Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 126/2006 (20.11.2006.), Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2779

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06. i 105/06.), na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PLAN I PROGRAM

MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

I. Ovim se Planom i programom mjera zdravstvene zaštite sukladno osiguranim financijskim sredstvima te raspoloživim zdravstvenim kapacitetima utvrđuju mjere zdravstvene zaštite iz članka 14. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a čijom se provedbom osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje osigurava ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuju se subjekti koji su dužni provoditi mjere zdravstvene zaštite te način njihove provedbe.
 

II. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


1. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.1. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPĆOJ/OBITELJSKOJ MEDICINI

1.1.1. MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.1.1.1. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje osoba u skrbi
– Individualni rad i rad u malim grupama s osobama u skrbi na promicanju zdravlja, provođenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja poticanjem usvajanja i potpomaganjem zdravijih načina življenja (nepušenje, pravilna prehrana, redovita tjelesna aktivnost, unaprjeđenje duševnog zdravlja uključujući prevenciju ovisnosti, odgovorno spolno ponašanje), u cilju unaprjeđenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika;
– Poticanje i prihvaćanje odgovornosti osiguranih osoba za svoje zdravlje, usmjereno usvajanju po zdravlje korisnih i mijenjanju po zdravlje štetnih navika;
– Distribucija zdravstveno-edukativnih materijala u cilju provođenja zdravstvenog odgoja i promicanja zdravlja.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite i zavodima za javno zdravstvo.

1.1.1.2. Skrb o osobama s povećanim rizikom po zdravlje
Provođenje preventivno-zdravstvenih mjera za osobe s povećanim rizikom po zdravlje (zdravstveni nadzor, savjetovanje, zdravstveno prosvjećivanje usmjereno usvajanju zdravih životnih navika i učenju samozaštitnih, suzaštitnih i drugih vještina).
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.1.1.3. Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti sukladno predloženim mjerama zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva
Prevencija najučestalijih kroničnih nezaraznih bolesti te drugih značajnih zdravstvenih problema (bolesti srca i krvnih žila, maligne bolesti, duševne bolesti, bolesti probavnog sustava, bolesti mišićno – koštanog sustava i vezivnog tkiva, kožne i spolne bolesti, slabovidnost itd.), podrazumijeva usvajanje zdravih životnih navika te utvrđivanje i suzbijanje čimbenika rizika kod osoba u skrbi izabranog doktora opće/obiteljske medicine (prekomjerna tjelesna težina, pušenje, povišeni krvni tlak, hiperlipidemija itd.).
Rano otkrivanje kroničnih bolesnika kod osoba koje traže liječ­ničku pomoć i savjet te kod osoba za koje su utvrđeni rizični čimbenici za pojedine kronične bolesti, a prema usuglašenim smjernicama i preporukama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i procjeni izabranog doktora opće/obiteljske medicine i sukladno predloženim mjerama zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva. Sudjelovanje u organizaciji samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti kod osoba – samopregled, samokontrola, usmjeren zdravstveni nadzor, kontrola skupina s povećanim rizikom.
Skrb o kroničnim bolesnicima, pregledi, savjetovanja i kontrola učinkovitosti pojedinih poduzetih mjera, kontrola uspješnosti liječenja te rehabilitacije, provođenje odabranih socijalno-medicinskih mjera, prema usuglašenim smjernicama i preporukama i procjeni tima izabranog doktora opće/obiteljske medicine.
Distribucija zdravstveno-edukativnih materijala kroničnim bolesnicima i članovima njihovih obitelji u cilju zdravstvenog prosvjećivanja i savjetovanja o prevenciji komplikacija osnovne bolesti.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege u kući te zavodima za javno zdravstvo.

1.1.1.4. Preventivni pregledi osiguranih osoba starijih od 50 godina
Pozivanje i obavljanje preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50 godina kod kojih u zadnje dvije godine nije obavljen klinički pregled i/ili dijagnostička obrada.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

1.1.1.5. Skrb o osobama starijim od 65 godina
Ocjenjivanje zdravstvenog stanja, osobito u odnosu na funkcionalno stanje starijih osoba (kretanje, vid, sluh, kontinentnost).
Individualno zdravstveno prosvjećivanje i savjetovanje o prevenciji ozljeda i najučestalijih kroničnih bolesti.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege te zavodima za javno zdravstvo.

1.1.1.6. Prevencija i liječenje zaraznih bolesti
Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, u suradnji s higijensko-epidemiološkom djelatnošću, provođenjem mjera zdravstvenog prosvjećivanja i poduzimanjem odgovarajućih protuepidemijskih mjera.
Prevencija tetanusa od 60. godine života.
Cijepljenje prema važećem programu cijepljenja svih osoba s rizikom.
Provedba posebnih mjera kod opasnosti od epidemija, kod pojave zaraznih bolesti u obitelji, kliconoštva i sl.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s higijensko-epidemiološkom djelatnošću zavoda za javno zdravstvo.

1.1.1.7. Planiranje obitelji
Planiranje obitelji (informiranjem osiguranika o zdravstvenim načelima planiranja obitelji te načinima kontracepcije, sudjelovanje u rješavanju problema neplodnih brakova) za populaciju u generativnoj dobi.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s djelatnošću zaštite zdravlja žena, odnosno specijalističko-konzilijarnim djelatnostima te patronažnom djelatnošću.

1.1.1.8. Provođenje mjera promocije zdravlja i prevencije bolesti
Doktor opće/obiteljske medicine koji u svom timu ima u skrbi djecu od 0-7 godina, za njih provodi mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema Programu mjera zdravstvene zaštite predškolske djece.

1.1.2. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA

1.1.2.1. Dijagnostika i liječenje
Dijagnostika i liječenje, uključujući njihovo unaprjeđenje (pružanjem kvalitetne kurativne zaštite u ambulanti, u stanu bolesnika, u stambenoj i stacionarnoj jedinici doma umirovljenika, itd.).
Primjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji te uključivanje patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege, liječenje i skrb za bolesnike u terminalnoj fazi bolesti.
U liječenju pojedinih bolesti obveza je tima komunikacija s odgovarajućim nemedicinskim djelatnostima (ustanove za predškolski odgoj djece, škole, poslodavci, domovi umirovljenika itd.) u rješavanju određenih zdravstvenih problema bolesnika.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s laboratorijskom i patronažnom te specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.1.2.2. Upućivanje i aktivna suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću
Upućivanje i suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom te bolničkom djelatnošću (konzilijarni pregledi, dijagnostika, terapija, rehabilitacija, bolničko liječenje) prema medicinskim kriterijima; postizanje odgovarajuće koordinacije rada i razmjene informacija sa specijalističkom, laboratorijskom i bolničkom djelatnošću.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom te bolničkom djelatnošću.

1.1.2.3. Kućno liječenje
Programirana kontrola i liječenje u kući kroničnog nepokretnog ili terminalnog bolesnika i drugih osiguranih osoba, ovisno o potrebi i za akutna stanja koja ne zahtijevaju bolničko liječenje.
Najvažnije indikacije za kućno liječenje su kronične bolesti u fazi pogoršanja i terminalnoj fazi, palijativna skrb, liječenje bolesnika u kući koji su nepokretni.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.1.2.4. Kućne posjete za akutna stanja
Obavlja se na poziv na osnovi procjene izabranog doktora opće/obiteljske medicine (u akutnim stanjima – akutnim bolestima, u slučajevima pogoršanja osnovne kronične bolesti i akutnim bolestima kroničnog bolesnika).
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.1.2.5. Savjetovanje za kineziterapijske postupke
Daju se upute za temeljne rehabilitacijske postupke (upute o razgibavanju, aktivne i pasivne vježbe), uz potrebno poučavanje članova obitelji i drugih osoba.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine

1.1.2.6. Pružanje hitne medicinske pomoći

Pružanje hitne medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine, na mjestu događaja i u ordinaciji, do preuzimanja bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s djelatnošću hitne medicinske pomoći.

1.1.2.7. Pružanje hitne medicinske pomoći u dežurstvu i pripravnosti
Pružanje hitne medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine, na mjestu događaja i u ordinaciji, do preuzimanja bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva. Timovi opće/obiteljske medicine koji provode djelatnost hitne medicinske pomoći u dežurstvu i pripravnosti rade prema Programu mjera za hitnu medicinsku pomoć.
Izvršitelji: timovi opće/obiteljske medicine u dežurstvu i pripravnosti, sukladno ustroju hitne medicinske pomoći na određenom području.

1.1.2.8. Mala kirurgija
Obavljanje malih kirurških zahvata,odstranjivanja stranih tijela, ekstrakcija stranog tijela kože, opskrbe rane, punkcije, incizije, drenaže, aspiracije, odstranjivanje sadrene udlage, ekscizija, biopsija, odstranjivanje tkiva, šivanje rana, imobilizacija, uvođenje i izmjena kanila, previjanja, kompresije, tamponade, kateterizacije, odstranjivanje ili parcijalna resekcija nokta, korekcija dislokacije, incizija apscesa, lokalna infiltracijska provodna anestezija, odstranjivanje šavova ili kopči i sl.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

1.1.2.9. Provođenje cijepljenja protiv gripe i izvješćivanje o cijepljenju
Cijepljenje protiv gripe rizičnih skupina, prema programu cijepljenja za osigurane osobe u skrbi tima, a osobito za ugrožene skupine i skupine definirane programom cijepljenja.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo.

1.1.2.10. Provođenje farmakoterapije ovisnika o opojnim drogama
Sukladno propisanim smjernicama za provođenje farmakoterapije ovisnika o opojnim drogama (metadon i sl.).
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo.

1.1.2.11. Klinički pregled dojki za žene u skrbi i provjera obav­ljanja i evidentiranje podataka o obavljenoj mamografiji
– klinički pregled dojki u dobi 20-39 godina svake treće, a starijih od 40 svake godine. Za žene s povećanim rizikom (anamneza raka dojke ili multiplog papiloma, histološki potvrđene cistične bolesti dojke, obiteljska anamneza raka dojke kod sestara ili majke, rane menarhe, kasna menopauza, nerotkinje, stare prvorotke, one koje su kratko ili nisu dojile, koje su duže uzimale estrogene te deblje žene) klinički se pregled mora provoditi češće.
– medicinska kontrola nalaza samopregleda dojke kod odstupanja od osnovnog nalaza, uz po potrebi upućivanje u specijalističko-konzilijarnu djelatnost.
– prema indikacijama i algoritmu sve potrebite upućivati na mamografiju (za žene prosječnog rizika mamografija minimalno od 50-69 godine – optimalno svake dvije godine, svake godine nakon 40. godine života, a bazična mamografija s 38 godina života). Mamografija mora slijediti odmah nakon kliničkog pregleda dojki.
– posebno treba evidentirati podatke i upisivati nalaze obavljenih mamografija.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena u suradnji s patronažnom djelatnošću te zavodima za javno zdravstvo.

1.1.3. OSTALE MJERE

1.1.3.1. Ocjena privremene nesposobnosti za rad
Za vrijeme liječenja i rehabilitacije određuje se privremena nesposobnost za rad, a nakon liječenja, ako postoje indikacije, upućivanje nadležnim tijelima mirovinskog osiguranja radi utvrđivanja preostale radne sposobnosti ili invalidnosti te, u slučaju potrebe, konzultiranje djelatnosti medicine rada.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s timom medicine rada.

1.1.3.2. Procjena potrebe i propisivanje ortopedskih i drugih pomagala
Obavljanje procjene za potrebom ortopedskog i drugog pomagala te propisivanje Potvrde o
ortopedskom i drugom pomagalu.
Praćenje pravilnog korištenja ortopedskog i drugog pomagala i učinkovitosti.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u konzultaciji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.1.3.3. Pregled i ispunjavanje prijedloga za upućivanje radnika na liječničko povjerenstvo, odnosno nadležnim tijelima mirovinskog osiguranja
Prema utvrđenoj metodologiji obavlja se klinički pregled i određene pretrage prema indikacijama te ispunjavaju obrasci u svrhu utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, promijenjene radne sposobnosti, odnosno trajne nesposobnosti za rad i invalidnosti te upućivanje osigurane osobe nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja radi donošenja ocjene radne sposobnosti i invalidnosti.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada.

1.1.3.4. Izdavanje potvrda o zdravstvenom stanju osigurane osobe i izvješća za potrebe drugih korisnika
Pisanje potvrda o zdravstvenom stanju, na zahtjev osigurane osobe, a prema raspoloživim podacima iz zdravstvenog kartona kao i na osnovi pregleda, koji proizlaze iz Programa mjera.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s odgovarajućim ustanovama.

1.1.3.5. Suradnja na razini primarne zdravstvene zaštite
Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite osobito u skrbi za skupine stanovništva s povećanim rizikom za zdravlje te vulnerabilnih skupina stanovništva.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine u suradnji s ostalim djelatnostima primarne ili specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

1.1.3.6. Registriranje, evidentiranje, izvješćivanje i evaluacija rada
Utvrditi broj te spolnu i dobnu strukturu osoba u skrbi (registracijom i poimeničnom evidencijom osoba po spolu i dobnim skupinama, uvođenjem godišnje evidencije korisnika djelatnosti opće/obiteljske medicine).
Uz rutinsko izvješćivanje (podaci u agregiranom obliku), za potrebe zdravstvene statistike potrebno je izvješćivati na individualnim prijavama o: a) zaraznim bolestima, b) zloćudnim novotvorinama (Prijava maligne neoplazme), c) prijava o ozljedama na radu i drugim ozljedama sukladno važećim propisima, d) prijava osobe s invaliditetom (Obrazac o invaliditetu), e) Izvješće o provedenom preventivnom pregledu osigurane osobe starije od 50 godina.
Izvršitelji: izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

1.2. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE

1.2.1. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

1.2.1.1. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 1-2 mjeseca
– otvaranje kartona (zdravstvenog i cjepnog); kratka obiteljska anamneza (kronične i nasljedne bolesti; raniji porodi; podaci o ovoj trudnoći i porodu); prehrana djeteta i podaci o dotadašnjem zdravstvenom stanju,
– antropometrijska mjerenja: tjelesna težina, duljina, opseg glave, tjelesna temperatura,
– opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća i srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti i kukovi), posebice osvrt na eventualne anomalije, oštećenja ili odstupanja za dob,
– psihomotorni skrining,
– upućivanje na ultrazvučni pregled kukova, po indikaciji,
– upućivanje na ultrazvučni pregled mozga – u nedonošene novorođenčadi (35 i manje tjedana gestacije) te druge novorođenčadi s perinatalnim čimbenicima rizika,
– provjera sluha dojenčadi koja su bila pozitivna na prvom stupnju probira u rodilištu ili one dojenčadi koja prvi stupanj probira nisu prošla iz bilo kojih razloga,
– BCG i izdavanje iskaznice imunizacije – u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu,
– proba inhibicije za skrining fenilketonurije te kapilarne krvi za TSH test, odnosno skrining na kongenitalnu hipotireozu – u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu,
– profilaksa rahitisa,
– profilaksa anemije u prematurusa i prema drugim određenim indikacijama,
– savjeti o njezi i prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.2. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 3-4 mjeseca
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju – kao i u prethodnom sistematskom pregledu,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima,
– psihomotorni skrining,
– skrining vida,
– neurološki skrining – asimetrija, refleksi: hvatanja šake, hvatanja stopala, automatskog hoda,
– cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature) i unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije,
– savjet o njezi i prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.3. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 6-7 mjeseca
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju – kao i u prethodnom sistematskom pregledu,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + krvna slika (CKS iz kapilarne krvi),
– psihomotorni skrining,
– cijepljenje – podaci o dosadašnjem cijepljenju; cijepljenje ili docjepljivanje (uz prethodni pregled i mjerenje tjelesne temperature) – prema cjepnom kartonu i kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije,
– savjet o njezi i prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.4. Sistematski pregled dojenčeta u dobi 9.-10. mjesec
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju – kao i u prethodnom sistematskom pregledu,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + denticija,
– psihomotorni skrining,
– kontrola provedene primovakcinacije,
– savjet o njezi i prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.5. Sistematski pregled djeteta u dobi 12. -15. mjesec
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju – kao i u prethodnom sistematskom pregledu,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + položaj testisa, denticija,
– psihomotorni skrining,
– savjet o njezi i prehrani,
– antirahitična profilaksa u jesenjim i zimskim mjesecima,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.6. Sistematski pregled djeteta nakon navršene 2. godine
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju (tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj) u proteklom razdoblju,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + položaj testisa,
– pregled stomatologa i status mliječnih zubi,
– psihomotorni skrining i emocionalni razvoj, prema smjernicama struke,
– ciljani pregled i upućivanje oftalmologu djece s pozitivnom obiteljskom anamnezom o vidnim poremećajima ili prisutnim patološkim nalazom,
– laboratorijske pretrage – CKS iz kapilarne krvi,
– cijepljenje – podaci o dosadašnjem cijepljenju; docjepljivanje (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature) – prema cjepnom kartonu i kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije,
– savjet o prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.7. Sistematski pregled djeteta nakon navršene 4. godine
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju (tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj) u proteklom razdoblju,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + mjerenje tlaka,
– status mliječnih zubi,
– psihomotorni skrining,
– ciljani pregled i upućivanje oftalmologu djece s pozitivnom obiteljskom anamnezom o vidnim poremećajima ili prisutnim patološkim nalazom,
– laboratorijske pretrage – CKS iz kapilarne krvi, urin,
– cijepljenje – podaci o dosadašnjem cijepljenju; docjepljivanje (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature) – prema cjepnom kartonu i kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije,
– savjet o prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.8. Sistematski pregled djeteta u dobi od 6 godina
Utvrđivanje i praćenje zdravstvenih potreba:
– anamneza o zdravlju (tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj) u proteklom razdoblju,
– antropometrijska mjerenja,
– opći pregled po sustavima + mjerenje tlaka,
– psihomotorni razvoj,
– vid (anamnestički),
– neurološki status,
– pregled ekstremiteta,
– pregled kralježnice,
– status zubi,
– sluh (anamnestički),
– savjet o prehrani,
– unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.9. Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece 0-6 godina
Uz prethodni sistematski pregled cijepljenje se provodi prema kalendaru cijepljenja koji za svaku godinu izrađuje epidemiološka služba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cijepljenje se obavlja kontinuirano kroz čitavu godinu.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.10. Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece 0-6 godina protiv hepatitisa B
Cijepljenje protiv hepatitisa B obvezno je za svu novorođenčad HBsAg pozitivnih majki, djecu u obiteljskom kontaktu s HbsAg pozitivnom osobom i djecu smještenu u ustanove socijalne skrbi.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, a za ustanove socijalne skrbi ugovorni doktori.

1.2.1.11. Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje roditelja i djece
Individualno zdravstveno prosvjećivanje roditelja u obliku savjetovanja roditelja o problemima rasta i razvoja; o načinu prehrane – posebice naglasiti važnost i prednosti prirodne prehrane u dojenačkoj dobi te stjecanje zdravih prehrambenih navika u cilju prevencije pretilosti; zdravstveno prosvjećivanje u svezi prevencije nesreća i posljedičnih ozljeda i drugih zdravstvenih problema.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.12. Druge preventivne mjere
– Kemoprofilaksa i seroprofilaksa – primjenom određenih sredstava (kod djece koja su izložena određenim infekcijama) prema važećim propisima,
– Profilaksa rahitisa provodi se kroz čitavo dojenačko doba i nakon navršene prve godine u jesenjim i zimskim mjesecima,
– Profilaksa anemije – u prvoj godini starosti kod pojedinaca i skupina s povećanim rizikom (nedonoščad),
– Kontrolni pregled prigodom prijave neke zarazne bolesti i poduzimanje manjih protuepidemijskih mjera.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite te higijensko-epidemiološkim djelatnošću zavoda za javno zdravstvo.

1.2.1.13. Kontinuirano praćenje djece sa specifičnim rizicima po zdravlje i djece s kroničnim bolestima
Individualno savjetovanje roditelja djece sa specifičnim rizicima po zdravlje te roditelja djece s kroničnim bolestima.
Evidencija i kontrolni pregledi djece sa svim oblicima kroničnog poremećaja zdravlja i drugim bolestima.
Upućivanje neurorizične djece u specijalizirane zdravstvene ustanove za neurorizik u svrhu ranog otkrivanja te sudjelovanje u liječenju i habilitaciji, a prema smjernicama struke.
Upućivanje i sudjelovanje u provođenju ciljanih i kontrolnih pregleda djece ometene u psihofizičkom razvoju.
Upućivanje u specijalizirane centre i sudjelovanje u provođenju ciljanih i kontrolnih pregleda djece s autističnim i pervazivnim poremećajima.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.1.14. Ostale preventivne mjere
Pregled novorođenčeta neposredno poslije poroda kod kuće.
U 1. i 5. minuti određivanje Apgar vrijednosti, ocjena općeg stanja novorođenčeta, procjena zrelosti, mjerenje porodne težine i duljine, opsega glave, uočavanje vidljivih kongenitalnih anomalija, oštećenja pri porodu i drugih smetnji.
Za novorođenčad rođenu kod kuće – cijepljenje protiv tuberkuloze, skrining fenilketonurije, hipotireoze, probir na oštećenje sluha u najbližoj audiološkoj ustanovi.
Za novorođenčad rođenu kod kuće do mjesec dana života – cijepljenje protiv tuberkuloze, uzimanje kapilarne krvi na filtar papir i upućivanje u laboratorij za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti na probu inhibicije za skrining fenilketonurije (Guthrie test) te uzimanje kapilarne krvi na filtar papir i upućivanje u odgovarajući laboratorij za pregled TSH testom za skrining kongenitalne hipotireoze.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.2. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA

1.2.2.1. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija
Prema medicinskoj indikaciji – primjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite ili upućivanje i aktivna suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću (pregledi, dijagnostika, terapija, bolničko liječenje).
Rehabilitacija – prijedlog za provođenje temeljem nalaza i mišljenja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a sukladno aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje. Po završenoj rehabilitaciji savjetovanje o njezi i održavanju postignute funkcije lokomotornog sustava djeteta.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji s laboratorijskom i specijalističko-konzilijarnom djelatnošću i drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite. Za rehabilitacijske postupke izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji sa specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, zdravstvenom njegom i patronažnom djelatnošću.

1.2.2.2. Pružanje hitne medicinske pomoći
Pružanje medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja u djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece, na mjestu događaja, i u ordinaciji, do preuzimanja bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva.
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite predškolske djece u suradnji s djelatnošću hitne medicinske pomoći.

1.2.2.3. Kućno liječenje
Programirano – kontrola i liječenje u kući kroničnog nepokretnog ili terminalnog bolesnika i drugih osiguranih osoba, ovisno o potrebi i za akutna stanja koja ne zahtijevaju bolničko liječenje.
Najvažnije indikacije za kućno liječenje su kronične bolesti u fazi pogoršanja i u terminalnoj fazi, palijativna skrb, liječenje bolesnika u kući koji su nepokretni.
Izvršitelji: izabrani timovi zdravstvene zaštite predškolske djece u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.2.2.4. Kućne posjete za akutna stanja
Obavlja se na poziv na osnovi procjene izabranog doktora medicine (u akutnim stanjima – akutnim bolestima, u slučajevima pogoršanja osnovne kronične bolesti i akutnim bolestima kroničnog bolesnika).
Izvršitelji: izabrani timovi zdravstvene zaštite predškolske djece u suradnji s patronažnom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.2.3. OSTALE MJERE

1.2.3.1. Suradnja i koordinacija u promicanju i zaštiti zdravlja te mjerama dijagnostike, liječenja i rehabilitacije predškolske djece na razini primarne zdravstvene zaštite
Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja djeteta nužna je suradnja više djelatnosti primarne zdravstvene zaštite zbog koordinacije u rješavanju pojedinih zdravstvenih problema vezanih uz dijete kao člana obitelji.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

1.2.3.2. Suradnja na zaštiti zdravlja s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti djece predškolskog uzrasta
Pri rješavanju problema zdravstvene i psihosocijalne naravi kao i provođenju određenih mjera zdravstvene zaštite nužna je suradnja s ostalim sudionicima zaštite djece predškolskog uzrasta.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.2.3.3. Suradnja i koordinacija na razini specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite
– suradnja s rodilištem putem otpusnog pisma za novorođenče,
– ostvarivanje kontakta pri rješavanju pojedinih zdravstvenih problema zajedničkog pacijenta (planiranje obrade i bolničkog liječenja kao i provođenje liječenja).
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji sa specijalistima u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj djelatnosti.

1.2.3.4. Izdavanje potvrda o zdravstvenom stanju osigurane osobe i izvješća za potrebe drugih korisnika
Pisanje potvrda o zdravstvenom stanju, na zahtjev osigurane osobe, a prema raspoloživim podacima iz zdravstvenog kartona kao i na osnovi pregleda, koji proizlaze iz Programa mjera.
Izvršitelji: izabrani timovi zdravstvene zaštite predškolske djece u suradnji s odgovarajućim ustanovama.

1.2.3.5. Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvješćivanje
Prema važećim propisima, uključujući preventivne mjere i postupke. Za svako dijete vođenje medicinske dokumentacije s podacima o rastu i razvoju, bolestima i liječenju, cijepljenjima, iskaznice imunizacije, vođenje propisane evidencije o radu.
Izvješćivanje o radu i zdravstvenim pokazateljima na propisanim obrascima u zadanim rokovima, uz evidenciju i izvješćivanje o zaraznim i malignim bolestima te invalidnosti prema važećim propisima.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite.

1.3. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.3.1. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI

1.3.1.1. Za trudnice
– Stomatološki pregled trudnica – otkrivanje karijesa i temeljni parodontološki pregled s indeksom stanja parodonta (CPITN) i ubilježavanjem u stomatološki karton. Kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu djelatnost po potrebi.
– Zdravstveni odgoj putem tiskanih edukacijskih materijala s uputama o prehrani, važnosti dojenja za razvoj orofacijalnog sustava te zaštiti od djelovanja teratogenih čimbenika. Program se ostvaruje zajedničkom suradnjom ginekologa, stomatologa, patronažnih i medicinskih sestara.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.1.2. Za dojenčad i djecu do 3 godine
– Obvezno upućivanje djeteta od strane pedijatra u stomatološku ordinaciju tijekom prve godine života. Otvaranje stomatološkog zdravstvenog kartona.
Zdravstveni odgoj uz korištenje edukacijskih materijala s uputama o prehrani, važnosti dojenja za razvoj međučeljusnih odnosa i orofacijalnog sustava te izbjegavanju tzv. tješećeg karijesa uslijed uzimanja slatkih napitaka tijekom noći, što dovodi do otapanja cakline i nastanka cirkularnog karijesa. Program se ostvaruje zajedničkom suradnjom izabranog stomatologa koji ima ugovorenu dječju populaciju navedenog uzrasta, pedijatra i patronažnih sestara.
– Obvezna kontrola kod stomatologa jednom godišnje. Prevencija karijesa uporabom preparata fluora.
Drugi stomatološki pregled prije upisa u jaslice s izdavanjem potvrde o zdravlju zuba kao prilog pedijatrijskom uvjerenju.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite, izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, patronažna sestra.

1.3.1.3. Za predškolsku djecu (od 3 godine do polaska u školu)
– Pregled prije upisa u vrtić – prije upisa u vrtić obvezan je stomatološki pregled s izdavanjem potvrde o zdravlju zuba kao prilog pedijatrijskom uvjerenju.
– Stomatološki pregled jednom godišnje. Kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta (količina stimulirane sline). Uzimanje indeksa oralne higijene i zalijevanje fisura mliječnih zuba.
– Zdravstveni odgoj djece i roditelja. Pokazuje se metoda pranja zubi, a zatim djeca četkaju zube preparatima fluora, testira se oralna higijena.
– Četkanje preparatima fluora jedan puta mjesečno uz nadzor medicinske sestre u vrtiću.
– Pregledi prije upisa u prvi razred osnovne škole. Uvjet za upis u prvi razred jesu zdravi, pečaćeni ili sanirani prvi trajni kutnjaci i drugi mliječni zubi. Nakon pregleda i započete sanacije daje se potvrda za upis u školu.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite u suradnji s izabranim timom primarne zdravstvene zaštite, specijalist školske medicine (zavod za javno zdravstvo).

1.3.1.4. Za školsku djecu do 14 godina
– Redoviti stomatološki pregled jednom godišnje,
– Zdravstveni odgoj djece kroz nastavni program uz uključivanje roditelja i nastavnika,
– Uporaba preparata fluora svakih šest mjeseci,
– Pečaćenje fisura,
– Kontrola higijene usne šupljine bilježenjem odgovarajućih indeksa,
– Obvezno bilježenje KEP indeksa za djecu u dobi od dvanaest godina,
– Upućivanje ortodontu po potrebi (sa 8 godina treba utvrditi potrebu za ortodontskim tretmanom).
Za djecu s poteškoćama u razvoju provodi se pojačani nadzor i intenzivna selektivna preventiva kao i kod ostale predškolske i školske djece.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.1.5. Djeca od 14 – 18 godina
– Redoviti stomatološki pregled dva puta godišnje,
– Kontrola zubnih naslaga s bilježenjem indexa oralne higijene,
– Bilježenje KEP indexa u osamnaestgodišnjaka.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.
1.3.1.6. Preventivna skrb iznad 18. do 65. godine života
– Obvezan stomatološki pregled jednom godišnje,
– Uklanjanje zubnih naslaga,
– Unošenje u stomatološki karton obveznih epidemioloških podataka prema naputku Svjetske zdravstvene organizacije (CPITN, KEP, bezubost),
– Zdravstveni odgoj u stomatološkoj ordinaciji (daju se upute o oralnoj higijeni i samozaštiti),
– Obvezan stomatološki pregled pri novačenju kao dio obvezne medicinske dokumentacije.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.1.7. Za osobe starije od 65 godina
– Stomatološki pregled jednom godišnje,
– Obvezno bilježenje bezubosti.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

1.3.2.1. Za trudnice
Nakon sistematskog pregleda treba uslijediti sustavna sanacija usta, zubi i parodonta, uklanjanje zubnog kamenca te po potrebi upućivanje u specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.2. Za dojenčad i djecu do 3 godine
– Sanacija mliječnih zubi,
– Liječenje oralne sluznice.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.3. Za predškolsku djecu (od 3 godine do polaska u školu)
– Sustavna sanacija mliječnih zubi,
– Liječenje oralne sluznice.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.4. Za školsku djecu od 7 do 14 godina
– Sustavna sanacija mliječnih i trajnih zubi,
– Upućivanje ortodontu,
– Čišćenje mekih naslaga,
– Liječenje bolesti mekih tkiva,
– Liječenje traumatiziranih zubi,
– Individualno upućivanje u metode oralne higijene.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.5. Djeca do 18. godine života
– Sanacija tvrdih zubnih tkiva,
– Čišćenje mekih naslaga,
– Liječenje bolesti mekih tkiva,
– Liječenje traumatiziranih zubi,
– Protetsko zbrinjavanje,
– Individualno upućivanje u metode oralne higijene.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.6. Za odrasle od 18 – 65 godina
– Liječenje tvrdih zubnih tkiva,
– Liječenje mekih tkiva usne šupljine,
– Odstranjivanje tvrdih zubnih naslaga,
– Liječenje parodonta,
– Protetsko zbrinjavanje,
– Upute o oralnoj higijeni,
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.2.7. Za osobe starije od 65 godina
– Sanacija tvrdih zubnih tkiva,
– Uklanjanje tvrdih naslaga,
– Liječenje mekih tkiva,
– Liječenje parodonta,
– Protetsko zbrinjavanje.
Izvršitelji: izabrani tim stomatološke zdravstvene zaštite.

