Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom

NN 129/2006 (28.11.2006.), Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2854

Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela

OPĆE UVJETE

ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se:
– postupak izdavanja prethodne termoenergetske suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na distribucijsku mrežu,
– postupak izdavanja termoenergetske suglasnosti,
– uvjeti za priključenje, isporuku i opskrbu toplinskom energijom i korištenje distribucijske mreže,
– praćenje sigurnosti opskrbe i kvalitete,
– međusobni ugovorni odnosi između distributera toplinske energije i korisnika mreže
– obveze i odgovornosti distributera toplinske energije i korisnika mreže
– uvjeti mjerenja, obračuna i naplate isporučene toplinske energije,
– uvjeti za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke toplinske energije,
– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje toplinske energije.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 42/2005) i ovim Općim uvjetima:
1. distribucijska mreža – dio energetskog objekta za distribuciju toplinske energije koji se sastoji od skupa povezanih mreža za isporuku toplinske energije,
2. distributer toplinske energije – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije,
3. isporuka toplinske energije – dovod i regulacija toplinske energije do mjernog mjesta kupca,
4. korisnik distribucijske mreže (u daljnjem tekstu: korisnik mreže) – svaka fizička ili pravna osobe koja isporučuje toplinsku energiju u distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima toplinsku energiju (kupac toplinske energije) ili koja koristi distribucijsku mrežu za prodaju toplinske energije (opskrbljivač toplinskom energijom),
5. kupac toplinske energije (u daljnjem tekstu: kupac) – pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju,
6. kvaliteta toplinske energije – temperatura potrošne tople vode, temperatura prostorije kupca i/ili ugovorena kvaliteta za posebne tehnološke procese,
7. kvaliteta isporuke toplinskom energijom – kvaliteta toplinske energije, pouzdanost isporuke toplinske energije i kvaliteta usluga kupcima ili proizvođačima toplinske energije,
8. kvaliteta usluga – način pružanja usluga očitanja, obračuna i naplate, propisanih ovim Općim uvjetima,
9. mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima distributera toplinske energije, a koje može biti zasebno mjerilo toplinske energije (koje registrira količinu isporučene toplinske energije za jednog kupca) ili zajedničko mjerilo toplinske energije (koje registrira količinu isporučene toplinske energije za dva ili više kupaca spojenih na zajedničku instalaciju centralnog grijanja),
10. mjerni ormar – ormar sa zasebnim mjerilom toplinske energije i ostalom opremom obračunskog mjernog mjesta,
11. mjesto priključenja na distribucijsku mrežu – mjesto u distribucijskoj mreži na kojem se priključak spaja na distribucijsku mrežu,
12. mjesto preuzimanja ili mjesto predaje toplinske energije – mjesto na kojem se toplinska energija preuzima/predaje te na kojem prestaje odgovornost jednog energetskog subjekta i prelazi na drugi energetski subjekt ili na kupca,
13. obračunsko mjerno mjesto – mjesto na kojem se pomoću mjerila obavlja mjerenje isporučene toplinske energije radi obračuna,
14. obračunsko razdoblje – razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno preuzete/predane toplinske energije između dva očitanja,
15. opskrbljivač toplinskom energijom – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom, te kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije i prodaje je kupcima,
16. posebna zona – uže područje unutar važećeg prostornog plana (primjerice: poduzetnička, stambena, sportska, turistička ili druga posebna zona),
17. povlašteni kupac toplinske energije (u daljnjem tekstu: povlašteni kupac) – kupac koji može slobodno izabrati opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača toplinske energije,
18. povratni utjecaj na distribucijsku mrežu – pogonsko stanje/događaj pri kojem pogonski događaji u termoenergetskim objektima i instalacijama proizvođača toplinske energije uzrokuju smetnje u distribucijskoj mreži,
19. prekid isporuke – stanje pri kojem na obračunskom mjernom mjestu nema zabilježene isporuke toplinske energije u trajanju duljem od 180 minuta,
20. priključak – sklop distribucijskih mreža i objekata, uključivo mjerne ormare i obračunsko mjerilo toplinske energije, kojim se građevina proizvođača toplinske energije ili kupca priključuje na distribucijsku mrežu,
21. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage predaje ili preuzimanja odobrena proizvođaču toplinske energije ili kupcu termoenergetskom suglasnošću,
22. proizvođač toplinske energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije,
23. smetnja – događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanja kvalitete toplinske energije
24. tarifni kupac toplinske energije (u daljnjem tekstu: tarifni kupac) – kupac za kojega se toplinska energija dobavlja na regulirani način i po reguliranoj cijeni,
25. termoenergetska suglasnost – isprava kojom distributer toplinske energije utvrđuje tehničke uvjete priključenja i korištenja distribucijske mreže,
26. termoenergetski objekti i instalacije – toplovodi, vrelovodi, parovodi, toplinske stanice, pumpne stanice, kao građevina ili dio građevine,
27. toplinska stanica – dio energetskog objekta za distribuciju toplinske energije koji služi za transformaciju, regulaciju i/ili cirkulaciju medija za prijenos toplinske energije, uključivo obračunsko mjerno mjesto, smještena u građevini kupca ili proizvođača,
28. unutrašnje instalacije – instalacije centralnog grijanja i potrošne tople vode od obračunskog mjernog mjesta do uključivo ogrjevnih tijela,
29. viša sila – svi događaji i okolnosti koji su temeljem Zakona o energiji određeni višom silom,
30. vlastiti izvor toplinske energije – izvor toplinske energije kojim kupac u potpunosti ili djelomično zadovoljava svoje potrebe za toplinskom energijom,
31. vršno opterećenje – najveća snaga u obračunskom mjernom intervalu koja se u određenom razdoblju kupcu predaje iz distribucijske mreže ili preuzima od proizvođača u distribucijsku mrežu,
32. zajednička potrošnja – potrošnja toplinske energije registrirana na mjerilu toplinske energije koju istodobno koristi više kupaca.

III. IZDAVANJE TERMOENERGETSKE SUGLASNOSTI I UVJETI PRIKLJUČENJA NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU

Članak 3.

(1) Prethodna termoenergetska suglasnost izdaje se radi utvrđivanja sagledavanja mogućnosti priključenja, određivanja tehničkih, ekonomskih i ostalih uvjeta priključenja građevine na distribucijsku mrežu i izgradnje građevine te uvjeta korištenja distribucijske mreže.
(2) U slučaju da građevina ima više obračunskih mjernih mjesta, investitoru građevine izdaje se prethodna termoenergetska suglasnost s pojedinačno navedenim obračunskim mjernim mjestima.
(3) Prethodnu termoenergetsku suglasnost izdaje distributer toplinske energije.
(4) Prethodna termoenergetska suglasnost izdaje se u postupku ishođenja lokacijske dozvole na traženje tijela nadležnog za izdavanje te dozvole, a dostavlja se i podnositelju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
(5) U slučaju kada se ne izdaje lokacijska dozvola, prethodna termoenergetska suglasnost izdaje se na zahtjev kupca ili proizvođača, a prije izrade glavnog projekta građevine.
(6) Prethodna termoenergetska suglasnost izdaje se i na zahtjev postojećeg kupca ili proizvođača u slučaju:
– promjene priključne snage,
– promjena na priključku,
– promjene kategorije potrošnje,
– promjene mjerne opreme,
– spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji,
– dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji i
– priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora toplinske energije.
(7) Distributer toplinske energije u slučaju promjene koja nije navedena u stavku 6. ovog članka, odlučuje o novoj prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti imajući u vidu vrstu promjene, njen utjecaj na karakteristike potrošnje toplinske energije te povratne utjecaje na distribucijsku mrežu koje promjena uzrokuje, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti proizvođača.
(8) Na temelju prethodne termoenergetske suglasnosti ne može se priključiti građevina niti povećati priključna snaga.

Članak 4.

(1) Termoenergetska suglasnost izdaje se za svako obračunsko mjerno mjesto vlasniku građevine, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima neko drugo stvarno pravo na građevini.
(2) U slučaju da građevina ima više obračunskih mjernih mjesta, kod priključivanja pojedinih obračunskih mjernih mjesta svakom se vlasniku izdaje termoenergetska suglasnost za pripadajući dio građevine.
(3) Na jednom obračunskom mjernom mjestu može biti priključen samo jedan kupac, kao vlasnik građevine ili dijela građevine, osim u slučajevima zajedničke potrošnje u stambenim i/ili poslovnim zgradama.
(4) Troškove izdavanja termoenergetske suglasnosti plaća podnositelj zahtjeva.

Članak 5.

(1) Naknadu za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) plaća podnositelj zahtjeva.
(2) Investitor priključka je distributer toplinske energije.
(3) Priključak se izvodi u skladu s prethodnom termoenergetskom suglasnošću, ugovorom o priključenju, tehničkim uvjetima za priključenje koje utvrđuje distributer toplinske energije i tehničkim propisima i normama.
(4) Priključenjem građevine kupca ili proizvođača na distribucijsku mrežu priključak postaje sastavni dio distribucijske mreže.
(5) Priključak je dužan održavati o svom trošku distributer toplinske energije.

Članak 6.

(1) Temeljem prethodne termoenergetske suglasnosti zaključuje se ugovor o priključenju.
(2) Distributer toplinske energije dužan je svakog proizvođača i kupca prije zaključenja ugovora o priključenju upoznati s njegovim pravima i dužnostima koje se odnose na priključenje građevine iz odredaba ovih Općih uvjeta.

Članak 7.

(1) Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za građevinu koju je potrebno priključiti na distribucijsku mrežu sadrži sljedeće podatke potrebne za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti:
– priključnu snagu,
– kategoriju potrošnje,
– rok priključenja,
– nazivnu snagu i tehničke karakteristike trošila, odnosno objek­ta za proizvodnju toplinske energije,
– način korištenja snage i energije,
– predvidivu godišnju potrošnju, odnosno proizvodnju toplinske energije,
– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru toplinske energije, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.).
(2) U slučaju kada se ne izdaje lokacijska dozvola, u postupku izdavanja prethodne termoenergetske suglasnosti, kupac ili proizvođač dužan je distributeru toplinske energije dostaviti sljedeće podatke i dokumente:
– podatke o investitoru/vlasniku građevine,
– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu,
– priključnu snagu,
– kategoriju potrošnje,
– rok priključenja,
– nazivnu snagu i tehničke karakteristike trošila, odnosno objekta za proizvodnju toplinske energije,
– način korištenja snage i energije,
– predvidivu godišnju potrošnju, odnosno proizvodnju toplinske energije,
– druge podatke (primjerice: tehničke podatke o vlastitom izvoru toplinske energije, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i dr.),
– izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom građevinom i
– opis i idejno rješenje zahvata u prostoru ili idejni projekt zahvata u prostoru.
(3) Uz zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti i za priključenje, kupac ili proizvođač dužan je distributeru toplinske energije dostaviti sljedeće podatke i dokumente:
– podatke o vlasniku građevine,
– adresu građevine,
– broj prethodne termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– broj ugovora o priključenju i datum zaključenja,
– kategoriju potrošnje,
– građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina,
– dio glavnog ili izvedbenog projekta koji se odnosi na termoenergetske objekte i instalacije kupca ili proizvođača,
– potvrdu izvođača da su termoenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača izvedeni i ispitani u skladu s prethodnom termoenergetskom suglasnošću, projektnom dokumentacijom te prema tehničkim propisima i uvjetima, s izričitom izjavom izvođača da se isti mogu priključiti na distribucijsku mrežu te propisane dokaze kvalitete i
– dokaz o uplati troškova za izdavanje termoenergetske suglasnosti.
(4) Postojeći kupci i proizvođači uz zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti iz stavka 3. ovog članka nisu dužni priložiti građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina, osim u slučaju iz članka 3. stavka 6. ovih Općih uvjeta kada je za promjenu na građevini potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može graditi građevina (primjerice: rekonstrukcija građevine i dr.).

Članak 8.

