Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti

NN 130/2006 (29.11.2006.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti

MINISTARSTVO KULTURE

2877

Na osnovi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narod­ne novine«, br. 70/05), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se ureduje sadržaj, oblik i postupak vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (u daljnjem tekstu Upisnik), sukladno Zakonu o zaštiti prirode (u daljnjem tekstu Zakon).

II. UPISNIK

Članak 2.

Upisnik vodi Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Upisnik je javna knjiga koja sadrži:
Matičnu knjigu Upisnika koja je sastavljena od dva zasebna popisa:
– Popis zaštićenih prirodnih vrijednosti,
– Popis preventivno zaštićenih područja.
Sastavni dio Upisnika je i:
– Imenik upisanih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
– Imenik upisanih preventivno zaštićenih područja,
– Zbirka isprava za upisane zaštićene prirodne vrijednosti,
– Zbirka isprava za preventivno zaštićena područja,
– Evidencija prirodnih vrijednosti nad kojima je ukinuta zaštita.

Članak 3.

Ministarstvo može prilikom svakog upisa odrediti da su podaci o položaju pojedine zaštićene prirodne vrijednosti uneseni u Upisnik tajni radi zaštite te vrijednosti.

Članak 4.

Upis u Popise Matične knjige obavlja se na temelju akata nadležnih tijela o proglašenju zaštite prirodnih vrijednosti odnosno rješenja Ministarstva o preventivnoj zaštiti područja.

Članak 5.

Donositelj akta o proglašenju zaštite dužan je, radi upisa u Upisnik, dostaviti Ministarstvu, u roku 15 dana od dana objavljivanja akta u svom službenom glasilu, sljedeću dokumentaciju:
– akt o proglašenju zaštićene prirodne vrijednosti,
– službeno glasilo u kojem je objavljen akt o zaštiti i
– drugu dokumentaciju propisanu Zakonom.

Članak 6.

Svaka pojedinačno zaštićena prirodna vrijednost kao i područje pod preventivnom zaštitom vodi se pod svojim registarskim brojem u Matičnoj knjizi Upisnika.
Registarski brojevi zaštićenih prirodnih vrijednosti dodjeljuju se kronološkim redoslijedom prema datumu o proglašenju zaštite.
Registarski brojevi preventivno zaštićenih područja dodjeljuju se kronološkim redoslijedom prema datumu utvrđenja preventivne zaštite i označavaju se slovom »P«.
Registarski brojevi za svaki Popis teku zasebno.

Članak 7.

Upisnik se vodi u elektroničkom obliku uz upotrebu računalnog programa sa strukturom baze podataka propisanom ovim Pravilnikom.
Upisnik vode i u njega unose podatke službenici Ministarstva koje ovlasti ministar.
Istekom svake kalendarske godine izrađuje se ispis obaju Popisa Upisnika koji se ukoričuje.
Ministarstvo ovjerava ispis Upisnika na unutarnjoj strani korica svakog Popisa, uz navođenje ukupnog broja listova.

Popis zaštićenih prirodnih vrijednosti

Članak 8.

Za svaku zaštićenu prirodnu vrijednost u Popisu otvara se upisno mjesto kao slog, a svaka zaštićena prirodna vrijednost upisuje se na zaseban list.
Upisno mjesto sadrži sljedeće podatke:
– registarski broj,
– naziv zaštićene prirodne vrijednosti, znanstveni naziv i hrvatski stručni naziv,
– kategorija i potkategorija zaštite,
– temeljna obilježja zaštićene prirodne vrijednosti,
– lokacija zaštićenog područja odnosno nalazište te naznaka općine, grada odnosno županije,
– površina (kopno/more/vode),
– opis granica zaštićenog područja i popis katastarskih čestica,
– digitalizirani zemljovid zaštićenog područja,
– akt o proglašenju zaštite (broj, datum, donositelj),
– podaci o objavi u službenom glasilu,
– datum unosa i potpis ovlaštene osobe.

Popis preventivno zaštićenih područja

Članak 9.

Za svako preventivno zaštićeno područje u Popisu se otvara upisno mjesto kao slog, a svako preventivno zaštićeno područje upisuje se na zaseban list.
Upisno mjesto sadrži sljedeće podatke:
– registarski broj,
– naziv područja,
– prijedlog kategorije zaštite,
– bitne značajke područja,
– akt o preventivnoj zaštiti (broj, datum, donositelj),
– datum unosa i potpis ovlaštene osobe.