1.3.3. OSTALE MJERE

1.3.3.1. Pružanje hitne stomatološke pomoći organizira se za definirano područje, a po potrebi može se organizirati i u kući kod nepokretnih bolesnika.

1.3.3.2. Suradnja s drugim djelatnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

1.3.3.3. Evaluacija.


1.4. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST HITNE ME­DI­CINSKE POMOĆI

1.4.1. MJERE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

1.4.1.1. Prijam i trijaža poziva kroz 24 sata
Prijam i trijaža poziva u prijavno-dojavnoj jedinici obavlja se prema utvrđenim kriterijima, na temelju broja dojavljenih intervencija koje treba istodobno obaviti.
Izvršitelji: tim hitne medicinske pomoći, tim prijavno-dojavne jedinice.

1.4.1.2. Pružanje neophodnih medicinskih mjera za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje osiguranih osoba/stanovnika, hitan prijevoz do ugovorne zdravstvene ustanove na daljnje liječenje, pružanje neophodne medicinske pomoći za vrijeme prijevoza, propisivanje neophodne terapije, pisanje uputa/nalaza izabranom doktoru/ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.
Izvršitelji: tim hitne medicinske pomoći, tim hitnog prijevoza.

1.4.1.3. Dijagnostika i liječenje urgentnih bolesti i stanja na mjestu događaja
Prema medicinskim indikacijama uz primjenu suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i sredstava.
Izvršitelji: tim hitne medicinske pomoći, tim opće/obiteljske medicine.

1.4.1.4. Hitan prijevoz kod urgentnih bolesti i stanja, uključujući ugrožene trudnice, rodilje i novorođenčad
Uključuje prijevoz prijevoznim sredstvima prema općim aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje te kontaktiranje nadležnih službi spašavanja.
Izvršitelji: tim hitne medicinske pomoći, tim hitnog prijevoza.

1.5. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

1.5.1. PLANIRANJE OBITELJI

1.5.1.1. Promicanje reproduktivnog zdravlja, zdravstveni odgoj i prosvjećivanje u svrhu upoznavanja stanovništva s metodama planiranja obitelji i uporabom kontracepcije, održavanjem seksualne higijene, prevencijom spolno prenosivih bolesti i AIDS-a te raka genitalnih organa
– individualno savjetovanje,
– distribuiranje tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, a u zdravstvenom prosvjećivanju sudionici su i druge djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te zavodi za javno zdravstvo i druge djelatnosti.

1.5.1.2. Izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva uz praćenje žena koje ih koriste
Nakon općeg i ginekološkog pregleda te prethodnog Papanicolau nalaza (kod žena koje koriste oralne kontraceptive kontrola tjelesne težine i krvnog tlaka svakih 6 mjeseci te jetrene probe, AST, ALT i druge pretrage prema potrebi; postavljanje intrauterinog uloška i kontrola nakon prve sljedeće menstruacije i 6 mjeseci nakon postavljanja; upute o korištenju dijafragme, 2-3 puta kontrola da li žena dobro postavlja dijafragmu).
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, specijalističko-konzilijarna zdravstvena djelatnost.

1.5.1.3. Kontrolni pregledi u svrhu sprječavanja patoloških stanja vezano uz kontracepciju
Redovite kontrole žena s obzirom na vrstu korištenja kontracepcijskog sredstva, a naročito žena koje još nisu rodile, a koje koriste oralne kontraceptive.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

1.5.1.4. Suzbijanje i liječenje steriliteta
Prevencija steriliteta, uključujući zdravstveno informiranje i savjetovanje, kontrola pravilne uporabe odgovarajućih metoda i sredstava kontracepcije, pravodobna dijagnostika i terapija uzroka steriliteta prema postojećim algoritmima, a posebice dijagnosticiranje i liječenje upalnih bolesti ženskih genitalija.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću.

1.5.1.5. Prethodni ginekološki pregled u vezi planirane trudnoće
Pravodobna dijagnostika i terapija svih stanja koja mogu utjecati na ishod trudnoće i zdravlje žene tijekom trudnoće, poroda i babinja.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

1.5.1.6. Kontrolni pregled nakon prekida trudnoće
Kontrolni pregled obavlja se 10-14 dana nakon prekida trudnoće uz preporuku i izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

1.5.2. PERINATALNA ZAŠTITA

1.5.2.1. Antenatalna skrb

1.5.2.1.1. Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje trudnice

Savjeti u vezi s prehranom, osobnom i seksualnom higijenom, zdravstvena problematika tijekom trudnoće, štetne navike, bolesti ovisnosti, zaposlenje i radni uvjeti, zakonska prava za vrijeme trudnoće, priprema za porod i dojenje. Sve navedeno putem individualnih savjeta pri redovitim kontrolama.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, a u zdravstvenom prosvjećivanju sudionici su i druge djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te zavodi za javno zdravstvo i druge djelatnosti.

1.5.2.1.2. Sistematski pregled trudnice pri utvrđivanju trudnoće
Mjerenje tjelesne težine i visine, obvezno upućivanje na određivanje krvne grupe i Rh faktora, testovi imunizacije, testiranje na HBsAg, KKS; GUK, pretrage urina sa sedimentom, mjerenje krvnog tlaka. Ginekološki pregled sa određivanjem stupnja čistoće vaginalnog iscjetka, citološki razmaz po Papanicolau-u (ako nije učinjen u prethodnih 12 mjeseci), pregled dojki, preporuka za stomatološki pregled, uočavanje i registriranje eventualnih čimbenika rizika te ocjena ishoda trudnoće po majku i dijete. U indiciranim slučajevima još se obavlja i: test opterećenja glukozom, imunološka testiranja, mikrobiološka obrada cerviksa, urinokultura s brojem klica i antibiogramom, serološke pretrage na virusne i parazitološke infekcije (TORCH, seroreakcije na lues, antitijela na HIV), te genetsko savjetovanje s biokemijskim probirom za kromosomopatije i planiranjem kariotipizacije ploda.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, specijaličko-konzilijarnom i laboratorijskom djelatnošću te s bolnicama i rodilištima odgovarajućim po razini potrebne perinatalne skrbi.

1.5.2.1.3. Kontrolni pregledi trudnice
Ginekološki pregled i kontrola krvnog tlaka, težine i urina (test trakom), 3 pregleda ultrazvukom i to od navršenih 10.-14. tjedna, 18. – 22. tjedna i 32. – 36. tjedna trudnoće, ponovljeno testiranje na HbsAg – ako je pri prvom testiranju bilo negativno, kontrolno ispitivanje prisustva antieritrocitnih protutijela testovima imunizacije, mjerenje udaljenosti fundus – simfiza, barem jedan pregled u ustanovi u kojoj će žena roditi, u razdoblju ročnog poroda, uključujući amnioskopiju i/ili kardiotokografiju.
Obavljaju se dva kontrolna pregleda u I. tromjesečju, tri kontrolna pregleda u II. tromjesečju i četiri u III. tromjesečju trudnoće te tri pregleda ultrazvukom, a prema postupniku i smjernicama struke.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću i/ili bolničkom ustanovom, odnosno rodilištem u kojem će trudnica roditi.

1.5.2.1.4. Praćenje rizične, odnosno patološke trudnoće prema razinama perinatalne skrbi
Kontrolnim pregledima prati se rizična trudnoća i patološke promjene koje se javljaju tijekom trudnoće te se prema indikacijama poduzimaju odgovarajuće pretrage i liječenje.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.5.2.2. Partalna skrb

1.5.2.2.1. Stručna pomoć pri porodu u kući i prijevozu do rodilišta
Pomoć doktora i primalje pri porodu u kući i pri prijevozu do rodilišta.
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

1.5.2.3. Postpartalna skrb

1.5.2.3.1. Kontrolni pregled babinjače

U stanu babinjače nakon poroda kod kuće te obvezno 6 tjedana nakon poroda.
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite žena, nakon poroda kod kuće u suradnji s patronažnom djelatnošću, a 6 tjedana nakon poroda u ordinaciji zdravstvene zaštite žena u suradnji s patronažnom djelatnošću.

1.5.2.3.2. Promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje babinjače
Upute o osobnoj higijeni nakon poroda i higijeni novorođenčeta, tehnici dojenja, prevenciji ragada i mastitisa:
– putem individualnih savjeta,
– korištenjem tiskanih zdravstveno-odgojnih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, patronažna djelatnost, a u zdravstvenom prosvjećivanju sudionici su i druge djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te zavodi za javno zdravstvo i druge djelatnosti.

1.5.3. MALIGNE BOLESTI

Karcinom dojke

1.5.3.1. Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje raka dojke
– putem individualnih savjeta,
– upoznavanje žena s čimbenicima rizika i tehnikom samopregleda dojki te registracija nalaza,
– fizikalni pregled (palpacija).
U slučaju suspektnih nalaza temeljem fizikalnog nalaza, uključujući provjeru eventualnih utvrđenih promjena prilikom samopregleda, upućivanje na daljnju dijagnostiku i liječenje.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, a u suradnji s izabranim doktorom opće/obiteljske medicine i patronažnom djelatnošću te zavodima za javno zdravstvo.

Karcinom vrata maternice

1.5.3.2. Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje karcinoma vrata maternice
Upoznavanje žena s čimbenicima rizika (rani početak seksualnog života, veći broj partnera, veliki broj poroda, pušenje, spolno prenosive bolesti), metodama zaštite od spolno prenosivih bolesti, mogućnostima rane detekcije (Papanicolaou test) i uspješnog liječenja karcinoma vrata maternice, odnosno potrebe javljanja liječniku kod bilo kakvog neobičnog krvarenja ili iscjetka. Poučiti i motivirati treba sve žene starije od 16 godina.
Saniranje stanja koja povećavaju rizik obolijevanja od raka vrata maternice – liječenje kolpitisa, benignih promjena na egzocerviksu i drugih stanja koja povećavaju ugroženost od pojava bolesti.
Rano otkrivanje i dijagnostika – ginekološki pregled i obrisak vrata maternice po Papanicolaou.
Za žene prosječnog rizika obrisak vrata maternice po Papanicolaou minimalno svake tri godine od 25. do 64. godine života, optimalno od 20. godine života.
Češći skrining preporučuje se ženama s povećanim rizikom: loš ekonomski status, žene koje puše, seksualna aktivnost prije 18. godine života, dva ili više seksualna partnera, odnosno ako je partner imao više seksualnih partnerica, venerične infekcije u anamnezi (klamidija trahomatis, humani papiloma virus-visoko rizični podtipovi, herpes virus, gonoreja, sifilis), žene koje su već imale neke promjene na cerviksu.
U cilju ranog otkrivanja potreban je aktivni pristup izabranog tima zdravstvene zaštite žena što znači: planiranje, pozivanje žena, preglede i uzimanje obriska vrata maternice te izvješćivanje na propisanim obrascima.
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i laboratorijskom djelatnošću, a u zdravstvenom prosvjećivanju sudionici su i izabrani doktor opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost te zavodi za javno zdravstvo.

Koriokarcinom

1.5.3.3. Rano otkrivanje koriokarcinoma u žena koje su imale molu hidatidozu
Kroz 2 godine svaka 3 mjeseca kontrolni ginekološki pregled, upućivanje na određivanje beta HCG-a ili kvantitativno određivanje korionskog gonadotropina u serumu i mokraći.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

Karcinom jajnika

1.5.3.4. Upoznavanje žena s čimbenicima rizika nastanka karcinoma jajnika i za rizične skupine upućivanje prema indikacijama
Rizične skupine: žene s rakom dojke ili obiteljskom anamnezom raka jajnika, dojke, endometrija i hereditarnim nepolipoznim rakom kolona (mutacija specifičnih gena BRCA-1, BRCA-2) i nuliparitet. U žena s cistično tumoroznim promjenama na jajniku redoviti klinički, citološki i UZV pregled, po potrebi laparoskopija. Transvaginalni ultrazvuk (kombiniran kolor Dopplerom) i tumorski markeri (CA 125) mogu pomoći u dijagnostici, ali nisu preporučljivi za rutinski skrining.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću te drugim specijalističkim i laboratorijskim djelatnostima.

Karcinom endometrija

1.5.3.5. Rano otkrivanje karcinoma endometrija u žena s povećanim rizikom
Prevencija i detekcija: godišnji ginekološki pregled žena.
U žena s povećanim rizikom razvoja raka endometrija (deblje žene, nulipare, žene s anamnezom infertiliteta, poremećaja ovulacije, nepravilnog krvarenja, hormonske terapije estrogenima bez progesterona, žene s dijabetesom, bolestima žučnjaka, s hereditarnim nepolipoznim rakom kolona preporučuju se biopsija i citološke analize endometrija (uz transvaginalni ultzrazvučni pregled)), te kod nepravilnih krvarenja u klimakteriju, prema indikaciji, provesti eksplorativnu, frakcioniranu kiretažu, aspiracionu citološku dijagnostiku i citološki te patohistološki pregled.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s ginekološkom specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću te drugim specijalističkim i laboratorijskim djelatnostima.

Prekanceroze vulve i vagine

1.5.3.6. Rano otkrivanje i liječenje prekanceroznih promjena vulve i vagine
Pravovremena dijagnostika i liječenje prekanceroznih promjena.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću.

1.5.4. OSTALE MJERE GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.5.4.1. Suzbijanje čimbenika koji doprinose nastanku stres-inkontinencije i drugih oblika nekontrolirane mikcije
Odgovarajućom terapijom uroinfekcija u trudnoći i infekcija rodnice, stručnim vođenjem poroda, izbjegavanjem težih fizičkih poslova u babinjama, upoznavanjem žena s potrebom izbjegavanja težih i teških fizičkih poslova prema preporuci Međunarodne organizacije rada.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, doktor medicine koji vodi porod.

1.5.4.2. Suzbijanje uzroka klimakteričnih tegoba i nuspojava
Kod žena s posebno izraženim smetnjama u klimakteriju i postmenopauzi – prema medicinskoj indikaciji utvrđivanje potrebe i nadzor provođenja nadomjesne hormonske terapije, uključujući savjete o prevenciji osteoporoze.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalističkim i laboratorijskim djelatnostima.

1.5.4.3. Prevencija spolno prenosivih bolesti
Edukacija usmjerena prevenciji spolno prenosivih bolesti, uključujući AIDS prema Nacionalnom programu zdravstvene zaštite od AIDS-a (zdravstveno-odgojni rad, posebice s ugroženim skupinama, uključujući testiranje na prisustvo antitijela na HIV u ugroženih trudnica od AIDS-a te drugih žena prema medicinskoj indikaciji kao i druge mjere zaštite).
Radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, osiguravaju se sredstva za sprječavanje, suzbijanje i liječenje zaraznih bolesti i neosiguranim osobama.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim specijalistima i laboratorijskom djelatnošću, a u zdravstvenom prosvjećivanju sudionici su i druge djelatnosti primarne zdravstvene zaštite te zavodi za javno zdravstvo i druge djelatnosti.

1.5.5. OSTALE MJERE

1.5.5.1. Suradnja s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću
Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti u promicanju zdravlja žena te u provođenju liječenja različitih bolesti genitalnih organa, posebice karcinoma, te poremećaja u trudnoći, porodu ili babinjama nužna je suradnja s drugim djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite žena u suradnji s drugim djelatnostima u primarnoj te specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj djelatnosti.

1.5.5.2. Registriranje, evidentiranje, izvješćivanje i evaluacija

1.5.5.2.1. Obvezno izvješćivanje prema važećim propisima

Unošenje podataka u zdravstvenu dokumentaciju te evidencija i izvješćivanje o radu te o zaraznim i malignim bolestima prema važećim propisima i zadanim rokovima.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, ginekološka specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

1.6. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.6.1. OSNOVNE PREVENTIVNE MJERE U PATRONAŽNOJ ZAŠTITI

1.6.1.1. Patronažna zaštita trudnica – jedanput tijekom normalne trudnoće (ne prije 12. navršenog tjedna trudnoće), više puta prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru sa izabranim doktorom.
Obuhvaća: mjere individualnog i grupnog zdravstvenog odgoja – upute o načinu prehrane, o općim higijenskim uvjetima i osobnoj higijeni, o fizičkoj aktivnosti za vrijeme trudnoće, o pripremi za dojki za dojenje, o pripremi za boravak u bolnici (majke i novorođenčeta), o prevenciji psihofizičkih trauma; kontrola krvnog tlaka; kontrola provođenja terapijskih i dijetetskih mjera; uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.1.2. Patronažna zaštita babinjača i novorođenčadi – 1. posjet optimalno do 7 dana nakon poroda i 2. posjet nakon 15 dana od poroda, a u slučaju komplikacija (mastitis, rascjep međice, problemi u prihvaćanju uloge majčinstva) prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom.
U patronažnoj zaštiti babinjače predviđene su mjere: individualni i grupni zdravstveni odgoj – upute o prehrani, higijeni, psihofizičkim aktivnostima, uključujući obveznu poštedu od fizičkog rada 6 tjedana po porodu i/ili prema preporuci ginekologa koji vodi trudnoću, prevenciji tromboze, mogućnosti kontracepcije, prednostima dojenja djeteta, uz naglasak na štetnost pušenja i alkohola, te određene primjene lijekova po dijete na prirodnoj prehrani; pregled i kontrola dojki, vanjski pregled fundusa, položaja i kontrakcije maternice, pregled i kontrola rezne rane i lohija; demonstracija potrebnih postupaka, kao što su održavanje higijene cijeloga tijela, posebice dojki i spolovila, masiranje i izdajanje dojki, položaji prilikom dojenja, vježbe koje se po preporuci ginekologa mogu izvoditi u prvih 6 mjeseci iza poroda.
U patronažnoj zaštiti novorođenčeta predviđene su mjere: uvid u otpusno pismo iz rodilišta, provjera na učinjeni skrining na fenilketonuriju (PKU), kongenitalnu hipotireozu (HyTh) i oštećenje sluha. Kontrola BCG-a i profilakse hepatitis B infekcije kod novorođenčadi HbsAg pozitivne majke, orijentacijski pregled novorođenčeta prema sustavima, ispitivanje prirođenih refleksa novorođenčeta; kontrola higijene novorođenčeta (pupak, koža i sluznice) i prehrane novorođenčeta, davanje uputa majci o pravilnom načinu prirodne i umjetne prehrane novorođenčeta; demonstracija potrebnih postupaka, kao što su njega novorođenčeta prebrisavanjem i kupanjem u vodi, njega sluznica, održavanje prohodnosti dišnih puteva, njega pupčane ranice, stavljanje djeteta u, za njega i majku, idealan položaj za dojenje, držanje i nošenje novorođenčeta; upute o obavljanju prvog preventivnog sistematskog pregleda i kontinuitetu svih ostalih pregleda; individualni zdravstveni odgoj – savjeti o njezi; preporuka prirodne prehrane i isticanje prednosti dojenja za cjelokupni rast i razvoj te važnost dojenja za razvoj međučeljusnih odnosa i orofacijalnog sustava; uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.
Izvršitelj: patronažna djelatnost.

1.6.1.3. Patronažna zaštita dojenčadi nakon novorođenačkog razdoblja – dva patronažna posjeta dojenčetu nakon novorođenačkog razdoblja do godine dana, više puta prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru s izabranim doktorom.
Obuhvaća: mjere individualnog zdravstvenog odgoja – kontrola provođenja njege kože i sluznica, davanje savjeta o uvođenju različitih kozmetičkih preparata, savjeti kod promjena na koži i sluznicama, kontrola hranjenja dojenčeta na prirodnoj i umjetnoj prehrani, isticanje važnosti prirodne prehrane do druge godine života djeteta, isticanje štetnosti davanja slatkih napitaka u »bočici« jer dovode do otapanja cakline i nastanka cirkularnog karijesa (karijes bočice), edukacija o dohrani u prvoj godini života, isticanje važnosti hranjenja na žličicu, poticanje pijenja iz čaše u drugoj polovici prve godine života, savjeti vezani za primjenu vitaminskih pripravaka i pripravaka preporučenih od strane pedijatra, kontrola provođenja terapije propisane od strane pedijatra; praćenje napredovanja dojenčeta – kontrola provođenja mjera preporučenih pri prvom i ostalim sistematskim pregledima u prvoj godini života; kontrola provedbe obveznih cijepljenja; upute o tjelesnoj aktivnosti djece i prevenciji ozljeda; pravovremena upotreba odgovarajućih igračaka s obzirom na dob djeteta; praćenje rasta i razvoja dojenčeta, uočavanje pothranjenosti ili pretilosti, uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji.
Izvršitelj: patronažna djelatnost.

1.6.1.4. Patronažna zaštita male djece – jedan posjet tijekom predškolske dobi, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru sa izabranim doktorom.
Obuhvaća: mjere individualnog zdravstvenog odgoja – kontrola provođenja njege kože i sluznica, davanje savjeta o uvođenju različitih kozmetičkih preparata, savjeti kod promjena na koži i sluznicama, kontrola hranjenja djeteta te isticanje važnosti dojenja do druge godine života djeteta, kontrola uvođenja namirnica u prehrani djeteta, isticanje važnosti hranjenja na žlicu i poticanje pijenja iz čaše, isticanje štetnosti davanja slatkih napitaka u »bočici« jer dovode do otapanja cakline i nastanka cirkularnog karijesa (karijes bočice), upute o tjelesnoj aktivnosti djece i prevenciji ozljeda; pravovremena upotreba odgovarajućih igračaka s obzirom na dob djeteta; praćenje rasta i razvoja, kontrolu prehrane, uočavanje pothranjenosti ili pretilosti, uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji; suradnja u edukacijskim programima ustanova za predškolski odgoj.
Izvršitelj: patronažna djelatnost.

1.6.1.5. Patronažna zaštita školske djece – jedan posjet tijekom školske dobi, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim doktorom.
Obuhvaća: mjere individualnog i grupnog zdravstvenog odgoja – u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja, rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na školu, kontrolu prehrane, uočavanja pothranjenosti ili pretilosti, uvid u socijalno-gospodarsko stanje obitelji, utvrđivanje rizičnog ponašanja, edukacija o spolno prenosivim bolestima, edukacija o kontracepciji, evaluacija usvojenih znanja, upućivanje liječnicima specijalistima i ostalim stručnjacima ovisno o uočenoj problematici; suradnja u edukacijskim programima s školskim ustanovama.
Izvršitelj: patronažna djelatnost.

1.6.1.6. Patronažna zaštita kronično bolesnog djeteta i rizično ugroženog djeteta – prema medicinskoj indikaciji u dogovoru s izabranim doktorom, više puta prema procjeni patronažne sestre.
Obuhvaća: kontrola provođenja i pridržavanja uputa i propisane terapije od strane liječnika, evaluacija provođenja njege kože i sluznica ovisno o osnovnoj bolesti, savjeti u svezi prehrane i specifičnostima uvjetovanim osnovnom bolešću, provođenje svih ostalih mjera kao i kod zdravog predškolskog djeteta.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.1.7. Patronažna zaštita kroničnih bolesnika – prema medicinskoj indikaciji, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim doktorom, obilazak u kući ili domu umirovljenika.
Obuhvaća: individualni i grupni zdravstveni odgoj u cilju usvajanja određenih postupaka i vještina samokontrole i prevencije komplikacija osnovne kronične bolesti; kontrola pridržavanja danih uputa i propisane terapije od strane izabranog liječnika; evaluacija usvojenih znanja i vještina i po potrebi demonstracija istih; zdravstvenog prosvjećivanja cijele obitelji u cilju održanja postojećih ili razvijanja novih funkcionalnih sposobnosti u teško pokretnih i nepokretnih bolesnika; procjenjuje potrebu za obavljanjem zdravstvene njege, procjenjuje zdravstveno i socijalno-gospodarsko stanje bolesnika te daje povratne informacije izabranom doktoru; sudjeluje u uspostavi komunikacije i suradnje između bolesnika i izvan zdravstvenih službi i organizacija, upućuje bolesnike u klubove i druge postojeće udruge bolesnika s istim zdravstvenim problemima.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.1.8. Patronažna zaštita starijih osoba – povremeni obilazak starijih od 65 godina koji se tijekom kalendarske godine nijednom nisu obratili izabranom doktoru medicine.
Obuhvaća: davanje povratne informacije izabranom doktoru. Provodi su u dogovoru s izabranim doktorom koji je utvrdio da osiguranik nije bio u ordinaciji tijekom kalendarske godine, a u svrhu pravovremenog uočavanja tjelesnih i duševnih poremećaja, savjetovanja o potrebi redovite kontrole zdravstvenog stanja, savjeta o prehrambenim potrebama, o prevenciji ozljeda, posebice u kući, o potrebi bavljenja tjelesnim i drugim aktivnostima koje doprinose očuvanju funkcionalne sposobnosti; provođenje svih ostalih mjera kao i kod patronažne zaštite kroničnog bolesnika.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.1.9. Patronažna zaštita osoba s invaliditetom – u dogovoru s izabranim doktorom i prema utvrđenim potrebama obilazak invalidnih osoba, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim doktorom.
Obuhvaća: zdravstveno-odgojni rad osoba s invaliditetom i članovima obitelji u svrhu provođena mjera samozbrinjavanja i suzaštitnih mjera koje će nadomjestiti izgubljene i pomoći razvoju novih funkcionalnih sposobnosti, utvrđivanje potrebe i nadzor nad provođenjem zdravstvene njege, pružanje psihološke pomoći i upute o mogućoj radnoj terapiji, sudjelovanje u povezivanju s udrugama osoba s invaliditetom; povezivanje s zdravstvenim i ostalim službama o čijem radu ovisi rješavanje problematike osobe s invaliditetom.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.2. PROMICANJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE
1.6.2.1. Individualno zdravstveno preventivno savjetovanje stanovnika na području za koje je patronažna sestra nadležna.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.2.2. Distribucija tiskovnog zdravstveno-odgojnog materijala
Distribucija tiskovnog zdravstveno-odgojnog materijala pri obilasku stanovnika u kući i u radu s malim grupama na području za koje je patronažna sestra nadležna.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.2.3. Sudjelovanje u provođenju zdravstveno preventivnih i zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj razini prema vodećim javnozdravstvenim problemima na području za koje je patronažna sestra nadležna – u dogovoru s izabranim doktorima, sa službom školske medicine i drugim stručnjacima – predavanja, rad u malim grupama, djelovanje putem lokalnih medija.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.2.4. Zdravstveno-odgojni i zdravstveno promotivni tečajevi koji se provode jedanput na mjesec, a usmjereni su određenim vulnerabilnim skupinama: tečajevi »Majka i dijete« – održavaju se za male grupe budućih roditelja; »Zdravo dojenče i dijete« za male grupe roditelja; tečajevi o kontracepciji – za male grupe u reproduktivnoj dobi i ostali tečajevi za koje postoji godišnji plan provođenja.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.2.5. Zdravstveno odgojni rad s malim grupama – jedanput na mjesec, prema određenim zdravstvenim problemima, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru sa izabranim doktorom.
Obuhvaća: rad s kroničnim bolesnicima – prema specifičnostima pojedinih masovnih kroničnih bolesti (dijabetičari, hipertoničari, maligne bolesti i sl.); zdravstveno odgojni rad s obiteljima osoba s invaliditetom za očuvanje preostale funkcionalne sposobnosti i razvijanje novih sposobnosti bolesnika; zdravstveno odgojni rad s malim grupama starijih od 65 godina u svrhu zdravog aktivnog starenja i očuvanja funkcionalnih sposobnosti starijih osoba; zdravstveno prosvjećivanje žena o malignim bolestima – upoznavanje žena s čimbenicima rizika za nastanak nekih malignih bolesti, informiranje o potrebi ciljanih kontrolnih pregleda, upoznavanje tehnike samopregleda dojki; rad sa svim ostalim grupama ovisno o zdravstvenoj problematici na području za koje je nadležna patronažna sestra.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.3. OSTALE MJERE

1.6.3.1. Primarna prevencija
Patronažna sestra provodi primarnu prevenciju kroz rad sa zdravom populacijom u svrhu očuvanja zdravlja kroz rad s trudnicama, rodiljama i novorođenčadi, djecom u predškolskoj i školskoj dobi i u radu s malim grupama promovirajući zdravi način života.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.3.2. Sekundarna i tercijarna prevencija
Patronažna sestra provodi sekundarnu i tercijarnu prevenciju kroz rad s kroničnim bolesnicima provodeći edukaciju samog bolesnika i njegove obitelji u svrhu samozbrinjavanja kada to stanje ili bolest dopušta. Kod bolesnika koji zahtijevaju provođenje određenih postupaka zdravstvene njege, patronažna sestra utvrđuje potrebu i sačinjava plan zdravstvene njege bolesnika prema kojem će se propisati i izvršiti od strane izvršitelja zdravstvene njege kojega će izabrati bolesnik.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.3.3. Suradnja s drugim djelatnostima na razini primarne zdravstvene zaštite
Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije za koju se provodi patronažna skrb te za koordinirano rješavanje pojedinih zdravstvenih problema pojedinaca nužna je suradnja sa svim djelatnostima primarne zaštite.
Izvršitelji: patronažna djelatnost u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

1.6.3.4. Suradnja s drugim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti pojedinaca lokalne zajednice
Pri rješavanju problema zdravstvene i psihosocijalne naravi (tjelesna i psihološka rehabilitacija i socijalna integracija) nužna je suradnja s udrugama i službama na razini lokalne zajednice koje su izvan sustava zdravstva.
Izvršitelji: patronažna djelatnost u suradnji s drugim djelatnostima izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

1.6.3.5. Evidencija i izvješćivanje o radu te evaluacija, prema važećim propisima
Prema važećim propisima vođenje propisane sestrinske liste i evidencije i izvješćivanja o radu, individualna evaluacija, kontrola podataka i evaluacija na lokalnoj razini u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.
Izvršitelji: patronažna djelatnost.

1.6.3.6. Komunikacija među sudionicima primarne, sekundarne i tercijarne prevencije
Za sve bolesnike koji se otpuštaju iz bolnica, a njihovo stanje zahtijeva neprekinuti nastavak zdravstvene njege i uvid izabranog liječnika, bolnica osigurava pisanu preporuku koju dostavlja izabranom liječniku i nadležnoj patronažnoj sestri na dan otpusta. Patronažna sestra u roku od 24 sata obavlja kućnu posjetu i izvješćuje izabranog liječnika o stanju bolesnika kod otpusta i predlaže nastavak zdravstvene njege, odnosno potrebu kućne posjete od strane liječnika ako to stanje bolesnika zahtijeva. Nakon utvrđivanja potrebe za neprekidnim nastavkom skrbi na bilo koji način, izabrani liječnik organizira službu zdravstvene njege u svrhu kontinuiranog zbrinjavanja. Izvršitelj zdravstvene njege podnosi izviješće o stanju bolesnika i o provedenim postupcima izabranog liječnika jedan puta tjedno, a po potrebi i češće. Izabrani liječnik uspostavlja evidencijski karton koji je uvijek uz bolesnika i u koji se bilježe sve intervencije svih sudionika zbrinjavanja (patronažne sestre, zdravstvene njege i kućnih posjeta liječnika).
Izvršitelji: patronažna djelatnost u suradnji s drugim djelatnostima izvan zdravstvenog sustava na razini lokalne zajednice.

1.7. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA

1.7.1. PREDLAGANJE ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA NA TEMELJU IZVIDA I PREPORUKE PATRONAŽNE SESTRE
Izvršitelji: patronažna djelatnost uz suradnju tima opće/obiteljske medicine.

1.7.2. ZDRAVSTVENA NJEGA NEPOKRETNIH I SLABIJIH POKRETNIH BOLESNIKA
Izvršitelji: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece i obveznu preporuku patronažne sestre.