(1) Ukoliko zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti ne sadrži podatke iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta, distributer toplinske energije dužan je pisanim putem u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva zatražiti od podnositelja zahtjeva dopunu.
(2) Distributer toplinske energije dužan je izdati prethodnu termoenergetsku suglasnost iz članka 7. stavka 2. ovih Općih uvjeta u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
(3) Distributer toplinske energije može rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti u slučaju ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti u distribucijskoj mreži.
(4) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, distributer toplinske energije dužan je obrazložiti razloge odbijanja.
(5) Kupac ili proizvođač dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti i za priključenje najmanje 10 dana prije isteka ugovorenog roka priključenja.

Članak 9.

(1) Prethodna termoenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja.
(2) Prethodna termoenergetska suglasnost prestaje važiti istekom roka od dvije godine od dana izdavanja, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti i za priključenje.
(3) Na zahtjev za produženje roka važenja suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne termoenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.
(4) Prethodna termoenergetska suglasnost iz stavka 3. ovog članka prestaje važiti u roku od četiri godine od dana izdavanja.
(5) Termoenergetska suglasnost prestaje važiti danom raskida ugovora o korištenju distribucijske mreže.
(6) Termoenergetska suglasnost prestaje važiti kada je priključak kupca ili proizvođača isključen s distribucijske mreže duže od tri godine.
(7) Distributer toplinske energije dužan je u termoenergetskoj suglasnosti upozoriti kupca ili proizvođača na sve okolnosti koje dovode do prestanka važenja termoenergetske suglasnosti.

Članak 10.

Distributer toplinske energije dužan je čuvati termoenergetsku suglasnost sve do trajne demontaže priključka i isknjiženja priključka iz poslovnih knjiga.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz članka 3. stavka 4. ovih Općih uvjeta i podnositelj zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti iz članka 3. stavaka 5. i 6. ovih Općih uvjeta u slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti i podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan uvjetima iz izdane prethodne termoenergetske suglasnosti ima pravo žalbe Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija).
(2) Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, odnosno od dana primitka prethodne termoenergetske suglasnosti.
(3) Odluka Agencije je konačna.

Članak 12.

(1) Prethodna termoenergetska suglasnost sadrži:
– podatke o investitoru/vlasniku građevine,
– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine koja se priključuje na distribucijsku mrežu,
– mjesto priključenja građevine na distribucijsku mrežu,
– priključnu snagu,
– vrstu i način izrade priključka,
– kategoriju potrošnje,
– tehničke uvjete obračunskog mjernog mjesta,
– rok priključenja,
– ekonomske uvjete za priključenje građevine na distribucijsku mrežu,
– uvjete značajne za položaj građevine u odnosu na položaj postojećih i važećim prostornim planom predviđenih termoenergetskih objekata,
– uvjete korištenja distribucijske mreže,
– druge podatke (na primjer: tehničke podatke o vlastitom izvoru toplinske energije, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i sl.)
– rok važenja prethodne termoenergetske suglasnosti,
– uvjete prestanka važenja i
– uputu o pravu na žalbu.
(2) Termoenergetska suglasnost sadrži:
– podatke o vlasniku građevine,
– naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice građevine,
– broj građevinske dozvole i datum izdavanja,
– priključnu snagu,
– kategoriju potrošnje,
– mjesto priključenja građevine na distribucijsku mrežu,
– vrstu i način izvedbe priključka,
– tehničke podatke obračunskog mjernog mjesta,
– način korištenja snage i energije,
– uvjete korištenja distribucijske mreže,
– druge podatke (na primjer: tehničke podatke o vlastitom izvoru toplinske energije, podatke o postojećem obračunskom mjernom mjestu i sl.)
– uvjete prestanka važenja i
– uputu o pravu na prigovor.
(3) Prethodna termoenergetska suglasnost odnosno termoenergetska suglasnost može sadržavati i:
– tehničke uvjete na lokaciji građevine,
– parametre distribucijske mreže na koju se građevina priključuje,
– opremu koju je potrebno ugraditi ili obnoviti za potrebe izved­be priključka,
– moguća odstupanja parametara kvalitete ogrjevnog medija veća od propisanih,
– dopušteno povratno djelovanje na distribucijsku mrežu,
– sustav tehničke zaštite u distribucijskoj mreži i u građevini kupca ili proizvođača,
– vrstu, tip, razred točnosti, mjerni opseg, mjesto i način ugradnje mjerne opreme,
– vrstu i podešenje uređaja zaštite,
– pogonske i mjerne podatke te način njihove razmjene,
– način upravljanja potrošnjom,
– tehničke uvjete koji se odnose na vlastite izvore toplinske energije,
– predvidivo vrijeme priključenja,
– očekivanu godišnju dinamiku potrošnje, odnosno proizvod­nje toplinske energije,
– obvezu zaključivanja ugovora o vođenju pogona kupca ili proizvođača,
– program obveznih ispitivanja termoenergetskih objekata i instalacija kupca ili proizvođača prije priključenja.

Članak 13.

Priključnu snagu u prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti ili termoenergetskoj suglasnosti odobrava distributer toplinske energije temeljem zahtjeva kupca ili proizvođača i tehničkih, odnosno pogonskih uvjeta u distribucijskoj mreži, a korištenje se uvjetuje ugradnjom mjerila toplinske energije.

Članak 14.

Odobrena priključna snaga važi samo za obračunsko mjerno mjesto definirano u pripadajućoj termoenergetskoj suglasnosti i neprenosiva je na drugu lokaciju.

Članak 15.

(1) Proizvođač ili kupac koji se namjerava priključiti na distribucijsku mrežu dužan je distributeru toplinske energije omogućiti pristup na dio nekretnine u svojemu vlasništvu radi nesmetane izgradnje i održavanja priključka.
(2) Distributer toplinske energije dužan je:
– izraditi i ishoditi potrebnu dokumentaciju za priključenje,
– ostvariti tehničke uvjete u distribucijskoj mreži,
– izgraditi priključak,
– opremiti mjerno mjesto kupca,
– provesti potrebna ispitivanja,
– izvršiti priključenje,
– održavati priključak o svome trošku,
– po potrebi zamijeniti priključak o svome trošku, osim u slučaju kada zamjenu zahtijeva ili uzrokuje proizvođač ili kupac.

Članak 16.

(1) Za priključenje kupaca posebne zone na distribucijsku mrežu, organizator posebne zone dužan je distributeru toplinske energije podnijeti zahtjev za sagledavanje tehničkih uvjeta priključenja posebne zone na distribucijsku mrežu i uređenja međusobnih odnosa.
(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se:
– isprava kojom se dokazuje status organizatora posebne zone,
– izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom granicom posebne zone,
– dokaz o vlasništvu ili nekom drugom stvarnom pravu na zemljištu u posebnoj zoni,
– dokument prostornog uređenja iz kojega je razvidna namjena i oblikovanost građevinskog područja posebne zone i dijelova u posebnoj zoni, pri čemu je najniža razina dokumenta prostorni plan uređenja općine ili grada usklađen s planom županije,
– idejno rješenje posebne zone s tehničko-tehnološkim značajkama i
– okvirni podaci o potrebama za toplinskom energijom i snagom.
(3) Radi sagledavanja tehničkih uvjeta priključenja na distribucijsku mrežu, potrebe projektiranja distribucijske mreže i priključaka u posebnoj zoni, izrađuje se idejno rješenje napajanja posebne zone toplinskom energijom, a na temelju usuglašenog idejnog rješenja napajanja posebne zone toplinskom energijom, distributer toplinske energije izdaje organizatoru posebne zone prethodnu termoenergetsku suglasnost.
(4) Temeljem izdane prethodne termoenergetske suglasnosti, distributer toplinske energije i organizator posebne zone zaključuju ugovor o uređenju međusobnih odnosa kojim se utvrđuju:
– uvjeti i dinamika financiranja pripreme izgradnje termooenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži, distribucijskoj mreži u posebnoj zoni i priključaka kupaca, do uključivo građevinske dozvole,
– uvjeti, dinamika i opseg financiranja izgradnje termoenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži, distribucijskoj mreži u posebnoj zoni i priključaka kupaca,
– pravila u slučaju promjene pojedinačne priključne snage budućih kupaca u posebnoj zoni,
– prijenos prava i obveza na kupce i
– ostali međusobni odnosi.
(5) U prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti iz stavka 4. ovog članka posebno se navodi:
– ukupna snaga potrebna za priključenje kupaca u posebnoj zoni, kao zbroj svih pojedinačnih priključnih snaga i
– popis svih pojedinačnih priključaka i obračunskih mjernih mjesta budućih kupaca u posebnoj zoni, s priključnom snagom.
(6) Temeljem ugovora o uređenju međusobnih odnosa, prethodne termoenergetske suglasnosti i građevinske dozvole za termoenergetske objekte iz ugovorenog opsega izgradnje termoenergetskih objekata za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži, distribucijskoj mreži u posebnoj zoni i priključaka kupaca, distributer toplinske energije i organizator posebne zone zaključuju ugovor o financiranju izgradnje tih objekata.
(7) Temeljem ugovora o uređenju međusobnih odnosa i prethodne termoenergetske suglasnosti, distributer toplinske energije i svaki pojedinačni kupac u posebnoj zoni zaključuju ugovor o priključenju.
(8) Na temelju prethodne termoenergetske suglasnosti za posebnu zonu, distributer toplinske energije izdaje svakom pojedinačnom kupcu u posebnoj zoni termoenergetsku suglasnost.

Članak 17.

(1) Ako je kupac ili proizvođač u obračunskom razdoblju koristio snagu veću od priključne snage, distributer toplinske energije dužan je u pisanom obliku pozvati kupca ili proizvođača da svede korištenje snage u granice priključne snage ili da podnese zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti.
(2) Ako kupac ili proizvođač ni nakon pisane obavijesti ne svede korištenje snage u granice priključne snage, ili ne podnese zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, distributer toplinske energije dužan je ograničiti preuzimanje snage na bilo koji tehnički mogući način, a kao krajnju mjeru primijeniti mjeru obustave isporuke toplinske energije, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

Članak 18.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je u pisanom obliku obavijestiti distributera toplinske energije o svim promjenama na njegovim termoenergetskim objektima i instalacijama koje mogu imati utjecaja na udovoljavanje uvjetima iz termoenergetske suglasnosti.
(2) Distributer toplinske energije u slučaju iz stavka 1. ovog članka odlučuje da li će izdati prethodnu termoenergetsku suglasnost, odnosno propisati dodatne tehničke i/ili pogonske uvjete.

Članak 19.

Distributer toplinske energije i kupac mogu za termoenergetske objekte kupca zaključiti ugovor o vođenju pogona kupca, sukladno uvjetima iz termoenergetske suglasnosti i ugovora o korištenju distribucijske mreže.

Članak 20.

Kupac može priključiti vlastite izvore toplinske energije na svoje termoenergetske objekte i instalacije priključene na distribucijsku mrežu uz uvjete određene u prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti.

Članak 21.

(1) Distributer toplinske energije dužan je svakog proizvođača i kupca prije zaključenja ugovora o korištenju distribucijske mreže upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na korištenje distribucijske mreže.
(2) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je svakog kupca prije zaključenja ugovora o opskrbi upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na opskrbu toplinskom energijom.

Članak 22.

(1) Distributer toplinske energije dužan je temeljem termo­energetske suglasnosti, te zaključenih ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju distribucijske mreže, priključiti građevinu na distribucijsku mrežu.
(2) Distributer toplinske energije dužan je privremeno priključiti građevinu kupca ili proizvođača na distribucijsku mrežu za potrebe ispitivanja ili probnog pogona termoenergetskih objekata i instalacija, a temeljem pisanog zahtjeva investitora za privremeno priključenje ili probni pogon građevine kupca ili proizvođača i pisane izjave izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom privremenog priključenja ili probnog pogona.
(3) Probni pogon iz stavka 2. ovog članka traje 15 dana i može se produžiti još jednom do 30 dana, a provodi se temeljem zaključenog ugovora o opskrbi kojim se uređuje opskrba toplinskom energijom za vrijeme probnog pogona.
(4) Distributer toplinske energije dužan je pisanim putem u roku od tri dana od dana priključenja izvijestiti opskrbljivača toplinskom energijom o priključenju građevine iz stavka 1. ovog članka na distribucijsku mrežu.

