Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 129/2006 (28.11.2006.), Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2852

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005 i 153/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005 i 153/2005) Tarifni broj 63. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje građevinske dozvole i rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole:

1. Za obiteljsku kuću i drugu zgradu građevinske
    (bruto) površine manje ili jednake 400 m2                  800,00

2. Za zgradu građevinske (bruto) površine
    veće od 400 m2 i manje ili jednake 1000 m2,
     od cijene građenja                                                    0,50 ‰

3. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće
    od 1000 m2 i manje ili jednake 5000 m2, od
    cijene građenja                                                          0,35 ‰

4. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće
    od 5000 m2 od cijene građenja                                  0,25 ‰

5. Za sve ostale građevine koje nisu navedene
    u podtočkama 1., 2., 3. i 4. ovoga Tarifnog broja,
    od procijenjenih troškova gradnje u glavnom
     projektu                                                                    0,25 ‰

(2) Za izdavanje potvrde glavnog projekta iz članka
     107. stavka 2. i članka 118. stavka 1. Zakona
     o gradnji                                                                    800,00

(3) Za izdavanje načelne dozvole, rješenja o uklanjanju
     građevine i rješenja o tipskom projektu                      800,00

(4) Za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske
    dozvole u vezi s imenom ili tvrtkom investitora i o
    produženju važenja građevinske dozvole i načelne
    dozvole                                                                      200,00

(5) Za tehnički pregled izgrađene građevine (nove ili
      rekonstruirane) radi izdavanja uporabne dozvole
      plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje
      građevinske dozvole.

(6) Za izdavanje građevinske dozvole za građenje na
     građevnoj čestici na kojoj je započeta izgradnja
     građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske
     dozvole, uz pristojbu iz točke (1) ovoga Tarifnog broja
     plaća se i dodatna pristojba u iznosu komunalnog
     doprinosa koji se plaća prema posebnom zakonu
     pomnoženom s 0,5.

(7) Za izdavanje građevinske dozvole za građenje na
     građevnoj čestici na kojoj je započeta izgradnja
     građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske
     dozvole, na području za koje nije donijeta odluka o
     komunalnom doprinosu, uz pristojbu iz točke (1)
     ovoga Tarifnog broja plaća se i dodatna pristojba
     u iznosu kao za izdavanje građevinske dozvole
      pomnoženom s 50, a za obiteljsku kuću s 25.

Napomena:
Cijena građenja iz točke (1) ovoga Tarifnog broja utvrđuje se množenjem građevinske (bruto) površine zgrade i iznosa etalonske cijene građenja objavljene na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koja važi na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole.
Upravna pristojba za izdavanje rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole za radove kojima se mijenja veličina postojeće, odnosno odobrene građevine plaća se na razliku građevinske (bruto) površine odobrene građevine i površine za koju se traži izmjena i dopuna građevinske dozvole.
Na području posebne državne skrbi pristojbe po ovom Tarifnom broju plaćaju se umanjene za 50%.
Pristojbu po ovom Tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih potvrda i mišljenja u vezi s izdavanjem građevinske dozvole.«

Članak 2.

Za izdavanje građevinske dozvole za građenje na građevnoj čestici na kojoj je započeta izgradnja građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske dozvole za koju je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ove Uredbe plaća se dodatna pristojba prema ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/06-01/01
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.