1.7.3. ZDRAVSTVENA NJEGA KRONIČNIH BOLESNIKA U FAZI POGORŠANJA ILI KOMPLIKACIJE
Uvjet za provođenje mjere je da izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece istodobno provodi liječenje u kući, a na prijedlog patronažne sestre indicira i zdravstvenu njegu.
Izvršitelji: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece i obveznu preporuku patronažne sestre.

1.7.4. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S PROLAZNIM I TRAJNIM STANJIMA, U KOJIMA NIJE MOGUĆE TRAJNO SAMOZBRINJAVANJE
Izvršitelji: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece i obveznu preporuku patronažne sestre.

1.7.5. ZDRAVSTVENA NJEGA NAKON OPERATIVNIH ZAHVATA KOJI ZAHTIJEVAJU PREVIJANJE I NJEGU RANE, TE SKRB ZA ANUS PRAETER I OSTALE STOME
Izvršitelji: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece i obveznu preporuku patronažne sestre.

1.7.6. ZDRAVSTVENA NJEGA TERMINALNOG BOLESNIKA
Izvršitelji: medicinska sestra općeg smjera u privatnoj praksi ili registrirane i ovlaštene ustanove za zdravstvenu njegu uz suradnju izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece i obveznu preporuku patronažne sestre.

1.8. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST PREVENTIVNO-ODGOJNIH MJERA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA

1.8.1. SISTEMATSKI PREGLEDI
Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.

1.8.1.1. Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole
Obveza provođenja pregleda regulirana je važećim propisima.
Sadržaj i način provođenja liječničkog pregleda provodi se prema metodologiji stručno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveučilišnu medicinu, a obuhvaća: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i nalaz stomatologa, cjelovit somatski pregled, utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti, urin, Hb.
Pregled se obavlja u ambulanti, a iznimno u odgovarajućim prostorima škole.

1.8.1.2. Sistematski pregled u V. razredu osnovne škole (praćenje psihofizičkog razvoja)
Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu.

1.8.1.3. Sistematski pregled u VIII. razredu osnovne škole (profesionalna orijentacija)
Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.
Pregled obuhvaća prikupljanje anamnestičkih podataka i dokumentacije, somatski pregled te provođenje potrebnih dijagnostičkih postupaka.

1.8.1.4. Sistematski pregled u I. razredu srednje škole (prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja) Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu.

1.8.1.5. Sistematski pregled na prvoj godini studija
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanje, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.
Izvršitelji: nadležni tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata.

1.8.2. OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI

1.8.2.1. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda
Na poziv prema medicinskoj indikaciji.

1.8.2.2. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja
– Pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja,
– Pregled prije prijema u đački ili studentski dom,
– Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja ili načina života,
– Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija,
– Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor i sl.

1.8.2.3. Ostali namjenski pregledi prema zdravstvenoj indikaciji
1.8.2.4. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda na zahtjev
Obavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja određene aktivnosti ili promjene okolnosti življenja.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.3. PROBIRI U TIJEKU OSNOVNOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA (skrining)
Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj.

1.8.3.1. Skrininzi za čitavu populaciju*
 

Skrining

metoda

vrijeme provođenja

1. Rast i razvoj

mjerenje TT i TV ITM

upis, III., V., VI., VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

2. Vid

Snellenove tablice

upis, III., V., VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

3. Vid na boje

Ishihara tablice

1x u tijeku školovanja (II. ili III. raz. OŠ), I. godina studija

4. Anemija

Hemoglobin (feritin)

upis u OŠ

5. Krvni tlak (mm/Hg)

 Tlakomjer sa živom

V., VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

6. Proteinurija

Urin test trakom

upis

7. Skolioza

test pretklona

upis, V., VI., VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

8. Sluh

 Audiometrija

VII. ili VIII. razred OŠ

9. Gušavost

Pregled štitnjače

upis, V., VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

10. Spolni razvoj i reproduktivni sustav

Spolni razvoj po Tanneru, podatak o menarhi i samopregled dojke i testisa

V. i VIII. razred OŠ, I. razred SŠ, I. godina studija

11. Ponašanje, socijalizacija i prilagodba na školu

Intervju i anketiranje učitelja

2. polugod. I. razreda OŠ i uz svaki sistematski pregled u OŠ i SŠ

12. Rizične navike i ponašanje (pušenje, alkohol, psihoaktivne droge, spolno ponašanje

Intervju i anketiranje

Uz svaki sistematski pregled u OŠ i SŠ i studiju

13. Mentalno zdravlje

Intervju i anketiranje učenika

VII razred OŠ, I. razred SŠ I. godina studija

 * Navedeni skrininzi provode se samostalno, osim u slučaju ako su dio sistematskog pregleda (označeno masnijim slovima).

1.8.3.2. Skrininzi koji se preporučuju u učenika i studenata s rizikom
 

Skrining

metoda

učenici (populacija) i vrijeme provođenja

1. Hiperkolesterolemija

kolesterol u serumu

za učenike s osobnim i obiteljskim rizikom, kod upisa i u VIII. razredu OŠ

2. Sluh

audiometrija (individualna jasan zvuk)

česte upale uha, podatak o smetnjama sluha, zvučna trauma, i pri izboru školovanja i zanimanja

3. Eksperimentiranje sa psihoaktinim drogama

urin test trakom

učenici i studenti s rizikom za zlouporabu prema stručnim kriterijima

4. Spolna aktivnost

intervju i savjetovanje (broj partnera, kontracepcija, splne bolesti, Papanicolau test)

za spolno aktivne djevojke i mladiće

Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.4. ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA
Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave sportom.

1.8.4.1. Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program
Klinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza i savjetovanje s profesorom tjelesne i zdravstvene kulture.

1.8.4.2. Pregled u svrhu utvrđivanja primjerenog oblika tjelesne aktivnosti za učenike i studente

1.8.4.3. Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću
Klinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta u školskim sportskim klubovima.

1.8.4.4. Pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima
Kontrolni pregled.

1.8.4.5. Praćenje onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.5. MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI

1.8.5.1. Cijepljenje i docjepljivanje
Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.

Razred

Cjepivo

Osnovna škola

 

Upis u prvi razred

Ana-Di-Te, OPV

I.

MMR

II.

PPD

VI.

Hepatitis B (3 doze)

VII.

PPD, BCG

VIII.

Ana-Di-Te, OPV

Srednja škola

 

Završni razred

Ana-Di-Te

1.8.5.2. Obvezna dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

1.8.5.3. Dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom (krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok)

1.8.5.4. Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

Kontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih protuepidemijski intervencija.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.6. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŠKOLSKOG OKRUŽENJA

1.8.6.1. Higijenska kontrola škole, učeničkog i studentskog doma
Kontrola uvjeta rada i boravka u školi i/ili učeničkom i studentnskom domu, najmanje dva puta godišnje. Osobitu pozornost treba posvetiti komunalno-higijenskim uvjetima (osvjetljenje, zračnost, sanitarije, opskrba vodom i dr.) uz nužnu suradnju i s lokalnom zajednicom.

1.8.6.2. Nadzor nad prehranom učenika i studenata
Kontrola školskih kuhinja i jelovnika te poticanje zdravijih prehrambenih navika u učenika i školskog osoblja.

1.8.6.3. Posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja zahtijevaju dijetalnu prehranu
Sudjelovanje pri izradi jelovnika za djecu s posebnim potrebama, edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja.

1.8.6.4. Kontrola uvjeta obrazovanja za djecu i studente s posebnim potrebama
Nadzor nad uvjetima za život i rad, a osobito sigurnosnim uvjetima kretanja za djecu i mlade s posebnim potrebama.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.7. SAVJETOVALIŠNI RAD
Savjetovališni rad odvija se u obvezno izdvojenom i oglašenom vremenu za savjetovalište u trajanju od najmanje 3 sata tjedno, u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji: prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.

1.8.7.1. Savjetovanje u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravijeg načina življenja
Rad s učenicima i studentima u rješavanju najčešćih zdravstvenih i psihoscoijalnih problema te usmjeravanje usvajanju zdravijih navika i stavova.

1.8.7.2. Konzultacije s nastavnicima i stručnim suradnicima škole
Provodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika.

1.8.7.3. Rad s roditeljima
Savjetovališni rad s roditeljima u svrhu rješavanja aktualnih problema u vezi sa školom, ponašanjem i sazrijevanjem te odnosima u obitelji.

1.8.7.4. Savjetovanje o očuvanju i unaprjeđenju reproduktivnog zdravlja
Savjetovališni rad s mladima i studentima o odnosima među spolovima, usvajanju odgovornog spolnog ponašanja te uporabi kontracepcije.

1.8.7.5. Savjetovanje o očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravlja
Savjetovališni rad s mladima i studentima o najčešćim problemima mentalnog zdravlja (stres, depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja i dr.).

1.8.7.6. Aktivna skrb o djeci, mladima i studentima s kroničnim poremećajima zdravlja
Praćenje učenika i studenata koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programa.

1.8.7.7. Skrb o djeci, mladima i studentima s rizicima po zdravlje
Uočavanje i prepoznavanje djece i mladih s rizicima po zdravlje i poremećajima ponašanja (prekomjerna tjelesna težina, sklonost ovisničkom ponašanju – konzumiranju alkohola, eksperimentiranju s psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju, bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, maloljetničkoj delikvenciji i dr.).
Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta, adolescenta ili studenta te centrima za socijalni rad.

1.8.7.8. Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju
Registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno-obrazovnog programa.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.8. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA
Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost i/ili integrirana u sistematske preglede i cijepljenja.

1.8.8.1. Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima
Osnovna škola I. – IV. razred
Osobna higijena u očuvanju zdravlja.
Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj.
Društveno neprihvatljivo i nasilničko ponašanje i zlostavljanje.
Osnovna škola V. – VI. razred
Psihičke i somatske promjene u pubertetu, menstruacija.
Ovisnosti (pušenje, alkohol i psihoaktivne droge).
Osnovna škola VII. – VIII. razred
Zaštita od HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti.
Zdravo sazrijevanje i odrastanje.
Srednja škola I. – III. razred
Planiranje obitelji, pobačaj, metode kontracepcije, brak, obitelj, djeca.
Odgovorno spolno ponašanje, spolno prenosive infekcije.
Samozaštita i briga za vlastito zdravlje.
Studenti
Individualni i grupni rad prema zahtjevima i indikacijama.
Metode zdravstveno-odgojnog rada:
Zdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školi, a metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka, sudjelovanje u medijskim programima.

1.8.8.2. Zdravstveni odgoj za roditelje
Sudjelovanje na roditeljskim sastancima. Obvezno sudjelovanje doktora roditeljskom sastanku u I., IV. ili V. te VIII. razredu osnovne škole u svezi s problemima sazrijevanja i izbora zvanja, kao i u I. razredu srednje škole.

1.8.8.3. Zdravstveni odgoj za radnike škole
Rad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike. Obvezno sudjelovanje na Nastavničkom vijeću jednom godišnje.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine (samostalno i medicinska sestra).

1.8.9. UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA

1.8.9.1. Pregled i procjena psihofizičke sposobnosti
Prema medicinskim indikacijama obavlja se u tijeku postupka utvrđivanja primjerenog oblika školovanja, kao dio komisijskog rada.

1.8.9.2. Timska sinteza
U tijeku postupka sjednica tima stručnjaka uključenih u procjenu psihofizičkih sposobnosti učenika.

1.8.9.3. Ciljani pregledi
Ciljani pregledi prema medicinskoj indikaciji i potrebama timske sinteze.

1.8.9.4. Ekspertiza
Temeljem obavljenih pregleda i dijagnostičkih postupaka pisanje ekspertnog mišljenja.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine.

1.8.10. OSTALE AKTIVNOSTI

1.8.10.1. Planiranje mjera i aktivnosti prema predviđenom programu rada
Organizacija i planiranje godišnjih, mjesečnih i tjednih aktivnosti te usuglašavanje s ostalim sudionicima.

1.8.10.2. Priprema pojedinih aktivnosti
Priprema edukacijskih materijala, priprema odgovarajućih metodskih jedinica zdravstveno-odgojnog rada i aktivnosti, edukacije edukatora i dr.

1.8.10.3. Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i drugim sektorima
Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja djeteta nužna je koordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite.
Pri rješavanju problema prilagodbe na školu, školskog neuspjeha, poremećaja ponašanja, pojave zlouporabe psihoaktivnih droga, kod akceleracije učenika i dr. Pri provođenju ostalih mjera i aktivnosti zdravstvene zaštite osobito je naglašena nužnost suradnje s prosvjetno-pedagoškim službama škole, a prema indikacijama i s centrima za socijalnu skrb.

1.8.10.4. Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvješćivanje
Registriranje i evidentiranje djece i mladeži u skrbi u svrhu planiranja rada i aktivnosti.
Godišnje izvješćivanje i evaluacija rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja djece u skrbi, prema važećim propisima.
Izvršitelji: nadležni tim školske medicine zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama zavoda za javno zdravstvo. Za godišnju evaluaciju Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

1.9. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Nositelj djelatnosti: epidemiološki tim u higijensko-epidemiološkim ispostavama županijskih zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HE) odnosno epidemiološki tim (u daljnjem tekstu: E) u županijskim zavodima za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: ZJZ) i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

MJERE
1.9.1. Planiranje (godišnje) cijepljenja za HE područje i županiju

Planiranje za svoje epidemiološko područje (HE) i županiju (E ZJZ) temelji se na Programu obveznog cijepljenja koji predlaže E HZJZ.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.2. Nadzor nad provođenjem, stručna pomoć i koordinacija cjepitelja na svom terenu, evaluacija uspjeha cijepljenja za svoje područje, izvješćivanje za svoje područje prema E službi ZJZ odnosno HZJZ, po potrebi i provedba pojedinih imunizacija
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.3. DISTRIBUCIJA I NADZOR NAD UTROŠKOM CJEPIVA ZA PROVEDBU OBVEZNIH CIJEPLJENJA ZA SVOJE PODRUČJE
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.4. OBVEZNO CIJEPLJENJE OSOBA PREMA PROGRAMU CIJEPLJENJA
Obvezno cijepljenje protiv tuberkuloze, Hib bolesti, difterije, tetanusa, pertusisa, ospica, zaušnjaka, rubeole, poliomyelitisa i hepatitisa B, prema godišnjem provedbenom programu, kontinuirano u individualnom radu s pacijentima, s mogućnošću kampanjskog cijepljenja u školama.
Izvršitelji: rodilišta, tim zdravstvene zaštite predškolske djece, tim školske medicine, tim opće/obiteljske medicine, HE/E djelatnost ZJZ i E djelatnost (zarazne bolesti) HZJZ po potrebi odnosno prema epidemiološkim indikacijama (preniski obuhvat cjepivima iz Programa, prijeteće epidemije i dr.), tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.5. OBVEZNO CIJEPLJENJE OSOBA PREMA PROGRAMU CIJEPLJENJA
Provedba pojedinih cijepljenja iz obveznog Programa po potrebi, npr. radi dopune cijepnog obuhvata, urgentna protuepidemijska cijepljenja i dr), ako to nalažu rezultati provedenog nadzora provedbe cijepljenja koje su trebali obaviti drugi cjepitelji.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.6. OSTALA CIJEPLJENJA (OBVEZNA I FAKULTATIVNA)
Izvođenje, i ovisno o tipu cijepljenja, planiranje utroška cjepiva i izvješćivanje o obavljenom i to za obvezne imunizacije: bjesnoća, žuta groznica, tetanus, hepatitis B kod ugroženih kategorija pučanstva, trbušni tifus, te drugih pojedinačnih ili skupnih cjepljenja prema stručnim indikacijama, u skladu s važećim propisima (gripa, krpeljni meningoencephalititsa, pneumokokno cjepivo, hemofilus influenzae, meningokokno cjepivo i dr.).
Izvršitelj: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.7. OBVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZARAZNIH BOLESTI
Sudjelovanje u informacijskom sustavu obveznog prijavljivanja zaraznih bolesti i epidemija u Republici Hrvatskoj u skladu sa važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te vođenje propisane evidencije o tim bolestima, prijavom zarazne bolesti teritorijalno nadležnoj HE djelatnosti ZJZ i E (zarazne bolesti) službi HZJZ.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite,
tim primarne zdravstvene zaštite i liječnici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

1.9.8. NADZOR NAD ZARAZNIM BOLESTIMA
Vođenje kontinuirane evidencije i praćenje kretanja za propisima određene zarazne bolesti i epidemija te izrada tjednih, mjesečnih, godišnjih ili drugih potrebnih izvješća s evaluacijom.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.9. RANO OTKRIVANJE IZVORA ZARAZE, PUTOVA NJENA ŠIRENJA I ŽARIŠTA ZARAZNIH BOLESTI
Epidemiološki izvid, ispitivanje i anketa pri pojavi propisima određenih zaraznih bolesti te posebno epidemija; liječnički pregled osoba i uzimanje uzoraka (stolice, krvi, mokraće, hrane, vode i dr.) prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.10. SUZBIJANJE EPIDEMIJA TE POSEBNE INTERVENCIJE U SLUČAJU SUMNJI NA BIOTERORIZAM
Planiranje i organizirana primjena potrebnih mjera prekidanja cirkulacije uzročnika pojedine bolesti među pučanstvom, na terenu, kroz određeno vrijeme, uz uključivanje svih za suzbijanje važnih sudionika u provedbu mjera.
Izvršitelj: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.11. LABORATORIJSKA IDENTIFIKACIJA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI
Uzorkovanje na terenu i u ambulanti.
U dijagnostici zaraznih bolesti potrebno izvršiti mikrobiološku identifikaciju uzročnika bolesti u cilju ispravnog liječenja ali i ispravnih protuepidemijskih mjera, kod određenih bolesti/uzročnika obvezna je i konfirmacija nalaza u referentnom laboratoriju.
Mjera se provodi primjenom mikrobioloških i drugih tehnika u skladu sa zakonom, na uzorcima od oboljelih i drugim uzorcima prikupljenim prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.12. NADZOR NAD PROVEDBOM LABORATORIJSKE IDENTIFIKACIJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, epidemiologija u ZJZ i HZJZ uz suradnju osnovne bakteriološke, parazitološke, virološke, biokemijske laboratorijske djelatnosti i referalne mikrobiološke i biokemijske laboratorijska djelatnosti HZJZ.

1.9.13. ZDRAVSTVENI NADZOR NAD KLICONOŠAMA
Evidencija i mikrobiološko-epidemiološki nadzor nad osobama koje su preboljele trbušni tifus, paratifus, bacilarnu dizenteriju ili zarazno trovanje hranom, pregledom stolice i urina, a nositeljima HBsAg, HCV i HIV protutijela pregledom uzoraka krvi.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.14. KEMOPROFILAKSA I SEROPROFILAKSA
Kemoprofilaksa i seroprofilaksa provodi se primjenom određenih sredstava kod propisima određenih zaraznih bolesti (kolera, tuberkuloza, malarija, streptokokna, meningokokna bolest, hemophilus influenzae, tetanus, bjesnoća i zarazna žutica tipa B) te drugih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, druge djelatnosti u okviru svojeg djelokruga.

1.9.15. LIJEČENJE, BOLNIČKO LIJEČENJE, IZOLACIJA I KARANTENA – NADZOR NAD PROVEDBOM I DAVANJE PRIJEDLOGA ZA PROVEDBU
Nadzor nad provođenjem ove obvezne protuepidemjske mjere, koja se provodi obveznim bolničkim liječenjem i po potrebi karantenom (kod kolere, kuge, virusnih hemragijskih groznica, dječje paralize, difterije, pjegavca, Brill-ove bolesti, povratne groznice, trbušnog tifusa, ranog luesa, bruceloze, malarije, bjesnoće, tetanusa, crnog prišta, meningokokne bolesti, SARSA) te obveznim liječenjem i, prema indikacijama, izolacijom, zdravstvenim nadzorom ili bolničkim liječenjem. Kod drugih propisima određenih zaraznih bolesti koje ne iziskuju obvezno bolničko liječenje (npr. tuberkuloza, AIDS, legionarska bolest i dr.) radi se procjena rizika i davanje prijedloga za primjenu nekih od navedenih mjera.
Izvršitelj: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.16. PREVENCIJA I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija provodi se određenim prevencijskim i protuepidemijskim mjerama na svim, a osobito na rizičnim odjelima bolnica i klinika (kirurške djelatnosti, hemodijaliza, intenzivna njega, rodilišta, odjeli za nedonoščad i dojenčad, odjeli za opekline, hematološka djelatnosti, transplantacija, odjeli za zarazne bolesti i dr.), u okviru nadležnosti HE djelatnosti određenih propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: bolnička povjerenstva za bolničke infekcije, HE/E djelatnost ZJZ, E (zarazne bolesti) djelatnost HZJZ.

1.9.17. PREVENCIJA I SUZBIJANJE AIDS-a
Prema Nacionalnom programu.

1.9.18. PREVENCIJA I SUZBIJANJE TUBERKULOZE
Prema Nacionalnom programu.

1.9.19. ODRŽAVANJE STANJA ERADIKACIJE POLIOMYELITISA
Aktivnosti potrebne za održavanje “polio-free” statusa Republike Hrvatske: sustavno cijepljenje, praćenje i obrada slučajeva akutne mlohave kljenuti (AFP), praćenje enterovirusa u otpadnim vodama i iz humanih uzoraka, u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite u suradnji s mikrobiološkom (virusološkom) djelat­nošću HZJZ.

1.9.20. ZDRAVSTVENO OBAVJEŠĆIVANJE, PROSVJEĆIVANJE I ODGOJ
Obavijesti, upute i ostale mjere povremenog ili trajnog, individualnog ili grupnog zdravstvenog odgoja, obavješćivanje i upozoravanja javnosti u zakonom predviđenim okolnostima (higijenski minimum, obavješćivanje i upozoravanje javnosti na izbjegavanje rizika epidemija i dr.) ili prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: tim djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite.

1.9.21. ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE I PROMICANJE ZDRAVLJA PREMA JAVNO-ZDRAVSTVENIM PRIORITETIMA TE USMJERENO PREVENCIJI KRONIČNIH MASOVNIH BOLESTI
Sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprječavanju nezdravog načina življenja, odnosno mjerama promicanja zdravlja.
Izvršitelji: zavodi za javno zdravstvo u suradnji s HZJZ.

1.9.22. MJERE PREVENCIJE KRONIČNIH MASOVNIH BOLESTI
Sudjelovanje u predlaganju i provođenju preventivnih programa uz evaluaciju istih
Izvršitelji: zavodi za javno zdravstvo u suradnji s HZJZ.

1.9.23. PRAĆENJE KORIŠTENJA ZDRAVSTVENIH KAPACITETA I RADA ZDRAVSTVENIH SLUŽBI
Prikupljanje, kontrola i obrada podatka iz primarne, specijalističko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene djelatnosti te evaluacija rada zdravstvenih službi
Izvršitelji: zavodi za javno zdravstvo u suradnji s HZJZ.

1.9.24. PRAĆENJE MORBIDITETA I MORTALITETA UZ OCJENU ZDRAVSTVENOG STANJA NA SVOM PODRUČJU
Izvršitelji: zavodi za javno zdravstvo.

1.9.25. SUDJELOVANJE U OSNOVNIM MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA U SVRHU EPIDEMIOLOŠKOG NADZORA I KONTROLE
Prikupljanje, obrada i analiza podataka o zdravstvenoj ispravnosti hrane i pitke vode te mjere kontrole zdravstvene ispravnosti u svrhu epidemiološkog nadzora.
Izvršitelji: zavodi za javno zdravstvo.

1.10. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
Mjere iz djelatnosti laboratorijske dijagnostike koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji na razini primarne zdravstvene zaštite obavljaju se sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje.
Izvršitelji: timovi u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na razini primarne zdravstvene zaštite.

1.11. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST LJEKARNIŠTVA

1.11.1. PROVOĐENJE MJERA
Sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obuhvaća izdavanje lijekova na recept sa osnovne i dopunske Liste lijekova Zavoda, izdavanje pojedinih ortopedskih i drugih pomagala te izdavanje zavojnog materijala za potrebe kućnog liječenja.

1.11.2. DAVANJE UPUTA, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O ISPRAVNOJ UPOTREBI LIJEKOVA I MEDICINSKIH PROIZVODA TE RACIONALNOJ FARMAKOTERAPIJI
1.11.3. VOĐENJE EVIDENCIJA PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA
Izvršitelji: tim u djelatnosti ljekarništva.

1.12. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA

1.12.1. Unaprjeđenje i očuvanje mentalnog zdravlja djece i adolescenata savjetovanjem obitelji, majki s dojenčadi i predškolskom djecom, savjetovanjem za školsku djecu i adolescente s ciljem zdravog odrastanja i što boljeg uklapanja u okolinu.
Izvršitelji: tim zaštite mentalnog zdravlja, izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, nadležni tim školske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom psihijatrijskom djelatnošću.

1.12.2. Unaprjeđenje i očuvanje mentalnog zdravlja odraslih savjetovanjem obitelji, osoba starije životne dobi, osoba odnosno obitelji pod povećanim rizikom s ciljem povećanja sposobnosti za sučeljavanje sa svakodnevnicom i savladavanje kriznih situacija te sprječavanje nastupa duševnog poremećaja.
Izvršitelji: tim zaštite mentalnog zdravlja, izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom psihijatrijskom djelatnošću.

1.12.3. Rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija duševnih poremećaja u osoba koje zatraže pomoć radi psihičkih, ali i određenih tjelesnih tegoba uz upućivanje u odabranu psihijatrijsko-konzilijarnu jedinicu.
Izvršitelji: tim zaštite mentalnog zdravlja, izabrani tim primarne zdravstvene zaštite u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom psihijatrijskom djelatnošću.

1.13. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PALIJATIVNE SKRBI

1.13.1. PRIJAM BOLESNIKA U SKRB, TRIJAŽA I EVIDENCIJA

1.13.1.1. Prijam bolesnika u skrb
Prijam bolesnika u skrb putem obavijesti timova primarne zdravstvene zaštite, timova patronažne djelatnosti, djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika, drugih zdravstvenih i socijalnih službi i djelatnika te obitelji ili putem obavijesti iz bolnica koje otpuštaju terminalne bolesnike.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažnom djelatnošću, djelatnošću zdravstvene njege, bolničkom te specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.13.1.2. Trijaža
U prvom obilasku bolesnika određuju se prioriteti, određuje program i raspored posjeta i aktivnosti.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću, djelatnošću zdravstvene njege, bolničkom te specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.13.1.3. Evidencija
Evidencija svih poziva, poduzetih mjera i aktivnosti, snimanje telefonskog poziva o potrebi za palijativnom skrbi, otvaranje kartona za bolesnika.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.13.2. DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

1.13.2.1. Dijagnostika i liječenje
Primjenom odgovarajućih dijagnostičkih i palijativnih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji te uključivanjem patronažne djelatnosti i djelatnosti zdravstvene njege u skrbi za bolesnike u terminalnoj fazi bolesti (pružanjem kvalitetnog palijativnog liječenja u ordinaciji, odnosno u kući osigurane osobe).
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s laboratorijskom djelatnošću te timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću, djelatnošću zdravstvene njege i specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

1.13.2.2. Suradnja sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću
Suradnja sa specijalističko-konzilijarnom te bolničkom djelatnošću – postizanje odgovarajuće koordinacije rada i razmjene informacija sa specijalističkom i stacionarnom djelatnošću.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarnom i stacionarnom djelatnošću.

1.13.2.3. Kućne posjete i kućno palijativno liječenje
Na poziv ili programirano (kontrola u kući terminalnog bolesnika), na osnovi procjene/upućivanjem od strane izabranog doktora medicine, patronažne sestre ili zdravstvene njege u kući bolesnika.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji sa timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege te specijalističko-konzilijarnom i stacionarnom djelatnošću.

1.13.2.4. Upućivanje u specijalnu bolnicu
Prema indikacijama i zdravstvenom stanju bolesnika te stanju u obitelji, upućivanje u odgovarajuću specijalnu bolnicu.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege te specijalnim bolnicama.

1.13.2.5. Upućivanje na kućnu palijativnu skrb
Prema indikacijama i zdravstvenom stanju bolesnika te stanju u obitelji, upućivanje na kućnu palijativnu skrb.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.13.2.6. Upućivanje na dnevni boravak i palijativnu skrb
Prema indikacijama i zdravstvenom stanju bolesnika te stanju u obitelji, upućivanje na dnevni boravak i palijativnu skrb.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.13.2.7. Suzbijanje boli u algološkoj ambulanti
Prema zdravstvenom stanju bolesnika u terminalnom stadiju bolesti, primjenom odgovarajućih suvremenih dijagnostičkih i palijativnih postupaka u terapiji boli, sukladno indikaciji.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.13.3. OSTALE MJERE

1.13.3.1. Suradnja na razini primarne zdravstvene zaštite
Uspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite u brizi za bolesnike obuhvaćene palijativnom skrbi, osobito u terminalnoj fazi bolesti.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege.

1.13.3.2. Registriranje, evidentiranje, izvješćivanje i evaluacija rada
Utvrđivanje broja, spolne i dobne strukture, te strukture prema dijagnozama terminalne bolesti za bolesnike obuhvaćene palijativnom skrbi (godišnja evidencija korisnika djelatnosti palijativne skrbi), na temelju prijava iz primarne, sekundarne zdravstvene zaštite ili od strane članova obitelji terminalnog bolesnika.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi u suradnji s timovima primarne zdravstvene zaštite, patronažom djelatnošću i djelatnošću zdravstvene njege te sekundarnom zdravstvenom zaštitom.

1.13.3.3. Vođenje poimeničnih registara terminalnih bolesnika u djelatnosti palijativne skrbi
Vođenje poimeničnih registara i dokumentacije za terminalne bolesnike u djelatnosti palijativne skrbi.
Izvršitelji: timovi palijativne skrbi.

1.14. MJERE ZA DJELATNOST GERONTOLOŠKO-JAV­NO­ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.14.1. Praćenje, proučavanje, nadzor, koordinacija, evaluacija i izvješćivanje te planska projekcija gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelja
Izvršitelji: gerontološko-javnozdravstveni tim.

1.14.2. Utvrđivanje, evidencija, praćenje i evaluacija zdravstvenih potreba starijih osiguranika od 65 godina – praćenje morbiditeta i mortaliteta u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstveno-gerijatrijskoj zaštiti na državnoj i županijskim razinama vođenjem javnozdravstvene gerontološke datoteke
Izvršitelji: gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.3. Zdravstveno-gerontološka edukacija i primjena primarne prevencije
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.4. Izrada prijedloga Programa mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba s prijedlogom provedbe ciljnih prioritetnih i preventivnih gerontološko-javnozdravstvenih mjera u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i očuvanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.5. Koordiniranje djelatnosti i sudjelovanje u organizaciji i provedbi gerontološko-javnozdravstvenih akcija (edukacija i preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici skrbi za starije) te suradnja s ostalim sudionicima promidžbe aktivnog zdravog starenja sukladno europskim gerontološkim normama
Trajna gerontološka javnozdravstvena edukacija i informiranje javnosti.
Koordinacija svih provoditelja gerontološke i gerijatrijske zdravstvene skrbi i stalna edukacija zdravstvenih djelatnika koji se bave zdravstvenom zaštitom starijih osiguranih osoba.
Izvršitelji: gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.6. Izrada prijedloga Programa preventivnih zdravstvenih mjera sekundarne i tercijarne prevencije
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.7. Izrada odabranih zdravstvenih mjera i postupaka za primjenu preventivnog individualnog savjetovanja
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.8. Gerontološko-javnozdravstveno podučavanje o samoodgovornosti, suodgovornosti i samopomoći te uzajamnoj pomoći
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.9. Izrada prijedloga Nacionalnog programa zaštite zdravlja starijih osoba i izbor prioriteta za predlaganje gerontološko-javnozdravstvenih intervencijskih mjera i programa promicanja aktivnog zdravog starenja uz definiranje pokazatelja javnozdravstvene datoteke za starije za praćenje na nacionalnoj i županijskim razinama
Izvršitelji:
gerontološko-javnozdravstveni tim županijskih zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

1.14.10. Izvješćivanje i evaluacija rada

1.15. PROGRAM MJERA ZA DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA

1.15.1. PRIJAM POZIVA
Prijam poziva u prijavno-dojavnoj jedinici.

1.15.2. SANITETSKI PRIJEVOZ ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Izvršitelji: tim sanitetskog prijevoza sa odgovarajućim sanitetskim vozilom.