Članak 23.

(1) Odredbe članaka 3. do 22. ovih Općih uvjeta koje se odnose na priključenje primjenjuju se i kod promjena na priključku.
(2) Ako je promjena na priključku potrebna zbog radova na rekonstrukciji distribucijske mreže, troškove promjena na priključku snosi distributer toplinske energije.
(3) Stvarne troškove premještanja dijelova distribucijske mreže, odnosno priključka snosi podnositelj zahtjeva, a uvjete premještanja određuje i radove izvodi distributer toplinske energije.

Članak 24.

(1) Kupac ili proizvođač koji zahtijeva promjene na priključku i obračunskom mjernom mjestu i pri tome ne povećava priključnu snagu snosi troškove izvedbe promjena:
– razdvajanja instalacija, s uspostavom većeg broja obračunskih mjernih mjesta,
– spajanja instalacija, s uspostavom manjeg broja obračunskih mjernih mjesta i
– bilo kojeg drugog zahtjeva (premještaj i slično).
(2) U slučaju istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage i za razdvajanje ili spajanje instalacija iz stavka 1. ovog članka, kupac ili proizvođač je pored naknade za priključenje dužan platiti i stvarne troškove uspostave većeg ili manjeg broja obračunskih mjernih mjesta, a koji nisu posljedica njegova zahtjeva za povećanje priključne snage.

IV. UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 25.

(1) Distributer toplinske energije dužan je osigurati toplinsku energiju za zagrijavanje stanova i drugih posebnih dijelova zgrade u tijeku ogrjevne sezone.
(2) Distributer toplinske energije, koji pored isporuke toplinske energije pruža i uslugu zagrijavanja potrošne tople vode, dužan je osigurati toplinsku energiju za zagrijavanje potrošne tople vode tijekom cijele godine tako da se na uređaju za zagrijavanje ili na izlazu iz spremnika potrošne tople vode postiže temperatura potrošne tople vode 43C ± 3C.
(3) Distributer toplinske energije dužan je za posebne tehnološke procese osigurati kvalitetu isporuke toplinske energije prema ugovorenim uvjetima.
(4) Ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

Članak 26.

(1) Isporuka toplinske energije za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti.
(2) Isporuka toplinske energije za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni po pozivu kupca kada to zatraži kupac na zasebnom mjerilu toplinske energije u stambenoj ili poslovnoj građevini sa jednim obračunskim mjernim mjestom.
(3) Isporuka toplinske energije kupcima na zajedničkom mjerilu toplinske energije započinje po pozivu kupca kada to u ogrjevnoj sezoni pisanim putem zatraži ovlašteni predstavnik kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije.
(4) Kupac ili ovlašteni predstavnik kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije dužan je u slučaju radova na unutrašnjim instalacijama dostaviti distributeru toplinske energije prije početka isporuke toplinske energije pisanu izjavu o ispravnosti i pogonskoj spremnosti svih unutrašnjih instalacija za preuzimanje toplinske energije.

Članak 27.

(1) Distributer toplinske energije obavlja distribuciju toplinske energije u dnevnom i noćnom režimu.
(2) Distributer toplinske energije dužan je osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama kupca toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u dnevnom režimu u razdoblju ogrjevne sezone postižu projektirane temperature zraka prema propisima za toplinsku tehniku u građevinarstvu.
(3) Dnevni režim iz stavka 2. ovog članka traje od 6,00 – 22,00 sata.
(4) Noćni režim traje od 22,00 – 6,00 sati i u tom režimu distributer toplinske energije dužan je osigurati onu količinu toplinske energije kojom se u prostorijama kupca na zajedničkom mjerilu toplinske energije postiže prosječna temperatura od 15C ± 1C.
(5) Na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izmijeniti režim rada, kao i temperatura u režimu rada.

Članak 28.

(1) Mjesto razgraničenja između distributera toplinske energije i kupca je mjerilo toplinske energije.
(2) Mjesto razgraničenja između distributera toplinske energije i proizvođača je mjerilo toplinske energije.

Članak 29.

(1) Unutrašnje instalacije dužan je održavati vlasnik stana ili drugog posebnog dijela zgrade, odnosno kupac.
(2) Kupac je dužan distributeru toplinske energije omogućiti pristup unutrašnjim instalacijama te ga pravodobno izvještavati o svim eventualnim smetnjama pri preuzimanju isporučene toplinske energije.
(3) Kupac ne može bez pisane suglasnosti distributera toplinske energije obavljati preinake na unutrašnjim instalacijama.

Članak 30.

(1) Tarifni kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne može se izdvojiti iz toplinskog sustava bez suglasnosti svih tarifnih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom.
(2) Tarifni kupac iz stavka 1. ovog članka kojem je odobreno izdvajanje iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove osim troškova energije i fiksne mjesečne naknade.
(3) Tarifni kupac iz stavka 1. ovog članka kojem nije dana suglasnost distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom za izdvajanje iz toplinskog sustava može u roku od 15 dana od dana primitka odluke o uskrati suglasnosti izjaviti žalbu Agenciji.
(4) Rješenje Agencije je konačno.

Članak 31.

(1) Ovlašteni predstavnik kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije može na temelju odluke suvlasnika stambene i/ili poslovne zgrade od distributera toplinske energije zatražiti preraspodjelu količine isporučene toplinske energije za pojedinog kupca (prazan stan, nedovoljna temperatura uslijed greške na unutrašnjim instalacijama, proširenje stambenog ili poslovnog prostora i slično).
(2) Distributer toplinske energije dužan je udovoljiti zahtjevu ovlaštenog predstavnika iz stavka 1. ovog članka ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.
(3) Distributer toplinske energije dužan je o zahtjevu ovlaštenog predstavnika iz stavka 1. ovog članka donijeti odluku u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva, te o istoj obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.
(4) Preraspodjela u slučaju smanjenja količine toplinske energije iz stavka 1. ovog članka obavlja se na način da je kupac dužan plaćati sve troškove osim troškova energije i fiksne mjesečne naknade.

V. UGOVORNI ODNOSI

Članak 32.

Odnosi između energetskog subjekta i kupca ili proizvođača u skladu s ovim Općim uvjetima uređuju se sljedećim ugovorima:
– ugovor o priključenju,
– ugovor o opskrbi povlaštenog kupca,
– ugovor o korištenju distribucijske mreže povlaštenog kupca i
– ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca.

Članak 33.

(1) Ugovor o priključenju zaključuju distributer toplinske energije i kupac ili proizvođač u postupku priključenja na distribucijsku mrežu ili povećanja priključne snage.
(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuju se uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu te sve pojedinosti izgradnje priključka koji su predmet ovih Općih uvjeta te utvrđuje iznos naknade za priključenje.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– podatke o ugovornim stranama,
– predmet ugovora,
– broj prethodne termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– broj građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta na temelju kojega se može graditi građevina i datum izdavanja,
– iznos naknade za priključenje,
– rok i dinamika uplate iznosa naknade za priključenje,
– rok izvedbe radova koji su predmet ugovora,
– rok priključenja,
– uvjete za izvođenje priključka,
– način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
– uvjete za stavljanje priključka u funkciju,
– odgovornost za štetu i visini ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
– rok važenja ugovora,
– razloge raskida ugovora,
– ostale uvjete,
– način rješavanja sporova.
(4) Temeljem prethodne termoenergetske suglasnosti iz članka 3. ovih Općih uvjeta ugovorne strane mogu zaključiti predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u distribucijskoj mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole.
(5) Kod priključenja građevine proizvođača na distribucijsku mrežu, ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuju se i svi ostali međusobni odnosi.
(6) Distributer toplinske energije dužan je izgraditi priključak i priključiti građevinu kupca ili proizvođača na distribucijsku mrežu u roku od 60 dana od dana ispunjenja svih ugovornih obveza kupca ili proizvođača.
(7) U rok iz stavka 6. ovog članka ne računaju se zastoji u aktivnostima na koje distributer toplinske energije nije mogao utjecati (suglasnosti tijela uprave, ishođenje lokacijskih i građevnih dozvola, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, događaji na gradilištu i slično), o čemu je distributer toplinske energije dužan pravodobno izvještavati kupca ili proizvođača.

Članak 34.

(1) Ugovor o opskrbi povlaštenog kupca zaključuju opskrbljivač toplinskom energijom ili proizvođač i povlašteni kupac.
(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane slobodno ugovaraju količine i cijene toplinske energije i isti sadrži:
– podatke o ugovornim stranama,
– predmet ugovora,
– broj termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– adresa dostave računa,
– energetske veličine, u skladu s termoenergetskom suglasnosti,
– podatke o obračunskom mjernom mjestu,
– podatke o kategoriji potrošnje,
– mjesečnu količinu toplinske energije i vršnu snagu,
– dinamiku predaje toplinske energije i snage,
– način obračuna i naplate,
– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,
– razinu kvalitete usluga opskrbljivača toplinskom energijom,
– odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
– slučajeve u kojima se ugovorna kazna ne plaća, odnosno šteta ne nadoknađuje,
– ostale međusobne obveze,
– podatke o trajanju i raskidu ugovora, te dužini otkaznog roka,
– način rješavanja sporova.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na određeno vrijeme od najmanje godinu dana, uz otkazni rok od najmanje mjesec dana, za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.
(4) Povlašteni kupac na jednom obračunskom mjernom mjestu može zaključiti ugovor iz stavka 1. ovog članka samo s jednim opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem.
(5) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Članak 35.

(1) Ugovor o korištenju distribucijske mreže povlaštenog kupca zaključuje distributer toplinske energije i povlašteni kupac.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– podatke o ugovornim stranama,
– predmet ugovora,
– adresu dostave računa,
– broj termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– podatke o priključnoj snazi i ostalim energetskim veličinama,
– razinu kvalitete isporuke toplinske energije,
– slučajeve u kojima se može promijeniti ugovorena razina kvalitete isporuke toplinske energije,
– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja,
– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka,
– obračun naknade za korištenje distribucijske mreže i ostalih naknada,
– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,
– uvjete u kojima je kupac dužan pristupiti štednji ili ograničenju isporuke ugovorene toplinske energije i snage,
– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,
– izvještavanje i razmjenu podataka,
– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
– ostale međusobne odnose,
– podatke o trajanju i raskidu ugovora, te dužini otkaznog roka,
– način razrješavanja sporova.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na neodređeno vrijeme za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta kupca.
(4) Uvjet za zaključenje ugovora iz stavka 1. ovog članka je postojanje važećeg ugovora o opskrbi.
(5) Kada povlašteni kupac iz stavka 1. ovog članka ima s distributerom toplinske energije zaključeno više ugovora o korištenju distribucijske mreže, pravo na korištenje distribucijske mreže na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za korištenje distribucijske mreže na svim drugim obračunskim mjernim mjestima.
(6) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.
(7) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane termoenergetske suglasnosti, te zaključenog ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

Članak 36.

(1) Ugovor o korištenju distribucijske mreže proizvođača zaključuju na neodređeno vrijeme distributer toplinske energije i proizvođač.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– podatke o ugovornim stranama,
– predmet ugovora,
– adresu dostave računa,
– broj termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– podatke o priključnoj snazi i ostalim energetskim veličinama,
– razinu kvalitete isporuke toplinske energije,
– razinu dopuštenog povratnog utjecaja na distribucijsku mrežu,
– slučajeve u kojima se može promijeniti ugovorena razina kvalitete toplinske energije,
– uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja,
– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka,
– obračun naknade za obavljanje mjernih usluga,
– obračun odstupanja od ugovorenih energetskih veličina,
– uvjete u kojima je proizvođač dužan pristupiti ograničenju isporuke ugovorene toplinske energije i snage,
– opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,
– izvještavanje i razmjenu podataka,
– način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
– ostale međusobne odnose,
– podatke o trajanju i raskidu ugovora, te dužini otkaznog roka,
– način razrješavanja sporova.
(3) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom.
(4) Nakon uplate cjelokupnog iznosa financijskih obveza i izvršenja u cijelosti svih obveza iz ugovora o priključenju, izdane termoenergetske suglasnosti, te zaključenog ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je staviti priključak u funkciju u skladu s rokom iz ugovora o priključenju.