Imenik upisanih zaštićenih prirodnih vrijednosti

Članak 10.

Imenik upisanih zaštićenih prirodnih vrijednosti vodi se u elektroničkom obliku slijedom registarskih brojeva, a sadrži tri dijela:
– Zaštićena područja
– Zaštićene svojte
– Zaštićeni minerali i fosili.

Članak 11.

Dio Imenika Zaštićena područja sadrži:
– registarski broj,
– naziv zaštićenog područja,
– kategorija, potkategorija zaštite,
– naselje, općina, grad, županija,
– površina,
– akt o proglašenju zaštite (donositelj, broj, datum donošenja)
– podaci o objavi zaštite
Dio Imenika Zaštićene svojte sadrži:
– registarski broj
– znanstveni naziv
– hrvatski stručni naziv
– kategorija zaštite
– akt o proglašenju zaštite (donositelj, broj, datum donošenja)
– podaci o objavi zaštite
Dio Imenika Zaštićeni minerali i fosili sadrži:
– registarski broj
– znanstveni naziv
– kategorija zaštite
– nalazište
– akt o proglašenju zaštite (donositelj, broj, datum donošenja)

Imenik upisanih preventivno zaštićenih područja

Članak 12.

Imenik upisanih preventivno zaštićenih područja vodi se u elektroničkom obliku slijedom registarskih brojeva, a sadrži:
– registarski broj
– naziv područja
– prijedlog kategorije zaštite
– naselje, općina, grad, županija,
– rok trajanja preventivne zaštite
– akt o preventivnoj zaštiti (donositelj, broj, datum donošenja)

Zbirka isprava za upisane zaštićene prirodne vrijednosti

Članak 13.

Za svaku zaštićenu prirodnu vrijednost upisanu u Upisnik osniva se zbirka isprava. Zbirku isprava čini dokumentacija propisana ovim Pravilnikom, koja se ulaže u omot spisa.
Svaki omot označava se registarskim brojem, nazivom i kategorijom/potkategorijom zaštićene prirodne vrijednosti.

Članak 14.

Zbirka isprava za zaštićene prirodne vrijednosti sadrži:
– cjelokupnu dokumentaciju podnesenu uz prijedlog za zaštitu,
– akt o proglašenju zaštite,
– službeno glasilo u kojem je objavljen akt o zaštiti,
– kartografski prikaz odgovarajućeg standardnog mjerila s ucrtanim granicama zaštićenog područja ili nalazišta,
– izvod iz katastarskog plana,
– fotografije i slikovni prilog,
– bibliografiju,
– dokumentaciju o provođenju zaštite te promjeni stanja zaštićenog područja (Pravilnik o unutarnjem redu, Plan upravljanja, Mjere zaštite svojti, Evidencija o praćenju stanja populacije svojti, Dopuštenje o istraživanju nalazišta minerala i fosila idr).

Zbirka isprava za preventivno zaštićena područja

Članak 15.

Za svako područje pod preventivnom zaštitom upisano u Upisnik osniva se zbirka isprava. Zbirku isprava čini dokumentacija propisana ovim Pravilnikom koja se ulaže u omot spisa.
Svaki omot označava se registarskim brojem, nazivom i prijedlogom kategorije zaštite preventivno zaštićenog područja.

Članak 16.

Zbirka isprava za preventivno zaštićena područja sadrži:
– stručno obrazloženje
– rješenje o preventivnoj zaštiti
– kartografski prikaz odgovarajućeg standardnog mjerila s ucrtanim granicama preventivno zaštićenog područja,
– fotografije i slikovni prilog,
– bibliografiju

Evidencija prirodnih vrijednosti kojima je zaštita prestala

Članak 17.

U Evidenciju prirodnih vrijednosti kojima je prestala zaštita upisuju se:
– zaštićeno područje za koje je zbog nestanka bitnih obilježja donesen akt o prestanku zaštite,
– preventivno zaštićeno područje kojemu je istekla preventivna zaštita je donesen akt o njegovoj zaštiti.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Zaštićeni dijelovi prirode upisani u Registar zaštićenih dijelova prirode prema ranijim propisima, upisat će se u Upisnik prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/06-41/0027
Urbroj: 532-10-03/2-06/1
Zagreb, 22. studenoga 2006.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.