1.15.3. IZVJEŠĆIVANJE I EVIDENCIJA
Evidencija svih poziva, poduzetih mjera i aktivnosti, snimanje telefonskog poziva i izvješćivanje.

1.16. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJIMA OTOKA I NA BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

1.16.1. PROVOĐENJE MJERA
Provođenje mjera zdravstvene zaštite na područjima otoka, kao i na brdsko-planinskim područjima, utvrđuje se općim aktima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje.

2. MJERE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Specijalističko-konzilijarna djelatnost obuhvaća složenije mjere i postupke u pogledu prevencije, dijagnosticiranja te liječenja bolesti i ozljeda, provođenja ambulantne rehabilitacije te medicinske rehabilitacije u kući osiguranih osoba, odnosno štićenika u ustanovama socijalne skrbi. Za svoje potrebe mora imati osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.
Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika u bolnicama.

2.1. SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Mjere specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite provode se kroz sljedeće djelatnosti:
Interna medicina, infektologija, onkologija i radioterapija, pedijatrija, neurologija, psihijatrija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija, ginekologija i opstetricija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, radiologija, transfuzijska medicina, medicinska mikrobiologija s parazitologijom, nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika), klinička citologija, medicinska biokemija, patohistološka dijagnostika, fizikalna terapija u kući osigurane osobe, stomatološka protetika, ortodoncija, dentalna patologija i endodoncija, oralna patologija, parodontologija, oralna kirurgija.

2.1.1.1. SPECIJALISTIČKI PREGLED I AMBULANTNO ZBRINJAVANJE U SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNOJ ZAŠTITI

2.1.1.2. PROVOĐENJE SPECIJALIZIRANIH DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA

2.1.1.2.1. rano otkrivanje bolesti

2.1.1.2.2. postavljanje indikacije za laboratorijske, radiološke i druge dijagnostičke postupke

2.1.1.2.3. utvrđivanje dijagnoze

2.1.1.2.4. suzbijanje i liječenje određenih bolesti

2.1.1.2.5. ambulantno rehabilitacijsko liječenje

2. 1.1.2.6. zbrinjavanje životno ugroženih (hitno upućenih) pacijenata

2.1.1.2.7. postavljanje indikacija za operativno i ostalo bolničko liječenje

2.1.1.2.8. sudjelovanje u kućnom liječenju prema medicinskim indikacijama uključujući terapiju boli i psihološku potporu kroničnim bolesnicima

2.1.1.2.9. postavljanje indikacije za izradu i primjenu protetskih pomagala


2.1.1.3. POTICANJE I SUDJELOVANJE U PREVENTIVNIM AKTIV­NOSTIMA

2.1.1.4. OSIGURANJE KONZULTACIJA IZABRANOM DOKTORU MEDICINE TE KONZULTACIJE IZMEĐU POJEDINIH SPECIJALNOSTI

2.1.1.4.1. Konzultacija

Savjet ili mišljenje o ocjeni zdravstvenog stanja osiguranih osoba ili daljnjeg liječenja koje daje liječnik u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti usmeno ili pisano na zahtjev nadležnog liječnika, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove koja liječi bolesnika.

2.1.1.4.2. Konzilij

Pisani savjet ili pisano mišljenje o ocjeni zdravstvenog stanja bolesnika ili najpogodnijem načinu liječenja koje na zahtjev nadležnog liječnika izdaju najmanje 3 liječnika, odnosno specijalisti različitih ili iste struke.

2.1.1.4.3. Mišljenje

Primjenjuje se za utvrđivanje prava ili potreba osiguranih osoba u korištenju pojedinih vrsta zdravstvenih usluga ili zahvata, raznih pomagala, liječenju u inozemstvu, davanja stručnog mišljenja o njegovoj privremenoj ili trajnoj nesposobnosti.

2.1.1.4.4. Telemedicinska konzultacija

2.1.1.4.5. Utvrđivanje zdravstvenog stanja osiguranih osoba glede ocjene radne sposobnosti i invalidnosti na zahtjev izabranog doktora medicine, za liječnička povjerenstva i druga nadležna tijela vještačenja.

2.1.1.4.6. Vođenje medicinske dokumentacije i propisanih evidencija s prelaskom s klasičnih na elektroničke medije i orijentiranu bolesniku.

2.1.2. MJERE BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Bolnička djelatnost provodi dijagnosticiranje, liječenje, medicinsku rehabilitaciju i zdravstvenu njegu te osigurava boravak i prehranu bolesnika u bolnici.

2.1.2.1. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
Mjere liječenja bolesnika oboljelih od akutnih bolesti provode se kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, infektologija, onkologija i radioterapija, pedijatrija, neurologija, psihijatrija, dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija, ginekologija i opstetricija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja.

2.1.2.2. Početna bolnička zdravstvena skrb:
– na internom, ginekološkom, odnosno porođajnom odjelu, kirurškom i odjelu traumatologije, neonatološkom i pedijatrijskom odjelu, neurološkom, psihijatrijskom odjelu, odjelu okulistike i otorinolaringologije te infektološkom, dermatološkom, pulmološkom djelu, odjelu ortopedije, urologije, onkologije itd.
Obuhvaća pregled medicinske dokumentacije, pregled i prijam bolesnika, rezultate izvršenog pregleda i anamnestičkih podataka, prosuđivanje točnosti postavljene dijagnoze, naručivanje dodatnih pretraga i potvrđivanje dijete, davanje savjeta i uputa tijekom boravka u bolnici, zdravstveno-odgojne mjere i mjere prosvjećivanja, nadzor nad provođenjem terapije i njenim rezultatima, pregled bolesnika (vizita), slanje bolesnika na terapijske zahvate u druge jedinice, njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji te evidentiranje nalaza u povijest bolesti.

2.1.2.3. Rana dijagnostika i liječenje svih stanja koja životno ugrožavaju život ili funkciju pojedinih organa ili dijelova tijela uključujući trijažu, resuscitaciju, stabiliziranje, kratkotrajnu opservaciju i terapiju.

2.1.2.4. Daljnja uobičajena bolnička zdravstvena skrb:
– na pedijatrijskom odjelu, ginekološkom odnosno porođajnom, internom, infektološkom, neurološkom, dermatološkom, pulmološkom, psihijatrijskom, kirurškom i odjelu traumatologije, odjelu ortopedije, urologije, otorinolaringologije, okulistike, onkologije itd.
Obuhvaća provjeru i nadzor postupaka liječenja, odnosno rehabilitacije, njezino mijenjanje ili dopunu, upućivanje na ponovne i dodatne dijagnostičke pretrage, kontrolu stanja bolesnika (vizita) najmanje 2 puta dnevno, kontrolu vitalnih funkcija, mjerenje temperature, bila, krvnog tlaka, davanje uputa bolesniku, zdravstveno-odgojne mjere, kompletnu njegu sestre, davanje obavijesti članovima uže obitelji, socijalno-medicinske intervencije, evidentiranje utvrđenog i rezultata mjerenja izvršenih tijekom dana u povijest bolesti. Pri završetku liječenja pisanje otpusnog pisma i izvješće nadležnom liječniku s obzirom na daljnje liječenje u ambulanti ili kod kuće.

2.1.2.5. Pojačana skrb/njega
Obvezno vezana uz anesteziologiju kao interdisciplinarnu struku, odnosno liječnike anesteziologe u intenzivnoj skrbi s odgovarajućim timom i to u vidu:
– postanestetičkog nadzora. Ukazuje na potrebu odabira i mišljenja liječnika specijalista o daljnjem smještaju takvog bolesnika nakon nekoliko sati po operacijskom postupku (0-6 sati.).
Odabir se vrši za odašiljanje u:
– prostor s pojačanim nadzorom i neinvazivnim metodama rada u prvih 12-24 sata po jednostavnijim operacijama.

2.1.2.6. Intenzivna skrb – I. stupanj
Uključuje skrb bolesnika koji su pri svijesti i mogu surađivati, imaju propisano strogo ležanje, trajnu infuziju, nadzor životnih funkcija ili drugih organskih sustava tijekom 24 sata.

2.1.2.7. Intenzivna skrb – II. stupanj
Uključuje skrb bolesnika koji imaju propisanu trajnu infuziju, zahtijevaju nadzor nad stanjem elektrolita i tekućina, nadzor raznih drenaža, eventualno hranjenje preko cijevi, redovitu respiratornu terapiju.

2.1.2.8. Intenzivna skrb – III. stupanj
Uključuje skrb bolesnika kojima još nije potrebno intenzivno liječenje, ali je zbog zdravstvenog stanja potreban pojačan nadzor životnih funkcija, pomoć putem aparata, nadzor stanja tekućina, elektrolita i metabolita, nadzor drenaža i rana, te eventualno povremena umjetna ventilacija. Uključuje i skrb akutno psihotičnih bolesnika s agresivnim ili suicidalnim pulzijama, bolesnika u paničnom strahu, koji intenzivno psihički pate, intoksiciranih i delirantnih bolesnika.

2.1.2.9. Intenzivna psihijatrijska skrb
Uključuje skrb bolesnika s duševnim smetnjama, koji zahtijevaju kompleksnu timsku obradu s upotrebom biološke, socijalno-terapijske i psihoterapijske metode liječenja.

2.1.2.10. Intenzivno liječenje
Osim poslova navedenih u uobičajenoj skrbi uključuje trenutačne mjere hitne medicinske pomoći bolesniku u šoku s ugroženim životnim funkcijama, mjere očuvanja tih funkcija, kao što su: umjetna ventilacija, dijaliza i sl., neprekidno promatranje bolesnika i bilježenje rezultata promatranja, hranjenja pomoću želučane cijevi, davanje infuzije, transfuzije, injekcija i sl. Obavlja se na posebno organiziranim odjelima.

2.1.2.11. Intenzivno liječenje –I. stupanj
Uključuje skrb bolesnika s ugroženim fiziološkim funkcijama koje je potrebno pomno pratiti zbog mogućeg iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Sastavni dio skrbi je stalni liječnički nadzor redovite kontrole osnovnih životnih funkcija, nadzor stanja tekućina, elektrolita i metabolita, nadzor drenaža i rana, intenzivna respiracijska terapija i njega bolesnika u krevetu.

2.1.2.12. Intenzivno liječenje –II. stupanj
Uključuje skrb bolesnika koji su fiziološki nestabilni pa je potrebno primijeniti hitne mjere liječenja.

2.1.2.13. Intenzivno liječenje –III. stupanj
Uključuje bolesnike kojima su otkazale fiziološke funkcije, kod kojih je potreban stalan nadzor i stalne promjene u načinu života pomoću raznovrsnijih načina i invazivnog monitoringa.

2.1.2.14. Bolnička zdravstvena skrb novorođenčadi:

2.1.2.14.1. Početna skrb novorođenčeta na porođajnom odjelu u bolnici u svim razinama (I., II. i III. razina neonatalne skrbi)
Uključuje zbrinjavanje novorođenčeta neposredno nakon poroda, primarnu reanimaciju i mjere produžene reanimacije po potrebi, ocjenjivanje po Apgarovoj ili na osnovi druge liječničke ocjene, njegov orjentacijski pregled, zapisivanje porodne težine, dužine, opsega lubanje, te ostalih mjera novorođenčeta, utvrđivanje refleksa, uspostava kontakta «koža na kožu» u odgovarajućem trajanju i prevencija pothlađivanja, uspostava vidnog kontakta majke i novorođenčeta, prvi podoj u rađaonici, preventivne mjere (vitamin K, prevencija oftalmije), praćenje prilagodbe novorođenčeta na izvanmaternične uvjete života; sažetak obiteljske, prenatalne i porodne anamneze. Prvi pregled novorođenčeta u nazočnosti majke tijekom prva 24 sata života. Ispunjavanje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

2.1.2.14.2. Daljnja skrb novorođenčeta u bolnici u svim razinama (I., II. i III. razina neonatalne skrbi)
Uključuje nadzor nad zdravstvenim stanjem, provjeru sluha u sve novorođenčadi te potrebnu njegu sestre. Pomoć pri uspostavi pravilne tehnike dojenja prvoga dana života uz individualno i skupno zdravstveno prosvjećivanje, prevencija ragada bradavica, BCG, PKU-TSH probir, probir sluha OAE, otkrivanje porodnih trauma i prirođenih grešaka u razvoju, probir i liječenje novorođenačke žutice (fototerapijom), cijepljenje novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki protiv hepatitisa B uz istovremenu primjenu humanog hepatitis B imunoglobulina. Novorođenče treba smjestiti zajedno s majkom («rooming in») u zdravstvenim ustanovama u kojima je to moguće. Provodi se rehospitalizacija bolesnika kojima je završeno intenzivno liječenje ili intenzivna njega u neonatalnim jedinicama viših organizacijskih razina (povratni transport).

2.1.2.14.3. Bolnička skrb novorođenčeta u intenzivnoj njezi (II. razina neonatalne skrbi)
Obavlja se za novorođenčad niske porodne težine ili za bolesnu novorođenčad, kojoj je potrebno održavanje odgovarajuće tjelesne temperature, vlage, kisika u zraku, hranjenje pretežno intravenozno ili gastričnim kateterom. Provodi se u inkubatorima s dodatnom opremom, monitorima za kontrolu disanja i srčane akcije, perfuzorno precizno doziranje količine intravenozne infuzije (djelomična parenteralna prehrana), itd. Provodi se liječenje perinatalnih infekcija i novorođenačke žutice (primjenom fototerapije i eksangvinotransfuzije gdje je to moguće). Provodi se i kratkotrajno strojno prodisavanje u neonatalnim jedinicama u kojima je to moguće. Provodi se rehospitalizacija bolesnika kojima je završeno intenzivno liječenje u neonatalnim jedinicama viših organizacijskih razina (povratni transport).

2.1.2.14.4. Bolnička skrb novorođenčeta u jedinici za intenzivno liječenje (III. razina neonatalne skrbi)
Liječenje novorođenčadi < 34 tjedana gestacije, odnosno <1800 g porodne težine, neonatalne sepse te novorođenčadi iz teških patoloških trudnoća. Provodi se dugotrajno strojno prodisavanje, nazalni CPAP, terapija INO, djelomična i potpuna parenteralna prehrana, invazivni monitorski nadzor vitalnih funkcija, uvođenje centralnog umbilikalnog i drugih venskih katetera, drenaža pneumotoraksa, perikardijalnog izljeva, peritonealna dijaliza. U pojedinim neonatalnim ustanovama III. razine, a prema planu regionalne organizacije, provodi se organizirani i kontinuirani intenzivni transport novorođenčadi «k sebi», kao i povratni transport u jedinice neonatalne skrbi nižih organizacijskih razina. Također se u pojedinim neonatalnim ustanovama III. razine provodi i dijagnostika te preoperacijsko i postoperacijsko liječenje novorođenčadi s kirurškim bolestima i/ili prirođenim malformacijama. Provodi se prema obitelji usmjerena skrb vodeći računa o uspostavi kontakta između roditelja i bolesnog novorođenčeta, te po mogućnosti «rooming in». Posvećivanje pozornosti prehrani mlijekom majke djeteta kad god je to moguće.
U neonatalnim ustanovama provodi se i liječenje novorođenčadi sa prirođenim srčanim greškama i prirođenim greškama metabolizma.

2.1.2.15. Transplantacija i eksplantacija
Obuhvaća zdravstvenu zaštitu u svezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

2.1.3. LIJEČENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD SUBAKUTNIH BOLESTI
Obuhvaća produženo liječenje.

2.1.4. LIJEČENJE BOLESNIKA OD KRONIČNIH BOLESTI
Obuhvaća duševne bolesti, plućne bolesti, bolesti koje se liječe fizikalnom medicinom i medicinskom rehabilitacijom te kronične bolesti dječje dobi.

2.1.4.1. Bolničko liječenje bolesnika s kroničnim bolestima
Obuhvaća provođenje, provjeru i nadzor postupaka liječenja, odnosno rehabilitacije, njezino mijenjanje ili dopunu te praćenje uspješnosti liječenja.

2.1.5. LIJEČENJE BOLESNIKA U DNEVNOJ BOLNICI
Obuhvaća provođenje, provjeru i nadzor postupaka liječenja, odnosno rehabilitacije, njezino mijenjanje ili dopunu te praćenje uspješnosti liječenja s time da se bolesnici nalaze na dnevnom boravku, a prenoće kod kuće.
Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja uključuje:
određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj bolesnik mora ostati najmanje 6 sati; po određenom zahvatu ili pretrazi, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RP, otkucaj, disanje).

3. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE PROVODE ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO I HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.1. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – OPĆI DIO

3.1.1. Prikupljanje i analiza podataka o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti, izrada zdravstvenih pokazatelja i utvrđivanje zdravstvenih prioriteta
Prema važećim propisima.

3.1.2. Predlaganje, sudjelovanje u provođenju i evaluacija Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja po pojedinim djelatnostima
Prema važećim propisima.

3.1.3. Praćenje, proučavanje i izvješćivanje o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Prema važećim propisima.

3.1.4. Vođenje državnih javno-zdravstvenih registara
Vođenje sljedećih registara: Registar akutnih zaraznih bolesti, Registar oboljelih od trbušnog tifusa, Registar oboljelih od tuberkuloze, Registar oboljelih od AIDS-a i nositelja HIV infekcije, Registar legionarske bolesti, Registar oboljelih od malarije, Registar nuspojava cijepljenja, Registar za rak, Registar za psihoze, Registar izvršenih samoubojstava, Registar zdravstvenih djelatnika Republike Hrvatske, registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

3.1.5. Koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor županijskih zavoda za javno zdravstvo
Prema važećim propisima.

3.1.6. Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata hrvatskog zdravstva prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
Sudjelovanje u izradi dokumenata politike i strategije hrvatskog zdravstva.

3.1.7. Sudjelovanje u izradi prijedloga nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja značajnih bolesti i vodećih zdravstvenih problema u državi
Stručnjaci HZJZ sudjelovanjem u radu povjerenstava i radnih skupina kao i na vlastitu inicijativu, a temeljem postojeće epidemiološke situacije, primjera dobre medicinske prakse i preporuka međunarodnih tijela predlažu nacionalne programe za značajne zdravstvene probleme u Republici Hrvatskoj.

3.1.8. Organizacija, koordinacija, monitoring i evaluacija provođenja nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti
Sukladno nacionalnim programima koje donese Vlada Republike Hrvatske HZJZ u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo sudjeluje u izradi potrebnih stručnih i promotivnih materijala te organiziranju, koordinaciji, monitoringu i evaluaciji provođenja tih programa.

3.1.9. Sudjelovanje u unaprjeđenju informacijskog zdravstvenog sustava
Rad na unaprjeđenju javno-zdravstvenog komunikacijskog sustava te sudjelovanje u izradi zdravstvenog informacijskog sustava, osobito za potrebe praćenja stanja i rada u zdravstvu.

3.1.10. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju intervencija u kriznim situacijama
Sudjelovanje u praćenju i planiranju mjera u kriznim situacijama, posebice u borbi protiv terorizma sa stajališta zdravstvene sigurnosti.

3.1.11. Izdavanje redovitih i povremenih publikacija

3.2. HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA

MJERE

3.2.1. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

3.2.1.1. Izrada Programa obveznih cijepljenja za Hrvatsku

Izvršitelji: služba za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ.

3.2.1.2. Evaluacija provedbe Programa obveznih cijepljenja u Hrvatskoj na temelju izvještaja HE i E službi ZJZ i praćenja pobola
Izvršitelji: služba za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ.

3.2.1.3. Praćenje prijava nuspojava cijepljenja
Izvršitelji:
služba za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ.

3.2.1.4. Središnja konzilijarna funkcija u vezi s provedbom Programa cijepljenja, po potrebi provedba pojedinih imunizacija
Izvršitelji: služba za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ.

3.2.1.5. Nadzor nad distribucijom cjepiva za obvezni Program cijepljenja u Hrvatskoj
Izvršitelji:
služba za epidemiologju zaraznih bolesti HZJZ.

3.2.1.6. Planiranje (godišnje) cijepljenja za HE područje i županiju
Izvršitelji:
HE, odnosno E djelatnost u ZJZ.

3.2.1.7. Nadzor nad provođenjem, stručna pomoć i koordinacija cjepitelja na svom terenu terenu, evaluacija uspjeha cijepljenja za svoje područje, izvješćivanje za svoje područje prema E službi ZJZ odnosno HZJZ, po potrebi i provedba pojedinih imunizacija
Izvršitelji: HE, odnosno E djelatnost u ZJZ.

3.2.1.8. Distribucija i nadzor nad utroškom cjepiva za provedbu obveznih cijepljenja za svoje područje
Izvršitelji:
HE, odnosno E djelatnost u ZJZ, E djelatnost HZJZ.

3.2.1.9. Obvezno cijepljenje osoba prema Programu cijepljenja
Obvezno cijepljenje protiv tuberkuloze, Hib bolesti, difterije, tetanusa, pertusisa, ospica, zaušnjaka, rubeole, poliomyelitisa i hepatitisa B, prema godišnjem provedbenom programu, kontinuirano u individualnom radu s pacijentima, s mogućnošću kampanjskog cijepljenja u školama.
Izvršitelji: rodilišta, služba zaštite male i predškolske djece školska medicina, opća/obiteljska medicina, HE/E djelatnost ZJZ i E djelatnost (zarazne bolesti) HZJZ po potrebi, odnosno prema epidemiološkim indikacijama (preniski obuhvat cjepivima iz Programa, prijeteće epidemije i dr.)

3.2.1.9a. Obvezno cijepljenje osoba prema Programu cijepljenja
Provedba pojedinih cijepljenja iz obveznog Programa po potrebi (npr. radi dopune cijepnog obuhvata, urgentna protuepidemijska cijepljenja i dr.), ako to nalažu rezultati provedenog nadzora provedbe cijepljenja koje su trebali obaviti drugi cjepitelji.
Izvršitelji: HE i E djelatnost u ZJZ i E djelatnost u HZJZ.

3.2.1.10. Ostala cijepljenja (obvezna i fakultativna)
Izvođenje, i ovisno o tipu cijepljenja, planiranje utroška cjepiva i izvješćivanje o obavljenom i to za obvezne imunizacije: bjesnoća, žuta groznica, tetanus, hepatitis B kod ugroženih kategorija pučanstva, trbušni tifus te drugih pojedinačnih ili skupnih cjepljenja prema stručnim indikacijama, u skladu s važećim propisima (gripa, krpeljni meningoencephalititsa, pneumokokno cjepivo, hemofilus influenzae, meningokokno cjepivo i dr.).

Izvršitelji: HE, odnosno E djelatnost u ZJZ, E djelatnost u HZJZ, drugi liječnici prema svojem djelokrugu.

3.2.1.11. Obvezno prijavljivanje zaraznih bolesti
Sudjelovanje u informacijskom sustavu obveznog prijavljivanja zaraznih bolesti i epidemija u Republici Hrvatskoj u skladu sa propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te vođenje propisane evidencije o tim bolestima, prijavom zarazne bolesti teritorijalno nadležnoj HE djelatnosti ZJZ i E(zarazne bolesti) službi HZJZ.
Izvršitelji: HE djelatnost u HE ispostavama, E djelatnost u ZJZ I HZJZ, liječnici primarne zdravstvene zaštite i liječnici u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u skladu s propisima.

3.2.1.12. Nadzor nad zaraznim bolestima
Vođenje kontinuirane evidencije i praćenje kretanja propisima određenih zaraznih bolesti i epidemija te izrada tjednih, mjesečnih, godišnjih ili drugih potrebnih izvješća s evaluacijom.
Izvršitelji: HE, odnosno E djelatnost u ZJZ, E djelatnost u HZJZ.

3.2.1.13. Rano otkrivanje izvora zaraze, putova njena širenja i žarišta zaraznih bolesti
Epidemiološki izvid, ispitivanje i anketa pri pojavi propisima određenih zaraznih bolesti, te posebno epidemija; liječnički pregled osoba i uzimanje uzoraka (stolice, krvi, mokraće, hrane, vode i dr.) prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: HE djelatnost i E djelatnost u ZJZ, E djelatnost u HZJZ u suradnji s javnozdravstvenim laboratorijima zavoda.

3.2.1.14. Suzbijanje epidemija
Planiranje i organizirana primjena potrebnih mjera prekidanja cirkulacije uzročnika pojedine bolesti među pučanstvom, na terenu, kroz određeno vrijeme, uz uključivanje svih za suzbijanje važnih sudionika u provedbu mjera.
Izvršitelji: epidemiološka djelatnost ZJZ, odnosno HE djelat­nost u HE ispostavama ZJZ, Epidemiološka djelatnost (zarazne bolesti) HZJZ.

3.2.1.14.a. Intervencije i suzbijanje epidemija izazvanih bioterorizmom, kao i posebno opasnih epidemija
Izvršitelji:
epidemiološka djelatnost (zarazne bolesti) HZJZ i HE djelatnost ZJZ.

3.2.1.15. Laboratorijska identifikacija uzročnika zaraznih bolesti
U dijagnostici zaraznih bolesti potrebno izvršiti mikrobiološku identifikaciju uzročnika bolesti u cilju ispravnog liječenja ali i ispravnih protuepidemijskih mjera, kod određenih bolesti/uzročnika obvezna je i konfirmacija nalaza u referentnom laboratoriju.
Mjera se provodi primjenom mikrobioloških i drugih tehnika, na uzorcima od oboljelih i drugim uzorcima prikupljenim prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: mikrobiološka laboratorijska djelatnost ZJZ, HZJZ, bolnički laboratoriji, privatni mikrobiološki laboratoriji u sustavu zdravstva.

3.2.1.16. Nadzor nad provedbom laboratorijska identifikacija uzročnika zaraznih bolesti
Izvršitelji: epidemiološka djelatnost u ZJZ i HZJZ uz suradnju osnovne bakteriološke, parasitološke, virološke, biokoemijske laboratorijske djelatnosti i referalne mikrobiološke i biokemijske laboratorijska djelatnosti HZJZ.

3.2.1.17. Zdravstveni nadzor nad kliconošama
Evidencija i mikrobiološko-epidemiološki nadzor nad osobama koje su preboljele trbušni tifus, paratifus, bacilarnu disenteriju ili zarazno trovanje hranom, pregledom stolice i urina, a nositeljima HBsAg, HCV i HIV protutijela pregledom uzoraka krvi u skladu s zakonom i pravilnicima.
Izvršitelji: HE djelatnost u ZJZ i HZJZ.

3.2.1.18. Zdravstveni pregled na kliconoštvo određenih kategorija zaposlenih osoba, a u svrhu epidemiološkog nadzora
Zdravstveni pregled na kliconoštvo određenih crijevnih i respiratornih mikroorganizama (salmonella, shigella, Escherichia coli, Staphylococcus) i tuberkuloze u određenim rokovima, kao i kod određenih kategorija osoba te vođenje evidencije i kartoteke.
Izvršitelji: HE, odnosno E djelatnost u ZJZ, E djelatnosti u HZJZ.

3.2.1.19. Zdravstveni nadzor nad osobama u međunarodnom prometu
Zdravstveni (liječnički) pregled i mikrobiološki pregled (stolice, krvi) naših građana i stranaca koji dolaze u zemlju na školovanje, ili imigrantima azilantima i sl. koji su boravili u područjima (državama) gdje vlada kolera, malarija, kuga, virusne (tropske) hemoragijske groznice i žuta groznica, prema propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i nalogu granične sanitarne inspekcije.
Izvršitelji: E djelatnost u ZJZ i HZJZ, laboratoriji ZJZ I HZJZ.

3.2.1.20. Kemoprofilaksa i seroprofilaksa
Primjenom određenih sredstava kod propisom zaraznih bolesti (kolera, tuberkuloza, malarija, streptokokna, meningokokna bolest, hemophilus influenzae, tetanus, bjesnoća i zarazna žutica tipa B) te drugih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: HE/E djelatnost u ZJZ i E djelatnost u HZJZ, druge djelatnosti u okviru svojeg djelokruga.

3.2.1.21. Nadzor nad provedbom i davanje prijedloga za provedbu liječenja, bolničkog liječenja, izolacije i karantene kod zakonom određenih zaraznih bolesti
Nadzor nad provođenjem obvezne protuepidemjske mjere, koja se provodi obveznim bolničkim liječenjem i po potrebi karantenom (kolera, kuga, virusna hemragijska groznica, dječja paraliza, difterija, pjegavac, Brill-ova bolest, povratna groznica, trbušni tifus, lues, bruceloza, malarija, bjesnoća, tetanus, crni prišt, meningokokna bolest, SARS) te obveznim liječenjem i prema indikacijama, izolacijom, zdravstvenim nadzorom ili bolničkim liječenjem. Kod drugih zaraznih bolesti koje ne iziskuju obvezno bolničko liječenje (npr. tuberkuloza, AIDS, legionarska bolest i dr.) daje se procjena rizika i prijedlog za primjenu nekih od navedenih mjera.
Izvršitelj: E djelatnost ZJZ i HZJZ.

3.2.1.22. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija
Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija provodi se sudjelovanjem u provođenju određenih prevencijskih i protuepidemijskih mjera na svim, a osobito na rizičnim odjelima bolnica i klinika (kirurške djelatnosti, hemodijaliza, intenzivna njega, rodilišta, odjeli za nedonoščad i dojenčad, odjeli za opekline, hematološka djelatnosti, transplantacija, odjeli za zarazne bolesti i dr.), u okviru nadležnosti HE djelatnosti određenih propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: Bolnička povjerenstva za bolničke infekcije, HE/E djelatnost ZJZ, E (zarazne bolesti) djelatnost HZJZ.

3.2.1.23. Prevencija i suzbijanje AIDS-a
Prema Nacionalnom programu.

3.2.1.24. Prevencija i suzbijanje tuberkuloze
Prema Nacionalnom programu.

3.2.1.25. Održavanje stanja eradikacije poliomyelitisa
Aktivnosti potrebne za održavanje »polio-free« statusa Republike Hrvatske: sustavno cijepljenje, praćenje i obrada slučajeva akutne mlohave kljenuti (AFP), praćenje enterovirusa u otpadnim vodama i iz humanih uzoraka, u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije.
Izvršitelji: E djelatnost ZJZ I HZJZ uz suradnju mikrobiološke (virološke) djelatnosti HZJZ.

3.2.1.26. Provođenje protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) prema epidemiološkim indikacijama i nadzor nad preventivnom DDD
Izvršitelji: HE/E djelatnosti u ZJZ i HZJZ, DDD djelatnost u ZJZ.

3.2.1.27. Zdravstveno obavješćivanje, prosvjećivanje i odgoj
Obavijesti, upute i ostale mjere povremenog ili trajnog, individualnog ili grupnog zdravstvenog odgoja, obavješćivanja i upozoravanja javnosti u zakonom predviđenim okolnostima (higijenski minimum, obavještavanje i upozoravanje javnosti na izbjegavanje rizika epidemija i dr.) ili prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: HE djelatnost i E djelatnost u ZJZ, E djelatnost u HZJZ.