Članak 37.

(1) Ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca zaključuju opskrbljivač toplinskom energijom i tarifni kupac.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– podatke o ugovornim stranama,
– predmet ugovora,
– broj termoenergetske suglasnosti i datum izdavanja,
– energetske veličine iz termoenergetske suglasnosti,
– podatke o obračunskom mjernom mjestu,
– podatke o kategoriji potrošnje,
– način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih podataka,
– obračun naknade za korištenje distribucijske mreže i ostalih naknada,
– način izvještavanja i razmjene podataka,
– adresu dostave računa,
– način obračuna i naplate,
– razinu kvalitete isporuke toplinske energije,
– količina i dinamika isporuke toplinske energije,
– ostale međusobne obveze,
– podatke o trajanju i raskidu ugovora, te dužini otkaznog roka,
– način rješavanja sporova.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na neodređeno vrijeme za svako obračunsko mjerno mjesto, a može se zaključiti i za više obračunskih mjernih mjesta.
(4) Kada tarifni kupac iz stavka 1. ovog članka ima sa opskrbljivačem toplinskom energijom zaključeno više ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže, pravo na isporuku toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu za koje je zaključen ugovor iz stavka 1. ovog članka ostvaruje nakon podmirenja ukupnih dospjelih novčanih obveza za isporučenu toplinsku energiju na svim drugim mjernim mjestima.
(5) Potpisom Ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.
(6) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je zaključiti ugovor o korištenju distribucijske mreže sa distributerom toplinske energije.

Članak 38.

(1) Odnosi između distributera toplinske energije, proizvođača i opskrbljivača toplinskom energijom uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– način međusobnog informiranja,
– način informatičkog povezivanja i razmjene podataka,
– prava i dužnosti ugovornih strana u slučaju neispunjavanja obveza,
– postupke na obračunskom mjernom mjestu,
– ekonomske odnose između ugovornih strana
– ostale međusobne odnose.

Članak 39.

(1) Vlasnici posebnih dijelova nekretnine koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu na zajedničkom mjerilu toplinske energije u stambenim i/ili poslovnim zgradama zaključuju ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže putem predstavnika suvlasnika.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži i odredbe o pristupnom ugovoru za pojedine suvlasnike nekretnine, te popis suvlasnika te nekretnine s dokazom o vlasništvu posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu te veličinom suvlasničkih dijelova.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezuje sve kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije, a primjenjuje se i na svakog novog kupca prema općim pravilima o pristupanju ugovoru u opsegu prava i obveza koje je imao njegov prethodnik.
(4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom i Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Članak 40.

(1) Kod promjene vlasništva građevine, kupac je dužan u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i podmirenju troškova za isporučenu toplinsku energiju, a novi vlasnik te građevine dužan je u istom roku podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora.
(2) Na temelju zaprimljenog zahtjeva kupca iz stavka 1. ovog članka, distributer toplinske energije dužan je u daljnjem roku od pet dana očitati stanje brojila i dostaviti ga opskrbljivaču toplinskom energijom.
(3) Na temelju očitanja stanja brojila iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač toplinskom energijom i distributer toplinske energije dužni su izvršiti obračun potrošnje toplinske energije i korištenja distribucijske mreže radi razgraničenja ugovornih odnosa.
(4) Ukoliko se s novim vlasnikom građevine iz stavka 1. ovog članka ne zaključi ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže, s danom očitanja stanja brojila iz stavka 3. ovog članka, distributer toplinske energije će obustaviti isporuku toplinske energije na tom obračunskom mjernom mjestu.
(5) Ukoliko kupac iz stavka 1. ovog članka nije u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora, opskrbljivač toplinskom energijom i distributer toplinske energije mogu, nakon isteka toga roka, na zahtjev novoga vlasnika građevine, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, zaključiti ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže s danom zadnjeg obračuna.
(6) Obračun iz stavaka 3. ili 5. ovog članka temelj je razgraničenja ugovornih odnosa između kupca i vlasnika građevine, te njihovih odnosa s opskrbljivačem toplinskom energijom i distributerom toplinske energije.

Članak 41.

(1) Tarifni kupac može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže na određeno vrijeme prenese trećoj osobi, a opskrbljivač toplinskom energijom može na preneseni ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom:
– podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže i
– davanja ovjerene izjave prenositelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.
(2) Bilo koja promjena ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže iz stavka 1. ovog članka moguća je isključivo uz izričitu dozvolu prenositelja ugovora i opskrbljivača toplinskom energijom.
(3) Prenositelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ustupanje ugovora, o čemu su dužni u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza, obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom u pisanom obliku.

Članak 42.

(1) Kupac je dužan u roku od osam dana od dana nastale promjene pisanim putem prijaviti distributeru toplinske energije i opskrbljivaču toplinskom energijom svaku promjenu koja je od utjecaja na međusobne ugovorne odnose, osobito:
– promjenu vlasništva,
– promjenu namjene i površine svojih prostora ili prostorija,
– promjene koje se odnose na mijenjanje instalirane snage ogrjevnih tijela.
(2) Promjene iz stavka 1. ovog članka koje se odnose na kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije u stambenim i/ili poslovnim zgradama može pisanim putem distributeru toplinske energije i opskrbljivaču toplinskom energijom prijaviti i ovlašteni predstavnik kupaca.
(3) Distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom dužan je prijavljene promjene iz stavka 1. ovog članka primjenjivati od sljedećeg mjesečnog obračuna toplinske energije.

Članak 43.

(1) Ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca, prestaje u slučaju:
– smrti fizičke osobe,
– prestanka pravne osobe,
– raskida ugovora,
– nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema propisima obveznog prava.
(2) U slučaju prestanka ugovora iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovog članka, fizičke ili pravne osobe pravni sljednici koji su u posjedu nekretnine, dužni su u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome opskrbljivača toplinskom energijom.
(3) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe opskrbljivač toplinskom energijom može privremeno nastaviti opskrbu toplinskom energijom fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu nekretnine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirenja svih novčanih obveza.
(4) Pravni sljednik tarifnog kupca ima pravo na zaključenje novoga ugovora o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza na tom obračunskom mjernom mjestu.
(5) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne može zaključiti novi ugovor o opskrbi tarifnog kupca, odnosno ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca prema stavku 4. ovog članka, opskrbljivač toplinskom energijom može zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine novi ugovor na određeno vrijeme do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja novoga ugovora podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.
(6) Ako se ne zaključi ugovor iz stavka 4. ili 5. ovog članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se isključiti.

Članak 44.

(1) Tarifni kupac na zasebnom mjerilu toplinske energije može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi tarifnog kupca i ugovora o korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca i zatražiti izdvajanje iz toplinskog sustava.
(2) Postupak izdvajanja iz toplinskog sustava tarifnih kupaca iz stavka 1. ovog članka provodi se uz suglasnost distributera toplinske energije i opskrbljivača toplinskom energijom u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, uz ispunjenje tehničkih uvjeta za izdvajanje iz toplinskog sustava.
(3) U slučaju zahtjeva za ponovno priključenje na toplinski sustav, novi kupac je dužan ishoditi novu termoenergetsku suglasnost i zaključiti novi ugovor o priključenju za to mjerno mjesto te platiti naknadu za priključenje.

Članak 45.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom može raskinuti ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže s tarifnim kupcem u sljedećim slučajevima:
– ako tarifni kupac da lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovorenih obveza, a predmetni podaci ne budu ispravljeni u zahtijevanom roku,
– ako tarifni kupac ne otkloni razloge zbog kojih mu je obustavljena ili naložena obustava isporuke toplinske energije u roku od 90 dana od dana obustave, ili dana kada je pokušano izvršenje obustave.
(2) Najmanje tri dana prije raskida ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže iz stavka 1. ovog članka, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je o raskidu ugovora obavijestiti distributera toplinske energije i podnijeti zahtjev za očitanje i isključenje kupca s distribucijske mreže.

Članak 46.

(1) Ugovor o korištenju distribucijske mreže zaključen između distributera toplinske energije i povlaštenog kupca prestaje u slučaju:
– smrti fizičke osobe,
– prestanka pravne osobe,
– raskida ugovora,
– nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema propisima obveznog prava.
(2) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe distributer toplinske energije privremeno će nastaviti isporuku toplinske energije fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu nekretnine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirenja svih novčanih obveza.
(3) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga s drugom fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine ne može zaključiti novi ugovor o korištenju distribucijske mreže prema stavku 2. ovog članka, distributer toplinske energije može, izuzetno od odredbe članka 35. stavka 3. ovih Općih uvjeta, zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine ugovor o korištenju distribucijske mreže na određeno vrijeme, a do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja ugovora podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.
(4) Ako se ne zaključi ugovor iz stavka 3. ovog članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se isključiti.
(5) Novi vlasnik dužan je zaključiti novi ugovor o korištenju distribucijske mreže.

Članak 47.

(1) Tarifni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu nakon prestanka ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže u dijelu koji se odnosi na opskrbu tarifnih kupaca nije u roku od tri godine zaključio novi ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže u cijelosti, u kojem slučaju prestaje važiti termoenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.
(2) Povlašteni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu s važećim ugovorom o korištenju distribucijske mreže nije u roku od tri godine zaključio novi ugovor o opskrbi, u kojem slučaju se raskida ugovor o korištenju distribucijske mreže, prestaje važiti termoenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.
(3) Povlašteni kupac gubi status kupca ukoliko na isključenom obračunskom mjernom mjestu nakon prestanka ugovora o korištenju distribucijske mreže nije u roku od jedne godine zaključio novi ugovor o korištenju distribucijske mreže, u kojem slučaju prestaje važiti termoenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati.

Članak 48.

Ugovor o priključenju, ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže, kao i sve izmjene i dopune tih ugovora, zaključuju se u pisanoj formi i bez naknade.

Članak 49.

(1) Tarifni kupac koji je stekao status povlaštenog kupca, zaključuje ugovor o opskrbi s opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem i ugovor o korištenju distribucijske mreže s distributerom toplinske energije, u roku od šest mjeseci od dana stjecanja statusa.
(2) Povlašteni kupac ima pravo slobodno izabrati, odnosno promijeniti opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača jednom godišnje.
(3) Povlašteni kupac može promijeniti opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača samo s danom očitanja mjerila toplinske energije povlaštenog kupca prema obračunskom razdoblju koje se smatra standardnom uslugom ili prema razdoblju utvrđenom ugovorom o korištenju distribucijske mreže s povlaštenim kupcem, a dan očitanja mjerila toplinske energije ujedno je i dan početka primjene novoga ugovora o opskrbi.
(4) Novi opskrbljivač toplinskom energijom ili proizvođač dužan je ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovog članka, osim komercijalnih podataka, dostaviti distributeru toplinske energije najkasnije u roku od 20 dana prije početka primjene.
(5) Distributer toplinske energije dužan je u daljnjem roku od 10 dana od primitka novoga ugovora o opskrbi dati pisanu suglasnost o usklađenosti toga ugovora s ugovorom o korištenju distribucijske mreže ili u istom roku obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim promjenama u ugovoru na koji je zatražena suglasnost.
(6) Nakon potvrđivanja usklađenosti novoga ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju distribucijske mreže, distributer toplinske energije dužan je obavijestiti prethodnog opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača o zaključivanju novog ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem, očitati mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu na način iz stavka 3. ovog članka i podatke dostaviti prethodnom i novom opskrbljivaču toplinskom energijom ili proizvođaču, te kupcu.
(7) Nakon početka primjene novoga ugovora o opskrbi prethodni opskrbljivač toplinskom energijom ili proizvođač više nema pravo uvida u mjerne podatke povlaštenog kupca.

