Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-3003/2006 od 18. listopada 2006.

NN 127/2006 (22.11.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-II-3003/2006 od 18. listopada 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2798

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 18. listopada 2006. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke IV. Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole (»Narodne novine« broj 102/06.), te se ukida dio koji glasi:« stupa na snagu s danom donošenja i«.
II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju ovlaštenja sadržanog u člancima 24. i 30. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 14/02. i 76/05.), ministar znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske je 28. kolovoza 2006. godine donio Odluku o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole (u daljnjem tekstu: osporena Odluka). Osporena Odluka objavljena je u »Narodnim novinama« broj 102 od 15. rujna 2006. godine.
2. Petar Marija Radelj iz Zagreba podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti osporene Odluke s Ustavom i zakonom.
U prijedlogu ističe formalnu neustavnost osporene Odluke, jer je stupila na snagu prije objave, pa uslijed toga ima povratno djelovanje, što nije u suglasnosti s člankom 89. Ustava Republike Hrvatske.
3. Predlagatelj predlaže Ustavnom sudu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Odluke te njezino ukidanje u cijelosti, odnosno (podredno) ukidanje točke IV. osporene Odluke.

Prijedlog je osnovan.

4. Utvrđujući osnovanost pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Odluke, Ustavni sud je pošao od mjerodavnih odredbi članka 89. stavaka 1. i 4. Ustava, koji glase:
Članak 89. stavci 1. i 4.
Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.
(...)
Zakoni i drugi propisi državnih tijela (...) ne mogu imati povratno djelovanje.

5. Točka IV. osporene Odluke glasi:
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Nadležni ministar donio je osporenu Odluku 28. kolovoza 2006. godine, a objavljena je u »Narodnim novinama« 15. rujna 2006. godine.
Sukladno navedenom, osporena Odluka stupila je na snagu prije njezine objave u »Narodnim novinama«, što nije u suglasnosti s člankom 89. stavkom 1. Ustava. Budući da je bila na snazi i u razdoblju prije njezine objave u »Narodnim novinama«, osporena Odluka ima povratno djelovanje, što nije u suglasnosti s člankom 89. stavkom 4. Ustava.
6. Nakon ukidanja u izreci navedenog dijela, točka IV. osporene Odluke glasi:
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.
7. Na temelju članka 54. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02., 49/02.-pročišćeni tekst) odlučeno je kao u točki I. izreke.
Točka II. izreke utemeljena je na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-II-3003/2006
Zagreb, 18. listopada 2006.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Petar Klarić, v. r.