Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje"

NN 130/2006 (29.11.2006.), Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2868

Na temelju članka 3. Zakona o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« (»Narodne novine«, broj 111/2006) i članka 72. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE«

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Javnu ustanovu Park prirode »Lastovsko otočje« (u daljnjem tekstu: Ustanova), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.
U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 2.

Naziv Ustanove glasi: Javna ustanova Park prirode »Lastovsko otočje«.
Sjedište Ustanove je u Ublima, Trg svetog Petra 7.

Članak 3.

Za gubitke nastale poslovanjem, kao i za svoje obveze, Ustanova odgovara cjelokupnom imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Članak 4.

Ustanova obavlja djelatnost sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a osobito:
– zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode »Lastovsko otočje«, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara Parka prirode »Lastovsko otočje«,
– nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području Parka prirode »Lastovsko otočje«,
– nadzor nad načinom obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti, u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara Parka prirode »Lastovsko otočje«.
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom, koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Imovinu Ustanove čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.
Ustanova može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, prihoda od korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, proračuna županije, grada ili općine te drugih izvora utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode i posebnim propisima, kao i od darova, potpora i slično.
Višak prihoda ostvaren poslovanjem, upotrebljava se sukladno odredbama važećih propisa iz područja proračuna.

Članak 7.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je četiri godine i može biti ponovljen.

Članak 8.

Upravno vijeće donosi:
– Statut Ustanove uz suglasnost Ministarstva kulture,
– plan upravljanja Parkom prirode »Lastovsko otočje«, uz suglasnost Ministarstva kulture i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode,
– godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode »Lastovsko otočje«, s cjenikom usluga vezanih uz korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti, uz suglasnost Ministarstva kulture,
– opće akte Ustanove,
– plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,
– odluku o raspolaganju imovinom i sredstvima Ustanove u iznosu većem od 150.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna samostalno, a preko tog iznosa uz suglasnost osnivača,
– odluke o izboru, odnosno imenovanju i razrješenju radnika određenih Statutom Ustanove.

Članak 9.

Ustanova dostavlja osnivaču izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 10.

Ravnatelja Ustanove imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.
Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Ostale uvjete koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Ustanove.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 11.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:
– organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove,
– poduzima pravne radnje u ime i za račun Ustanove,
– predstavlja i zastupa Ustanovu pred pravnim i fizičkim osobama, te u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
– Upravnom vijeću podnosi prijedlog statuta i ostalih općih akata Ustanove, kao i programa i planova, te organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog vijeća,
– raspolaže imovinom i sredstvima Ustanove do iznosa od150.000,00 kuna samostalno, a preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog vijeća,
– odgovara za zakonitost rada Ustanove,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 12.

Do imenovanja ravnatelja Ustanove, ministar nadležan za poslove zaštite prirode imenovat će privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Ustanove, te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 13.

Privremeni ravnatelj će u roku od 30 dana od registriranja Ustanove sazvati Upravno vijeće.
Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od prvog saziva donijeti Statut Ustanove, a nakon toga podnijeti ga osnivaču na suglasnost.

Članak 14.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj čija se prava, dužnosti i odgovornosti, te uvjeti koje mora ispunjavati, utvrđuju Statutom Ustanove.
Za stručnog voditelja Ustanove može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog ili biotehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 15.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata, kao i nad stručnim radom Ustanove obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 16.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-03/03
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 23. listopada 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.