Članak 50.

(1) U slučaju da ugovor o opskrbi prestaje važiti istekom roka na koji je zaključen, a povlašteni kupac i dotadašnji opskrbljivač toplinskom energijom ili proizvođač zaključuju novi ugovor o opskrbi, dotadašnji opskrbljivač toplinskom energijom ili proizvođača dužan je u roku od 10 dana prije isteka roka važenja ugovora o opskrbi dostaviti distributeru toplinske energije novi ugovor o opskrbi.
(2) Ako povlašteni kupac mijenja opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača zaključuje ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem i pokreće postupak promjene opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača na način i prema postupku promjene opskrbljivača ili proizvođača iz članka 49. stavka 3. do 7. ovih Općih uvjeta.

Članak 51.

(1) U slučaju da je ugovor o opskrbi povlaštenog kupca prestao važiti zbog prestanka rada opskrbljivača toplinskom energijom, povlašteni kupac može zaključiti ugovor o opskrbi toplinskom energijom s drugim opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem.
(2) Rok za zaključenje novog ugovora iz stavka 1. ovog članka je 10 dana od dana prestanka rada opskrbljivača toplinskom energijom.
(3) Ako povlašteni kupac iz stavka 1. ovog članka ne zaključi novi ugovor o opskrbi s opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem, distributer toplinske energije ima pravo isključiti ga s distribucijske mreže.
(4) Povlašteni kupac dužan je proizvođaču toplinske energije platiti račun za isporučenu toplinsku energiju.

Članak 52.

(1) U slučaju da je prestao važiti ugovor o opskrbi povlaštenog kupca prije isteka roka na koji je zaključen, opskrbljivač toplinskom energijom dužan je o istome bez odlaganja obavijestiti distributera toplinske energije, te povlaštenog kupca.
(2) Rok za pronalaženje novoga opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača iz stavka 1. ovog članka je 10 dana od dana prestanka važenja ugovora o opskrbi.
(3) Povlašteni kupac iz stavka 1. ovog članka dužan je zaključiti ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem na način i prema postupku promjene opskrbljivača toplinskom energijom ili proizvođača iz članka 49. stavka 3. do 7. ovih Općih uvjeta.
(4) Ako povlašteni kupac iz stavka 1. ovog članka ne zaključi novi ugovor o opskrbi s opskrbljivačem toplinskom energijom ili proizvođačem, distributer toplinske energije ima pravo isključiti ga s distribucijske mreže.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA TOPLINSKE DISTRIBUCIJSKE MREŽE

Članak 53.

Obveza je korisnika mreže da energetske objekte za proizvodnju toplinske energije, energetske objekte za distribuciju toplinske energije, priključke na distribucijsku mrežu, te termoenergetske objekte i instalacije kupaca grade i koriste pod uvjetima propisanim Zakonom o energiji, Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom i ovim Općim uvjetima.

Članak 54.

(1) Distributer toplinske energije dužan je osigurati standardnu razinu kvalitete isporuke toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.
(2) Standardna razina kvalitete isporuke toplinske energije iskazuje se pokazateljima kvalitete toplinske energije, pokazateljima pouzdanosti isporuke toplinske energije i pokazateljima kvalitete usluga propisanih ovim Općim uvjetima.
(3) Korisnici mreže i distributer toplinske energije mogu ugovoriti i višu razinu kvalitete isporuke toplinske energije u odnosu na standardnu.

Članak 55.

Distributer toplinske energije dužan je kupcu na pisani zahtjev podnijeti pisano izvješće o razini kvalitete toplinske energije i pouzdanosti isporuke na njegovom obračunskom mjernom mjestu.

Članak 56.

Za utvrđivanje pokazatelja standardne razine kvalitete toplinske energije primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta.

Članak 57.

(1) Pokazatelji pouzdanosti isporuke toplinske energije su ukupni broj svih prekida i vrijeme trajanja svih prekida isporuke toplinske energije na jednom obračunskom mjernom mjestu u jednoj kalendarskoj godini. Nakon uvođenja sustava za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o prekidima isporuke i smetnjama utvrdit će se:
– dopušteni ukupni broj prekida isporuke toplinske energije,
– dopušteno ukupno vrijeme trajanja prekida isporuke toplinske energije.
(2) Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se samo na prekide koji traju dulje od tri sata.
(3) Dopušteni ukupni broj svih prekida i ukupno vrijeme trajanja prekida iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na prekide koji su posljedica djelovanja više sile, neispravnosti i kvarova uzrokovanih od strane kupca ili proizvođača i trećih osoba, radova održavanja, rekonstrukcije, drugih radova nužnih za dogradnju postojeće distribucijske mreže ili priključenje novih kupaca ili proizvođača na dijelu distribucijske mreže s kojega se isporučuje toplinska energija na obračunsko mjerno mjesto.
(4) Radovi održavanja, rekonstrukcije, dogradnje distribucijske mreže i priključenje novih kupaca ili proizvođača na distribucijsku mrežu trebaju biti planirani i izvedeni tako da kumulativan iznos ukupnog godišnjeg broja prekida isporuke toplinske energije i kumulativno vrijeme ukupnih godišnjih trajanja prekida isporuke toplinske energije u zadnjih pet godina ne prelazi pet godišnjih vrijednosti iz stavka 1. ovog članka.
(5) U prekide isporuke toplinske energije na jednom obračunskom mjernom mjestu ne uračunavaju se prekidi koji su posljedica postupaka radi utvrđivanja dijela distribucijske mreže u kvaru.
(6) Distributer toplinske energije dužan je u slučaju kvara na unutrašnjim instalacijama isprazniti i napuniti unutrašnje instalacije pogonskom vodom.
(7) Vrijeme trajanja prekida isporuke iz stavka 1. ovog članka računa se od trenutka prijave prekida.

Članak 58.

(1) Distributer toplinske energije dužan je na zahtjev ovlaštenog predstavnika kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije isprazniti i napuniti unutrašnje instalacije stambene i/ili poslovne zgrade tehnološkom pogonskom vodom u slučaju:
– kvara na unutrašnjim instalacijama
– planiranih radova na unutrašnjim instalacijama izvan ogrjevne sezone.
(2) Troškove pražnjenja i punjenja unutrašnjih instalacija iz stavka 1. ovog članka snose kupci na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Članak 59.

(1) Distributer toplinske energije dužan je uspostaviti:
– sustav za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o smetnjama i prekidima isporuke toplinske energije,
– praćenje kvalitete toplinske energije i
– praćenje kvalitete usluga.
(2) Distributer toplinske energije dužan je objaviti godišnje izvješće o stanju distribucijske mreže, statističko izvješće o pogonskim događajima, pokazatelje kvalitete toplinske energije, te analizu kvalitete usluga na svojim internetskim stranicama.
(3) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je uspostaviti praćenje kvalitete usluga kupcima, te analizu kvalitete usluga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 60.

(1) Ako kupac ili opskrbljivač toplinskom energijom podnese pisani prigovor na kvalitetu toplinske energije, distributer toplinske energije treba provesti mjerenja u roku od dva dana od dana primitka prigovora, a pisano izvješće o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije dostaviti kupcu ili opskrbljivaču toplinskom energijom u daljnjem roku od 10 dana.
(2) Ako se utvrdi da je prigovor bio neosnovan, troškove mjerenja snosi kupac, a ako je prigovor osnovan troškove mjerenja snosi nadležni distributer toplinske energije.
(3) Ako kupac ili opskrbljivač toplinskom energijom dostavi izvješće ovlaštene osobe o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije, distributer toplinske energije može prihvatiti rezultate ili postupiti na način opisan u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 61.

(1) Distributer toplinske energije dužan je po prijavi korisnika mreže o prekidu isporuke toplinske energije utvrditi uzroke prekida najkasnije u roku od 24 sata od primitka prijave, odnosno od trenutka od kojega je moguće utvrđivanje kvara.
(2) Nakon što utvrdi uzrok prekida iz stavka 1. ovog članka, distributer toplinske energije dužan je u najkraćem mogućem roku pristupiti ponovnoj uspostavi isporuke toplinske energije.

Članak 62.

Odredbe o obvezama i odgovornostima distributera toplinske energije u vezi s preuzimanjem ili opskrbom toplinskom energijom ne primjenjuju se za vrijeme više sile, pogona distribucijske mreže dok traju smetnje, izvanrednog pogona distribucijske mreže i drugih izvanrednih okolnosti.

Članak 63.

(1) Pod višom silom u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slučajevi više sile određeni Zakonom o energiji.
(2) Pod izvanrednim pogonom u smislu ovih Općih uvjeta razumijeva se takvo pogonsko stanje distribucijske mreže u kojem je, zbog ispada iz pogona dijelova distribucijske mreže, došlo do odstupanja od zadanih pogonskih veličina.
(3) Pod izvanrednim okolnostima u smislu ovih Općih uvjeta razumijevaju se slučajevi neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima koje distributer toplinske energije nije mogao spriječiti, a prouzročeni su postupanjem treće osobe.

Članak 64.

(1) Distributer toplinske energije dužan je poduzeti potrebne mjere s ciljem održavanja standardne razine kvalitete toplinske energije.
(2) Distributer toplinske energije ne može jamčiti isporuku toplinske energije bez prekida zbog neispravnosti i kvarova, planiranih radova, te ostalih okolnosti na koje ne može utjecati.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, distributer toplinske energije dužan je poduzeti odgovarajuće mjere radi ponovne uspostave isporuke toplinske energije u najkraćem mogućem roku, ali nije odgovoran za bilo kakvu posrednu ili neposrednu štetu ili gubitke koji nastanu kod kupca.

Članak 65.

Sve usluge distributera toplinske energije korisnicima mreže utvrđene ovim Općim uvjetima, koje nisu sadržane u naknadi za korištenje distribucijske mreže i naknadi za priključenje, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge.

Članak 66.

(1) Kupac ili proizvođač odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih termoenergetskih objekata i instalacija.
(2) Ako distributer toplinske energije utvrdi da su termoenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača neispravni, a njihovo bi korištenje moglo dovesti do opasnosti za život i zdravlje ljudi ili oštećenja bilo čije imovine, odnosno do ometanja korištenja toplinske energije drugim korisnicima, dužan je pisanim putem obavijestiti kupca ili proizvođača o svom nalazu i dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.
(3) Ako kupac ili proizvođač u ostavljenom roku ne dovede svoje termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje, distributer toplinske energije privremeno će kupcu obustaviti isporuku toplinske energije i o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.
(4) Nakon što kupac ili proizvođač otkloni nedostatke i dovede termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje i dostavi o tome pisanu obavijest distributeru toplinske energije, distributer toplinske energije dužan je nastaviti s isporukom toplinske energije kupcu bez odlaganja, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom.

Članak 67.

(1) Termoenergetski objekti i instalacije kupca ili proizvođača trebaju biti izvedeni u skladu s važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama i prethodnom termoenergetskom suglasnošću.
(2) Zaštite termoenergetskih objekata i instalacija proizvođača i zaštite distribucijske mreže trebaju biti međusobno usklađene. Tehničko usklađivanje provjerava distributer toplinske energije.
(3) Proizvođač je dužan održavati zaštitne uređaje svojih termoenergetskih objekata i instalacija dok je priključen na distribucijsku mrežu.
(4) Kupac i proizvođač je dužan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da su njegovi termoenergetski objekti i instalacije zaštićeni od posljedica prekida isporuke toplinske energije i smetnji u distribucijskoj mreži.

Članak 68.