3.2.1.28. Nadzor nad vodoopskrbom i vodoopskrbnim objektima
Vođenje katastra vodoopskrbnih objekata. Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće (i rekreaciju) redovitim zakonom određenim pretragama, odnosno uvidom u nalaze pretraga.
Izvršitelji: HE djelatnost, mikrobiološka djelatnost i biokemijsko laboratorijska djelatnost, službe za ekologiju u ZJZ I HZJZ u suradnji sa sanitarnom inspekcijom, komunalnom djelatnošću, vodoprivredom i dr.

3.2.1.29. Nadzor nad javnom i društvenom prehranom
Vođenje registra objekata za javnu (restorani, i drugi ugostiteljski objekti) i društvenu prehranu (tvrtke, vrtići, škole, odmarališta, studentski restorani, pučke kuhinje i dr.), praćenje proizvodnje uskladištenja, prijevoza, pripreme i distribucije namirnica/hrane, skrb za pravilno izvođenje svih dijelova procesa te obavljanje propisima određenih pretraga zdravstvene ispravnosti hrane i objekata.
Izvršitelji: HE / E djelatnost, služba zdravstvene ekologije, mikrobiološka djelatnost ZJZ i HZJZ.

3.2.1.30. Nadzor nad higijenskim i drugim uvjetima u objektima za proizvodnju i distribuciju hrane i namirnica
Vođenje registra objekata (tvornica, klaonica, tržnica, trgovina i dr.), nadzor nad higijenskim i drugim uvjetima i skrb za njihovo održavanje i poboljšanje.
Izvršitelji: HE i E djelatnost ZJZ, E djelatnost HZJZ, služba zdravstvene ekologije HZJZ.

3.2.1.31. Nadzor nad primjenom mjera sustava HACCP u objektima i u osoba u proizvodnji hrane, vode i namirnica za ljudsku uporabu
Izvršitelji:
HE djelatnosti ZJZ, E djelatnost HZJZ.

3.2.1.32. Nadzor nad javnim objektima
Vođenje registra javnih objekata. Skrb za sanitarno-tehničke uvjete koji sprječavaju širenje zaraznih bolesti u zgradama, naseljima, športskim objektima, javnim prometnim sredstvima i dr.
Izvršitelji: HE djelatnost, E djelatnost i služba zdravstvene ekologije u ZJZ, E djelatnost i služba zdravstvene ekologije u HZJZ.

3.2.1.33. Nadzor nad higijenom okoliša
a) Vođenje katastra deponija za smeće, skrb za sanitarno-tehničke uvjete za pravilno deponiranje otpadnih tvari i njihovo nadziranje.
b) Trajno izviđanje okoliša, kopna, površinskih voda, mora i dr, radi uočavanja rizičnih pojedinosti i skrb za njihovo otklanjanje, po potrebi uzimanje i analiza relevantnih uzoraka.
Izvršitelji: HE djelatnost i E djelatnost, djelatnost zdravstvene ekologije ZJZ i HZJZ.

3.2.2. PREGLED MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠT­VA REPUBLIKE HRVATSKE OD ZARAZNIH BOLESTI, KOJE PROVODI SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU ZARAZNIH BOLESTI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO – REFERENTNI CENTAR ZA EPIDEMIOLOGIJU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3.2.2.1. Nadzor nad zaraznim bolestima u Republici Hrvatskoj
Trajno održavanje i poboljšanje ažurnosti i djelovanja cijelog informacijskog sustava za praćenje zaraznih bolesti u Hrvatskoj; kontinuirano prikupljanje i praćenje individualnih obveznih prijava zaraznih bolesti, prijava epidemija i drugih podataka i zarazama i njihovoj prevenciji s područja cijele Hrvatske; održavanje stalnog protoka informacija o kretanju zaraznih bolesti (dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja izvješća); kreiranje, koordinacija, ili samostalna provedba potrebnih protuepidemijskih mjera radi suzbijanja zaraznih bolesti u pučanstvu Republike Hrvatske; izravne protuepidemijske intervencije kod posebno složenih, opasnih ili malo poznatih zaraznih bolesti na terenu Republike Hrvatske; protuepidemijske intervencije pri eventualnom biološkom napadu.

3.2.2.2. Kordinacija, stručna pomoć i razvijanje epidemiološke djelatnosti i epidemioloških službi na području Republike Hrvatske
Stručno metodološka funkcija: upute, savjeti, preporuke; izrada redovitog mjesečnog glasila Službe »Epidemiološki vjesnik«; funkcija konzilijarne službe vezano uz način cijepljenja, nabavku vakcina, prikladne protuepidemijske mjere, provedbu programa cijepljenja, praćenje i prijavljivanje zaraznih bolesti; permanentna 24-satna pripravnost na mobilnom telefonu, liječnika specijalista – epidemiologa Odjela za izravne terenske intervencije, stručna i savjetodavna pomoć u djelovanju epidemiološke službe u hrvatskoj vojsci. Provedba programa (projekta) poticanja uvođenja kompjutora i kompjutorskog osposobljavanja higijensko epidemioloških službi u Hrvatskoj besplatnom opskrbom svih epidemioloških službi u Hrvatskoj koje su se do sada opremile kompjutorima, programskim aplikacijama vlastite izradbe.

3.2.2.3. Planiranje, evaluacija, stručno vođenje i koordinacija obveznih imunizacija u Republici Hrvatskoj kao i rad na razvoju i unapređenju Programa cijepljenja
Prijedlog Programa obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj kao i provedbenog programa obveznih cijepljenja, praćenje i evaluacija izvješća o obavljenom cijepljenju, intervencije u slučaju potrebe za dodatnim cijepljenjem ako je obuhvat prenizak; praćenje nuspojava; nadzor nad distribucijom cjepiva; dopune i razvoj programa masovnog cijepljenja.

3.2.2.4. Rad specijalističke epidemiološke ambulante – cijepne stanice
Obavljanje konzilijarnih epidemioloških poslova, posebna cijepljenja, procjena kontraindikacija za cijepljenje, cijepljenje, kemoprofilaksa i savjetovanje o čuvanju zdravlja putnika u inozemstvo, nadzor nad povratnicima iz inozemstva, periodski pregledi, ekspertize, mišljenja, međunarodni certifikati i dr.

3.2.2.5. Državni registri
Pri Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti vode se: Registar akutnih zaraznih bolesti, Registar oboljelih od trbušnog tifusa, Registar oboljelih od tuberkuloze, Registar oboljelih od AIDS-a i nositelja HIV infekcije, Registar legionarske bolesti, Registar oboljelih od malarije, Registar nuspojava cijepljenja.

3.2.2.6. Izrada nomenklatura poslova i postupaka u higijensko-epidemiološkoj djelatnosti te standarda i normativa

3.2.2.7. Stručni nadzor nad radom higijensko epidemiološke službe u Republici Hrvatskoj

3.2.2.8. Sudjelovanje u izradi Programa mjera zdravstvene zaštite za područje zaraznih bolesti i higijensko-epidemiološke, odnosno epidemiološke djelatnosti


3.3. PROGRAM MJERA MIKROBIOLOGIJE KOJI OBAVLJA HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.3.1. Prikupljanje i analiza podataka o učinjenim mikrobiološkim pretragama iz svih županijskih zavoda za javno zdravstvo
Prema važećim propisima.
Izvršitelji: Službe za mikrobiologiju HZJZ i županijskih ZJZ.

3.3.2. Konfirmativna mikrobiološka dijagnostika (npr. uzročnika kolere, legioneloze, leptospiroze; uzročnika salmoneloza i dr. antropozoonoza) u svrhu epidemiološkog nadzora koji je od interesa za cijelu državu
Prema važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: Služba za mikrobiologiju HZJZ.

3.3.3. Vođenje laboratorijskog registra za bolesnike s rezistentnom tuberkulozom, te prikupljanje izolata i praćenje netuberkuloznih mikobakterija (bolesnici s mikobakteriozom) s područja cijele države
Prema važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: Služba za mikrobiologiju HZJZ u suradnji sa Službom za mikrobiologiju županijskih ZJZ i drugih zdravstvenih ustanova.

3.3.4. Dijagnostika teško kultivabilnih (npr. mikoplazme, v. influence, v. ospica, v. mumpsa, poliovirus i dr. enterovirusi) i opasnih uzročnika (npr. arenavirusi, arbovirusi, brucele, uzročnici tularemije i antraksa, MDR i XDR M. tuberculosis) infektivnih bolesti za potrebe cijele države
Prema važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: Služba za mikrobiologiju HZJZ.

3.3.5. Predlaganje, sudjelovanje u provođenju i evaluacija Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite za područje mikrobiologije
Prema zakonskim odredbama i obvezama.
Izvršitelj: Služba za mikrobiologiju HZJZ.

3.3.6. Koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor županijskih zavoda za javno zdravstvo za područje mikrobiologije
Prema važećim propisima
Izvršitelj: Služba za mikrobiologiju HZJZ.

3.3.7. Sudjelovanje u izradi algoritama, standarda i normativa za mikrobiološke pretrage
Sudjelovanje u izradi dokumenata strategije hrvatskog zdravstva.
Izvršitelji: Službe za mikrobiologiju HZJZ, županijskih ZJZ te drugih zdravstvenih ustanova.

3.4. KRONIČNE MASOVNE BOLESTI

3.4.1. Praćenje morbiditeta i mortaliteta kroničnih nezaraznih bolesti te čimbenika rizika za njihov nastanak na razini Republike Hrvatske uključujući odgovarajuće statističko analitičke poslove, praćenje trendova, izbor prioriteta, stručnu interpretaciju i ocjenu zdravstvenog stanja.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.2. Izrada prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite za odabrane kronične bolesti, koje predstavljaju značajan javno-zdravstveni problem iz skupine bolesti srca i krvnih žila, malignih bolesti, duševnih bolesti i poremećaja te drugih odabranih kroničnih bolesti i ozljeda te prijedloga nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja, što uključuje praćenje primjera dobre prakse, iniciranje, planiranje, organiziranje, koordiniranje, sudjelovanje u provedbi, monitoring i evaluaciju programa.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.3. Zdravstveno prosvjećivanje i promicanje (promocija) zdravlja usmjereno prevenciji kroničnih masovnih bolesti poticanjem, koordiniranjem i sudjelovanjem u provedbi programa promicanja zdravlja i preventivnih programa uz monitoring i evaluacija uključujući izradu stručnih sadržaja za edukacijske materijale.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s drugim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.4. Vođenje Registra za rak, epidemiološka analiza podataka Registra na kojoj se temelji izrada odgovarajućeg dijela prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, odnosno programa prevencije i ranog otkrivanja, praćenje odabranih pokazatelja i evaluacija programa te izdavanje godišnje publikacije Bilten o incidenciji raka u Republici Hrvatskoj.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.5. Program prevencije bolesti srca i krvnih žila uključujući epidemiološku analizu morbiditetnih i mortalitetnih pokazatelja, na kojoj se temelji izrada odgovarajućeg dijela prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, odnosno preventivnih programa, te praćenje odabranih pokazatelja i evaluacija programa.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.6. Vođenje Registra za psihoze i Registra izvršenih samoubojstava, epidemiološka analiza podataka Registara na kojoj se temelji izrada odgovarajućeg dijela prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, odnosno preventivnih programa, te praćenje odabranih pokazatelja i evaluacija programa, izdavanje povremenih publikacija.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.7. Program sprječavanja i suzbijanja ozljeda uključujući epidemiološku analizu, na kojoj se temelji izrada odgovarajućeg dijela prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, odnosno preventivnih programa te praćenje odabranih pokazatelja i evaluacija programa.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

3.4.8. Izrada posebnih analitičkih izvješća za potrebe Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, a sukladno zakonskim propisima.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.4.9. Sudjelovanje u izradi redovitih i povremenih publikacija Zavoda iz područja kroničnih masovnih bolesti
Izvršitelj:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.5. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

3.5.1. MJERE ZA UNAPRJEĐENJE PREHRANE STANOVNIŠTVA

3.5.1.1. Praćenje stanja uhranjenosti stanovništva
Kontinuirano praćenje stanja uhranjenosti svih segmenata populacije posebice vulnerabilnih skupina (djece, starijih osoba, trudnica), radi otkrivanja prehrambenih poremećaja kao i prehrambenih deficitarnih stanja koja su od javno-zdravstvenog značaja.
U slučajevima pothranjenosti i/ili pojedinih deficitarnih stanja potrebno je ispitati uzroke, a u slučajevima hiperalimentacije i pretilosti ispitati i ostale rizične čimbenike koji doprinose razvoju kroničnih bolesti za koje je dokazano da su povezani s prehrambenim navikama.
Osim izvješćivanja o rezultatima antropometrijskih mjerenja, kliničkih pregleda i biokemijskih istraživanja, provoditi će se dodatna ispitivanja o prehrambenim navikama i potrošnji hrane na potrebnom uzorku radi poduzimanja mjera za unapređenje prehrane.
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, zavodi za javno zdravstvo uz suradnju s timovima primarne zdravstvene zaštite.

3.5.1.2. Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i edukacija stanovništva iz područja prehrane
Edukacija pojedinih skupina stanovništva o pravilnoj prehrani, kvaliteti namirnica; sudjelovanje u informiranju i izobrazbi potrošača vezano uz deklaracije na prehrambenim proizvodima.
Modifikacija prehrambenih navika stanovništva u cilju prevencije nekih kroničnih masovnih bolesti za koje je poznato da nepravilna prehrana predstavlja rizik nastanka kao npr. kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, osteoporoza, dijabetes i neke lokalizacije karcinoma.
Prenošenje poruka o utjecaju prehrane na zdravlje i mogućnostima preveniranja nekih kroničnih bolesti populaciji preko sredstava javnog priopćavanja.
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, Zavodi za javno zdravstvo.

3.5.1.3. Sudjelovanje u praćenju provođenja nacionalne strategije za promicanje dojenja
Izvršitelji:
Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ.

3.5.1.4. Praćenje učinaka primijenjenih preventivnih mjera u cilju prevencije sideropenične anemije te prevencije gušavosti uslijed nedostatka joda
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, zavodi za javno zdravstvo.

3.5.2. Zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša

3.5.2.1. Zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša – zdravstvena ispravnost vode

3.5.2.1.1. Sudjelovanje u epidemiološkom nadzoru nad vodoopskrbom – mjere kontrole zdravstvene ispravnosti vode

Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ i zavoda za javno zdravstvo.

3.5.2.1.2. Provođenje mjera sanacije u incidentnim situacijama onečišćenja vodoopskrbnog sustava
Sudjelovanje u provođenju mjera sanacije i mjera zaštite zdravlja stanovništva toga opskrbnog područja. U slučaju pojave epidemije zaraznih bolesti za koju se sumnja da je prenesena vodom mjere se osmišljavaju u suradnji sa Službama za epidemiologiju.
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ i ZJZ, HE i Epidemiološke Službe HZJZ i ZJZ.

3.5.2.1.3. Prikupljanje podataka i izrada izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i stanju vodoopskrbe
Izvršitelji:
Službe za zdravstvenu ekologiju HZJZ i ZJZ.

3.5.2.1.4. Kontrola i nadzor nad zdravstvenom ispravnosti vode za potrebe hemodijalize
Sustavno se obilaze Centri za hemodijalizu, te se dva puta godišnje uzimaju uzorci ulazne i izlazne vode, odnosno prije i poslije uređaja za pripremu vode za hemodijalizu.
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ u suradnji s Centrima za hemodijalizu.

3.5.2.2. Zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša – zdravstvena ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe

3.5.2.2.1. Epidemiološki nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica i predmeta opće uporabe – mjere kontrole zdravstvene ispravnosti
Izvršitelji:
Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ u suradnji sa Zavodima za javno zdravstvo.

3.5.2.2.2. Prikupljanje, obrada i analiza podataka iz laboratorija ovlaštenih za ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće u svrhu epidemiološkog nadzora
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, službe za zdravstvenu ekologiju županijskih zavoda za javno zdravstvo.

3.5.2.2.3. Uspostava kontinuiranog Nacionalnog programa praćenja razina kontaminanata u namirnicama, praćenje unosa istih te ocjena ugroženosti zdravlja stanovništva
Izvršitelj: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te zavodima za javno zdravstvo.

3.5.2.3. Ostale zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša u djelokrugu rada zavoda za javno zdravstvo – sudjelovanje u praćenju zdravstvenih posljedica i prijedlozima mjera za sprječavanje i suzbijanje različitih štetnih djelovanja iz okoliša
Izvršitelji: Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, Zavodi za javno zdravstvo.

3.6. SOCIJALNA MEDICINA

3.6.1. Praćenje korištenja zdravstvenih kapaciteta i rada zdravstvenih službi
Prikupljanje i obrada pokazatelja rada primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke djelatnosti neophodnih za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva Republike Hrvatske i rada zdravstvenih službi.
Izvršitelji: javno-zdravstveni ili epidemiološki tim u zavodima za javno zdravstvo te Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

3.6.2. Praćenje morbiditeta i mortaliteta u primarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti na državnoj i županijskim razinama uz ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva
Uključuje odgovarajuće statističko-analitičke poslove, utvrđivanje vodećih uzroka pobola i smrtnosti, praćenje trendova,te ocjenu zdravstvenog stanja.
Izvršitelji: javno-zdravstveni ili epidemiološki tim u zavodima za javno zdravstvo te Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

3.6.3. Vođenje Registra djelatnika u zdravstvu te praćenje organizacije zdravstvenih službi i ljudskih resursa u zdravstvu uključujući
Uključuje prikupljanje podataka iz zdravstvenih ustanova, izradu izvješća o ustanovama i djelatnicima, praćenje trendova i interpretaciju.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

3.6.4. Sudjelovanje u izradi programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za primarnu zdravstvenu zaštitu i posebno osjetljive skupine stanovništva
Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera za primarnu zdravstvenu zaštitu i posebno osjetljive skupine stanovništva
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama Zavoda.

3.6.5. Sudjelovanje u izradi preventivnih programa i predlaganje intervencijskih mjera za posebno osjetljive skupine stanovništva
Sudjelovanje u izradi prijedloga preventivnih programa i intervencijskih mjera za posebno osjetljive skupine stanovništva.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama Zavoda.

3.6.6. Evaluacija provođenja programa mjera iz obveznog zdravstvenog osiguranja za posebno osjetljive skupine stanovništva i prioritetne javno-zdravstvene probleme
Sudjelovanje u praćenju provođenja programa osnovnih mjera zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina (djeca, žene, starije stanovništvo) i odabranih javno-zdravstvenih prioriteta te stručna evaluacija provedenih programa uz ocjenu zdravstvenog stanja pojedinih populacijskih skupina.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama Zavoda na nacionalnoj razini i županijskim zavodima za javno zdravstvo na županijskim razinama.

3.6.7. Sudjelovanje u izgradnji i razvoju zdravstvenog informacijskog sustava
Sudjelovanje u planiranju, predlaganju i provođenju aktivnosti u uspostavi, razvoju i upravljanju zdravstvenim informacijskim sustavom. Objedinjavanje i surađivanje na standardizaciji postojećeg statističkog i informacijskog sustava te sudjelovanje u integraciji cjelovitog informacijskog sustava zdravstva Hrvatske za sve razine zdravstvene zaštite.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zajedno s drugim sudionicima izgradnje i razvoja zdravstvenog informacijskog sustava.

3.6.8. Zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja prema javno-zdravstvenim prioritetima pojedinih posebno osjetljivih skupina stanovništva
Sudjelovanje u izradi i usuglašavanju redovitih godišnjih programa zdravstvenog informiranja i promicanja zdravlja, a za potrebe primarne zdravstvene zaštite i vulnerabilnih skupina stanovništva.
Sudjelovanje u tečajevima trajne edukacije s javno-zdravstvenim temama na načelima promicanja zdravlja i interaktivnih metoda učenja.
Izvršitelji: javno-zdravstveni ili epidemiološki timovi u zavodima za javno zdravstvo na županijskim razinama te Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim službama Zavoda na nacionalnoj razini.

3.6.9. Sudjelovanje u izradi stručnih sadržaja za edukacijske materijale i zdravstveno informiranje iz područja socijalno-medicinske djelatnosti
Sudjelovanje u izradi stručnih sadržaja i informiranje javnosti prema javno-zdravstvenim problemima kroz različite medije.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu u suradnji s ostalim službama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.6.10. Izrada redovitih i povremenih publikacija iz područja socijalno-medicinske djelatnosti
Sudjelovanje u izradi Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa, izrada biltena prema područjima određenih statističkih istraživanja (vodećim uzrocima smrti, pobola i rada u bolničkoj djelatnosti, porodima i prekidima trudnoće, pobolu i radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti).
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu u suradnji s ostalim službama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

3.6.11. Stručno-metodološka pomoć i suradnja sa svim zdravstvenim službama na području zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnosti, a u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvenih podataka i pokazatelja
Kontinuirana suradnja sa zdravstvenim djelatnicima na svim razinama zdravstvene zaštite odnosno u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zaštiti.
Izvršitelji: javno-zdravstveni ili epidemiološki timovi u zavodima za javno zdravstvo na županijskim razinama te Služba za socijalnu medicinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

3.6.12. Izvješćivanje i evaluacija
Prema zadanim rokovima Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje izvješćivanje o svim socijalno-medicinskim aktivnostima vezanim uz mjere iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Izvršitelji: Služba za socijalnu medicinu u suradnji s ostalim službama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odnosno županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLSKE DJECE, MLA­DIH I STUDENATA KOJE PROVODI HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.7.1. Praćenje pokazatelja zdravstvenog stanja i potreba djece i mladih
Putem rutinskih i posebnih istraživanja, koristeći metode registracije u samim službama te druge raspoložive izvore, praćenje zdravstvenog stanja, organizacije, usluga, potreba i ishoda za populaciju školske i studentske dobi.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7.2. Praćenje rada, koordinacija i stručni nadzor nad službama školske medicine
Službe školske medicine su jedan od djelatnosti zavoda za javno zdravstvo te prema načelima stručne koordinacije Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati i koordinira rad i aktivnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo.

3.7.3. Koordinacija i sudjelovanje pri izradi programa prevencije bolesti i promicanja zdravlja namijenjenih djeci i mladima na razini države i/ili županija
Određuje lokalno prioritetne rizične poremećaje te usuglašava i primijenjuje jedinstvene stručne programe za skupine s posebnim potrebama (npr. djecu s prekomjernom tjelesnom težinom, mlade s rizičnim seksualnim ponašanjima, eksperimentatore sa sredstvima ovisnosti i dr.).
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7.4. Unaprjeđenje suradnje s ostalim zdravstvenim službama
Unaprjeđenje suradnje sa ostalim djelatnostima osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te centrima za prevenciju ovisnosti, u svrhu djelotvornijeg provođenja zaštite.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7.5. Sudjelovanje u izradi Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite te drugih strateških dokumenata za djecu i mlade
Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a u suradnji sa stručnim društvima i pojedincima, predlaganje programa mjera zdravstvene zaštite za djecu i mlade školske dobi te redovite studente.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7.6. Standardizacija rada i postupaka uključujući intervencije i probire
Sudjelovanje u izradi standarda i normativa te stručnih postupnika za utvrđivanje i tretiranje najznačajnijih bolesti i poremećaja.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.7.7. Sudjelovanje u izradi stručnih edukacijskih sadržaja za informiranje djece i mladih o vodećim zdravstvenim problemima i rizičnim ponašanjima
Oblikovanja poruka na medijski zanimljiv način, te međusobno unaprijeđenje komunikacije u obliku seminara i/ili radionica. Ostvarivanje i poticanje suradnje s medijima osobito na lokalnoj razini.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.7.8. Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvješćivanje
Godišnje izvješćivanje i evaluacija plana i programa mjera zdravstvene zaštite te analiza zdravstvenog stanja djece prema važećim propisima.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.7.9. Izdavanje redovitih i povremenih publikacija o zdravlju i ponašanju u vezi sa zdravljem djece i mladih
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.8. PROGRAM MJERA SUZBIJANJA I SPRJEČAVANJA BOLESTI OVISNOSTI KOJE PROVODI HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I ŽUPANIJSKI ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.8.1. PROGRAM MJERA SUZBIJANJA I SPRJEČAVANJA BOLESTI OVISNOSTI KOJE PROVODI HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.8.1.1. Praćenje i registracija
Obvezno prijavljivanje svih onih koji su bili na ambulantnom i/ili bolničkom liječenju zbog uzimanja ili ovisnosti o opojnim drogama uz postupno uključivanje osoba u penalnom sustavu te terapijskim zajednicama. Unaprjeđenje informatizacije i međusobne povezanosti službi za prevenciju ovisnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

3.8.1.2. Vođenje Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Vođenje središnjeg Registra osoba liječnih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.8.1.3. Koordinacija uvođenja županijskih registara osoba liječenih zbog zlouporabe opojnih droga
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

3.8.1.4 Sudjelovanje u oblikovanju, provođenju i praćenju programa za prevenciju i suzbijanje posljedica uzimanja sredstava koja mogu uzrokovati ovisnost
Sudjelovanje u programima usmjerenim primarnoj prevenciji ovisnosti kao i sprječavanju i suzbijanju bolesti koje su posljedica uzimanja svih tvari koje mogu uzrokovati ovisnost.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.8.1.5. Izrada standarda za registraciju aktivnosti i praćenje rada u centrima za prevenciju ovisnosti
Oblikovana je dokumentaciju za registraciju aktivnosti i praćenje rada koja omogućava redovito izvještavanje Hrvatskom zavodu za obvezno zdravstveno osiguranje, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nasavak rada na unaprjeđenju dokumentacije.

3.8.1.6. Sudjelovanje u izradi Plana i Programa mjera zdravstvene zaštite te drugih strateških dokumenata u području prevencije ovisnosti
Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a u suradnji sa stručnim društvima i pojedincima, predlaganje programa mjera zdravstvene zaštite iz područja prevencije ovisnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.8.1.7. Standardizacija rada i postupaka uključujući intervencije i probire
Sudjelovanje u izradi standarda i normativa te stručnih smjernica za postupak s konzumentima i ovisnicima, osobito kod primjene medikamentozne terapije.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.

3.8.1.8. Planiranje i sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja stanovništva
Planiranje i sudjelovanje u informiranju opće i posebnih populacijskih skupina iz područja ovisnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

3.8.1.9. Suradnja s medijima u borbi protiv ovisnosti
Izrada stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale te audiovizualna sredstva te osmišljavanje medijskih kampanja u borbi protiv ovisnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

3.8.1.10. Koordinacija i nadzor službi za prevenciju ovisnosti u zavodima za javno zdravstvo
Stalna koordinacija, nadzor i praćenje rada te provođenja stručnih doktrina u službama za prevenciju ovisnosti.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.8.1.11. Izdavanje redovitih i povremenih publikacija u vezi s bolestima ovisnosti
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.8.2. PROGRAM MJERA SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA BOLESTI OVISNOSTI KOJE PROVODE ŽUPANIJSKI ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO

3.8.2.1. Kontinuirano provođenje programa sekundarne prevencije
Prepoznavanje i rano otkrivanje i tretiranje visoko rizične populacije.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti u suradnji sa službama školske medicine zavoda za javno zdravstvo.

3.8.2.2. Savjetodavni i edukacijski rad s djelatnicima škola
Redoviti i interventni rad s djelatnicima škola u vezi s problemima eksperimentiranja i zlouporabe sredstava ovisnosti.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji sa službama školske medicine te drugim zdravstvenim djelatnicima.

3.8.2.3. Savjetovališni rad s djecom i mladima
Rad sa djecom i mladima koji dolaze samoinicijativno ili na zahtjev stručnih službi škole, roditelja, liječnika školske medicine, centara za socijalnu skrb, s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima upućenim od Državnog odvjetništva koji su zatečeni u posjedovanju i konzumiranju sredstava ovisnosti te uključivanje u program praćenja i individualne, grupne ili obiteljske terapije.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo.

3.8.2.4. Savjetovališni rad s obiteljima eksperimentatora
Uključuje praćenje i obiteljsku terapiju.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo.

3.8.2.5. Testiranje na droge rizičnih skupina i pojedinaca
Prema stručno usuglašenim smjernicama, provoditi testiranje urina na droge u skupinama ili pojedinaca s rizičnim ponašanjima, prije i za vrijeme tretmana.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa službma školske medicine.

3.8.2.6. Rad s konzumentima i ovisnicima, uključujući nadzor nad provođenjem specifične medikamentozne terapije
Prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinama za suzbijanje ovisnosti provođenje individualne i grupne psihoterapije i edukacije te kontrola apstinencije. Provođenje praćenja, rehabilitacije i nadzora skrb o konzumentima i ovisnicima u procesu odvikavanja i održavanja. Prema stručno usuglašenim smjernicama propisivanje i nadzor nad provođenjem specifične medikamentozne terapije. Uključuje provođenje mjere obveznog liječenja ovisnika po odredbi nadležnog suda.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite i bolničke zdravstvene zaštite.

3.8.2.7. Prevencija AIDS-a i hepatitisa B i C
Upoznavanje ovisnika sa značajkama i putovima širenja AIDS-a, i hepatitisa B i C, opasnosti uporabe zajedničke igle, šprice i pribora i druge mjere prema Nacionalnom programu.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo.

3.8.2.8. Sudjelovanje u programima promicanja zdravlja
Sudjelovanje u programima promicanja zdravlja koji posebnu pozornost posvećuju stjecanju društvenih vještina, modelima socijalnih učenja i razumijevanju i skrbi o društvenom okruženju i okolišu.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, školama i lokalnim zajednicama.

3.8.2.9. Praćenje i registracija
Praćenje aktivnosti i rada prema usuglašenom načinu registracije, programu rada i stručnim profilima. Dostava podataka u skladu sa zakonskim propisima u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

3.8.2.10. Dostava podataka za Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Obvezno prijavljivanje svih onih koji su bili na ambulantnom i/ili bolničkom liječenju zbog uzimanja ili ovisnosti o psihoaktivnim drogama, uz postupno obuhvaćenje osoba liječenih u zatvorima, terapijskim zajednicama i nevladinim organizacijama.Unaprjeđenje informatizacije i međusobne povezanosti centara za prevenciju ovisnosti.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

3.8.2.11. Osnivanje županijskih registara osoba liječenih zbog zlouporabe opojnih droga
Uvođenjem i primjenom korisničkog programa formiranje županijskih registara osoba liječenih zbog zlouporabe droga.
Izvršitelji: Službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

3.9. PREVENCIJA INVALIDNOSTI

3.9.1. Epidemiološko praćenje invalidnosti u Republici Hrvatskoj i vođenje Hrvatskog registra osoba s invaliditetom
Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja i obrađuje podatke o osobama s invaliditetom sukladno važećim propisima.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.9.2. Stručni edukacijski skupovi za zdravstvo na temu programa prevencije za osobe s invaliditetom
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

3.9.3. Izrada prijedloga mjera zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

3.9.4. Izrada godišnjeg biltena o invalidnosti u Republici Hrvatskoj
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje sudjeluje u sufinanciranju pojedinih od gore navedenih mjera za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno osiguranim financijskim sredstvima te raspoloživim zdravstvenim kapacitetima.

4. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DJELATNOSTI TRANSFUZIJSKE MEDICINE

4.1. Kontrola i nadzor nad krvnim pripravcima i derivatima plazme za transfuzijsko liječenje

4.2. Edukacija javnosti i promicanje dobrovoljnog davalaštva krvi

4.3. Organizacijske i provedbene mjere dobrovoljnog davalaštva krvi

4.4. Prikupljanje podataka iz djelatnosti transfuzijske medicine, analiza i izvješćivanje o prikupljenim i pripravljenim dozama krvi te zastupljenosti biljega zaraznih bolesti dobrovoljnih davatelja krvi
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u suradnji s bolničkim zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim Crvenim križem.

5. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA ZNAČAJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME STANOVNIŠTVA

Mjere zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme stanovništva obuhvaćaju sljedeće:

5.1. Bolesti srca i krvnih žila
– Arterijska hipertenzija,
– Ishemijska bolest srca,
– Cerebrovaskularne bolesti.

5.2. Maligne bolesti
– Karcinom dojke,
– Karcinom cerviksa uterusa,
– Karcinoma kolona i rektuma,
– Karcinom prostate.

5.3. Zaštita duševnog zdravlja
– Unaprjeđenje duševnog zdravlja,
– Sprječavanje i suzbijanje ovisnosti o opojnim drogama,
– Alkoholizam,
– Shizofrenija,
– Posttraumatski stresni poremećaj,
– Depresije iz skupine afektivnih psihoza,
– Demencije.

5.4. Bolesti probavnog sustava
– Ulkusna bolest, ciroza jetre, žučni kamenci i hernije.

5.5. Bolesti koštano-mišićnog sustava i vezivnog tkiva
– Lumbalgije,
– Cervikobrahijalgije,
– Osteoartroze.
5.6. Šećerna bolest

5.7. Endemska nefropatija

5.8. Kronični bronhitis

5.9. Akutne zarazne bolesti

5.10. Tuberkuloza

5.11. HIV infekcija/AIDS

5.12. Spolno prenosive bolesti i uroinfekcije

5.13. Ozljede

5.14. Slabovidnost i glaukom

5.15. Mjere promicanja zdravlja i prevencije bolesti

5.16. Planiranje obitelji


5.1. BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

5.1.1. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti srca i krvnih žila

5.1.1.1. Informiranje, educiranje i poticanje stanovništva na usvajanje zdravijeg načina življenja s ciljem unaprjeđenja i očuvanja zdravlja te suzbijanja navika koje pridonose razvoju bolesti srca i krvnih žila, posebice hipertenzije, ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularnih bolesti.
Posebno treba naglasiti važnost:
– pravilne prehrane s odgovarajućim sastavom s obzirom na prehrambene potrebe pojedinca i uravnoteženim energetskim unosom i potrošnjom energije što omogućuje održavanje poželjne tjelesne težine,
– redovite tjelesne aktivnosti, primjerene dobi i ukupnom zdravstvenom stanju (4-5 puta tjedno), odnosno aktivnog ili rekreativnog bavljenja športom najmanje (brzi hod ili trčanje, plivanje, vožnja bicikla i sl.) do 60-75% prosječnog maksimalnog broja otkucaja srca,
– nepušenja,
– suzbijanja prekomjerne konzumacije alkoholnih pića itd.
Grupno:
– U zaštiti školske djece i mladeži stručni rad s profesorima, nastavnicima, učiteljima i roditeljima te ogledna predavanja i radionice za učenike, raspodjela edukacijskih materijala,
– U okviru rada izabranog doktora opće/obiteljske medicine predavanja i radionice, raspodjela edukacijskih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Zavodima za javno zdravstvo (ZJZ) u suradnji sa školama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem i medijima.

5.1.1.2. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa svim razinama zdravstvene zaštite.

5.1.2. Primarna prevencija bolesti srca i krvnih žila:

5.1.2.1. Utvrđivanje čimbenika rizika: utvrđivanje i bilježenje prekomjerne tjelesne težine, povišenog krvnog tlaka, pušenja itd. za odrasle osobe u okviru svih sistematskih i ciljanih pregleda, a u okviru opće/obiteljske medicine svakoj osiguranoj osobi izmjeriti tlak najmanje jednom u 2 godine u sklopu dodatnog programa, kao i djeci u okviru sistematskih pregleda od 5. razreda osnovne škole nadalje.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine i nadležni tim školske medicine.

5.1.2.2. Edukacija o životnim navikama korisnima za zdravlje (pravilna prehrana, nepušenje, redovita tjelesna aktivnost, održavanje poželjne tjelesne težine, izbjegavanje konzumiranja alkohola itd.).
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine i nadležni tim školske medicine, HZJZ i ZJZ u suradnji sa školama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem i medijima.

5.1.2.3. Suzbijanje čimbenika rizika
Osobe s izraženim čimbenikom rizika kao i bolesnike s dokazanom koronarnom ili cerebrovaskularnom bolesti treba upoznati s potrebom smanjenja ukupnog unosa masti ispod 30% ukupnog unosa energije, unosa zasićenih masti ispod 10% ukupnog unosa energije, unosa kolesterola ispod 300 mg dnevno te unosa natrija do 3 grama dnevno.
Za osobe s povišenim vrijednostima kolesterola, ukupnog (više od 5 mml/l), LDL-kolesterola (više od 3,0 mml/l) i sniženim vrijednostima HDL-kolesterola (manje od 1,0 mmol/l) treba preporučiti odgovarajuću dijetalnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i normalizaciju tjelesne težine. Uz to treba preporučiti veći udio ribe, voća i povrća u svakodnevnoj prehrani.
Nalaze treba ponoviti za 3 mjeseca. U slučaju povećanih vrijednosti usprkos provođenju općih i dijetetskih mjera osobe s visokim rizikom treba pratiti i prema medicinskoj indikaciji započeti terapiju.
– Individualno: savjetovanje, podjela pisanih uputa prema medicinskoj indikaciji.
– Grupno: predavanja i radionice, raspodjela edukacijskih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s HZJZ i ZJZ u suradnji sa školama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem i medijima.

5.1.2.4. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji: HZJZ i ZJZ u suradnji sa svim razinama zdravstvene zaštite.

5.1.3. Arterijska hipertenzija

5.1.3.1. Otkrivanje povišenog krvnog tlaka i verifikacija dijagnoze prema Nacionalnom programu za kardiovaskularne bolesti
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost u suradnji sa školama, poslodavcima i Hrvatskim Crvenim križem.

5.1.3.2. Informiranje, edukacija i poticanje osoba s povišenim krvnim tlakom na mijenjanje navika koje doprinose razvoju bolesti srca i krvnih žila i usvajanja za zdravlje korisnih navika: uravnoteženja energetskog unosa i potrošnje energije, smanjenja udjela masti, posebice životinjskog porijekla u ukupno energetskom unosu, kontroliranom dnevnom unosu soli, brizi za održavanje tjelesne kondicije, nepušenja, izbjegavanja konzumacije alkohola, mentalno-higijenskim postupcima kontrole stresa kao i trajnog pridržavanja terapijskog režima.
– Grupno: predavanja za novootkrivene hipertoničare, a po mogućnosti grupni rad s hipertoničarima.
– Individualno: savjetovanje i podjela pisanih uputa prema medicinskoj indikaciji.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnosti, HZJZ i ZJZ u suradnji sa poslodavcima i Hrvatskim Crvenim križem.

5.1.3.3. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.1.3.4. Dijagnostika i liječenje prema medicinskoj indikaciji s ciljem održavanja krvnog tlaka na vrijednostima nižim od 140/90 mmHg, a sukladno suvremenim medicinskim spoznajama i doktrinarnim stavovima.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna, laboratorijska i bolnička djelatnost.

5.1.4. Ishemijska bolest srca

5.1.4.1. Rana detekcija i verifikacija dijagnoze ishemijske bolesti srca upućivanjem osoba sa slabo kontroliranom hipertenzijom i drugim čimbenicima rizika na EKG i prema medicinskoj indikaciji daljnje laboratorijske i druge dijagnostičke postupke.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine upućuje u specijalističko-konzilijarnu, odnosno bolničku djelatnost na daljnji dijagnostički postupak.

5.1.4.2. Promptna dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinarnim stavovima uključujući hitnu koronarografiju i perkutanu koronarnu intervenciju (trombolizu, dilataciju, postavljanje stentova itd.) gdje za to postoje uvjeti.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna, laboratorijska i bolnička djelatnost.

5.1.4.2.1. Edukacija bolesnika i rekonvalescenata s ishemijskom bolesti srca o potrebi pridržavanja terapijskog režima, primjerenoj tjelesnoj aktivnosti, nepušenju, normaliziranju i održavanju poželjne tjelesne težine, kontroli stresa, pravilnoj prehrani.
– Individualno: savjetovanje te tiskan upute,
– Grupno: rad sa skupinama bolesnika i rekonvalescenata te tijekom rehabilitacije, po mogućnosti u specijaliziranim centrima i zavodima.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost u suradnji s HZJZ i ZZJZ.

5.1.4.2.2. Edukacija članova obitelji bolesnika s kardiovaskularnim bolestima o prepoznavanju znakova ishemijske bolesti srca i osnovnim metodama oživljavanja
– Grupno: rad s članovima obitelji u okviru djelatnosti opće/obiteljske medicine te raspodjela tiskanih edukacijskih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom, odnosno bolničkom djelatnošću.

5.1.4.2.3. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.1.4.3. Suzbijanje reinfarkta pozivanjem bolesnika koji su imali akutni infarkt miokarda, a kontrolu za 6 do 12 mjeseci i u slučaju daljnje prisutnost čimbenika rizika njihovo suzbijanje uz preventivnu rehabilitaciju.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarna djelatnosti.

5.1.5. Cerebrovaskularne bolesti

5.1.5.1. Rana detekcija i dijagnostika za osobe s čimbenicima rizika
(hipertenzija, dijabetes, povišeni hematokrit /dehidracija/, hiperkoagulabilna stanja, pušenje, hiperlipidemija, a posebice hiperkolesterolemija itd.), individualni savjeti o zdravijem načinu življenja te prema procjeni rizika i/ili prema medicinskoj indikaciji upućivanje na daljnji dijagnostički postupak (laboratorijske pretrage, neurološki pregled, pregled očne pozadine, Doppler-sonografija itd.).
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine upućuje na daljnje dijagnostičke postupke u specijalističko-konzilijarnu, odnosno bolničku djelatnost.

5.1.5.2. Promptna dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinarnim stavovima, uključujući trombolizu.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna, laboratorijska i bolnička djelatnost.

5.1.5.2.1. Edukacija bolesnika s ciljem bolje adaptacije na bolest i lakšeg pridržavanja odgovarajućeg životnog režima, uključujući brigu za očuvanje kvalitete života.
– Grupno: predavanja i radionice, raspodjela edukacijskih materijala,
– Individualno: savjetovanje i davanje pisanih uputa.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću i bolnička djelatnost.

5.1.5.2.2. Tečajevi za bolesnika i obitelj o prirodi bolesti, načinu liječenja, pravilnim životnim navikama, pomoći bolesniku te provođenju i kontroli fizikalne rehabilitacije.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.1.5.2.3. Edukacija članova obitelji bolesnika s kardiovaskularnim bolestima o prepoznavanju znakova cerebrovaskularne bolesti i osnovnim metodama oživljavanja
– Grupno: rad s članovima obitelji u okviru izabranog tima opće/obiteljske medicine te raspodjela tiskanih edukacijskih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom, odnosno bolničkom djelatnosti.

5.1.5.2.4. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji: HZJZ i ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.1.5.3. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija prema važećim propisima uključujući preventivne mjere i postupke, a prema mogućnostima i vođenje operacijskih registara.
Izvršitelji: provoditelji mjera i postupaka te higijensko-epidemiološka djelatnost ZJZ i HZJZ.

5.2. MALIGNE BOLESTI

5.2.1. Opće mjere onkološke zaštite

5.2.1.1. a) Edukacija stanovništva od školske dobi kako spriječiti rak (Europski kodeks protiv raka 2003), pravodobno prepoznati znakove suspektne na maligne bolesti i javiti se svom liječniku
– Grupno: Za školsku djecu od 12 godina ogledna predavanja za djecu i roditelje te sudjelovanje u stručnom radu profesora, nastavnika i učitelja. Za odraslo stanovništvo predavanja i distribucija tiskanih materijala.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, nadležni tim školske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa obrazovnim ustanovama, Hrvatskim Crvenim križem, poslodavcima, Hrvatskom ligom za borbu protiv raka i medijima.

5.2.1.1. b) Izrada stručnih sadržaja za pisane materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.2.2. Karcinom dojke

5.2.2.1. Upoznavanje žena s čimbenicima rizika (rak dojke u krvnih srodnica (mutacija specifičnih gena), stare prvorotke, žene koje su kratko dojile ili uopće nisu dojile, nulipare, rane menarche, kasni nastup menopauze, duže uzimanje estrogena) i potrebom izbjegavanja izlaganja rtg.-zračenju, posebice djevojčica u dobi 8 – 12 godina, već raniji rak u jednoj dojci, fibrocistična bolest dojke, životni stil (alkohol, pušenje, prehrana, tjelesna aktivnost, debljina) te potrebom javljanja liječniku kad se nađe kvržica ili bilo kakva promjena na grudima.
– Grupno: Predavanja za sve žene od adolescentne dobi nadalje, a posebice rizične skupine žena.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa obrazovnim ustanovama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom ligom protiv raka.

5.2.2.2. a) Upoznavanje žena s tehnikom samopregleda dojke i registracijom nalaza
– Grupno: Tečajevi od 15 godina nadalje.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa obrazovnim ustanovama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom ligom za borbu protiv raka.

5.2.2.2. b) Razrada metodološkog pristupa, izrada stručnih sadržaja za tiskane materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji:
HZJZ, ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.2.2.3. Detekcija i rana dijagnostika

5.2.2.3.1. Samopregled – svaki mjesec od 20. godine života.


5.2.2.3.2. Klinički pregled dojki u dobi 20-39 godina svake treće, a starijih od 40 svake godine. Za žene s povećanim rizikom (anamneza raka dojke ili multiplog papiloma, histološki potvrđene cistične bolesti dojke, obiteljska anamneza raka dojke kod sestara ili majke, rane menarche, kasna menopauza, nerotkinje, stare prvorotke, žene koje su kratko ili nisu dojile, koje su duže uzimale estrogene te deblje žene) klinički se pregled mora provoditi češće.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena, specijalističko-konzilijarna, odnosno bolnička djelatnost.

5.2.2.3.3. Medicinska kontrola nalaza samopregleda dojke kod odstupanja od osnovnog nalaza, uz po potrebi upućivanje u specijalističko-konzilijarnu djelatnost.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena te specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.2.2.3.4. Mamografija
Za žene prosječnog rizika mamografija minimalno od 50-69 godine – svake dvije godine, optimalno svake godine nakon 40. godine života, a bazična mamografija s 38 godina života. Mamografija mora slijediti odmah nakon kliničkog pregleda dojki.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna radiološka djelatnost.

5.2.2.4. Planiranje, praćenje i izvješćivanje o obuhvatu žena skriningom
Izabrani liječnik obiteljske medicine uključuje se u aktivnosti za rano otkrivanje raka dojke kod žena u skrbi što obuhvaća planiranje i upućivanje žena na pregled, praćenje žena i izvješćivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna radiološka djelatnost u suradnji s izabranim timom opće/obiteljske medicine, zavodi za javno zdravstvo, HZJZ.

5.2.2.5. Edukacija i emocionalna potpora mastektomiranih žena u cilju bolje adaptacije i uspješnog povratka svakodnevnom životu
– Grupno: Grupni rad sa skupinama operiranih žena, a po mogućnosti njihovo uključivanje u klubove.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna, odnosno bolnička onkološka djelatnost u suradnji sa Hrvatskom Ligom za borbu protiv raka, ženama volonterkama s operiranom dojkom u okviru programa »Vrijeme oporavka – pogled u budućnost«.

5.2.3. Karcinom vrata maternice

5.2.3.1. Upoznavanje žena s čimbenicima rizika (rani početak seksualnog života, veći broj partnera, veliki broj poroda, pušenje, venerične infekcije), potrebom suzbijanja infekcija te mogućnostima rane detekcije (Papanicolau test) i uspješnog liječenja
karcinoma vrata maternice, odnosno potrebe javljanja liječniku kod svakog neobičnog krvarenja ili iscjetka. Poučiti i motivirati treba sve žene starije od 16 godina.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena.

5.2.3.2. Saniranje stanja koja povećavaju rizik obolijevanja od raka vrata maternice (kolpitisa i benignih promjena na egzocerviksu), prema medicinskoj indikaciji.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnosti.

5.2.3.3. Detekcija i rana dijagnostika – ginekološki pregled i obrisak vrata maternice po Papanicolaou.
Za žene prosječnog rizika obrisak vrata maternice po Papanicolaou minimalno svake tri godine od 25 do 64 godine života, optimalno od 20. godine života. U dobi od 31-64 godine života preporučuje se Papanicoulau-test (tekuća citologija) i HPV-test svakih pet godina.
Češći skrining preporučuje se ženama s povećanim rizikom: loš ekonomski status, žene koje puše, seksualna aktivnost prije 18 godina života, dva ili više seksualna partnera, odnosno ako je partner imao više seksualnih partnerica, venerične infekcije u anamnezi (klamidija trahomatis, humani papiloma virus-visoko rizični podtipovi, herpes virus, gonoreja, sifilis), žene koje su već imale neke promjene na vratu maternice.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena u suradnji sa poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem.

5.2.3.4. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija
Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskim indikacijama.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom, laboratorijskom i bolničkom djelatnosti.

5.2.3.5. Planiranje, praćenje i izvješćivanje o obuhvatu žena skriningom
Izabrani liječnik obiteljske medicine i ginekolog uključuju se u aktivnosti za rano otkrivanje raka vrata maternice kod žena u skrbi, što obuhvaća planiranje, pozivanje žena na pregled, pregled i uzimanje cervikalnog razmaza, praćenje žena i izvješćivanje zavodima za javno zdravstvo.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite žena, zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

5.2.4. Karcinom kolona i rektuma

5.2.4.1.1. Upoznavanje stanovništva s čimbenicima rizika
– konzumacija životinjskih masnoća i crvenog mesa, konzumacija namirnica siromašnih celuloznim vlakancima te C i A vitaminima, (odnosno bez dovoljno voća i povrća), ostalim čimbenicima rizika (obiteljska polipoza kolona, multipla polipoza, kronični ulcerativni kolitis, obiteljska anamneza, debljina, nedovoljna fizička aktivnost, itd.) od školske dobi nadalje, kao i potrebe javljanja liječniku kod krvarenja iz debelog crijeva, krvi u stolici ili promjene u radu crijeva.
Izvršitelji: HZJZ, ZJZ, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa obrazovnim ustanovama, poslodavcima, Hrvatskom ligom protiv raka, Hrvatskim Crvenim križem i medijima.

5.2.4.1.2. Izrada stručnih sadržaja za tiskane materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima na svim razinama zdravstvene zaštite.

5.2.4.2. Detekcija i rana dijagnostika
U dobi iznad 50 godina starosti testiranje okultne krvi u stolici (FOBT) – svake dvije godine, optimalno jednom godišnje. Test otkrivanja okultnog krvarenja u stolici te sigmoidoskopija, odnosno kolonoskopija za osobe iz rizične skupine (obiteljska polipoza kolona, multipla polipoza, kronični ulcerozni kolitis) prema savjetu liječnika. Osigurane osobe treba informirati o dobrim i lošim stranama svakog testa. Vrste testova:
1. FOBT i sigmoidoskopija. Ako je FOBT normalan, ponavlja se svake godine, a sigmoidoskopija svakih 5 godina.
2. Kolonoskopija. Kod normalnog nalaza ponavlja se svake 10. godine.
3. Dvostruki kontrast barijevom kašom. Kod normalnog nalaza ponavlja se svake 10. godine.
Godišnji digitorektalni pregled se zbog niske osjetljivosti ne preporuča nego samo prije drugih, prije navedenih, skrining testova.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću u suradnji sa poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom Ligom protiv raka.

5.2.4.3. Planiranje, praćenje i izvješćivanje o obuhvatu osoba skriningom
Izabrani liječnik obiteljske medicine uključuje se u aktivnosti za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma kod osoba u skrbi, što obuhvaća planiranje, upućivanje na pregled, praćenje i izvješćivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna radiološka djelatnost u suradnji s izabranim timom opće/obiteljske medicine, zavodi za javno zdravstvo, HZJZ.

5.2.4.4.1. Zdravstveni odgoj osoba s kolostomom (predavanja, vježbe i demonstracije)
– Grupno: Edukacija za sve osobe s kolostomom, a po mogućnosti uključivanje u klub osoba sa stomom.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna i bolnička onkološka djelatnost te tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa Hrvatskom Ligom protiv raka.

5.2.4.4.2. Izrada stručnih sadržaja za tiskane materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji:
HZJZ, ZJZ u suradnji s Klinikom za tumore, odnosno specijaliziranim onkološkim centrima i jedinicama u suradnji sa Hrvatskom Ligom protiv raka.

5.2.4.5. Evidentiranje, registriranje i izvješćivanje prema važećim propisima, uključujući preventivne mjere i postupke, vođenje Državnog registra za rak te evaluacija onkoloških mjera.
Izvršitelji: provoditelji mjera i postupaka, ZJZ i HZJZ.

5.2.5. Karcinom prostate

5.2.5.1. Detekcija i rana dijagnostika
Kod osoba s povećanim rizikom (muškarci u dobi 40 i više godina s obiteljskom anamnezom raka prostate, muškarci u dobi 50 i više godina sa simptomima prostatizma) potrebno je jednom godišnje provoditi test probira – digitorektalni pregled i uzimanje uzorka za PSA.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

5.3. ZAŠTITA DUŠEVNOG ZDRAVLJA

5.3.1. Unaprjeđenje duševnog zdravlja

5.3.1.1. Unaprjeđenje i očuvanje duševnog zdravlja djece i adolescenata – skrb za zdravu i sređenu obitelj savjetovanjem majki s dojenčadi i predškolskom djecom, savjetovanjem za školsku djecu (uključujući timske sastanke s prosvjetno-pedagoškom službom škola), osiguranjem kreativnog slobodnog vremena mladeži i njihovog što boljeg uklapanja u okolinu, poticanjem razvoja samopoštovanja, savjetovanjem za adolescente, roditelje i obitelji s ciljem povišenja razine duševnog zdravlja i osposobljavanja pojedinaca za sučeljavanje sa svakodnevnicom. Zdravstveno prosvjećivanje u cilju sprječavanja stigmatizacije osoba s duševnim poremećajem.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske, pedijatrijski tim, tim školske medicine, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, ZJZ i HZJZ u suradnji sa predškolskim ustanovama, školama, medijima, vjerskim i humanitarnim organizacije.

5.3.1.2. Unaprjeđenje i očuvanje duševnog zdravlja odraslih – radom s obiteljima, rizičnim skupinama, grupnim radom na radnom mjestu, domovima za umirovljenike, ustanovama za hendikepirane i invalidne osobe te udrugama i klubovima s ciljem povišenja razine duševnog zdravlja, osposobljavanja pojedinaca za sučeljavanje sa svakodnevnicom, povećanja sposobnosti pojedinca za svladavanje kriznih stanja i sprječavanja nastupa duševnog poremećaja. Zdravstveno prosvjećivanje u cilju sprječavanja stigmatizacije osoba s duševnim poremećajem.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, ZJZ i HZJZ u suradnji sa poslodavcima, medijima, vjerskim i humanitarnim organizacijama, domovima za umirovljenike, ustanovama za hendikepirane i invalidne osobe, udrugama i klubovima.

5.3.2. Duševni poremećaji djece i adolescenata

5.3.2.1 Primarna prevencija – savjetovanje i skrb za djecu i adolescente koji su u rizičnom okruženju kao i posebno izloženi stresu, rad s njihovim obiteljima, savjetovanje s prosvjetno-pedagoškim službama predškolskih i školskih ustanova s ciljem povećanja sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i adaptaciju na nove okolnosti te sprječavanja nastupa duševnog poremećaja uz stručnu pomoć i podršku.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, pedijatrijski tim, tim školske medicine, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji sa predškolskim ustanovama, školama, medijima, vjerskim i humanitarnim organizacijama.

5.3.2.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija – djece i adolescenata s duševnim poremećajima i psihičkim hendikepom (autizam i dr.) sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, pedijatrijski tim, tim školske medicine, multidisciplinarni tim za zbrinjavanje djece i adolescenata s autizmom, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost uključujući dnevne bolnice, u suradnji s odgovarajućim referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo te sa ustanovama socijalne skrbi, udrugama.

5.3.2.2.1. Edukacijske i konzultacijske aktivnosti za bolesnika i njegovu okolinu – zdravstveno prosvjećivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost u suradnji s odgovarajućim referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, kao i izabranim timom opće/obiteljske medicine, pedijatrijskim timom i nadležnim timom školske medicine, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.3. Sprječavanje i suzbijanje ovisnosti o opojnim drogama
U skladu s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe opojnih drogama.

5.3.3.1. Sudjelovanje u provođenju preventivnih programa u školama (ŠPP)
Redoviti i interventni rad s djelatnicima škola u vezi s problemima ekperimentiranja i zlouporabe sredstava ovisnosti.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti i školske medicine zavoda za javno zdravstvo te drugi medicinski stručnjaci iz područja ovisnosti u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, stručno-pedagoškim službama škola, profesorima, nastavnicima i učiteljima, roditeljima i medijima.

5.3.3.2. Unaprjeđenje prepoznavanja i ranog otkrivanja visoko rizične populacije.
Edukacijom i senzibilizacijom svih uključenih u obrazovni sustav kao i drugih stručnjaka te roditelja potaknuti što ranije uočavanje i prepoznavanje djece i mladih s posebnim rizicima.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti u suradnji sa službama školske medicine Zavoda za javno zdravstvo u suradnji s izabranim liječnicima obiteljske medicine, medicinom rada i drugim medicinskim stručnjacima te nastavnicima, stručnim službama u školi (psiholog, pedagog, defektolog i sl.), centrima za socijalnu skrb, vjerskim zajednicama, medijima, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane i obiteljima.

5.3.3.3. Savjetovališni rad
Rad sa djecom i mladima upućenim od stručnih službi škole, roditelja, liječnika školske medicine, centara za socijalnu skrb, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima upućenim od Državnog odvjetništva koji su zatečeni u posjedovanju i konzumiranju sredstava ovisnosti te uključivanje u program praćenja i individualne, grupne ili obiteljske terapije.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo, specijalizirani odjeli kliničkih i općih bolnica, službe za školsku medicinu ZJZ u suradnji sa Državnim odvjetništvom, centrima za socijalnu skrb, stručnim službama škola.

5.3.3.4. Testiranje na opojne droge rizičnih skupina i pojedinaca
Prema stručno usuglašenim smjernicama, provodi se testiranje urina na droge u skupinama ili testiranje pojedinaca s rizičnim ponašanjima, prije i za vrijeme tretmana.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo, specijalizirani odjeli kliničkih i općih bolnica, službe za epidemiologiju i školsku medicinu ZJZ, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

5.3.3.5. Liječenje i rehabilitacija uz provođenje farmakoterapije i kontrola apstinencije
Prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinama za suzbijanje i liječenje ovisnosti, provođenje detoksikacije te programa održavanja apstinencije uz ili bez farmakoterapije održavanja te individualne i grupne psihoterapije i edukacije. Uključuje provođenje mjere obveznog liječenja ovisnika.
Izvršitelji: liječnici primarne zdravstvene zaštite, timovi na specijaliziranim odjelima polikliničko-konzilijarne i bolničke zaštite uključujući dnevne bolnice, službe za prevenciju ovisnosti ZJZ i druge službe ZJZ u suradnji sa poslodavcima, centrima za socijalnu skrb, Hrvatskim Crvenim križem, vjerskim i humanitarnim organizacijama.

5.3.3.6. Prevencija AIDS-a i hepatitisa B i C
Upoznavanje ovisnika sa značajkama i putovima širenja AIDS-a, i hepatitisa B i C, opasnosti uporabe zajedničke igle, šprice i pribora i druge mjere.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa službama za epidemiologiju i školsku medicinu ZJZ, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalizirane zdravstvene ustanove u suradnji sa djelatnicima škola i centrima za socijalnu skrb, Hrvatskim Crvenim križem i nevladinim organizacijama.

5.3.3.7. Sudjelovanje u provođenju posebnih mjera rane detekcije ovisnosti
U centrima za socijalnu skrb i nevladinim organizacijama u suradnji sa službama za prevenciju ovisnosti razviti posebne “outreach” programe (za visokorizičnu populaciju i suspektne uzimatelje droga) koji uključuju dobrovoljno testiranje i edukaciju sa ciljem sprječavanja dublje ovisnosti, zaraze hepatitisom B i C, HIV-om itd.
Izvršitelji: centri za socijalnu skrb u suradnji sa službama za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u suradnji sa nevladinim udrugama i organizacijama.

5.3.3.8. Sudjelovanje u programskim aktivnostima izvan redov­nih nastavnih programa
Organiziranje slobodnih rekreativnih ili kreativnih aktivnosti, kao dio posebne brige i zaštite rizične djece koju treba uključivati u rekreativni i masovni sport. Sudjelovanje u radu školskih sportskih klubova edukacijom, informiranjem i povremenim radionicama te podupiranjem namjenskih akcija.
Izvršitelji: djelatnici škola u suradnji s liječnicima školske medicine i športskim društvima, nevladinim organizacijama, lokalnom samoupravom, djelatnicima službi za prevenciju ovisnosti.

5.3.3.9. Sudjelovanje u posebnim programima promicanja zdravlja
Sudjelovanje u posebnim programima promicanja zdravlja koji posebnu pozornost posvećuju stjecanju društvenih vještina, modelima socijalnih učenja i razumijevanju i skrbi o društvenom okruženju i okolišu. Poticanje lokalne samouprave na izradu posebnih projekata uz suradnju s nevladinim organizacijama i institucijama kojima će sukladno potrebama poboljšati standard zaštite zdravlja.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo, drugi medicinski stručnjaci u suradnji sa prosvjetnim djelatnicima, nevladinim organizacijama te lokalnom samoupravom.

5.3.3.10. Organizacija i sudjelovanje u trajnoj edukaciji zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika
Izvršitelji:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo i službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, specijalizirane zdravstvene ustanove u suradnji sa Hrvatskim liječničkim zborom, strukovnim komorama, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te visokim učilištima zdravstvenog usmjerenja.

5.3.3.11. Suradnja s medijima u borbi protiv ovisnosti
Sudjelovanje u izradi stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale te audiovizualna sredstva, u osmišljavanju medijskih kampanja u borbi protiv ovisnosti te informiranje i edukacija medijskih djelatnika o ovisnostima i ovisnicima u svrhu postizanja usuglašenog nastupa i pravaca utjecaja na stanovništvo.
Izvršitelji: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i službe za prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, drugi medicinski stručnjaci u suradnji sa nevladinim organizacijama te predstavnicima medija.

5.3.3.12. Praćenje i registracija
Praćenje aktivnosti i rada prema usuglašenom načinu registracije, programu rada i stručnim profilima. Unaprjeđenje informatizacije i međusobne povezanosti centara za prevenciju ovisnosti. Obvezno prijavljivanje svih onih koji su bili na ambulantnom i/ili bolničkom liječenju zbog uzimanja ili ovisnosti o opojnim drogama, uz postupno obuhvaćanje osoba liječenih u zatvorima, terapijskim zajednicama i nevladinim organizacijama, vođenje Registra osoba liječenih od psihoaktivnih droga na državnoj razini u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dostava podataka u HZJZ i Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno važećim propisima.
Izvršitelji: službe za prevenciju ovisnosti ZJZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te bolničke zdravstvene ustanove.

