trgovačko društvo dužno je obraditi i ažurirati podatke iz obrasca ŠP-2 prije izvješćivanja Ministarstva putem obrasca ŠP-1.
(5) Ispunjeni obrazac ŠP-1 Trgovačko društvo i Šumarska savjetodavna služba dostavljat će Ministarstvu u pisanom obliku i elektronskim putem. Elektronskim putem podaci se dostavljaju korisničkom aplikacijom.
(6) Obrasci ŠP-1 i ŠP-2 tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

III. VOĐENJE REGISTRA

Članak 6.

(1) Ministarstvo će ustrojiti i voditi Registar u elektronskom obliku na temelju podataka iz obrasca ŠP-1.
(2) Ministarstvo je dužno voditi i redovito dopunjavati Registar i povezati ga s drugim informacijskim sustavima ostalih tijela državne uprave i pravnih osoba nadležnih u zaštiti šuma od požara.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 7.

Ministarstvo dostavlja podatke iz Registra međunarodnim tijelima i institucijama na njihov zahtjev te drugim državnim tijelima i pravnim osobama kada su im ti podaci i informacije potrebni radi obavljanja zakonom propisanih poslova i zadaća iz njihove nadležnosti, kao i drugim osobama koje to zatraže pismenim zahtjevom na temelju posebnih propisa.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ministarstvo će ustrojiti Registar u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Dostava obrasca ŠP-1 elektronskim putem primjenjivat će se od trenutka ustroja Registra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/94
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 14. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.