(1) Termoenergetski objekti i instalacije proizvođača trebaju biti izvedeni, održavani i vođeni u pogonu tako da njihov povratni utjecaj na distribucijsku mrežu, odnosno smetnje budu u granicama koje ne ugrožavaju propisanu razinu kvalitete toplinske energije.
(2) Proizvođač je odgovoran za štetu kupcima ili proizvođačima i distributeru toplinske energije koja je nastala zbog smetnji tijekom pogona njegovih termoenergetskih objekta i instalacija.
(3) Distributer toplinske energije dužan je upozoriti proizvođača na smetnje iz stavaka 1. i 2. ovog članka.
(4) Proizvođač je dužan poduzeti sve potrebne mjere da smet­nje budu u granicama određenim u termoenergetskoj suglasnosti ili ugovoru o korištenju distribucijske mreže.
(5) Ukoliko proizvođač ne provede zatražene mjere i ne svede smetnje u granice određene u termoenergetskoj suglasnosti ili ugovoru o korištenju distribucijske mreže, distributer toplinske energije može kao krajnju mjeru primijeniti i mjeru obustave preuzimanja/predaje toplinske energije.

Članak 69.

Distributer toplinske energije i korisnik mreže imaju pravo međusobno zahtijevati utvrđivanje razine smetnji na mjestu preuzimanja/predaje toplinske energije.

Članak 70.

(1) Sukladnost karakteristika termoenergetskih objekata i instalacija proizvođača s gledišta ostvarenja zahtjeva za propisanim razinama povratnih utjecaja na distribucijsku mrežu i načina vođenja pogona, distributer toplinske energije može utvrditi ispitivanjima i mjerenjima prije priključenja proizvođača na distribucijsku mrežu i tijekom njegovog korištenja distribucijske mreže.
(2) Ustanovi li se da su utjecaji na kvalitetu i vođenje pogona distribucijske mreže, koje stvaraju termoenergetski objekti i instalacije proizvođača, veće od propisanih, distributer toplinske energije ima pravo zatražiti od proizvođača provođenje potrebnih mjera za dovođenje utjecaja u propisane granice.
(3) Distributer toplinske energije dužan je upozoriti proizvođača na smetnje iz stavka 2. ovog članka, a ukoliko proizvođač ne provede zatražene mjere, može primijeniti ograničenja sa strane distribucijske mreže, a kao krajnju mjeru i mjeru obustave preuzimanja/predaje toplinske energije.

Članak 71.

(1) Kupac nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje termoenergetske objekte i instalacije i korištenje toplinske energije preko svog obračunskog mjernog mjesta.
(2) Iznimno, uz prethodnu suglasnost Agencije, distributer toplinske energije može kupcu dati dozvolu da drugu osobu priključi na svoje termoenergetske objekte i instalacije i dozvolu da koristi toplinsku energiju preko obračunskog mjernog mjesta kupca.
(3) Kupac i osoba kojoj je omogućeno korištenje toplinske energije iz stavka 2. ovog članka, dužni su urediti svoje odnose u skladu s osnovnim načelima ovih Općih uvjeta, te primjenjivati cijenu za korištenje distribucijske mreže i opskrbu toplinskom energijom prema važećem Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.
(4) Kupcu koji drugoj osobi omogući priključenje i/ili korištenje toplinske energije preko svog obračunskog mjernog mjesta bez dozvole iz stavka 2. ovog članka, distributer toplinske energije obustavit će isporuku toplinske energije.
(5) Kupac koji se uslijed statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalnih cjelina dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti distributera toplinske energije radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili korištenje toplinske energije preko svog obračunskog mjernog mjesta.

Članak 72.

Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je u računu, odnosno prilogu računa ili u promocijskim materijalima koji se dostavljaju kupcu navesti barem jednom godišnje podatke o:
– značajkama korištenja toplinske energije radi poticanja i usmjeravanja kupaca prema učinkovitom korištenju toplinske energije i
– utjecaju na okoliš izvora toplinske energije koje je koristio za opskrbu kupaca toplinskom energijom.

Članak 73.

(1) Korisnici mreže imaju pravo prigovora na rad distributera toplinske energije u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
(2) Korisnici mreže podnose prigovor distributeru toplinske energije iz stavka 1. ovog članka.
(3) Distributer toplinske energije dužan je donijeti odluku o prigovoru korisnika mreže u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Članak 74.

(1) Kupac ima pravo prigovora na rad opskrbljivača toplinskom energijom u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
(2) Kupac podnosi prigovor opskrbljivaču toplinskom energijom iz stavka 1. ovog članka.
(3) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je donijeti odluku o prigovoru kupca u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

VII. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 75.

(1) Isporučena i preuzeta toplinska energija registrira se mjerilima toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu koje je na mjestu preuzimanja ili mjestu predaje toplinske energije.
(2) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjerilom toplinske energije određenim termoenergetskom suglasnošću.
(3) Distributer toplinske energije za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za pojedine vrste mjerne opreme.
(4) Značajke i sastav mjerila i ostale mjerne opreme za obračunska mjerna mjesta pojedinih kupaca ili proizvođača utvrđuju tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta.

Članak 76.

(1) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu kupca vlasništvo je distributera toplinske energije i isti ju je dužan održavati i ovjeravati o svom trošku.
(2) Mjerilo toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu proizvođača vlasništvo je proizvođača.
(3) Mjerilo toplinske energije iz stavka 2. ovog članka održava i ovjerava proizvođač o svom trošku.

Članak 77.

(1) Mjerila toplinske energije kod priključenja kupca ili proizvođača na distribucijsku mrežu moraju imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.
(2) Mjerila toplinske energije preko kojih se može utjecati na mjerenje distributer toplinske energije može plombirati, a mjerni ormari moraju biti zaključani od strane distributera toplinske energije.
(3) Kupac ili proizvođač može u dogovoru s distributerom toplinske energije i svojom plombom dodatno plombirati mjerila toplinske energije.
(4) Kod prvog priključenja, distributer toplinske energije i kupac ili proizvođač svojim potpisom na odgovarajućem obrascu potvrđuju osnovne podatke i stanje mjerila toplinske energije i ostale opreme.
(5) Kupac ili proizvođač dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi distributera toplinske energije pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu, u protivnom, distributer toplinske energije ima pravo, nakon dostavljenog pisanog upozorenja, primijeniti mjeru obustave isporuke toplinske energije.
(6) Na zahtjev kupca ili proizvođača ovlaštena osoba distributera toplinske energije iz stavka 5. ovog članka dužna je kupcu ili proizvođaču predočiti službenu iskaznicu i omogućiti provjeru identiteta.
(7) U slučaju zamjene mjerne opreme i/ili kontrole obračunskog mjernog mjesta ili glavne zaporne armature koja zahtijeva zamjenu plombe, distributer toplinske energije dužan je korisniku mreže o tome dostaviti odgovarajući dokument u roku od 15 dana.

Članak 78.

(1) Mjerila toplinske energije trebaju biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom za ovlaštene osobe distributera toplinske energije, a na način da omogućuje očitavanje svih brojčanih, mjernih i podešenih vrijednosti kupcu ili proizvođaču i distributeru toplinske energije.
(2) Uvjeti za smještaj mjerila toplinske energije i ostale opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuju se u prethodnoj termoenergetskoj suglasnosti.

Članak 79.

(1) Korisnik mreže dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerila toplinske energije obavijestiti distributera toplinske energije.
(2) Distributer toplinske energije dužan je utvrditi neispravnosti u roku od 72 sata od zaprimljene obavijesti, a iste otkloniti u najkraćem mogućem roku.
(3) Distributer toplinske energije dužan je u roku od 24 sata pisanim putem obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom o svim izmjenama na mjerilu toplinske energije koje utječu na obračun potrošene toplinske energije.
(4) Distributer toplinske energije dužan je o svim uočenim nepravilnostima na mjerilu toplinske energije, koje utječu na obračun potrošene toplinske energije kupca, pisanim putem obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom u roku od 24 sata koji je dužan izvršiti ispravak obračuna potrošene toplinske energije i o istome obavijestiti kupca.

Članak 80.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je bez odlaganja obavijestiti distributera toplinske energije o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerila toplinske energije, uklanjanju plombe ili oštećenju mjernih ormara.
(2) Za oštećenje ili otuđenje mjerila toplinske energije, uklanjanje plombe ili oštećenje mjernog ormara ugrađenog kod kupca, odgovara kupac, koji snosi i sve troškove vezane za popravak ili nabavu mjerila toplinske energije, osim ako oštećenje ili otuđenje mjerila toplinske energije nije mogao spriječiti.
(3) Distributer toplinske energije dužan je pisanim putem obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom o svim promjenama na mjerilu toplinske energije uzrokovanih događajima iz stavaka 1. i 2. ovog članka u roku od 24 sata od uspostave ispravnog stanja.

Članak 81.

(1) Kupac ili proizvođač i opskrbljivač toplinskom energijom može zatražiti kontrolni pregled mjerila toplinske energije kod ovlaštene pravne osobe ukoliko postoji sumnja da toplinsku energiju ne registriraju pravilno.
(2) Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo toplinske energije imalo veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima dozvoljeno, distributer toplinske energije snosi troškove pregleda ili zamjene, u protivnom troškove kontrolnog pregleda snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 82.

(1) Kupac ili proizvođač dužan je omogućiti osobama ovlaštenim od strane distributera toplinske energije nesmetan pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja mjerila toplinske energije.
(2) Ako distributer toplinske energije nije mogao očitati stanje mjerila toplinske energije zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu, kupac je dužan na dostavljeni pisani zahtjev u ostavljenom roku dostaviti očitano stanje mjerila toplinske energije.
(3) Ako kupac ili proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu ni nakon dostavljenog pisanog upozorenja, distributer toplinske energije ima pravo od kupca ili proizvođača zahtijevati izmještanje obračunskog mjernog mjesta na dostupno mjesto, a kao krajnju mjeru izmjestiti obračunsko mjerno mjesto na dostupno mjesto, o svom trošku.

VIII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 83.

(1) Mjerila toplinske energije očitava ovlaštena osoba uz predočenje službene iskaznice distributera toplinske energije, koja je dužna na zahtjev kupca omogućiti provjeru svojega identiteta.
(2) Mjerilo toplinske energije kupaca kategorije kućanstvo očitava se u razdoblju od 8,00 do 20,00 sati.
(3) Zasebna mjerila toplinske energije za povlaštene kupce i za tarifne kupce koji koriste toplinsku energiju za potrebe tehnološkog procesa očitavaju se mjesečno, i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.
(4) Zasebna mjerila toplinske energije za tarifne kupce očitavaju se dva puta godišnje i to od 1. do 30. rujna na početku ogrjevne sezone i od 1. do 31. svibnja na kraju ogrjevne sezone, što se smatra standardnom uslugom očitanja.
(5) Tarifni kupci iz stavka 4. ovog članka mogu ugovoriti očitanje mjesečno i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja, što se smatra nestandardnom uslugom očitanja i naplaćuje se po posebnom cjeniku.
(6) Zajednička mjerila toplinske energije očitavaju se mjesečno, i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.
(7) Mjerila toplinske energije za proizvođače očitavaju se mjesečno i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.
(8) Povlašteni kupac ili proizvođač može ugovoriti i drukčije razdoblje očitanja, što se posebno naplaćuje.
(9) Distributer toplinske energije dužan je uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohrane mjernih podataka.
(10) Distributer toplinske energije dužan je na poseban zahtjev korisnika mreže očitati mjerila toplinske energije o njihovom trošku.
(11) Očitanja mjerila toplinske energije distributer toplinske energije dužan je dostaviti opskrbljivaču toplinskom energijom s kojim kupac ima zaključen ugovor o opskrbi toplinskom energijom, u roku i na način utvrđenim ugovorom o međusobnim odnosima između opskrbljivača toplinskom energijom i distributera toplinske energije.

Članak 84.

Distributer toplinske energije dužan je dostaviti mjerne podatke kupcu i opskrbljivaču toplinskom energijom te proizvođaču ili im omogućiti pristup mjernim podacima elektroničkim putem, za podatke koji se na njih odnose.

Članak 85.