5.3.4. Alkoholizam

5.3.4.1. Primarna prevencija – upoznavanje s rizicima za zdravlje i problemima vezanim uz konzumiranje alkoholnih pića, osobito u prometu i na radu te poticanje na mijenjanje društvenih i osobnih stavova prema konzumiranju alkoholnih pića. Mladima treba osigurati stručnu pomoć i podršku u izboru života bez ovisnosti kao zdravijeg načina življenja.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, nadležni tim školske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, ZJZ i HZJZ u suradnji sa predškolskim ustanovama, školama, poslodavcima, medijima, vjerskim i humanitarnim organizacijama, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara.

5.3.4.1.1. Izrada stručnih sadržaja za tiskane materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.3.4.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama.
Izvršitelji:
izabrani tim opće/obiteljske medicine, nadležni tim školske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, uključujući dnevne bolnice, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara, poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi, Hrvatskim Crvenim križem, vjerskim i humanitarnim organizacijama.

5.3.4.2.1. Uključivanje obitelji u terapijski proces
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, odnosno izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću ili timom za zaštitu mentalnog zdravlja.

5.3.4.2.2. Sudjelovanje u radu klubova liječenih alkoholičara s ciljem održavanja apstinencije, obiteljske, radne i društvene rehabilitacije.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, odnosno izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji sa Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara, poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi, Hrvatskim Crvenim križem, vjerskim i humanitarnim organizacijama.

5.3.5. Shizofrenija

5.3.5.1. Primarna prevencija – suzbijanje rizika savjetovanjem parova prije stupanja u brak, savjetovanjem obitelji, savjetovanjem u svezi planiranja obitelji shizofrenih bolesnika te edukacijom roditelja, odnosno članova obitelji shizofrenog bolesnika.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji sa udrugama.

5.3.5.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, uključujući dnevne bolnice, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.5.2.1. Edukacijske i konzultacijske aktivnosti za bolesnika i njegovu okolinu – zdravstveno prosvjećivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.6. Neurotski poremećaji i poremećaji uzrokovani stresom

5.3.6.1. Primarna prevencija – rad sa skupinama osoba posebno izloženih stresu, s njihovim obiteljima, radnim okruženjem, u okviru raznih udruženja i sl. s ciljem osposobljavanja pojedinaca za sučeljavanje sa svakodnevnicom, povećanja njegove sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i adaptaciju na nove okolnosti te sprječavanja nastupa duševnog poremećaja.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s poslodavcima i udrugama.

5.3.6.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama, uključujući psihoterapijski pristup.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, uključujući dnevne bolnice, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi, udrugama, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i centrima za psihosocijalnu pomoć.

5.3.6.2.1. Edukacijske i konzultacijske aktivnosti za bolesnika i njegovu okolinu – zdravstveno prosvjećivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, udrugama, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i županijskim timovima za psihosocijalnu pomoć.

5.3.7. Depresivni poremećaji
   
    5.3.7.1. Primarna prevencija – rad sa skupinama osoba koje su u riziku nastupa depresivnih poremećaja (žene nakon porođaja, u menopauzi, stare i nemoćne te socijalno ugrožene osobe, hendikepirane i invalidne osobe, osobe koje boluju od ozbiljnih tjelesnih bolesti i dr.) s njihovim obiteljima, radnim okruženjem, u okviru raznih udruženja i sl. s ciljem osposobljavanja pojedinaca za sučeljavanje sa svakodnevnicom, povećanja njegove sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i adaptacije na nove okolnosti te sprječavanja nastupa duševnog poremećaja.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.7.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.7.2.1. Edukacijske i konzultacijske aktivnosti za bolesnika i njegovu okolinu – zdravstveno prosvjećivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, tim za zaštitu mentalnog zdravlja, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, poslodavcima, ustanovama socijalne skrbi i udrugama.

5.3.8. Demencije

5.3.8.1. Edukacija stanovništva o suvremenim mentalno-higijenskim, nutritivnim i somatskim principima prevencije preranog starenja od srednje dobi nadalje, a posebice rizičnih skupina.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, ZJZ i HZJZ u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, poslodavcima, domovima umirovljenika, medijima i udrugama.

5.3.8.1.1. Izrada stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna sredstva
Izvršitelji: HZJZ i ZJZ u suradnji s referentnim centrom ministarstva nadležnog za zdravstvo za ovo područje te sa svim razinama zdravstvene zaštite.

5.3.8.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, domovima umirovljenika i drugim ustanovama socijalne skrbi te udrugama.

5.3.8.2.1. Edukacijske i konzultacijske aktivnosti za bolesnika i njegovu okolinu – zdravstveno prosvjećivanje.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji s referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo, domovima umirovljenika i drugim ustanovama socijalne skrbi te udrugama.

5.3.9. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija prema važećim propisima, uključujući preventivne mjere i postupke, vođenje Registra za psihoze.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna psihijatrijska djelatnost, izabrani tim opće/obiteljske medicine te ZJZ i HZJZ.

5.4. BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

5.4.1. Edukacija stanovništva usmjerna prevenciji ulkusne bolesti i ciroze te suzbijanju čimbenika rizika za nastanak žučnih kamenaca i hernija
Edukacija o potrebi suzbijanja zdravstveno štetnih i usvajanja zdravstveno korisnih životnih navika, posebice pravilne prehrane, izbjegavanja konzumacije alkohola i dr.
Grupno: Sudjelovanje u stručnom radu profesora, nastavnika i učitelja, ogledna predavanja učenicima i roditeljima, te predavanja i raspodjela edukacijskih materijala.
Izvršitelji: timovi školske medicine, zavodi za javno zdravstvo u suradnji s školama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem i medijima.
Individualno: savjetovanje i davanje pisanih uputa.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine.

5.4.1.1. Izrada stručnih sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala
Izvršitelji: HZJZ, ZJZ, timovi školske medicine u suradnji s izabranim timom opće/obiteljske medicine.

5.4.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinarnim stavovima struke.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.4.2.1. Edukacija bolesnika o potrebi usvajanja zdravstveno korisnih i napuštanja zdravstveno štetnih navika, te potrebi pridržavanja dijetalnog i terapijskog režima za navedene bolesti putem individualnih savjeta, predavanja, pisanih uputa.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom gastroenterološkom djelatnošću.

5.4.3. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija prema važećim propisima uključujući preventivne mjere i postupke.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost te ZJZ i HZJZ.

5.5. BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

5.5.1. Rana detekcija deformiteta koštano-zglobnog sustava, degenerativnih i upalnih bolesti koje zahvaćaju i lokomotorni sustav
Rana dijagnostika urođenih i stečenih deformiteta koštano-zglobnog sustava kako kod novorođenčadi, dojenčadi, djece predškolske i školske dobi, tako i kod odraslih osoba svih starosnih grupa.
Izvršitelji: rodilišta, pedijatrijski timovi, timovi školske medicine, timovi fizikalne medicine i rehabilitacije i izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

5.5.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija
Prema medicinskim indikacijama, sukladno suvremenim medicinskim spoznajama i mogućnostima.
Izvršitelji: rodilišta, pedijatrijski timovi, timovi školske medicine, timovi fizikalne medicine i rehabilitacije i izabrani timovi opće/obiteljske medicine.

5.5.3. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija
Prema važećim propisima, uključujući preventivne i kurativne mjere i postupke.
Izvršitelji: rodilišta, pedijatrijski timovi, timovi školske medicine, timovi fizikalne medicine i rehabilitacije i izabrani timovi opće/obiteljske medicine te HZJZ i ZJZ.

5.6. ŠEĆERNA BOLEST

5.6.1. Usvajanje zdravijeg načina života s posebnim naglaskom na pravilnoj prehrani
Poticanje na usvajanje zdravijih životnih navika – pravilna prehrana, održavanje poželjne tjelesne težine, tjelesna aktivnost primjerena dobi, nepušenje, s posebnim naglaskom na edukaciji o pravilnoj prehrani i potrebi održavanja poželjne tjelesne težine.
Sudjelovanje u aktivnostima s ciljem smanjenja rizičnih čimbenika (promidžbeni materijal, provođenje individualnih i grupnih programa).
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske, izabrani pedijatrijski tim, tim školske medicine, HZJZ i ZJZ, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.6.2. Rano otkrivanje šećerne bolesti
Rano otkrivanje, potvrda dijagnoze pregledom glukoze u krvi i urinu, acetona u urinu nakon pokusnog doručka te OGTT.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine.

5.6.2.1. Rano otkrivanje šećerne bolesti kod osoba starijih od 50 godina u okviru preventivnih pregleda
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine.

5.6.2.2. Rano otkrivanje kod osoba s povećanim rizikom za razvoj šećerne bolesti mlađih od 50 godina
Pozitivna obiteljska anamneza, braća i sestre djece s dijabetesom, ranije utvrđena intolerancija glukoze, gestacijski dijabetes, praćenje pretilih bolesnika, bolesnici s hipertenzijom i/ili hiperlipidemijom, osobe kod kojih je u stresnim situacijama (infarkt miokarda, opekline, traume, infekcije, operativni zahvati) izmjerena povišena glikemija i ostale osobe kod kojih se posumnja da boluju od šećerne bolesti.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine.

5.6.2.3. Trudnice
U svih trudnica s povećanim rizikom: pozitivna obiteljska anamneza, komplikacije u prethodnim trudnoćama (mrtvorođena djeca, prijevremeni porođaji, spontani pobačaji, makrosomna djeca, gestacijski dijabetes), odmah po dijagnozi trudnoće. U svih ostalih trudnica u 23.-26. tjednu gestacije. Sve trudnice jednom tijekom trudnoće.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, izabrani tim zdravstvene zaštite žena, specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.6.3. Zdravstveni odgoj populacije s povećanim rizikom (pozitivna obiteljska anamneza, ranije utvrđena intolerancija glukoze, gestacijski dijabetes, stariji od 45 god., pretili bolesnici, bolesnici s hipertenzijom i/ili hiperlipidemijom, osobe kod kojih je u stresnim situacijama (infarkt miokarda, opekline, traume, infekcije, operativni zahvati) izmjerena povišena glikemija i ostale osobe u kojih se posumnja da boluju od šećerne bolesti). Provodi se individualnim savjetima i grupnim radom (20-ak bolesnika) s ciljem mijenjanja po zdravlje štetnih navika i usvajanje zdravijeg načina življenja.
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, patronažna djelatnost i ZJZ.

5.6.4. Izrada stručnih sadržaja za pisane materijale i audiovizualna sredstva za poticanje mijenjanja po zdravlje štetnih navika i usvajanja zdravijeg načina života putem letaka, brošura, knjiga, audio i video kazeta cjelokupne populacije.
Izvršitelji: HZJZ u suradnji s nadležnim referentnim centrima ministarstva nadležnog za zdravstvo i stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora.

5.6.5. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija oboljelih od šećerne bolesti

5.6.5.1. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija odraslih oboljelih od šećerne bolesti
Prema medicinskoj indikaciji, sukladno suvremenim medicinskim spoznajama, doktrinarnim stavovima i kliničkim smjernicama.
Izvršitelji: izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.6.5.2. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija djece oboljele od šećerne bolesti
Prema medicinskoj indikaciji, sukladno suvremenim medicinskim spoznajama i doktrinarnim stavovima, prema smjernicama za dijagnostiku i liječenje šećerne bolesti tip 1 za djecu i adolescente Međunarodnog društva za dječji i adolescentni dijabetes.
Izvršitelji: izabrani tim zdravstvene zaštite djece, izabrani tim opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena djelatnost.

5.6.6. Prevencija razvoja kroničnih komplikacija šećerne bolesti
Za sve osobe sa šećernom bolešću prikupljanje određenih općih i kliničkih parametara (anamnestički podaci – prisutne komplikacije i simptomi, rizični čimbenici – pušenje i alkohol, provođenje samokontrole, provedena edukacija, oftalmološki pregled, pregled stopala, terapija, mjerenja – TT, TV, ITM, RR, guk natašte i postprandijalno, HbA1c, kreatinin, albuminurija i/ili proteinurija, uk. kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi).
Izvršitelji: liječnici primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna zdravstvena djelatnost.

5.6.7. Edukacija osoba oboljelih od šećerne bolesti
Savjeti, osposobljavanje za samozaštitne mjere, posebice edukacija oboljele djece i adolescenata s ciljem osposobljavanja za samozbrinjavanje.

5.6.7.1. Edukacija djece i adolescenata oboljelih od šećerne bolesti te njihovih roditelja
Posebne radionice vezane uz proširenje znanja, poticanje osamostaljivanja i preuzimanje brige o sebi i bolesti, poticanje motivacije za postizanje i očuvanje dobre regulacije.
Individualizirani program edukacije (individualni i grupni) s ciljem osposobljavanja za samozbrinjavanje.
Radionica za roditelje – razmjena iskustava roditelja djece dugogodišnjih bolesnika i roditelja novootkrivenih bolesnika, edukacija, reedukacija i savjetovanja, problemi u regulaciji bolesti specifični za dob, pružanje pedagoške i socijalne potpore.
Izvršitelji: sve razine zaštite kroz posebne programe.

5.6.7.2. Edukacija odraslih osoba oboljelih od šećerne bolesti
Na razini primarne zdravstvene zaštite: edukacija u maloj skupini 1 – 2 puta mjesečno prilikom dolaska po recepte liječniku opće medicine. Program unaprijed isplaniran, dogovoreno točno vrijeme za posjet određene skupine bolesnika slične dobi (bolesnici na terapiji dijetom, peroralnim hipoglikemizantnim lijekovima, inzulinom), kroz 1 – -1,5 sati obaviti kratku edukaciju i raspravu, pisanje recepata, mjerenje glikemije i krvnog tlaka. Evaluacija rada i postignutih rezultata.
Na razini sekundarne zdravstvene zaštite: programi prilagođeni lokalnim mogućnostima u kontinuiranom trajanju od 5 dana u prijepodnevnim satima, organizirani tečajevi u poslijepodnevnim satima – u sklopu ambulantnog liječenja.
Na razini tercijarne zdravstvene zaštite: bolesnici koji se naručuju na bolničko liječenje ulaze u program edukacije i regulacije bolesti prema unaprijed utvrđenom programu, a u sklopu toga obavljaju se dodatni pregledi i laboratorijske pretrage.
Izvršitelji: sve razine zaštite kroz posebne programe te u suradnji s Hrvatskim društvom za dijabetes Hrvatskog liječničkog zbora.

5.6.7.3. Edukacija šire društvene zajednice o šećernoj bolesti javnim predavanjima, putem tiskanih materijala i suradnjom s medijima.
Izvršitelji: sve razine zaštite kroz posebne programe.

5.6.8. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija

5.6.8.1. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija
Izvršitelji:
liječnici primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, ZJZ-i, HZJZ i nadležni referentni centri ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.6.8.2. Vođenje Registra za dijabetes, analiza epidemiološke situacije dijabetesa u Republici Hrvatskoj, godišnja publikacija o incidenciji, prevalenciji i mortalitetu od dijabetesa.
Izvršitelji: nadležni referentni centar ministarstva nadležnog za zdravstvo u suradnji s HZJZ-om.

5.7. ENDEMSKA NEFROPATIJA

5.7.1. Rano otkrivanje oboljelih radi njihove daljnje liječničke obrade i primjene odgovarajućih mjera pojačane zdravstvene skrbi u cilju usporavanja tijeka bolesti produženja života i poboljšanja kakvoće života oboljelih

5.7.1.1. Pri prvom posjetu izabranom liječniku osobe starije od 18 godina s područja endemskog žarišta, bez obzira na razlog posjeta, obavlja se pretraga urina na bjelančevine. Ako je pretraga pozitivna, određuje se hemoglobin u krvi i ako nalaz ukazuje na anemiju, obje pretrage ponavljaju se za mjesec dana. Ako i tada oba nalaza odstupaju, osoba se upućuje na obradu u nefrološku ambulantu i daljnje potrebne dijagnostičke ili terapijske postupke.
Ako je bio pozitivan samo nalaz bjelančevina u mokraći, a bez anemije (i bez drugih kliničkih simptoma ili patoloških nalaza), pretraga urina ponavlja se za 6 mjeseci i ako je pretraga opet pozitivna obavlja se pretraga urina na proteine lakih lanaca (tubularna lezija). Ako je taj test pozitivan osoba se upućuje u nefrološku ambulantu na daljnju obradu.
Izvršitelji: izabrani liječnik opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.7.1.2. Prema epidemiološkim indikacijama obavlja se rano otkrivanje oboljelih (skrining) koje može obuhvatiti pojedine dijelove endemskog područja ili pojedine segmente populacije pod rizikom (djeca, doseljenici iz endemskih žarišta i dr.) i koje uključuje laboratorijske pretrage urina (proteinurija) i krvi (Hb, kreatinin i dr). Osobe s nalazima koji odstupaju od normale upućuju se na daljnju specijalističko-konzilijarnu (nefrološku) obradu i po potrebi liječenje.
Izvršitelji: HE/E djelatnost ZJZ Brodsko-posavske županije.

5.7.2. Istraživanje uzroka, terapije i prevencije endemske nefropatije
Mjera se provodi terenskim epidemiološkim istraživanjima, laboratorijskim ispitivanjima (toksikološka, patohistološka, virološka, biokemijska i dr.) te specijalističkom obradom pojedinih bolesnika.
Izvršitelji: higijensko-epidemiološka/epidemiološka djelatnost, laboratorijska djelatnost, specijalističko-konzilijarna i djelatnost za hemodijalizu, ZJZ Brodsko-posavske županije, HZJZ, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

5.8. KRONIČNI BRONHITIS I KRONIČNA OPSTRUKTIVNA PLUĆNA BOLEST (KOPB)

5.8.1. Nadzor i monitoring nad dišnim noksama (alerginima, iritansima i sl.) u okolišu praćenjem koncentracije u zraku
Izvršitelji: službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ, HZJZ, medicina rada, HE službe ZJZ u suradnji sa meteorološkom službom.

5.8.2. Predlaganje mjera i skrb za trajnu provedbu mjera za smanjenje prisustva okolišnih dišnih noksi
Izvršitelji:
djelatnost zdravstvene ekologije, HE/E djelatnost ZJZ i HZJZ, medicina rada u suradnji s specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

5.8.3. Imunoprofilaksa radi sprječavanja bolesti koje mogu ostaviti posljedice na dišnom sustavu deformacijama bronhalnog sustava, alergizacijom i dr. kao i u cilju izbjegavanja dodatnih opterećenja na temeljnu bolest (kronični bronhitis)
– cijepljenje protiv hripavca u dječjoj dobi prema Programu cijepljenja,
– cijepljenje protiv Hemophilus influenzae tipa b, u dojenačnoj dobi, prema Programu cijepljenja,
– cijepljenje protiv influenzae osoba s kroničnim bronhitisom i kroničnom opstruktivnom bolešću pluća (KOPB).
Izvršitelji: izabrani timovi primarne zdravstvene zaštite, E služba ZJZ/HZJZ.

5.8.4. Mjere za smanjenje štetnih utjecaja aktivnog i pasivnog pušenja duhana
– nepušenje, odgojni programi za mladež; poticanje na život bez pušenja duhana,
– prestanak pušenja, programi za odvikavanje, individualno savjetovanje,
– ograničenje (isključenje) pušenja odnosno duhanskog dima u zatvorenim radnim i javnim prostorima, javnom prijevozu i dr.,
– kontrola duhanskih proizvoda i njihove prodaje.
Izvršitelji: socijalna medicina, školska medicina, HE/E ZJZ, HZJZ; zdravstvena ekologija, ZJZ HZJZ, specijalističko-konzilijarna djelatnost u suradnji s nadležnom inspekcijom.

5.8.5. Edukacija stanovništva za izbjegavanje nastanka kroničnog bronhitisa i KOPB
– poticanje primjerene fizičke aktivnosti na otvorenome,
– promjena okoline (alergena),
– konzultacija s liječnikom u liječenju dišnih infekcija.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna djelatnost, HE/E ZJZ, HZJZ.

5.8.6. Edukacija osoba s kroničnim bronhitisom i KOPB za samozaštitu – prestanak pušenja, izbjegavanje zadimljenih prostora, izbjegavanje alergena, pravilno iskašljavanje, vježbe disanja, pravodobno javljanje liječniku pri sumnji na exacerbaciju upale.
Izvršitelji: izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.8.7. Dijagnostika
Dijagnostika uključuje etiološku, mikrobiološku, alergološku i drugu obradu.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost u suradnji s ZJZ i HZJZ.

5.8.8. Liječenje akutnih ataka i exacerbacija, uključujući desenzibilizaciju te rehabilitacija i kronično liječenje uznapredovalih stanja KOPB.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.8.9. Praćenje i analiza učinka mjera

5.8.9.1. Registiranje i izvješćivanje
Izvršitelji:
izabrani timovi primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost.

5.8.9.2. Praćenje i analiza kretanja morbiditeta i mortaliteta
Izvršitelji:
E (socijalna medicina) ZJZ, HZJZ.

5.8.9.3. Praćenje primjene preventivnih mjera
Izvršitelji:
E (socijalna medicina, zdravstvena ekologija) ZJZ, HZJZ.

5.9. AKUTNE ZARAZNE BOLESTI

MJERE

5.9.1. Rano otkrivanje izvora zaraze, putova njena širenja i žarišta zaraznih bolesti
Epidemiološki izvid, ispitivanje i anketa pri pojavi propisima određenih zaraznih bolesti te posebno epidemija; liječnički pregled osoba i uzimanje uzoraka (stolice, krvi, mokraće, hrane, vode i dr.) prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ, E u HZJZ u suradnji s javnozdravstvenim laboratorijima zavoda i drugim zdravstvenim djelatnostima.

5.9.2. Obvezno prijavljivanje zaraznih bolesti
Sudjelovanje u informacijskom sustavu obveznog prijavljivanja zaraznih bolesti i epidemija u Republici Hrvatskoj sukladno važećim propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te vođenje propisane evidencije o tim bolestima.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, timovi primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost u suradnji s medijima i nadležnim službama za dojavu o epidemijama.

5.9.3. Laboratorijska identifikacija uzročnika zaraznih bolesti
Mikrobiološka identifikacija uzročnika zaraznih bolesti nužna je za uspješno liječenje kao i poduzimanje odgovarajućih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti. Obavlja se u zdravstvenim ustanovama primjenom mikrobioloških i drugih tehnika na uzorcima oboljelih i drugim uzorcima prikupljenim prema epidemiološkim indikacijama, uz obveznu konfirmaciju nalaza u nadležnom referentnom laboratoriju za određene bolesti.
Izvršitelj: bakteriološka, parazitološka, virološka, biokoemijska laboratorijska djelatnost u zdravstvenim ustanovama i HZJZ, E u ZJZ i HZJZ u suradnji s mikrobiološkim laboratorijima nezdravstvenih ustanova.

5.9.4. Liječenje, bolničko liječenje, izolacija i karantena
Bolničko liječenje i po potrebi karantena kod propisima određenih bolesti (kuga, kolera, virusne hemoragijske groznice, legionarska bolesti, dječja paraliza, difterija, pjegaac, povratna groznica, trbušni tifus, paratifus, bruceloza, malarija, bjesnoća tetanus, crni prišt, meningokokna bolest, AIDS, SARS, aktivna tuberkuloza) te liječenje i po potrebi izolacija ili zdravstveni nadzor kod drugih propisima dređenih bolesti koje iziskuju bolničko liječenje, uz nužan trajan nadzor nad provedbom ovih mjera.
Izvršitelji: bolnička zdravstvene djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena djelatnost, E u ZJZ i HZJZ u suradnji sa sanitarnom inspekcijom.

5.9.5. Obvezno cijepljenje osoba prema Programu cijepljenja
Obvezno cijepljenje protiv tuberkuloze, Hib bolesti, difterije tetanusa pertusisa, ospica, zaušnjaka, rubeole, poliomyelitisa i hepatitisa B, prema godišnjem provedbenom programu, kontinuirano u individualnom radu s pacijentima, s mogućnošću kampanjskog cijepljenja u školama.
Izvršitelji: rodilišta, izabrani timovi primarne zdravstvene zaštite, HE/E u ZJZ i E (zarazne bolesti) u HZJZ prema epidemiološkim indikacijama.

5.9.6. Ostala cijepljenja (obvezna i fakultativna)
Izvođenje, i ovisno o tipu cijepljenja, planiranje utroška cjepiva i izvještavanje o obavljenom i to za obvezne imunizacije: bjesnoća, žuta groznica, tetanus, hepatitis B kod ugroženih kategorija pučanstva, trbušni tifus, te drugih pojedinačnih ili skupnih cjepljenja prema stručnim indikacijama, u skladu s važećim propisima (gripa, krpeljni meningoencephalitisa, pneumokokno cjepivo, hemofilus influenzae, meningokokno cjepivo i dr.).
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, ostale djelatnosti u svom djelokrugu.

5.9.7. Kemoprofilaksa i seroprofilaksa
Primjenom određenih sredstava kod propisima određenih zaraznih bolesti (kolera, tuberkuloza, malarija, streptokokna, meningokokna bolest, hemophilus influenzae, tetanus, bjesnoća i zarazna žutica tipa A i B) te drugih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, ostale djelatnosti u okviru svoga djelokruga u suradnji sa sanitarnom inspekcijom.

5.9.8. Zdravstveni nadzor nad kliconošama
Evidencija i mikrobiološko-epidemiološki nadzor nad osobama koje su preboljele trbušni tifus, paratifus, bacilarnu disenteriju ili zarazno trovanje hranom, pregledom stolice i urina, a nositeljima HBsAg, HCV i HIV protutijela pregledom uzoraka krvi u skladu sa važećim propisima.
Izvršitelji: HE u ZJZ i HZJZ u suradnji sa sanitarnom inspekcijom.

5.9.9. Zdravstveni nadzor nad određenim kategorijama zaposlenih osoba
Zdravstveni pregled na kliconoštvo zakonom određenih crijevnih i respiratornih mikroorganizama (salmonella, shigella, Escherichia coli, Staphylococcus), i tuberkuloze u određenim rokovima, kao i kod određenih kategorija osoba u skladu s važećim propisima te vođenje evidencije i kartoteke.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ u suradnji s mikrobiološkim laboratorijima ZJZ i HZJZ.

5.9.10. Zdravstveni nadzor nad osobama u međunarodnom prometu
Zdravstveni i mikrobiološki pregled (stolice, krvi) državljana Republike Hrvatske i stranaca koji dolaze u Republiku Hrvatsku na školovanje, a koji su boravili u područjima (državama) gdje vlada kolera, malarija, kuga, virusne (tropske) hemoragijske groznice i žuta groznica sukladno važećim propisima.
Izvršitelji: E u ZJZ i HZJZ, laboratoriji ZJZ i HZJZ u suradnji s graničnom sanitarnom inspekcijom.

5.9.11. Zdravstveni nadzor tražitelja azila, azilanata i stranaca
Prema važećim propisima.
Izvršitelji: E u ZJZ i HZJZ, laboratoriji ZJZ i HZJZ u suradnji s graničnom sanitarnom inspekcijom.

5.9.12. Izrada Programa obveznih cijepljenja za Hrvatsku
Izvršitelji:
E u HZJZ, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

5.9.13. Usmjeravanje i evaluacija provedbe Programa obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj
Izvršitelji:
E u HZJZ.

5.9.14. Praćenje prijava nuspojava cijepljenja
Izvršitelji:
E u HZJZ.

5.9.15. Nadzor nad distribucijom cjepiva za obvezni Program cijepljenja u Republici Hrvatskoj
Izvršitelji:
E u HZJZ.

5.9.16. Planiranje (godišnje) cijepljenja za HE područje i županiju
Izvršitelji:
HE i E u ZJZ.

5.9.17. Nadzor nad provođenjem, stručna pomoć i koordinacija cjepitelja na svom terenu, evaluacija uspjeha cijepljenja za svoje područje, izvješćivanje za svoje područje prema E službi ZJZ, odnosno HZJZ, po potrebi i provedba pojedinih imunizacija
Izvršitelji:
HE i E u ZJZ.

5.9.18. Distribucija i nadzor nad utroškom cjepiva za provedbu obveznih cijepljenja za svoje područje
Izvršitelji:
HE i E u ZJZ i HZJZ.

5.9.19. Nadzor nad zaraznim bolestima
Vođenje kontinuirane evidencije i praćenje kretanja propisima određenih zaraznih bolesti i epidemija te izrada tjednih, mjesečnih, godišnjih ili drugih potrebnih izvješća s evaluacijom.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ.

5.9.20. Suzbijanje epidemija
Planiranje i organizirana primjena potrebnih mjera prekidanja cirkulacije uzročnika pojedine bolesti među pučanstvom, na terenu, kroz određeno vrijeme, uz uključivanje svih za suzbijanje važnih sudionika u provedbu mjera.
Izvršitelji: E i HE u ZJZ, odnosno HE ispostavama ZJZ, E (zarazne bolesti) u HZJZ u suradnji s drugim djelatnostima ZJZ i HZJZ i nadležnim inspekcijama.

5.9.21. Intervencije i suzbijanje epidemija izazvanih bioterorizmom, kao i posebno opasnih epidemija
Izvršitelji:
E (zarazne bolesti) u HZJZ i HE u ZJZ u suradnji s drugim djelatnostima ZJZ i HZJZ, nadležnim inspekcijama i drugim javnim službama.

5.9.22. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija
Provođenje propisima određenih prevencijskih i protuepidemijskih mjera na svim, a osobito na rizičnim odjelima bolnica i klinika (kirurške djelatnosti, hemodijaliza, intenzivna njega, rodilišta, odjeli za nedonoščad i dojenčad, odjeli za opekline, hematološka djelatnosti, transplantacija, odjeli za zarazne bolseti i dr.) u okviru nadležnosti HE djelatnosti određenih propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ, E u HZJZ uz koordinaciju i u suradnji s bolničkim povjerenstvima za bolničke infekcije i sanitarnom inspekcijom.

5.9.23. Prevencija i suzbijanje AIDS-a
Prema Nacionalnom programu.

5.9.24. Prevencija i suzbijanje tuberkuloze
Prema Nacionalnom programu.

5.9.25. Održavanje stanja eradikacije poliomyelitisa (dječje paralize)
Aktivnosti potrebne za održavanje “polio-free” statusa Republike Hrvatske: sustavno cijepljenje, praćenje i obrada slučajeva akutne mlohave kljenuti (AFP), praćenje enterovirusa u otpadnim vodama i iz humanih uzoraka, u skladu sa zahtjevima Svjetske zdravstvene organizacije.
Izvršitelji: E u ZJZ I HZJZ u suradnji s mikrobiološkom (virološkom) djelatnošću HZJZ.

5.9.26. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)
a) Planiranje i stručni nadzor nad provođenjem DDD poslova
Izvršitelj: HE i E u ZJZ i E u HZJZ u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama.
b) Provođenje preventivne DDD u skladu sa propisanim uvjetima i rokovima te obvezne protuepidemijske DDD, kao i ostale mjere DDD prema epidemiološkim indikacijama.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, DDD djelatnost u ZJZ u suradnji s ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama.

5.9.27. Zdravstveno obavješćivanje, prosvjećivanje i odgoj
Obavijesti, upute i ostale mjere povremenog ili trajnog, individualnog ili grupnog zdravstvenog odgoja, obavješćivanja i upozoravanja javnosti u propisanim okolnostima (higijenski minimum, obavješćivanje i upozoravanje javnosti na izbjegavanje rizika epidemija i dr.) ili prema epidemiološkoj indikaciji.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ, E u HZJZ u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnostima te školama i medijima.

5.9.28. Izobrazba osoba koje rukuju namirnicama, hranom, vodom
Organizacija, stručna priprema, evidencija o polaznicima i provedba tečajeva »higijenskog minimuma« te provjera znanja, u skladu s propisima.
Izvršitelji: HE u ZJZ I HZJZ.