(1) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je putem sredstava javnog priopćavanja izvijestiti tarifne kupce o promjeni cijene toplinske energije prije njene primjene.
(2) Opskrbljivač toplinskom energijom kategorije kućanstvo uzima u obzir promjene cijena toplinske energije iz stavka 1. ovog članka tijekom obračunskog razdoblja izmjenom ili izdavanjem dodatnih mjesečnih novčanih obveza tarifnim kupcima do kraja obračunskog razdoblja.
(3) Kod promjene cijene toplinske energije, koja se ne podudara s krajem obračunskog razdoblja, distributer toplinske energije je dužan očitati mjerila toplinske energije svih kupaca najkasnije u roku od osam dana od dana promjene cijene toplinske energije.

Članak 86.

(1) Kod promjene opskrbljivača toplinskom energijom, distributer toplinske energije dužan je na pisani zahtjev novog opskrbljivača toplinskom energijom očitati stanje mjerila toplinske energije.
(2) Očitanje mjerila iz stavka 1. ovog članka distributer toplinske energije dužan je dostaviti prethodnom i novom opskrbljivaču toplinskom energijom, u roku utvrđenom ugovorom o međusobnim odnosima između opskrbljivača toplinskom energijom i distributera toplinske energije, ali ne dužem od tri dana od dana očitanja.

Članak 87.

(1) Standardna usluga za tarifne kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije je očitanje i obračun potrošnje toplinske energije mjesečno, i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja.
(2) Standardna usluga za tarifne kupce na zasebnom mjerilu toplinske energije je očitanje i obračun potrošnje toplinske energije dva puta godišnje, i to od 1. do 30. rujna na početku ogrjevne sezone i od 1. do 31. svibnja na kraju ogrjevne sezone.
(3) Tarifni kupci iz stavka 2. ovog članka mogu ugovoriti očitanje i obračun potrošnje toplinske energije mjesečno, i to 3 dana prije i poslije isteka razdoblja očitanja što se smatra nestandardnom uslugom očitanja.
(4) Tarifni kupac iz stavka 2. ovog članka može redovito mjesečno sam dostavljati očitanja mjerila toplinske energije opskrbljivaču toplinskom energijom (osobno, e-mailom, faxom, SMS porukom) najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, na temelju kojih podataka je opskrbljivač toplinskom energijom dužan utvrditi iznos mjesečne novčane obveze za plaćanje toplinske energije, što se uređuje posebnim ugovorom o samoočitanju između kupca i opskrbljivača toplinskom energijom.

Članak 88.

(1) Iznos mjesečnih novčanih obveza za tarifne kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije određuje opskrbljivač toplinskom energijom na temelju mjesečne potrošnje, uvećano za stalnu mjesečnu naknadu, a raspodjeljuje ih i obračunava sukladno odredbama Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju.
(2) Iznos mjesečne novčane obveze iz stavka 1. ovog članka predstavlja račun za ugovorenu toplinsku energiju, s datumom dospijeća u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.
(3) U ispostavljenom računu iz stavka 1. ovog članka opskrbljivač toplinskom energijom dužan je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa.
(4) Kod očitanja dva puta godišnje, na početku i na kraju ogrjevne sezone, iznos mjesečne novčane obveze za tarifne kupce određuje opskrbljivač toplinskom energijom na temelju prosječne mjesečne potrošnje u odgovarajućem obračunskom razdoblju prethodne kalendarske godine, pomnožene s tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za stalnu mjesečnu naknadu.
(5) Po isteku obračunskog razdoblja opskrbljivač toplinskom energijom temeljem očitanog mjerila toplinske energije izrađuje konačni obračun za utrošenu toplinsku energiju toga razdoblja i ispostavlja račun obračunskog razdoblja, a novčanu obvezu iz tog računa tarifni kupac dužan je platiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.
(6) S novim tarifnim kupcem, opskrbljivač toplinskom energijom sporazumno utvrđuje količinu toplinske energije kao očekivanu prosječnu mjesečnu potrošnju, što je osnova za izračun visine mjesečne novčane obveze.
(7) Račun obračunskog razdoblja određuje opskrbljivač toplinskom energijom na temelju očitanih stanja mjerila toplinske energije, pomnoženih s tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela i dodane stalne mjesečne naknade, a tarifni kupac dužan je novčanu obvezu iz ispostavljenoga računa platiti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.
(8) Tarifnim kupcima ispostavlja se temeljem ugovora o opskrbi i korištenju distribucijske mreže jedan račun koji sadrži osobito:
– dio koji proizlazi iz cijene prema tarifnim stavkama za toplinsku energiju,
– dio koji proizlazi iz cijene prema tarifnim stavkama za korištenje distribucijske mreže,
– dio koji proizlazi iz pojedinih naknada koje su određene zakonom.
(9) Povlaštenim kupcima ispostavljaju se dva računa:
– prvi, temeljem ugovora o opskrbi, koji sadrži osobito dio koji proizlazi iz cijene koji se slobodno ugovara i
– drugi, temeljem ugovora o korištenju distribucijske mreže, koji sadrži osobito dio koji proizlazi iz tarifnih stavka za korištenje distribucijske mreže, te pojedinih naknada koje su određene zakonom.
(10) Obveznik plaćanja računa iz stavaka 8. i 9. ovog članka je vlasnik nekretnine, a uz vlasnika i korisnik nekretnine, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine, pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja suglasio distributer toplinske energije, odnosno opskrbljivač toplinskom energijom.
(11) Obveznik plaćanja računa iz stavaka 8. i 9. ovog članka je i svaka osoba koja koristi prostor i bez valjane pravne osnove, ako se tome prostoru uredno isporučuje toplinska energije.

Članak 89.

Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je putem svojih internetskih stranica i u promocijskim materijalima objavljivati podatke o važećem tarifnom sustavu i visinama tarifnih stavki i mogućnostima načina i uvjeta plaćanja.

Članak 90.

(1) Ukoliko distributeru toplinske energije nije bilo omogućeno očitanje stanja brojila kupca kategorije kućanstvo za jedno obračunsko razdoblje, distributer toplinske energije može prihvatiti stanje brojila koje mu kupac dostavi na njegov pisani zahtjev, a u protivnom će procijeniti utrošenu toplinsku energiju prema ostvarenoj u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju.
(2) Obračun temeljem dostavljenog stanja brojila ili procjena iz stavka 1. ovog članka ne može se izvršiti dva ili više puta uzastopno.

Članak 91.

Kada distributer toplinske energije sam ili po prijavi kupca utvrdi da mjerilo toplinske energije nepravilno radi ili da neko vrijeme nije obavljalo svoju funkciju, ukupno registrirana toplinska energija u tom razdoblju obračunava se prema formuli:

Q = Qh x h x Fk

u kojoj je:
Q = isporučena količina toplinske energije u razdoblju kada ne radi mjerilo toplinske energije, u megavatsatima (MWh)
Qh = priključna snaga objekta ako se radi o zajedničkom mjerilu ili priključna snaga kupca na zasebnom mjerilu, u megavatima (MW)
h = broj sati rada na pragu proizvodnje toplinske energije u razdoblju kada ne radi mjerilo toplinske energije, a što je omjer između prosječnog utrošenog energetskog goriva u prethodnoj kalendarskoj godini u razdoblju kada ne radi mjerilo toplinske energije pretvorenog u toplinsku energiju u megavatsatima (MWh) i priključne snage svih kupaca u megavatima (MW)), a ukoliko je ugrađeno mjerilo toplinske energije između proizvođača i distributera toplinske energije, to je omjer između izmjerene toplinske energije na mjernom mjestu razgraničenja proizvođača i distributera toplinske energije u megavatsatima (MWh) i priključne snage svih kupaca u megavatima (MW).
Fk = korektivni faktor za svaki mjesec obračuna iznosi 0,85

Članak 92.

(1) Tarifni kupac može osporiti mjesečne novčane obveze i dodatne mjesečne novčane obveze u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.
(2) Tarifni kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun za obračunsko razdoblje za potrošenu toplinsku energiju najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku utvrđenom u članku 88. ovih Općih uvjeta.
(3) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je odgovoriti tarifnom kupcu na prigovor u roku od osam dana od dana primitka prigovora.
(4) Ako je prigovor iz stavka 3. ovog članka opravdan, kupcu se izdaje novi račun, odnosno određuje nova mjesečna novčana obveza.
(5) Ako kupac ne zaprimi račun u ugovorenom roku dužan je o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom koji mu je dužan izdati presliku računa, bez posebne naknade.

Članak 93.

(1) Tarifnom kupcu koji ne plati novčanu obvezu obračunskog razdoblja u roku dospijeća, opskrbljivač toplinskom energijom će obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u narednom računu.
(2) Tarifnom kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, opskrbljivač toplinskom energijom može ispostaviti opomenu u pisanom obliku, uz obračun prouzročenih troškova.
(3) Distributer toplinske energije ima pravo po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom obustaviti isporuku toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu zbog neplaćenih dospjelih novčanih obveza, ako tarifni kupac na zasebnom mjerilu toplinske energije ni nakon isteka roka iz opomene nije platio dospjelu novčanu obvezu.
(4) Distributer toplinske energije ima pravo po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom obustaviti isporuku toplinske energije na zasebnom mjerilu toplinske energije na bilo kojem obračunskom mjernom mjestu tarifnog kupca do plaćanja duga i drugih troškova izazvanih postupanjem kupca ako nije u roku od osam dana platio dug zbog kojega mu je obustavljena isporuka toplinske energije prema stavku 3. ovog članka.
(5) Za vrijeme obustave isporuke toplinske energije kupcima iz stavaka 3. i 4 ovog članka, kupac je dužan plaćati sve troškove osim troškova energije.

Članak 94.

(1) Ukoliko tarifni kupac na zasebnom mjerilu toplinske energije ne plati dvije uzastopne dospjele novčane obveze ili bilo koje tri dospjele novčane obveze opskrbljivač toplinskom energijom može za daljnju opskrbu toplinskom energijom zahtijevati jedan od instrumenata osiguranja plaćanja.
(2) U slučaju da kupac ne prihvati daljnju opskrbu prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, obustavit će mu se daljnja isporuka toplinske energije.

Članak 95.

Kad je razdoblje očitanja mjerila toplinske energije utvrđeno ugovorom o korištenju distribucijske mreže s povlaštenim kupcem, a utvrdi se da je registriranje toplinske energije bilo nepravilno, procjena neregistrirane toplinske energije i snage izvršit će se na način i prema uvjetima utvrđenim ugovorom o korištenju distribucijske mreže s povlaštenim kupcem.

IX. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 96.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem toplinske energije razumijevaju se slučajevi kada:
– kupac troši toplinsku energiju mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,
– se fizička ili pravna osoba samovoljno priključi na distribucijsku mrežu,
– kupac daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje,
– kupac troši toplinsku energiju preko mjerila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba.
(2) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije, distributer toplinske energije može primijeniti mjeru obustave isporuke toplinske energije bez prethodne obavijesti kupcu, a uz obavijest opskrbljivaču ukoliko isti postoji.
(3) Za neovlašteno korištenje toplinske energije iz stavka 1. ovog članka distributer toplinske energije ima pravo i dužnost obračunati naknadu za neovlaštenu potrošnju toplinske energije koja sadrži:
– naknadu za toplinsku energiju,
– ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem toplinske energije.

Članak 97.

(1) Naknadu i sve troškove iz članka 96. stavka 2. ovih Općih uvjeta, kupac ili druga osoba iz članka 96. stavka 1. ovih Općih uvjeta dužna je platiti distributeru toplinske energije u roku od osam dana od dana izdavanja računa.
(2) Ako distributer toplinske energije može utvrditi početak jedne ili više navedenih radnji iz članka 96. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade koristi se utvrđeno vrijeme.
(3) Ako distributer toplinske energije ne može utvrditi početak jedne ili više navedenih radnji iz članka 96. stavka 1. ovih Općih uvjeta, za obračun naknade koristi se zakonski rok zastare.

Članak 98.