5.9.29. Nadzor nad vodoopskrbom i vodoopskrbnim objektima
Vođenje katastra vodoopskrbnih objekata. Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće (i rekreaciju) redovitim propisanim pretragama, odnosno uvidom u nalaze pretraga.
Izvršitelji: HE djelatnost, mikrobiološka djelatnost i biokemijsko laboratorijska djelatnost, službe za ekologiju u ZJZ i HZJZ.

5.9.30. Nadzor nad javnom i društvenom prehranom
Vođenje registra objekata za javnu (restorani, i drugi ugostiteljski objekti) i društvenu prehrana, praćenje proizvodnje, skladištenja, prijevoza, pripreme i distribucije namirnica/hrane, skrb za pravilno izvođenje svih dijelova procesa te obavljanje propisanih pretraga zdravstvene ispravnosti hrane i objekata.
Izvršitelji: HE i E djelatnost, služba zdravstvene ekologije, mikrobiološka djelatnost u ZJZ i HZJZ.

5.9.31. Nadzor nad objektima za proizvodnju i distribuciju hrane i namirnica
Vođenje registra objekata (tvornica, klaonica, tržnica, trgovina i dr.), nadzor nad higijenskim i drugim uvjetima, i skrb za njihovo održavanje i poboljšanje.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ, E u HZJZ, služba zdravstvene ekologije u HZJZ.

5.9.32. Nadzor nad primjenom mjera sustava HACCP u objektima i kod osoba u proizvodnji hrane, vode i namirnica za ljudsku uporabu
Izvršitelji:
HE u ZJZ, E u HZJZ.

5.9.33. Nadzor nad javnim objektima
Vođenje registra javnih objekata. Skrb za sanitarno-tehničke uvjete koji sprječavaju širenje zaraznih bolesti u zgradama, naseljima, športskim objektima, javnim prometnim sredstvima i dr.
Izvršitelji: HE i E te služba zdravstvene ekologije u ZJZ, E i služba zdravstvene ekologije u HZJZ.

5.9.34. Nadzor nad higijenom okoliša
a) Vođenje katastra deponija za smeće, skrb za sanitarno-tehničke uvjete za pravilno deponiranje otpadnih tvari i njihovo nadziranje,
b) Trajno izviđanje okoliša, površinskih kopnenih voda i mora, radi uočavanja rizičnih pojedinosti i skrb za njihovo otklanjanje, po potrebi uzimanje i analiza relevantnih uzoraka.
Izvršitelji: HE i E te djelatnost zdravstvene ekologije u ZJZ i HZJZ.

5.10. ZAŠTITA PUČANSTVA OD TUBERKULOZE
Mjere se provode sukladno Naputku za sprječavanje i suzbijanje tuberkuloze u Republici Hrvatskoj.

5.10.1. Praćenje i analiza pobola od tuberkuloze
Na temelju obveznog prijavljivanja u registru zaraznih bolesti i registru oboljelih od tuberkuloze.
Izvršitelji: izabrani timovi primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, HE i E u ZJZ i HZJZ.

5.10.2. Obvezno cijepljenje
Prema programu obveznih cijepljenja.
Izvršitelji: izabrani timovi primarne zdravstvene zaštite, HE i E u ZJZ i HZJZ.

5.10.3. Rano otkrivanje izvora i putova širenja
Epidemiološki istraživanje.
Izvršitelj: HE i E u ZJZ i HZJZ te ostali izvršitelji prema Naputku.

5.10.4. Protuepidemijske intervencije uključujući i kemoprofilaksu
Na temelju epidemiološkog izvida i pulmološke obrade.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ u suradnji s pulmološkom i mikrobiološkom djelatnošću te timom primarne zdravstvene zaštite.

5.10.5. Dijagnostika i liječenje oboljelih
Prema mikrobiološkim i kliničkim standardima.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna i mikrobiološka djelatnost i ostali izvršitelji prema Naputku.

5.10.6. Evaluacija ishoda liječenja
Epidemiološkom obradom podataka o liječenim osobama.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ u suradnji s mikrobiološkom i specijalističko-konzilijarnom djelatnošću te timom primarne zdravstvene zaštite.

5.10.7. Praćenje i sprječavanja razvoja rezistencije uzročnika tuberkuloze na lijekove
Postiže se redovitom mikrobiološkom obradom u dijagnostici, nadzorom nad ispravnim liječenjem, nadzorom nad uporabom antutberkulotika u drugim liječenjima i dr.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, mikrobiološka djelatnost i specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.10.8. Pojačana skrb za posebno ugrožene skupine stanovništva
Rano otkrivanje oboljelih usmjerenim prikladnim epidemiološkim skrining tehnikama među skupinama s povećanim rizikom, prema Naputku.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, školska medicina i specijalističko-konzilijarna djelatnost prema Naputku.

5.10.9. Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje
Primjenom tehnika i prema pravilima zdravstvenog odgoja, pojedinačno, grupno ili općenito.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ, školska medicina te ostali prema Naputku.

5.11. MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD AIDS-a
Mjere se provode prema Nacionalnom programu za prevenciju AIDS-a.
Izvršitelji: HE i E djelatnost u ZJZ i HZJZ, mikrobiološka djelatnost, infektološka djelatnost, djelatnost transfuzijske medicine, službe za zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja i drugi izvršitelji i sudionici prema Nacionalnom programu.

5.11.1. Prijavljivanje, praćenje i epidemiološka analiza pobola od AIDS-a i prokuženosti virusom HIV u populaciji
Izvršitelji:
tim primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, HE i E u ZJZ i HZJZ u suradnji s laboratorijskom i transfuzijskom djelatnošću.

5.11.2. Rano otkrivanje izvora i putova širenja
Izvršitelji:
HE i E u ZJZ i HZJZ, izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.11.3. Sprječavanje širenja infekcije putem krvi i krvnih derivata te tkivima, organima i spermom
Striktnom provedbom propisanih sigurnosnih postupaka u pojedinim zdravstvenim djelatnostima i primjenom propisa o prometu i uvozu biološkog materijala.
Izvršitelji: prema Nacionalnom programu u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te sanitarnom inspekcijom.

5.11.4. Sprječavanje bolničkih infekcija virusom HIV
Prema epidemiološkoim standardima i u skladu s važećim propisima.
Izvršitelji: bolnička djelatnost, bolnička povjerenstva za bolničke infekcije, HE i E u ZJZ i HZJZ u suradnji s nadležnom sanitarnom inspekcijom.

5.11.5. Sprječavanje parenteralnog prijenosa u zajednici, mjerama za prevenciju i smanjivanje uporabe opojnih droga
Obavlja se sukladno Nacionalnom programu.
Izvršitelji: prema Nacionalnom programu.

5.11.6. Sprječavanje unosa infekcije u zemlju
Uputama o čuvanju zdravlja osobama koji odlaze na područja s visokom učestalošću HIV/AIDS-a.
Izvršitelj: HE i E u ZJZ i HZJZ – cjepne stanice u suradnji s medijima, turističkim agencijama i drugima prema Nacionalnom programu.

5.11.7. Informiranje i dopuna znanje zdravstvenih djelatnika
Obavlja se trajnim stručnim usavršavanjem.
Izvršitelji: E i HE u ZJZ i HZJZ i ostali izvršitelji prema Nacionalnom programu.

5.11.8. Informiranje i zdravstveni odgoj stanovništva
O osobinama bolesti, načinima prijenosa i načinima izbjegavanja, osobito u pogledu spolnog prijenosa i prijenosa uživanjem opojnih droga intravenskim putem te o stavovima prema oboljelima.
Izvršitelji: HE i E u ZJZ i HZJZ i ostali izvršitelji prema Nacionalnom programu u suradnji s medijima i obrazovnim ustanovama.

5.11.9. Dijagnostika infekcije i oboljenja te liječenje bolesnih i odlaganja nastupa bolesti kod inficiranih
Prema infektološkim standardima.
Izvršitelji: specijalističko-konzilijarna djelatnost i mikrobiološka (virološka) djelatnost prema Nacionalnom programu.

5.11.10. Analiza imunobioloških preparata humanog porijekla i suvremenog liječenja oboljelih
Izvršitelji:
prema Nacionalnom programu.

5.11.11. Posebni projekti
A) Poboljšanje dostupnosti savjetovanja i testiranja za stanovništvo i za posebno ugrožene skupine
Koordinirano djelovanje – savjetovališta u županijama i Gradu Zagrebu (VCT/CTS)
Izvršitelji: E u HZJZ i ZJZ u suradnji s laboratorijskom djelatnošću i udrugama građana.
B) Usmjereno praćenje kretanja HIV infekcije u populaciji
Izvršitelji: E u HZJZ i ZJZ u suradnji s laboratorijskom djelatnošću i udrugama građana.

5.12. SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI I UROGENITALNE INFEKCIJE

5.12.1. Unaprjeđenje ranog otkrivanje spolno prenosivih bolesti i urogenitalnih infekcija radi njihovog ispravnog i potpunog liječenja te otkrivanja i liječenja eventualnih organskih uzroka nastanka opetovanih uroinfekcija.
Mjera se provodi pretragama mokraće odnosno drugih uzoraka (bris uretre, cerviksa i sl.), i to prema posebnom programu probira u rizičnim populacijama ili prema posebnom nacionalnom programu mjera ili prema medicinskoj indikaciji.
U slučaju nalaza koji upućuje na spolno prenosivu bolest ili urogenitalnu infekciju, provodi se daljnji dijagnostički i terapijski postupak prema stručno usuglašenim smjernicama.
Ako se radi o bolesti/infekciji za koju se može pretpostaviti da je nastala spolnim putem (STD) u obradu se uključuje i spolni partner, a kod propisanih bolesti potrebno je izvršiti i prijavu nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi.
Izvršitelji: timovi primarne zdravstvene zaštite, školske medicine, specijalističko-konzilijarna i po potrebi bolnička djelatnost, javno-zdravstvena djelatnost.

5.12.2. Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje s ciljem suzbijanja čimbenika koji pogoduju nastanku spolno prenosivih bolesti i urogenitalnih infekcija
Mjera se provodi informiranjem o važnosti pravilnog održavanja higijene, odnosno higijene mokrenja naročito u ranoj dječjoj dobi, a zatim o spolnoj higijeni, rizičnim čimbenicima, mogućnostima dijagnostike i liječenja te odgovornom spolnom ponašanju i pravilnom izboru kontracepcijskih sredstava. Informacije treba usmjeriti na roditelje ženske djece, djecu i adolescente te žene u fertilnoj dobi, osobito one s učestalim uroinfekcijama. U provođenju koristiti individualne savjete, predavanja u školama, popularne tiskane obavijesti, video materijale i dr. te interaktivne metode učenja i poučavanja.
Izvršitelji: timovi primarne zdravstvene zaštite, školske medicine, HZJZ i ZJZ u suradnji sa školama.

5.12.2.1. Izrada i stručne preporuke za izradu tiskanih, audiovizualnih ili drugih edukativnih materijala
Izvršitelji:
HZJZ i ZJZ u suradnji sa stručnjacima iz pojedinih područja.

5.12.3. Praćenje, registracija i evaluacija
Praćenje aktivnosti i rada prema usuglašenom načinu registracije, programu rada i stručnim profilima. Evaluacija programa mjera i aktivnosti, osobito preventivnih i zdravstveno-edukacijskih. Dostava podataka u skladu s propisima u ZJZ, HZJZ i Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.
Izvršitelji: ZJZ i HZJZ, u suradnji s primarnom, specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću.

5.13. OZLJEDE

5.13.1. Epidemiološka analiza uzroka i prirode ozljeda
Izvršitelji:
HZJZ, ZJZ, u suradnji s ostalim zdravstvenim djelatnostima.

5.13.2. Edukacija usmjerena prevenciji ozljeda o uzrocima i prirodi ozljeda, posebice populacije pod povećanim rizikom:
– djece predškolske i školske dobi, mlađih odraslih te stanovništva starije životne dobi kao sudionika u prometu,
– mlađih odraslih osoba u vezi prevencije ozljeda na radu i sportskih ozljeda,
– djece predškolskog uzrasta i osoba starije životne dobi glede ozljeda u kući,
– cijelog stanovništva, a posebice djece predškolske i školske dobi koja žive na područjima koja su bila zahvaćena ratom glede ozljeda od nagaznih mina i ostalih eksplozivnih naprava.
Provodi se:
– informiranjem, savjetovanjem i edukacijom stanovništva, a posebno rizičnih skupina radi boljeg poznavanja okolnosti vezanih uz pojavu ozljeda i načina sprječavanja,
– motiviranjem populacije za mijenjanje rizičnih ponašanja (alkoholizam i druge ovisnosti), mijenjanje stava prema opasnostima,
– provođenje edukacije o prvoj pomoći.
Individualno: savjetovanje, pisani edukacijski materijali.
Grupno:
– u zaštiti školske djece: stručni rad s profesorima, nastavnicima, učiteljima, roditeljima, predavanja i radionice za učenike, raspodjela edukacijskih materijala,
– u zaštiti radnika.
Izvršitelji: HZJZ, ZJZ, izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, hitna medicinska pomoć u suradnji s odgojno obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem, Ministarstvom unutarnjih poslova, sportskim organizacijama i medijima.

5.13.2.1. Izrada stručnog sadržaja za tiskane edukacijske materijale i audiovizualna pomagala te izbor sredstva javnog priopćavanja
Izvršitelji:
HZJZ, ZJZ, u suradnji s hitnom medicinskom pomoći i specijalističko-konzilijarnom traumatološkom djelatnosti.

5.13.3. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji, sukladno suvremenim medicinskim saznanjima, a s naglaskom na:
1. trijažu,
2. primjenu promptne reanimacije – koja po potrebi može početi na mjestu ozlijeđivanja,
3. stručno vođenje prihvata bolesnika i terapije,
4. primjenu najsuvremenijih metoda liječenja i operativnih zahvata,
5. postoperativnu njegu bolesnika od intenzivne njege i reanimacije do pravovremene rehabilitacije,
6. suvremeni prijevoz ozlijeđenih (uključujući osiguranje odgovarajućeg zračnog prijevoza).
Izvršitelji: izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, hitna medicinska pomoć u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane.

5.13.4. Sudjelovanje u preventivnim programima

5.13.4.1. Sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa o sigurnosti cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova

5.13.4.2 Sudjelovanje u izradi i provođenju posebnih preventivnih programa na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini kroz npr. »sigurne zajednice«

Izvršitelji: primarna, specijalističko-konzilijarna zdravstvena djelatnost.

5.13.5. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija

5.13.5.1 Analiza pobola, invalidnosti i mortaliteta od ozljeda
Izvršitelji:
izabrani tim primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarna i bolnička djelatnost, hitna medicinska pomoć i HE u ZJZ i HZJZ.

5.14. SLABOVIDNOST I GLAUKOM

5.14.1. Credeizacija odnosno suzbijanje infekcija oka novorođenčeta
Izvršitelji:
bolnička djelatnost te izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

5.14.2. Zdravstveni odgoj s ciljem informiranja o čimbenicima rizika za nastanak slabovidnosti i njihovom suzbijanju
Zdravstveni odgoj se provodi zbog važnosti ranog otkrivanja refrakcijskih anomalija i drugih oblika slabovidnosti kod male djece te kao savjetovanje u vezi zaštite oka pri čitanju, na radu, pravilnom izboru zanimanja.
Grupno: Predavanja za odgajatelje, odnosno učitelje ili ogledna predavanja za roditelje te predavanja za radnike koji trebaju provoditi zaštitu očiju kao jednu od mjera zaštite na radu uz korištenje odgovarajućih audio vizualnih sredstava.
Individualno: Savjeti posebno ugroženima (dijabetičari, osobe koje imaju oboljele od glaukoma u obitelji, radnici itd.).
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite predškolske djece, tim školske medicine, izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada u suradnji sa specijalističko-konzilijarnom djelatnošću, odgajateljima u predškolskim ustanovama, školama, poslodavcima i roditeljima.

5.14.3. Dijagnostika, liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji
Provodi se sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i doktrinarnim stavovima struke, kao i kliničkim smjernicama.
Izvršitelji: tim zdravstvene zaštite predškolske djece, tim školske medicine, izabrani tim opće/obiteljske medicine, tim medicine rada te specijalističko-konzilijarna djelatnost.

5.14.4. Evidentiranje, registriranje, izvješćivanje i evaluacija
Prema važećim propisima uključujući preventivne mjere i postupke.
Izvršitelji: Provoditelji mjera i postupaka, ZJZ i HZJZ.

5.15. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI KOD STARIJIH OSOBA

5.15.1. Promicanje zdravlja osoba starijih od 65 godina
Promicanje zdravlja kod starijih ljudi usvajanjem i potpomaganjem zdravijih načina življenja: poticanjem pozitivnog zdravstvenog ponašanja i usvajanjem po zdravlje korisnih navika, primjerene tjelesne i psihičke aktivnosti, promicanjem korisnosti mediteranske hrane za starije ljude primjenom osam prehrambenih pravila za starije, sprječavanjem debljine, radnom terapijom za starije ljude, primjerenim vježbama disanja, osobne higijene i higijene okoliša življenja, prevencije nesreća i ozljeda u prometu i kući.
Izvršitelj: timovi izabranih doktora opće/obiteljske medicine u suradnji s nadležnim službama ZJZ uz koordinaciju i HZJZ i Referentnog centra za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo u suradnji s medijima, školama, poslodavcima, Hrvatskim Crvenim križem, ustanovama socijalne skrbi, vjerskim, humanitarnim organizacijama i drugim nevladinim udrugama.

5.15.2. Prevencija bolesti osoba starijih od 65 godina
Obavljanje i evidentiranje ciljanih sistematskih pregleda pri dolasku u skrb kod izabranog doktora opće/obiteljske medicine i u ustanove u kojima se pruža primarna zdravstvena zaštita starijih osiguranika.
Sadržaj preventivnih zdravstvenih mjera uključuje:
– ocjena funkcionalne sposobnosti
– ocjena stanja uhranjenosti (primjenom antropoloških mjera uz evidenciju debljine kao bolesti E66 – MKB X. rev.),
– ocjena negativnog zdravstvenog ponašanja (osobna nehigijena i nehigijena okoliša, fizička neaktivnost, psihička neaktivnost, alkoholizam, pušenje, nepridržavanje uputa liječnika te drugih rizičnih čimbenika bolesnog starenja
– rana detekcija psihičkih poremećaja (Alzheimerova bolest G30),
– rana detekcija neuroloških poremećaja
– rana detekcija poremećaja osjetila vida
– rana detekcija poremećaja sluha
– sistematski pregled usta, zubi i parodoncija
– rana detekcija šećerne bolesti,
– rana detekcija hipertenzivne bolesti srca,
– rana detekcija patoloških promjena probavnog sustava (digitorektalni pregled, test okultnog krvarenja)
– određivanje lipidnog profila, rana detekcija hiperlipidemije i anemije te procjene vitaminsko-mineralnog statusa,
– rana detekcija bolesti mišićno-koštanog sustava (prevencija osteoporoze uz evidenciju M80 i M81),
– rana detekcija malignoma reproduktivnih organa u žena,
– rana detekcija i evidencija zdravstvenog poremećaja nastalog zbog menopauze (N95) u starijih žena i drugih ginekoloških bolesti te andropauze u starijih muškaraca,
– rana detekcija i evidencija patoloških promjena mokraćnog sustava (npr. benigne i maligne promjene prostate, inkontinencija (R52) i ostale smetnje mokrenja),
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine u suradnji ZJZ, HZJZ i Referentnog centra za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.3. Savjetovanje starijih osoba o mjerama primarne prevencije bolesti, kroz poticanje i promociju pozitivnog zdravstvenog ponašanja, o primjerenom korištenju zdravstvene zaštite, o pravima starijih osiguranika iz zdravstvenog osiguranja, o usvajanju po zdravlje korisnih i mijenjanju po zdravlje štetnih navika, o primjerenoj tjelesnoj i psihičkoj aktivnosti, pravilnoj prehrani za starije ljude, o sprječavanju debljine, radnoj terapiji za starije ljude, primjerenim vježbama disanja, pravilnom iskašljavanju, zdravstvenim posljedicama i važnosti prestanka pušenja i pijenja alkoholnih pića, pravodobnom javljanju doktoru kod sumnje na postojanje egzarcebacije vodeće bolesti kao i pojavi ranih simptoma zdravstvenog poremećaja, osobnoj higijeni i higijeni okoliša življenja, sprječavanju infekcija, pravilnoj primjeni preventivne farmakoterapije po uputama doktora obiteljske medicine, o prevenciji nesreća i ozljeda u prometu i kući, o specifičnim mjerama prve pomoći za starije ljude.
Izvršitelj: izabrani tim opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost u suradnji sa ZJZ, HZJZ i Referentnog centra za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.4. Savjetovanje obitelji i drugih koji skrbe o starijoj osobi o preventivnim mjerama, pravima korištenja zdravstvene zaštite, mogućnostima samopomoći i uzajamne pomoći.
Izvršitelj: izabrani tim opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost u suradnji sa ZJZ, HZJZ i Referentnog centra za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.5. Zdravstveno prosvjećivanje kroz rad u malim i velikim skupinama osiguranika starije dobi i članovima njihovih obitelji (priprema za starost i mirovinu, očuvanje psihičkog zdravlja i funkcionalne sposobnosti te promocija zdravog aktivnog produktivnog starenja, utvrđivanje rizičnih čimbenika bolesnog starenja, problemi udovištva).
Izvršitelj: izabrani tim opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost u suradnji sa ZJZ, HZJZ i Referentnog centra za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.6. Registracija, izvješćivanje, analiza, i evaluacija javnozdravstvenih pokazatelja o zdravstvenim potrebama starijih ljudi u cilju kontinuiranog zdravstvenog planiranja preventivnih zdravstvenih mjera za starije ljude sa svrhom unapređivanja zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti te zdravstvene zaštite starijih ljudi uz promociju aktivnog zdravog produktivnog starenja. Vođenje redovite baze podataka Registara o zdravstvenim potrebama gerijatrijskih bolesnika u institucijskoj i izvaninstitucijskoj zdravstvenoj skrbi te funkcionalno onesposobljenih starijih ljudi, sa Podregistrom za farmakoekonomiku gerijatrijskih osiguranika kao i baze seta gerontoloških pokazatelja evaluirane provedbe zdravstvenih mjera i postupaka za starije te Programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije ljude u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti.
Izvršitelj: ZJZ, Referentni centar za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo, HZJZ u suradnji sa ustanovama socijalne skrbi, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ministarstvom nadležnim za zdravstvo.

5.15.7. Utvrđivanje, evidencija i praćenje zdravstvenih potreba starijih ljudi
Ocjena zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba pojedinog starijeg čovjeka, s naglaskom na procjenu funkcionalne sposobnosti, praćenje potreba za zdravstvenim uslugama kućnog liječenja, njege i rehabilitacije te potrebama za smještaj u stacionar domova umirovljenika i drugih zdravstvenih ustanova prigodom pregleda i na kraju tekuće godine.
Izvršitelj: izabrani tim opće/obiteljske medicine, patronažna djelatnost u suradnji s ZJZ, HZJZ i Referentnim centrom za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.8. Koordinacija svih zdravstveno-gerontoloških službi i stalna edukacija zdravstvenih djelatnika koji se bave zdravstvenom zaštitom starijih ljudi (mjesečni stručni sastanci, gerontološke tribine, seminari, kratki tečajevi, treninzi i radionice) u cilju upoznavanja sa stručnim dostignućima i obvezama iz područja zdravstvene gerontologije i gerijatrije.
Izvršitelji: ZJZ, HZJZ i Referentni centar za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.9. Priprema i izrada stručnog zdravstvenog sadržaja za potrebe zdravstvenog odgoja starijih ljudi (pamtilice, brošure, priručnici, knjižice) i drugih stručno-zdravstvenih sadržaja za multimedijalne prezentacije prema zdravstvenim potrebama starijih ljudi.
Izvršitelj: ZJZ, HZJZ i Referentni centar za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo u suradnji s djelatnošću primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

5.15.10. Cijepljenje osoba starijih od 65 godina prema Programu obveznog cijepljenja i na temelju preporuka Referentnog centra za epidemiologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine, ZJZ u suradnji s HZJZ.

5.15.11. Prevencija infekcija i epidemija u ustanovama koje skrbe o starim osobama (gerijatrijskim bolnicama, psihogerijatrijskim odjelima, palijativno gerijatrijskoj skrbi, dnevnim bolnicama i u stacionarima domova za starije i nemoćne osobe i Gerontološkim centrima).
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine, ZJZ u suradnji s HZJZ.

5.15.12. Preventivne zdravstvene mjere sekundarne i tercijarne prevencije za starijeg osiguranika usmjerene očuvanju preostale funkcionalne sposobnosti i razvijanja novih sposobnosti bolesnika namijenjene teško pokretnim i polupokretnim bolesnicima, mjere preventivne farmakoterapije te mjere reaktivacije i reintegracije starijeg bolesnika.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita u suradnji s ZJZ, HZJZ i Referentnim centrom za gerontologiju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

5.15.2. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE, REHABILITACIJA I NJEGA STARIJIH OSIGURANIKA

5.15.2.1. Dijagnostika, liječenje, rehabilitacija i njega osiguranika starijih od 65 u: ordinaciji, stanu, stacionaru ili u dijelu za stanovanje doma za starije i nemoćne osobe, gerijatrijskoj bolnici, dnevnoj bolnici, psihogerijatrijskim odjelima, Gerontološkom centru, palijativno-gerijatrijskoj skrbi, domu za psihički bolesne odrasle osobe, centrima za pomoć, njegu, rehabilitaciju i radnu terapiju starijih te drugim zdravstvenim ustanovama, utvrđivanjem zdravstvenog stanja individualnog gerijatrijskog osiguranika uz obveznu procjenu njegove funkcionalne sposobnosti te evidenciju po definiranim obilježjima pokretnosti i samostalnosti.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine, specijalističko-konzilijarna te bolnička djelatnost.

5.15.2.2. Kućne posjete gerijatrijskim osiguranicima na poziv medicinske sestre, starijeg osiguranika, obitelji osiguranika, ili članova zajednice u kojoj prebiva stariji bolesni osiguranik zbog liječenja akutnih bolesti, pogoršanja vodeće – glavne bolesti, egzacerbacije kronične bolesti gerijatrijskog bolesnika.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine.

5.15.2.3. Provedba kućnog liječenja gerijatrijskih bolesnika, njege i rehabilitacije prema medicinskim indikacijama za kućno liječenje (u stanu, stacionaru ili u dijelu za stanovanje doma za njegu i rehabilitaciju starijih i drugih ustanova socijalne skrbi, uključujući palijativno-gerijatrijsku skrb).
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine u suradnji s specijalističko-konzilijarnom djelatnošću.

5.15.2.4. Utvrđivanje uvjeta, okolnosti radnih i psiholoških karakteristika okoliša u kojima gerijatrijski bolesnik živi, posebice zbog provedbe kućnog liječenja, njege, rehabilitacije i radne terapije za starije prema medicinskim indikacijama.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine.

5.15.2.5. Određivanje zdravstvene potrebe za specijalističko-konzilijarnom zaštitom starijih ljudi te koordinacija rada sa specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošću, uključujući dnevnu bolnicu.
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine.

5.15.2.6. Pružanje medicinske pomoći u rješavanju hitnih stanja bolesnih starijih ljudi u djelatnosti opće/obiteljske medicine na mjestu događaja i u ordinaciji do preuzimanja gerijatrijskog bolesnika od strane odgovarajućih djelatnosti zdravstva (HMP).
Izvršitelj: tim izabranog doktora opće/obiteljske medicine u suradnji s djelatnošću hitne medicinske pomoći.

5.16. PLANIRANJE OBITELJI

5.16.1. Zdravstveno-odgojni i obrazovni programi
Upoznavanje pučanstva, a osobito mladeži i pučanstva u reproduktivnoj dobi sa zdravstvenim načelima planiranja obitelji.
Izvršitelji: liječnici u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj djelatnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, HZJZ, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, školama i medijima.

5.16.2. Izrada, tiskanje i distribucija pisanih materijala
Distribucija zdravstveno-odgojnih materijala u školama, kod poslodavaca te u zdravstvenim ustanovama s ciljem upoznavanja pučanstva sa svim načelima planiranja obitelji i željenog roditeljstva.
Izvršitelji: HZJZ, ZJZ, liječnici u primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, školama i stručnim udrugama.

5.16.3. Sudjelovanje u izobrazbi prosvjetnih, socijalnih i zdravstvenih radnika u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi
Izvršitelji: stručnjaci iz područja planiranja obitelji.

5.16.4. Sudjelovanje u izradi i osuvremenjivanju obveznih školskih programa na području planiranja obitelji te obrada podataka
Izvršitelji: HZJZ, ZJZ, stručnjaci iz područja planiranja obitelji u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te drugim stručnjacima prosvjetnih službi.

5.16.5. Osiguranje dostupnosti savjetovališnog rada
Izvršitelji:
timovi opće/obiteljske medicine, timovi zdravstvene zaštite žena, timovi školske medicine, specijalističko-konzilijarna djelatnost.
Uloga i zadaća savjetovališnog rada u ginekološkim ordinacijama:
a) Omogućavanje izbora kontracepcijskih sredstava, uzimanje potrebnih anamnestičkih podataka, obavljanje općeg, ginekološkog pregleda i pregleda dojki, uzimanje (ili upisivanje postojećeg nalaza) brisa po Papanicolau i obavljanje laboratorijske obrade prema medicinskim indikacijama,
b) praćenje žena koje koriste oralne kontraceptive tri mjeseca poslije početne primjene, a zatim svakih šest mjeseci uz kontrolu krvnog tlaka, tjelesne težine po potrebi uz odgovarajuće pretrage,
c) uzimanje mjere, davanje uputa i obavljanje kontrolnog pregleda za primjenu vaginalne dijafragme,
d) uvođenje intrauterinog uloška uz preduvjete prethodne edukacije, obavljanje kontrolnog pregleda l, 3 i 6 mjeseci poslije uvođenja, te zatim jednom godišnje. Prije uvođenja intrauterinog uloška obavezno je uzeti bris ili evidentirati nalaz brisa po Papanicoalauu,
e) davanje uputa o primjeni kemijskih i mehaničkih sredstava zaštite te prirodnih metoda planiranja obitelji (kalendarska, termoregulaciona te Billingsova metoda),
f) primjena postkoitalne kontracepcije po mogućnosti estrogensko – gestagenskom – kombinacijom kao najjednostavnijom od postojećih metoda,
g) rano otkrivanje poremećaja fertiliteta te steriliteta žena i muškaraca.

5.16.6. Registriranje, evidentiranje, izvješćivanje i evaluacija
Izvršitelji:
timovi primarne zdravstvene zaštite, ZJZ u suradnji s HZJZ.
Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje sudjeluje u sufinanciranju pojedinih navedenih mjera za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno osiguranim financijskim sredstvima te raspoloživim zdravstvenim kapacitetima.

6. OSTALE MJERE

6.1. PREGLEDI UMRLIH

6.1.1. Pregledi umrlih
provode se sukladno važećim propisima o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti.
Izvršitelji: doktori medicine te drugi zdravstveni djelatnici – mrtvozornici.

III. SUBJEKTI I NAČIN PROVOĐENJA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Mjere zdravstvene zaštite utvrđene ovim Planom i programom mjera zdravstvene zaštite provode ugovorni subjekti Zavoda.
Plan i program mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite važi dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.
2. Ovaj Plan i program mjera zdravstvene zaštite stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 501-01/06-01/36
Urbroj: 534-07-06-1
Zagreb, 13. studenoga 2006.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.