(1) U slučaju neovlaštenog korištenja toplinske energije iz članka 96. stavka 1. ovih Općih uvjeta, distributer toplinske energije ima pravo zahtijevati od kupca izmještanje obračunskog mjernog mjesta ili zamjenu oštećenih mjerila toplinske energije i ostale mjerne opreme u skladu s ovim Općim uvjetima, sve o trošku kupca.
(2) Kupac neće biti ponovno uključen na distribucijsku mrežu dok ne plati naknadu za toplinsku energiju prema članku 96. stavku 3. ovih Općih uvjeta, troškove prouzročene postupanjem kupca i sve obveze kupca oko izmještanja obračunskog mjernog mjesta ili ugradnje novih mjerila i ostale mjerne opreme.

Članak 99.

(1) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje toplinske energije, broj sati za izračun mjesečne naknade za toplinsku energiju utvrđuje se množenjem mjesečnog broja sati s omjerom broja dana proteklih u mjesecu otkrivanja i ukupnog broja dana u tom mjesecu.
(2) Za mjesec u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje snage, neovisno o utvrđenom broju dana, utvrđuje se puna mjesečna naknada za sve troškove osim troškova energije.

Članak 100.

Ako se fizička ili pravna osoba koja nije stekla status kupca samovoljno priključi na distribucijsku mrežu, naknada za pripadajuću kategoriju neovlaštenog korištenja toplinske energije izračunava se na temelju odgovarajuće metodologije iz članka 99. ovih Općih uvjeta.

X. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVA ISPORUKE

Članak 101.

(1) Distributer toplinske energije može kupcima privremeno obustaviti isporuku toplinske energije u ogrjevnoj sezoni u trajanju do četiri sata radi sljedećih planiranih radova:
– pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje na zahtjev kupca,
– priključenje novih kupaca,
– dogradnja ili rekonstrukcija distribucijske mreže radi priključenja novih kupaca.
(2) Distributer toplinske energije može kupcima privremeno obustaviti isporuku toplinske energije izvan ogrjevne sezone radi sljedećih planiranih radova:
– pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje,
– redovno ili izvanredno održavanje,
– remont,
– priključenje novih kupaca ili proizvođača,
– dogradnja ili rekonstrukcija distribucijske mreže.
(3) Distributer toplinske energije dužan je u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka o prekidima koji su duži od četiri sata i o planiranom trajanju prekida opskrbe toplinskom energijom obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom u roku utvrđenim posebnim ugovorom.
(4) Ako distributer toplinske energije ne obavijesti kupce ili proizvođače o planiranom prekidu isporuke toplinske energije u roku iz stavka 3. ovog članka, takav prekid se smatra nenajavljenim prekidom, koji se uračunava u prekide isporuke prema članku 57. ovih Općih uvjeta za koje je odgovoran distributer toplinske energije.
(5) U slučaju prekida isporuke zbog neispravnosti i kvarova na distribucijskoj mreži ili više sile, kada se procjenjuje trajanje prekida duže od četiri sata, distributer toplinske energije dužan je na prikladan način o tome obavijestiti kupce, a u slučaju kada bez isporuke toplinske energije ostane veći broj kupaca, dužan je o procijenjenom trajanju prekida isporuke obavijestiti kupce putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 102.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo obustaviti isporuku toplinske energije kupcu nakon prethodnog upozorenja u sljedećim slučajevima:
– ako kupac ili proizvođač ne svede korištenje snage u granice odobrene priključne snage, ili ne podnese zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti (članak 17. stavak 2.),
– ako nije zaključen ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju distribucijske mreže (članak 43. stavak 6.),
– ako nije zaključen ugovor o korištenju distribucijske mreže (članak 46. stavak 4.),
– ako povlašteni kupac ne zaključi ugovor o opskrbi (članak 51. stavak 3. i članak 52. stavak. 4.),
– ako kupac ili proizvođač u ostavljenom roku ne dovede svoje termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje (članak 66. stavak 3. i članak 70. stavak 3.),
– ako kupac ili proizvođač ne svede smetnje u propisane granice (članak 68. stavak 5.),
– ako kupac ili proizvođač omogućuje korištenje toplinske energije drugim osobama bez odobrenja distributera toplinske energije (članak 71. stavak 4.),
– ako kupac ili proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku (članak 77. stavak 5. i članak 82. stavak 3.),
– po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom ako tarifni kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu (članak 93. stavci 3. i 4.),
(2) O obustavama isporuke toplinske energije iz stavka 1. ovog članka, koje nisu po nalogu opskrbljivača toplinskom energijom, distributer toplinske energije dužan je obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplinske energije.

Članak 103.

(1) Distributer toplinske energije ima pravo obustaviti isporuku toplinske energije bez prethodnog upozorenja u sljedećim slučajevima:
– ako su izravno ugroženi životi ili zdravlje ljudi, u okolišu jedinica distribucijske mreže koji zahtijevaju isključenje jedinica distribucijske mreže,
– u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u okolišu jedinica distribucijske mreže koji zahtijevaju isključenje jedinica distribucijske mreže,
– izvanrednog pogona distribucijske mreže u kojem prijeti opasnost od raspada dijelova termoenergetskog sustava,
– u svim slučajevima neovlaštenog korištenja toplinske energije iz članka 96. stavka 1. ovih Općih uvjeta,
– u slučaju onemogućavanja postupka kontrole i/ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije (članak 96. stavak 2).
(2) O obustavi isporuke toplinske energije iz stavka 1. ovog članka distributer toplinske energije dužan je obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom najkasnije 24 sata od obustave isporuke toplinske energije.

Članak 104.

(1) Distributer toplinske energije ne odgovara za moguću štetu kupcu koja bi nastala zbog obustave isporuke toplinske energije prema člancima 102. i 103. ovih Općih uvjeta.
(2) Obustave isporuke iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se u prekide isporuke prema članku 57. ovih Općih uvjeta.

Članak 105.

(1) Nakon otklanjanja uzroka prekida, a nakon što kupac plati sve troškove prouzročene obustavom isporuke, distributer toplinske energije dužan je kupcu po primitku zahtjeva, u roku od 24 sata tijekom svog redovnog radnog vremena nastaviti s isporukom toplinske energije.
(2) Ukoliko kupac zahtijeva nastavak isporuke toplinske energije izvan redovnog radnog vremena distributera toplinske energije ili u roku kraćem od navedenoga u stavku 1. ovog članka (uključujući vikend i/ili blagdan), distributer toplinske energije ima pravo naplatiti uspostavu ponovne isporuke.

XI. NAKNADA ŠTETE

Članak 106.

(1) Kada je ugovorena viša razina kvalitete isporuke toplinske energije u odnosu na standardnu, distributer toplinske energije će zbog neispunjavanja obveza glede kvalitete isporuke toplinske energije, ako je do toga došlo njegovom krivnjom, naknaditi kupcu nastalu štetu.
(2) Kupac ima pravo na naknadu štete ako mu je distributer toplinske energije bez opravdanog razloga obustavio isporuku toplinske energije.
(3) Kupac je dužan o šteti iz stavaka 1. i 2. ovog članka koja je nastala na njegovim termoenergetskim objektima i instalacijama bez odlaganja obavijestiti distributera toplinske energije i podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u kojem je dužan opisati nastalu štetu.
(4) U slučaju oštećenja termoenergetskih objekata i instalacija kupca uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom distributera toplinske energije, distributer toplinske energije dužan je naknaditi štetu kupcu.
(5) Kupac ima pravo na naknadu štete od distributera toplinske energije i u slučaju kada pretrpi štetu na svojim termoenergetskim objektima i instalacijama uzrokovanu nedopuštenim utjecajima proizvođača i/ili drugog kupca i/ili treće osobe, a distributer toplinske energije ima pravo na naknadu štete od proizvođača i/ili drugog kupca i/ili treće osobe koja je uzrokovala štetu.

XII. NADZOR

Članak 107.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima.

XIII. POSEBNE ODREDBE

Članak 108.

Za sva prava i obveze distributera toplinske energije propisana ovim Općim uvjetima u tehnološkom procesu u kojem nema distribucijske mreže nadležan je proizvođač.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

(1) Distributer toplinske energije dužan je prema članku 59. ovih Općih uvjeta, uspostaviti:
– sustav za prikupljanje, obradu i pohranu podataka o smetnjama i prekidima isporuke toplinske energije do 1. siječnja 2008. godine
– praćenje kvalitete usluga do 1. siječnja 2008. godine
(2) Distributer toplinske energije dužan je od 1. siječnja 2009. godine pisano izvještavati kupce o razini kvalitete toplinske energije i pouzdanosti isporuke iz članka 55. ovih Općih uvjeta.
(3) Distributer toplinske energije dužan je do 1. siječnja 2009. godine predložiti nadležnom ministru razinu pouzdanosti isporuke po područjima potrošnje, ovisno o gustoći potrošnje i stanju mreže.
(4) Opskrbljivač toplinskom energijom dužan je do 1. siječnja 2008. godine uspostaviti praćenje kvalitete usluga kupcima iz članka 59. ovih Općih uvjeta.
(5) Ministar je dužan do 1. srpnja 2009. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, predložiti Vladi Republike Hrvatske standardne razine pouzdanosti isporuke toplinske energije iz stavka 3. ovog članka, te naknade za odstupanje.

Članak 110.

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom opremom, izgrađenim do stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik.
(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka iz stavka 1. ovog članka, dužan je održavati ih o vlastitom trošku i nakon stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Članak 111.

(1) Ako niti distributer toplinske energije niti kupac u svojoj dokumentaciji na dan stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nemaju termoenergetsku suglasnost ni podatak o odobrenoj priključnoj snazi na obračunskom mjernom mjestu kupca, priključna snaga se utvrđuje kako slijedi:
1. za kupce kategorije potrošnje – kućanstvo
– 50 W/m3
2. za kupce kategorije potrošnje – poduzetništvo
– 50 W/m3
(2) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka uključujući i mjerila.
(3) Ukoliko kupac nije suglasan s priključnom snagom određenoj primjenom kriterija iz stavka 1. ovog članka, može od nadležne ustanove zatražiti snimanje instalirane snage te ovjereni dokument o stvarnoj priključnoj snazi dostaviti distributeru toplinske energije.

Članak 112.

(1) Opremanje obračunskih mjernih mjesta proizvođača toplinske energije prema tehničkim zahtjevima dužan je izvršiti proizvođač u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.
(2) Distributer toplinske energije dužan je uspostaviti sustav za prikupljanje, obradu i pohranu mjernih podataka te omogućiti pristup bazi mjernih podataka iz članka 84. ovih Općih uvjeta.

Članak 113.

U prijelaznom razdoblju dok se ne ugrade mjerila toplinske energije u toplinske stanice, u roku iz članka 36. stavka 2. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, toplinska energija obračunavat će se primjenom formule iz članka 91. ovih Općih uvjeta.

Članak 114.

(1) Svi ugovori sklopljeni s kupcima do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, a odnose se na korištenje distribucijske mreže i opskrbu toplinskom energijom, važe do roka na koji su zaključeni.
(2) Distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom dužan je tarifnom kupcu s kojim nema zaključen ugovor o opskrbi i korištenju distribucijske mreže tarifnog kupca ponuditi zaključivanje toga ugovora u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Članak 115.

(1) Cjenik za nestandardne usluge utvrđene ovim Općim uvjetima donosi distributer toplinske energije uz prethodno mišljenje Agencije.
(2) Cjenik iz stavka 1. ovog članka distributer toplinske energije dužan je javno objaviti.

Članak 116.

Distributer toplinske energije, odnosno opskrbljivač toplinskom energijom dužan je javno objaviti na dostupan način (na svojim internet stranicama i sl.) obrasce zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti, zahtjeva za izdavanja termoenergetske suglasnosti, obrasce prethodne termoenergetske suglasnosti i termoenergetske suglasnosti, te obrasce svih ugovora iz članka 32. ovih Općih uvjeta.

Članak 117.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti svi podzakonski akti jedinica lokalne samouprave kojima se uređuju odnosi koji su predmet uređenja ovih Općih uvjeta.

Članak 118.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 310-02/06-02/07
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.